ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยได้ไหม🙏🏻

4. อ้ายคำนั่งเฝ้านายล้ำ ไม่ไปไหนเพราะเหตุใด 1. ท่าทาง การแต่งตัวของนายล้ำไม่น่าไว้ใจ 2. คอยรับใช้นายล้ำที่อ้างว่าเป็นเกลอของนาย 3. พระยาภักดีนฤนาถสั่งไว้ 5. พระยาภักดีนฤนาถ กล่าวว่า "แกจะมาทำให้แม่ลออเป็นหมาหัวเน่าหรือ?" หมายถึงเหตุการณ์ใด 1. นายทองคำอาจถอนหมั้นแม่ลออ 4. อยู่คุยกับแขกตามมารยาท 2. เจ้าคุณรณชิตอาจคัดค้านการแต่งงานระหว่างลูกชายกับแม่ลออ 3. สังคมจะรังเกียจไม่มีใครอยากคบค้ากับคนที่มีพ่อเป็นคนขี้คุก 4. นายล้ำอาจเป็นภาระให้แม่ลออดูแล 6. "ฮะๆ ! เคราะห์ดีจริง ตกรกซิ" "ตกรก" หมายถึงข้อใด 1. มาจากคำว่า ตกลงไปในพงรก เป็นคำอุทาน 2. มาจากคำว่า ตกนรก เป็นคำอุทาน 3. เป็นคำอุทานหมายถึงโชคดี 7. นายล้ำเปลี่ยนใจไม่บอกความจริงแก่แม่ลออเพราะเหตุใด 4. เป็นคำอุทานหมายถึงโชคร้าย 1. พระยาภักดีเสนอเงินให้ หนึ่งร้อยชั่ง 3. เสียใจที่แม่ลออจำพ่อที่แท้จริงไม่ได้ 2. กลัวพระยาภักดีจะทำร้าย 4. แม่ลออวาดภาพพ่อเป็นคนดี 8. ข้อใดมิใช่ข้อคิดที่อยู่ในเรื่อง "เห็นแก่ลูก" 1. ความรักอันมั่นคงของหนุ่มสาว 3. บ่าวที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ 2. เพื่อนแท้ที่หวังดีต่อกันเสมอ 4. พ่อที่ละความเห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ ความสุขของลูก 9. "พระยาภักดีนึกอะไรขึ้นมาออกเดินไปที่โต๊ะเขียนหนังสือ หยิบรูปแม่ลออทั้งกรอบด้วยส่งให้ นายล้ำ" พระยาภักดีทำเช่นนี้มีจุดประสงค์แฝงอย่างไร 1. ให้นายส้ำดูรูปลูกเมื่อคิดถึง 3. นายล้ำควรกลับตัวเป็นคนดีแล้วค่อยมาหาลูก 4. พระยาภักดีจะดูแลแม่ลอออย่างดี 2. นายล้ำไม่ควรมาหาแม่ลอออีก 10. ข้อใด ไม่มีคำซ้อน 1. ฉันไม่สู้แน่ใจ ดูเหมือนจะจำได้คลับคล้ายคลับคลา 2. เมื่อยังอยู่ในบ้านเจ้าคุณผมก็วางใจได้ นี่จะแยกไปมีเหย้ามีเรือนของตัวเองแล้ว 3. ดิฉันรับพรล่วงหน้าไว้ก่อน คุณพ่อคะ ช่วยพูดจาชวนคุณอาให้อยู่รดน้ำดิฉันหน่อยนะคะ 4. เอาเถอะ อย่าวิตกเลย แม่ลออน่ะฉันคงรักถนอมเหมือนอย่างเดิม 11. เรื่อง "เห็นแก่ลูก" เป็นวรรณกรรมประเภทใด 2. เรื่องสั้น 1. บทละครพูด 3. นวนิยาย 4. บทละครร้อง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์เนือหาพระบรมราโชวาท สาระที่ ๕ มาตรฐาน ท ๕.๑ ม.๓/๑, ๓/๒ ชื่อ นามสกุล ะ ชั้น เลขที่ คำสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาจากพระบรมราโชวาท ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ๑. เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงสั่งสอนพระเจ้าลูกยาเธอขณะทรง ศึกษาวิชาการในยุโรป ดังต่อไปนี้ 0"อย่าให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้า ให้ถือเอาบรรดาศักดิ์เสมอลูกผู้ดีมีตระกูลในกรุงสยาม คืออย่าให้ใช้ ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์นำหน้าชื่อ ให้ใช้แต่ชื่อเดิมของตัวเฉย ๆ .. 0"เงินค่าที่จะใช้สอยในการเล่าเรียนกินอยู่นุ่งห่มทั้งปวงนั้น จะใช้เงินพระคลังข้างที่ คือเงินที่เป็น สิทธิ์ขาดแก่ตัวพ่อเอง ไม่ใช้เงินที่สำหรับจ่ายราชการแผ่นดิน." 0 "ขอบังคับว่าให้เขียนหนังสือถึงพ่อทุกคน อย่างน้อยเดือนละฉบับเมื่อเวลาเขียนยังเขียนหนังสือ อังกฤษไม่ได้ ก็ให้เขียนมาเป็นหนังสือไทย ถ้าเขียนหนังสืออังกฤษหรือภาษาหนึ่งใดได้ ให้เขียนภาษา อื่นนั้นมาฉบับหนึ่ง ให้เขียนคำแปลเป็นภาษาไทยอีกฉบับหนึ่ง ติดกันมาอย่าให้ขาด..." ๒. สาระสำคัญในพระบรมราโชวาทสะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง สั่งสอนพระราชโอรสให้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างไร 9 น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง พระบรมราโชวาท สาระที่ ๕ มาตรฐาน มาตรฐาน ท ๕.๑ ตัวชี้วัด ๓/๓ ชื่อ นามสกุล ะ ชั้น เลขที่ คำสั่ง ให้นักเรียนนำคำที่กำหนด เติมลงในช่องว่างให้เหมาะสมกับข้อความที่กำหนด (จากพระบรมราโชวาท) เงินพระคลังข้างที่ ศิลา บรรดาศักดิ์ เขม็ดแขม่ สุรุ่ยสุร่าย เหล็ก ทิฐิมานะ ล่อตาล่อหู อำนาจ สัตว์ดิรัจฉาน ยศศักดิ์ การเก๋การกี คล่องแคล่ว ปิดบังซ่อนเร้น ประเทศยุโรป อุตสาหะ เทียบเทียม ความชั่ว ราษฎรเลี้ยง ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ๑. จะถือว่าเกิดเป็นเจ้านายแล้วนิ่ง ๆ อยู่จนตลอดชีวิตก็เป็นสบายดังนั้น จะไม่ผิดอันใดกับ ๒.ความปรารถนาของพ่อไม่อยากจะให้ลูกมี ปล่อยให้ไม่กลัวใครและประพฤติการชั่วเช่นนั้น คงจะเป็นโทษแก่ตัวลูกนั้นเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๓. ขอจดหมายคำสั่งตามความประสงค์ให้แก่ลูก บรรดาซึ่งจะให้ออกไปเรียนหนังสือใน ตามโอวาทที่จะกล่าวต่อไปนี้ เอย่างเลวนัก ที่จะเกะกะอย่างนั้นเลยเพราะรู้เป็นแน่ว่าเมื่อรักลูกเกินไป .จงประพฤติ ในกิจการทั้งปวงที่จะทำทุกอย่างเป็นเครื่อง ๔. ถ้าเป็นเจ้านายแล้วต้องรักษา คนทั้งปวงที่จะให้พอใจดูพอใจฟัง ๕. เจ้านายซึ่งจะหาช่องทำราชการได้ยากกว่าลูกขุนนาง เพราะเหตุเป็นผู้มีวาสนา ตำแหน่งต่ำ ๆ ซึ่งเป็นกระไดขั้นแรก คือเป็นรองหุ้มแพรมหาดเล็ก เป็นต้นก็มิได้เสียแล้ว มากจะรับราชการใน |5. ถึงว่า.. นั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งในเงินแผ่นดินเหมือนกัน เว้นแต่เป็นส่วนที่ยกให้แก่พ่อใช้สอยเป็น การส่วนตัว ๓. อีกประการหนึ่ง ชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือน ๔. ถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่งก็คงจะไม่มีเวลาที่ไม่มีได้ขณะหนึ่งเป็นแน่แท้ ถ้าประพฤติ เสียแต่ในเวลามีพ่ออยู่แล้วโดยจะ. ปรากฏเป็นโทษติดตัวเหมือนเงาตามหลังอยู่ไม่ขาด ๙. เพราะฉะนั้นจงเป็นคนอ่อนน้อม ว่าง่ายสอนง่าย อย่าให้เป็น เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวงจง. แหมือน - ะ เอยู่ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใด เวลาไม่มีพ่อความชั่วนั้นคงจะ ะ ..ไปในทางที่ผิด ใช้แต่เพียงพอที่อนุญาตให้ใช้ โดยถือว่าตนเป็นเจ้านายมั่งมีมากหรือถือว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินมีเงินทองถมไป ๑๐. อย่าทำใจโตมือโต.. ๑๑. ะ ๑๒. เพราะฉะนั้นจง.. ..เล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่ง เพื่อจะได้มีโอกาสที่จะทำการให้เป็นคุณแก่ บ้านเมืองของตัว อย่าตื่นตัวเองว่าไปร่ำเรียนภาษาฝรั่งแล้วลืมภาษาไทย กลับเห็นเป็น เอย่างเช่นนักเรียนนอกบางคน ๑๓. มักจะเห็นผิดไปดังนั้น ๑๔. ตัวเองเป็นผู้ได้เงินจาก. พอสมควรที่จะเลี้ยงชีวิตและรักษาเกียรติยศเท่านั้น อย่าไปอวดมั่งอวดมีทำ เขาให้ฟุ้งซ่านเป็นอันขาด ๑๕. วิชาที่จะออกไปเรียนนั้น ก็คงต้องเรียนภาษาและหนังสือในสามภาษา คือ ให้ได้แม่นยำชัดเจน.. เจนถึงแต่งหนังสือได้สองภาษาเป็นอย่างน้อย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า สาระที่ ๕ มาตรฐาน มาตรฐาน ท ๕.๑ ตัวชี้วัด ๓/๒ เลขที่ ชื่อ นามสกุล ชั้น คำสั่ง ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ตามประเด็นที่กำหนด ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่องตอนที่แสดงถึง วัฒนธรรม ๑. ๒. ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่องตอนที่แสดงถึง ประเพณี ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่องตอนที่แสดงถึง วิถีชีวิต ๓. ๔. ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่องตอนที่แสดงถึง ความเชื่อ ๕. ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยแต่งหน่อยค่ะ

ขึ้นงาน ชิ้นงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนพรรณนา ได้ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน วันที่ เดือน พ.ศ. ชั้น เลขที่ ให้นักเรียนเขียนความเรียงตามหัวข้อที่กำหนด เรื่อง โดยใช้การเขียนแบบพรรณนาโวหาร ความยาวประมาณ ๑๕-๑๘ บรรทัด ซ ธรรมชาติที่ปรารถนา ซวีรบุรุษในดวงใจ ซ ความภาคภูมิใจในแผ่นดิน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏻

แบบฝึกหัดที่ 15 คำซ้อน ข้อใดเป็นคำซ้อน 1. ก. หน้าที่ ข. ที่จอดรถ ค. รถไฟฟ้า ง. ทรัพย์สิน ก. เจ้านาย ค. ข้าวเจ้า ง. เจ้าพระยา 2. ข. เจ้าที่ ก. พื้นๆ ก. อดมสมบูรณ์ 3. ข. เดือดร้อน ค. ก่อหวอด ง. ทรชน ค. อุดมศึกษา ค. กิจธุระ ค. ภิกษุณี ข. อุดมการณ์ ง. อุดมคติ 4. 5. ก. กิจการ ข. กิจกรรม ง. ธุรกิจ ก. ภิกษุสงฆ์ ก. เนื่องๆ ก. สุรนารี ก. ท่าน้ำ 6. ข. สังฆกรรม ง. อาสน์สงฆ์ 7. ข. เนื่องนิตย์ ค. นิตยสาร ง. สารเลว 8. ข. บ่อเกิด ค. เจ้าสาว ง. กล้าหาญ 9. ข. คอยท่า ะ ค. ตั้งตัว ง. เสรีภาพ 10. ก. ตัดสิน ข. เต็มที่ ค. ไว้ตัว ง. กันท่า 11. ก. งูเห่า ข. หมอง ค. งูเงียว ง. แม่ง 12. ก. ยกเค้า ข. ยกเลิก ง. แม่ยก ค. ยกเมฆ 13. ก. ประชานิยม ข. ประชาธิปไตย ค. ประชาชน ง. ประชาชาติ 14. ก. ดูแล ข. ดูถูก ค. ฟองน้ำ ง. พิจารณา 15. ก. วิชาการ ข. ยานอวกาศ ค. ยานพาหนะ ง. ราชพาหนะ 16. ก. ผลไม้ ข. รูปธรรม ข. แปรเปลี่ยน ค. รูปสมบัติ ง. รูปร่าง 17. ก. นำตก ค. ดาวเทียม ง. รางวัล 18. ก. เท็จจริง ข. มิตรภาพ ค. ฐานทัพ ง. สนามม้า 19. ก. อบายมุข ข. นรกภูมิ ง. ข้อหา ค. แสวงหา 20. ก. ครอบครอง ข. ต่อรอง ค. พันธกิจ ง. ฟ้าผ่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ🙏

แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน เรื่อง รามเกียรติ ตอนนาราย์ปราบนนทก คำชี้แจงให้นักเรียน เรียงลำดับข้อต่อไปนี้ ตามลำดับก่อนหลัง โดยเขียนหมายเลขตั้งแต่ ถึง ๑๐ -พระอิศวรประทานให้ตามต้องการ นนทกจึงมีนิ้วเพชรที่สามารถชี้สังหารใตร ๆ ได้ นนทก นั่งประจำอยู่ที่เชิงเขาไกรลาส มีหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดา ใคร ๆ ก็จึงพอใจที่ได้รับ บริการจากนนทก ยื่นเท้าให้ล้างแล้วยังไม่พอ ว่าง ๆ ก็ได้แหย่เย้าถอนผมนนทกเล่น เพียงแต่ถูกหยอกเล่นเหมือนทุกวัน นนทกก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันที เทวดาที่มา ยั่วแหย่นนทกถูกสังหารเสียมากมาย ไม่ทันนาน นนทกก็มีใจกำเริบ ไม่ยับยั้งชั่งใจ และไม่ใคร่ครวญว่าจะใช้นิ้วเพชรนั้นอย่างไร ร้อนถึงพระอิศวรต้องมาแก้ที่ต้นเหตุ หลังจากใคร่ครวญดูแล้วก็เห็นว่า การที่จะตอบแทน ความดีความชอบด้วยการมอบอำนาจให้นั้น คงจะเหมาะกับผู้ที่รู้จักใช้และควบคุมอำนาจเท่านั้น แต่ถ้าผู้ใด ได้รับรางวัลตอนแทนแล้ว "กลับทรยศกระบถใจ ทำการหยาบใหญ่ถึงเพียงนี้" ก็จำจะต้องถูกลงโทษ นนทกแค้นใจ แต่จะหาทางตอบโต้ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีกำลัง หรืออำนาจ จึงไปหาเจ้านายคือ พระอิศวร แล้วร้องเรียนว่าตนทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ขอสิ่งใดเป็นรางวัลเลย วันนี้จะมาทูลขอให้มีฤทธิ์สามารถลงโทษผู้ที่มารังแกตนได้ นนทกลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ ส่วนพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามและได้ทำศึก สงครามกันยาวนาน ผู้ที่พระอิศวรขอให้มาลงใโทษนนทกคือพระนารายณ์ นางรำกลับร่างเป็นพระนารายณ์แล้วเหยียบทนนทกไว้เพื่อสังหาร นนทกจึงต่อว่าพระ นารายณ์ว่าเอาเปรียบมีถึงสี่มือแต่ก็ยังไม่กล้าสู้กันชึ่ง ๆ หน้า พระนารายณ์ท้าว่าขอให้นนทกไปเกิดใหม่มีสิบ หน้า ยี่สิบมือ และมีอาวุธพร้อมสรรพ ส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์สองมือ จะได้สู้กันในโลกมนุษย์อีก ครั้งหนึ่ง พระนารายณ์ไปปราบนนทกโดยแปลงร่างเป็นนางรำไปรำยั่วนนทกให้รำตามด้วยท่าต่าง ๆ เมื่อถึงท่าชี่นิ้วลงที่ต้นขา นนทกก็ขาหักเพราะเดชนิ้วเพชรของตนเอง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะพี่ๆ

แบบฝึกหัดที่ 14 คำประสม ข้อใดเป็นคำประสม 1. ก. หมาดำ ข. ชาวนา 2. ก. ขอบเขต ค. ก่อสร้าง 3. ต่างๆ ข. สุริยเทพ 3. ก. ของขวัญ ค, ตั้งใจ 3. จิตใจ ข. ของใคร 4. ค. ใครๆ 4. สร้างสรรค์ ก. ธรรมดา ข. ปรัชญา 5. ก. กิจกรรม ค. วิทยากร 4. ดีใจ ข. กิจธุระ ค. กิจจะลักษณะ 6. ก. ความดี 4. กิจการ ข. ดีชั่ว ค. รูปร่าง 3. พลศึกษา 7. ก. ธรรมการ ข. กรรมกร ค. ธรรมชาติ 4. การเมือง 8. ข. ที่ดิน ข. ลูกปลา ก. ที่นี้ ค. ที่บ้าน ค. ลูกม้า 4. ที่โรงเรียน 9. ก. ลูกช้าง 4. ลูกแรด 10. ก. พ่อเธอ ข. แม่ฉัน ค. พ่อครัว ง. แม่ด่า ก. น้ำไหล ข. น้ำมนตร์ 11. ค. โยกเยก ง. จะจะ 12. ก. กลเม็ด ข. กลศาสตร์ ค. กลยุทธ์ ง. เล่ห์กล 13. ก. คำจุน ง. ยุ่งยาก ง. ม้าวิ่ง ข. ธนาคาร ค. หมอความ 14. ก. เสแสร้ง ข. เครื่องบิน ค. สุขภาพ 15. ก. ลมพัด ข. พัดลม ง. แข็งแรง ค. ลมแรง 16. ก. หัวหอม ค. หน้าตา ง. หัวหู ข. หอมหวน ข. แม่เหล็ก ค. บ้านเรือน ง. เรื่องรอง 17. ก. ตลับตะแลง ข. สำเร็จ ค. โสโครก ง. ช่างทอง 18. ก. จารชน 19. ก. สาบสูญ ข. สูญสิ้น ค. ศูนย์สูตร ง. ศูนย์กลาง ค. หมูๆ ง. ร้องไห้ 20. ก. นักเรียน ข. เด็ดขาด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1