ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ทุกคนคะ ช่วยหน่อยน้าาาคือขอร้องง มันด่วนมาก เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องเลย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารผสม ณ 1 การเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารผสม ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การแยกสารโดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ และการสกัดด้วย ตัวทำละลาย และการนำความรู้เกี่ยวกับการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการกับ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมฝึกทักษะ ดูภาพ แล้วบอกว่าเป็นการแยกสารผสมโดยวิธีการใด พร้อมเขียนอธิบายกระบวนการแยก สารผสมประกอบภาพ 1. การแยกสารโดยวิธี 4ะ บ 3 2. กระบวนการแยกสารดังกล่าว มีขั้นตอน ดังนี้ 1. การแยกสารโดยวิธี 2. กระบวนการแยกสารดังกล่าว มีขั้นตอน ดังนี้ เดังนี้ สะ 24.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/3