ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

จากนี้น้ำมีส่วนช่วยควบคุม ในรูปของสารละลาย บรักษาสมดุลของต้นพืช วตุอาหา รเจริญ วรที่เห การส แบบบันทึกกิจกรรม วิธีปฏิบั 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลาก เลือกสถานการณ์ต่อไปนี้ • เด็กชาย A ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและผล ใบมีขนาดเล็ก และใบบริเวณส่วนล่างของต้นไม้ เริ่มมีสีม่วงซึ่งเด็กชาย A มีงบประมาณ ในการปลูกมาก และต้องการ ให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารในทันที นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย A ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด • เด็กชาย B ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ดินบริเวณนั้นมีลักษณะแข็งเป็นก้อน และต้นไม้ของ เด็กชาย B มีลักษณะผิดปกติ ใบอ่อนที่เกิดใหม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ส่วนขอบใบแก่ม้วน ไม่เรียบ นอกจากนี้ บางใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดร่วมด้วย นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย B ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย B ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด . • เด็กหญิง C ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นและรากแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง มีขนาดเล็ก บางใบมีจุดประสีแดง และปลายใบแก่มีรอยดำหรือน้ำตาลคล้ายกับรอยไหม้ อีกทั้งยังพบว่า โครงสร้างของ ดินบริเวณนั้นไม่อุ้มน้ำ นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กหญิง C ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กหญิง C ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางการเลือกใช้ปุ๋ยหน้าชั้นเรียน ตารางบันทึกผลกิจกรรม การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืช สถานการณ์ - อภิปรายผลกิจกรรม แนวทางแก้ไขปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

จากนี้น้ำมีส่วนช่วยควบคุม ในรูปของสารละลาย บรักษาสมดุลของต้นพืช วตุอาหา รเจริญ วรที่เห การส แบบบันทึกกิจกรรม วิธีปฏิบั 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลาก เลือกสถานการณ์ต่อไปนี้ • เด็กชาย A ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและผล ใบมีขนาดเล็ก และใบบริเวณส่วนล่างของต้นไม้ เริ่มมีสีม่วงซึ่งเด็กชาย A มีงบประมาณ ในการปลูกมาก และต้องการ ให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารในทันที นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย A ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด • เด็กชาย B ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ดินบริเวณนั้นมีลักษณะแข็งเป็นก้อน และต้นไม้ของ เด็กชาย B มีลักษณะผิดปกติ ใบอ่อนที่เกิดใหม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ส่วนขอบใบแก่ม้วน ไม่เรียบ นอกจากนี้ บางใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดร่วมด้วย นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย B ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย B ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด . • เด็กหญิง C ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นและรากแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง มีขนาดเล็ก บางใบมีจุดประสีแดง และปลายใบแก่มีรอยดำหรือน้ำตาลคล้ายกับรอยไหม้ อีกทั้งยังพบว่า โครงสร้างของ ดินบริเวณนั้นไม่อุ้มน้ำ นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กหญิง C ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กหญิง C ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางการเลือกใช้ปุ๋ยหน้าชั้นเรียน ตารางบันทึกผลกิจกรรม การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืช สถานการณ์ - อภิปรายผลกิจกรรม แนวทางแก้ไขปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

จากนี้น้ำมีส่วนช่วยควบคุม ในรูปของสารละลาย บรักษาสมดุลของต้นพืช วตุอาหา รเจริญ วรที่เห การส แบบบันทึกกิจกรรม วิธีปฏิบั 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลาก เลือกสถานการณ์ต่อไปนี้ • เด็กชาย A ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและผล ใบมีขนาดเล็ก และใบบริเวณส่วนล่างของต้นไม้ เริ่มมีสีม่วงซึ่งเด็กชาย A มีงบประมาณ ในการปลูกมาก และต้องการ ให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารในทันที นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย A ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด • เด็กชาย B ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ดินบริเวณนั้นมีลักษณะแข็งเป็นก้อน และต้นไม้ของ เด็กชาย B มีลักษณะผิดปกติ ใบอ่อนที่เกิดใหม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ส่วนขอบใบแก่ม้วน ไม่เรียบ นอกจากนี้ บางใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดร่วมด้วย นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย B ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย B ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด . • เด็กหญิง C ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นและรากแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง มีขนาดเล็ก บางใบมีจุดประสีแดง และปลายใบแก่มีรอยดำหรือน้ำตาลคล้ายกับรอยไหม้ อีกทั้งยังพบว่า โครงสร้างของ ดินบริเวณนั้นไม่อุ้มน้ำ นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กหญิง C ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กหญิง C ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางการเลือกใช้ปุ๋ยหน้าชั้นเรียน ตารางบันทึกผลกิจกรรม การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืช สถานการณ์ - อภิปรายผลกิจกรรม แนวทางแก้ไขปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

จากนี้น้ำมีส่วนช่วยควบคุม ในรูปของสารละลาย บรักษาสมดุลของต้นพืช วตุอาหา รเจริญ วรที่เห การส แบบบันทึกกิจกรรม วิธีปฏิบั 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลาก เลือกสถานการณ์ต่อไปนี้ • เด็กชาย A ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและผล ใบมีขนาดเล็ก และใบบริเวณส่วนล่างของต้นไม้ เริ่มมีสีม่วงซึ่งเด็กชาย A มีงบประมาณ ในการปลูกมาก และต้องการ ให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารในทันที นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย A ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด • เด็กชาย B ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ดินบริเวณนั้นมีลักษณะแข็งเป็นก้อน และต้นไม้ของ เด็กชาย B มีลักษณะผิดปกติ ใบอ่อนที่เกิดใหม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ส่วนขอบใบแก่ม้วน ไม่เรียบ นอกจากนี้ บางใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดร่วมด้วย นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย B ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย B ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด . • เด็กหญิง C ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นและรากแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง มีขนาดเล็ก บางใบมีจุดประสีแดง และปลายใบแก่มีรอยดำหรือน้ำตาลคล้ายกับรอยไหม้ อีกทั้งยังพบว่า โครงสร้างของ ดินบริเวณนั้นไม่อุ้มน้ำ นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กหญิง C ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กหญิง C ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางการเลือกใช้ปุ๋ยหน้าชั้นเรียน ตารางบันทึกผลกิจกรรม การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืช สถานการณ์ - อภิปรายผลกิจกรรม แนวทางแก้ไขปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

จากนี้น้ำมีส่วนช่วยควบคุม ในรูปของสารละลาย บรักษาสมดุลของต้นพืช วตุอาหา รเจริญ วรที่เห การส แบบบันทึกกิจกรรม วิธีปฏิบั 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลาก เลือกสถานการณ์ต่อไปนี้ • เด็กชาย A ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและผล ใบมีขนาดเล็ก และใบบริเวณส่วนล่างของต้นไม้ เริ่มมีสีม่วงซึ่งเด็กชาย A มีงบประมาณ ในการปลูกมาก และต้องการ ให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารในทันที นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย A ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด • เด็กชาย B ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ดินบริเวณนั้นมีลักษณะแข็งเป็นก้อน และต้นไม้ของ เด็กชาย B มีลักษณะผิดปกติ ใบอ่อนที่เกิดใหม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ส่วนขอบใบแก่ม้วน ไม่เรียบ นอกจากนี้ บางใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดร่วมด้วย นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย B ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย B ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด . • เด็กหญิง C ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นและรากแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง มีขนาดเล็ก บางใบมีจุดประสีแดง และปลายใบแก่มีรอยดำหรือน้ำตาลคล้ายกับรอยไหม้ อีกทั้งยังพบว่า โครงสร้างของ ดินบริเวณนั้นไม่อุ้มน้ำ นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กหญิง C ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กหญิง C ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางการเลือกใช้ปุ๋ยหน้าชั้นเรียน ตารางบันทึกผลกิจกรรม การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืช สถานการณ์ - อภิปรายผลกิจกรรม แนวทางแก้ไขปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

8. เด็ก เวลาโ 9. รถมอเต วินาที หา 10. ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 1. ในร่างกายของมนุษย์มีระบบอวัยวะหลายระบบ นักเรียนคิดว่าระบบใดสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด 2. อวัยวะทุกอวัยวะภายในร่างกายทำงานอยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจใช่หรือไม่ อย่างไร การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดจากการทำงานของอวัยวะใด อย่างไร 3. 4. ของเสียที่ต้องขับออกจากร่างกาย เช่น ปัสสาวะ อุจจาระเหงื่อ ขับออกจากร่งกายโดยอวัยวะใดบ้าง 5. เพลตเลตมีลักษณะอย่างไร ทำหน้าที่อะไร 6. ถ้าสมองถูกทำลายผลจะเป็นอย่างไร 7. ประจำเดือนคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร 8. การคุมกำเนิดมีประโยชน์อย่างไร 9. เมื่อทดสอบน้ำหมึกสีดำไปแยกหาองค์ประกอบโดยวิธีโครมาโทกราฟี ซึ่งใช้ทำเป็นตัวทำละลายและใช้กระดาษกรอง เบอร์ 2 เป็นตัวดูดซับ ปรากฏว่าได้ผลดังภาพ คือได้สารที่มีสีแยกออกมาเป็นสาร A B และ C ตามลำดับ กระดาษกรอง (กระดาษใครมาโทกร จุดหยดน้ำหมึกสีดำ . จากผลการทดลอง สารที่มีสีชนิดใดละลายน้ำได้ดีที่สุด ทราบได้อย่างไร • ในน้ำหมึกสีดำมีสารเป็นองค์ประกอบชนิด • สารที่มีสีเป็นองค์ประกอบในน้ำหมึกสีดำชนิดใดถูกกระดาษกรองดูดซับไว้ได้มากที่สุด 10. ตอบคำถาม โดยเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ให้ ดังนี้ การกลั่น การระเหยแห้ง การแยกสารต่างๆ ด้วยน้ำหมึกสีแดง ควรใช้วิธีการใด • การแยกน้ำจากสารละลายหมึกสีแดง ควรใช้วิธีการใด • การแยกเกลือจากน้ำทะเล ควรใช้วิธีการใด • การแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากดอกกุหลาบ ควรใช้วิธีการใด การแยกน้ำบริสุทธิ์ออกจากน้ำทะเล ควรใช้วิธีการใด ● การกรอง วิธีโครมาโทกราฟี การกลั่นด้วยไอน้ำ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/29