ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

1 แบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 2 ตอนที่ 1 นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน 1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร สถาน การนำไฟฟ้า ถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (2) ความหนาแน่น 4) การติดไฟ กลุ่มที่ 1 กำมะถัน น้ำตาลทราย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 น้ำโคลน น้ำเกลือ อากาศ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าวคือข้อใด (1) สถานะ 2 ลักษณะเนื้อสาร ขนาดอนุภาคของสาร 4, จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบ เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือด พบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด สาร A เป็นสารโลหะ สาร A เป็นสารผสม 3 สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ (4) สาร A เป็นสารเนื้อเดียว คะแนนเพิ่ม สารผสมจุดเดือดคงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสม (mixtures) และสารบริสุทธิ์ (pure substances) ข้อใด 2) สารผสมจุดเดือดไม่คงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

1 แบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 2 ตอนที่ 1 นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน 1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร สถาน การนำไฟฟ้า ถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (2) ความหนาแน่น 4) การติดไฟ กลุ่มที่ 1 กำมะถัน น้ำตาลทราย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 น้ำโคลน น้ำเกลือ อากาศ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าวคือข้อใด (1) สถานะ 2 ลักษณะเนื้อสาร ขนาดอนุภาคของสาร 4, จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบ เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือด พบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด สาร A เป็นสารโลหะ สาร A เป็นสารผสม 3 สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ (4) สาร A เป็นสารเนื้อเดียว คะแนนเพิ่ม สารผสมจุดเดือดคงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสม (mixtures) และสารบริสุทธิ์ (pure substances) ข้อใด 2) สารผสมจุดเดือดไม่คงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ ใครก็ได้ ผมไม่เก่งเรื่องไฟฟ้า

ใช้บอกความสามารถในการ S - วัตต์ (w) ม้าเป็นหน่วยที่มี เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน้า 5 คำถามที่ 10 เครื่องยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 500 วัตต์ ถ่ายกสิ่งของชิ้นหนึ่งหนัก 600 นิวตัน ได้สูง 3 เมตร จะใช้ เวลาในการยกสิ่งของชิ้นนี้เท่าใด 50.6² 600 × 3 + + 1800 500 3 23.6 296777 คำถามที่ 11 เครื่องจักรที่กำลังสูงสุดเท่ากับ 3,000 นิวตัน-เมตรต่อวินาที จะยกวัตถุได้มวลเท่าไรในเวลา 20 วินาที.. คำถามที่ 12 เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้ 360 กิโลจูล ในเวลา 1 นาที เครื่องยนต์เครื่องนี้มี กำลังเท่าใด ☐ O ▷

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับทำไม่ได้จริงๆ

10:07 %0 "" 3 l l 19 docs.google.com/form + 11 65. ออกแรกลากวัตถุเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงบนพื้นราบที่ มีแรงเสียดทาน ด้วยความเร็วคงที่ จงพิจารณาคำกล่าวต่อไป นี้ 1) งานจากแรงที่มากระทำมีค่ามากกว่างานผลรวมของ แรง2) งานจากแรงเสียดทานมีค่าเป็นลบ3) งานจากแรงโน้ม ถ่วงเท่ากับงานจากแรงเสียดทาน คำตอบที่ถูกต้องคือ * 1 ตะแนน 0 ข้อ 1 และ 2 ข้อ 1 และ 3 O ข้อ 2 และ 3 O ข้อ 1, 2 และ 3 รังสีใดที่ได้จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1. รังสีอินฟาเรด 2. รังสี ตนแนน อัลตราไวโอเลต 3. แสง 4. รังสีเอกซ์ คำตอบที่ถูกต้องคือ * 0 ข้อ 1, 2 0 ข้อ 1, 2, 3 0 ข้อ 1, 2, 3 0 ข้อ 1, 2, 3, 4 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น 4 m/s ความเร่งคงที่ วินาทีที่ 1 คนแนน 20 วัตถุมีความเร็ว 16 m/s ความเร่งของการเคลื่อนที่ของ วัตถุมีค่าเท่าไร 0 0.6 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง 0 0.8 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง 0 1.0 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง 0 1.2 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องในเรื่องของการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้ม 1คนแมน ถ่วงของโลกอย่างอิสระ 1) วัตถุขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ตกลงมา ด้วยความเร่งน้อยกว่าวัตถุขนาดใหญ่ 2) วัตถุขนาดเล็กจะ เคลื่อนที่ตกลงมาด้วยความเร่งเท่ากับวัตถุขนาดใหญ่ 3) วัตถุ ที่ปาลงมาจะมีความเร่งมากกว่าวัตถุที่ปล่อยให้ตกลงมา 4) วัตถุที่ปาลงมาจะมีความเร่งเท่ากับวัตถุที่ปล่อยให้ตกลงมา คำตอบที่ถูกคือ " 0 ข้อ 1 และ 3 0 ข้อ 2 และ 3 ข้อ 1 และ 4 0 ข้อ 2 และ 4 รถเคลื่อนด้วยความเร็วต้น 10 m/s ด้วยความเร่ง 5 m/s2 ระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ใน 1 นาที มีค่าเท่าใด * 1 ตะแนน 0 8600 m 9000 m O 9600 m 0 9800 m คลื่นไมโครเวฟถูกใช้แทนคลื่นวิทยุ โดยนำสัญญาณไฟฟ้ามา 1คะแนน ผสมกับคลื่นวิทยุไมโครเวฟเพราะสาเหตุใด * ส่งไปได้ไกลกว่าคลื่นวิทยุ เพราะมีความถี่สูงกว่า O สะท้อนในชั้นบรรยากาศได้ดีกว่าคลื่นวิทยุ 0 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/41