ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

คือวิชาคณิตศาสตร์ ฉันเนี่ยครูของเราให้ทำในลิงค์ เราไม่เข้าใจเพื่อนๆช่วยบอกเราหน่อย

แบบทดสอบบทที่ 3 ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน) คำชี้แจง เลือกคำตอบเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1. 6 < 10 2. ข้อใดแสดงว่าสมการเป็นจริง 1. (8 x 3) 9 = 16 3. 46 (3 x 13) = 7 3. จงหาคำตอบของสมการ 1.-2 x + 1. X23-33 4. จงหาคําตอบของสมการ 2a = 15 1. 7.5 2. 13 X 1. 2. 4x9= 11 x = -10 2 2.-50 + 8 = 24 5. ให้ y + 3 = 8 ดังนั้น y + 19 = 24 โดยใช้สมบัติในข้อใด 1. สมบัติสมมาตร 3. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก 3. 104 + 2a 2. 18+ (4 x 7) = 36 4. (9 x 9) - 47 = 33 2. 2+24 3.2 6. ประโยคภาษา “สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับอีก 3 คือ 33” เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ดังข้อใด 2. +3=33 3. 2(x + 3) = 33 4. 2x + 3 = 33 + 24 = 8 3.17 7. ประโยคภาษา “ครึ่งหนึ่งของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 8 เท่ากับ 24” เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ดัง ข้อใด 4. 22.20 # 2 +0.42y 4. 50 4.30 2. สมบัติถ่ายทอด 4. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ 3. -= 24 + 8 2 4.24 = 8 2

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเราย่อหน่อยนะคะ

ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็นเป็นแบบญ อย่างมีความสุข คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถ หาทาง แก้ปัญหาได้หลายทาง อาจเกิดจากการรวบรวมความรู้ข้อเท็จจริง นำไปสู่การลงข้อสรุปหรือ ความรู้ใหม่ แต่ผลสุดท้ายได้ผลลัพธ์เดียวกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหา เพียงวิธีเดียว แต่เราสามารถสร้างสรรค์วิธีใหม่ในการแก้ปัญหาที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ จากการเรียนในชั้นเรียน คณะผู้จัดทำพบว่าการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี วิธีการที่จะซับซ้อน จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และได้ ค้นพบวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้วิธีการคูณไขว้ที่ทำให้ได้คำตอบถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการหาคำตอบมากกว่าการใช้วิธีที่พบในหนังสือเรียน และจากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ระบบสมการกับการคูณไขว้ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/102