ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

#ช่วยหน่อยค่าา🥺🙏 #ข้อ1,3,5 #คณิตศาสตร์ม.3

บทที่ 1 | อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 แบบฝึกหัด 1.4 1. มาในอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก 25 หน้า รวมสองวันอ่านได้มากกว่า ครึ่งเล่ม จงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าอย่างมาก หน้า 2. ปัญญามีเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทอยู่ในกระป๋องออมสินจำนวนหนึ่ง เมื่อเหรียญเต็มกระป๋อง เขาเทออกมานับ พบว่ามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่ 12 เหรียญ และนับเป็นเงินได้ไม่น้อยกว่า 300 บาท จงหาว่า มีเหรียญห้าบาทอยู่อย่างน้อยเหรียญ 3. ถ้าสองเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 20 อยู่ไม่ถึง 6 จำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้าง 4. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น 48 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร 3:5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 5. จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 3 ของผลบวกของจำนวนนั้นกับ 5 แล้วยังน้อยกว่า 7 จงหาว่าจำนวนดังกล่าว เป็นจำนวนใดได้บ้าง ถ้า 1) จำนวนนั้นเป็นจำนวนนับ 2) จำนวนนั้นเป็นจำนวนเต็ม

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คำชี้แจง : ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ปริซึมฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 4 หน่วย ความยาว 7 หน่วย ความสูง 12 หน่วย จงหา ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมนี้ ก. 48 ลูกบาศก์หน่วย ข. 336 ลูกบาศก์หน่วย ค. 132 ลูกบาศก์หน่วย ง. 84 ลูกบาศก์หน่วย 2. กล่องทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใบหนึ่งมีปริมาตร 343 ลูกบาศก์เมตร กล่อง ใบนี้มีความยาวด้านละเท่าไร ก. 9 เมตร ข. 7 เมตร ค. 5 เมตร ง. 2 เมตร 3. จงคำนวณหาพื้นที่ผิวของปริซึมที่กำหนดให้ 10 ก. 636 ตารางหน่วย ข. 616 ตารางหน่วย ค. 208 ตารางหน่วย ง. 696 ตารางหน่วย

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

4. ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 และ 4 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยมี ความยาว 10 เซนติเมตร แล้วจะมีปริมาตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์ เซนติเมตร ก. 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5. จงคำนวณหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ 10.5 2.5 ก. 222.25 ลูกบาศก์หน่วย ข. 180.50 ลูกบาศก์หน่วย ค. 63 ลูกบาศก์หน่วย ง. 220.50 ลูกบาศก์หน่วย 6. เส้นรอบรูปของฐานปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น 8 เมตร ความสูง ของปริซึมเป็น 3 เมตร จงหาพื้นที่ผิวข้าง ก. 24 ตารางเมตร ข. 20 ตารางเมตร ค. 16 ตารางเมตร ง. 36 ตารางเมตร 7. จงหาพื้นที่ผิวข้างและพื้นที่ผิวของปริซึมมุมฉากซึ่งมีฐานเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 15 เซนติเมตร และความสูงของปริซึมเป็น 24 เซนติเมตร ก. 1,440 และ 810 ตารางเซนติเมตร ข. 360 และ 810 ตารางเซนติเมตร ค. 1,440 และ 1,890 ตารางเซนติเมตร และ 1,665 ตารางเซนติเมตร ง. 360

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

13. จงหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่ฐานยาว ด้านละ16 เซนติเมตร สันยาว 10 เซนติเมตร ก. 240 ตารางเซนติเมตร ข. 256 ตารางเซนติเมตร ค. 136 ตารางเซนติเมตร ง. 144 ตารางเซนติเมตร 14. จากรูปจงหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิด 15 10 10 ตารางหน่วย ข. 200 /2 ตารางหน่วย ตารางหน่วย ง. 100 /2 ตารางหน่วย ก. 150 ค. 200 15. จงหาความสูงของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีฐานยาวด้านละ 21 เซนติเมตร และมีปริมาตร 2,205 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก. 24 เซนติเมตร ข. 18 เซนติเมตร ค. 20 เซนติเมตร ง. 15 เซนติเมตร 16. R8 8 จากรูปเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปพีระมิดจะได้พีระมิดรูปอะไร ก. รูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ข. รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ค. รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ง. รูปพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

17. ทรงกระบอกรัศมียาว 7 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร มีปริมาตร เท่ากับข้อใด (กำหนดให้ 7 = 3.14) ก. 3,231 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 3,244 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 3,234 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 2,334 ลูกบาศก์เซนติเมตร 18. จงหาปริมาตรของพีระมิด ซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้าน ละ 15 เซนติเมตร สูงตรงเป็น 45 เซนติเมตร ก. 4,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 3,475 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 3,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 4,735 ลูกบาศก์เซนติเมตร 19. 15 7 ซม. จงคำนวณหาพื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอกต้นดังรูป (กำหนดให้ = 3.14) ก. 176.625 ตารางเซนติเมตร ข. 176.25 ตารางเซนติเมตร ค. 100.48 ตารางเซนติเมตร ง. 353.25 ตารางเซนติเมตร 20. กรวยอันหนึ่งสูงเอียง 18 เซนติเมตร รัศมีของฐานมีความยาว 8 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวของ กรวยนี้ (กำหนดให้ 1 = 3.14) ก. 653.02 ตารางเซนติเมตร ข. 536.12 ตารางเซนติเมตร ค. 653.12 ตารางเซนติเมตร ง. 563.21 ตารางเซนติเมตร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

8. ปริซึมฐานสามเหลี่ยม มีพื้นที่ฐาน 8 ตารางเซนติเมตร มีปริมาตร 96 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปริซึมนี้ มีความสูงเท่าไร ก 16 เซนติเมตร ข. 14 เซนติเมตร ค 12 เซนติเมตร ง. 17 เซนติเมตร 9. จงหาพื้นที่ผิวข้างของพืระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีฐานยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ส่วนสูง 9 เซนติเมตร ก. 720 ตารางเซนติเมตร ข. 225 ตารางเซนติเมตร ค. 576 ตารางเซนติเมตร ง. 216 ตารางเซนติเมตร 10. กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 24 เซนติเมตร กว้าง 12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ถ้าต้องการนำไม้รูป ลูกบาศก์ ซึ่งมีด้านยาว 4 เซนติเมตร บรรจุในกล่องนี้จะบรรจุ ได้กีชิ้น ก. 36 ชิ้น ข. 24 ชิ้น ค. 40 ชิ้น ง. 12 ชิ้น 11. จงหาปริมาตรของพีระมิดซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ก. 720 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 700 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 540 ลูกบาศก์เซนติเมตร 12. บ่อน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร และลึก 40 เมตร มีน้ำ อยู่ในบ่อวัดปริมาตร ได้ 14,000 ลูกบาศก์เมตร จงหาว่าผิวน้ำอยู่ลึกจากปากบ่อเท่าไร ก. 6 เมตร ข. 8 เมตร ค. 12 เมตร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ

จากรูป กำหนดให้ BAC = ADC, AB = 30 เซนติเมตร AC = 16 เซนติเมตร และ DC = 8 17 เซนติเมตร DB ยาวเท่ากับเท่าใด 1. 20 เซนติเมตร 2. 24 เซนติเมตร 3. 28 เซนติเมตร 4. 32 เซนติเมตร B C p 7. จากรูปในข้อ 6. AD ยาวเท่ากับเท่าใด 1. 15 เซนติเมตร 2. 13.5 เซนติเมตร 3. 12 เชนติเมตร 4. 10 เซนติเมตร 8. จากรูป ข้อใดถูกต้อง E 3 1. a = b 2. a = 26 6 3. 2a = 3b 4. 3a = 4b A D B 2 9. จากรูป จงหาค่าของ x 1. 8 2. 10 10 3. 12 4. 14 18 10. จากข้อ 9. ค่าของ y : 2 เท่ากับเท่าใด 1. 5 : 4 2. 2 : 1 3. 3 : 2 4. 4 : 5 11. จากรูปที่กำหนดให้ EF ยาวเท่ากับเท่าใด . 14 A B 1. 14.5 E F 2. 15.0 10 3. 15.5 4. 16.0 C D 20 12. จากรูปที่กำหนดให้ CD ยาวเท่าใด 1. 63 2. 6 5 3. 5า 4. 5 B C 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ

13. ทำหนดให้ ADC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่าไร 1. 24 ตารางเซนติเมตร 10 ซม. 2. 48 ตารางเซบติงเตร 10 ซม. 3. 60 ตารางเซนติเมตร B 12 ซม 4. 96 ตารางเซนติเมตร C 14. กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และ BE = รBC ดังนั้น AD ยาวเท่าไร A D 1. 10 เซนติเมตร 2. 20 เซนติเมตร 26 ซม 24 ชม. 3. 30 เซนติเมตร 4. 40 เซนติเมตร 8 E C 15. จากรูปที่กำหนดให้ ถ้า PR Ios PR = 12 เซนติเมตร QS = 25 เซนติเมตร และ PS = 20 เซนติเมตร ดังนั้น PQยาว เท่าไร 20 1. 9 เซนติเมตร 12 2. 15 เซนติเมตร 3. 16 เซนติเมตร R 4. 20 เซนติเมตร 25 16. 13 5 12 C จากรูป ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมี BAD เป็นมุมฉาก AD = 13 เซนติเมตร CD =12 เซนติเมตร AC = 5 เซนติเมตร และ ACI BD ที่จุด C BC ยาวเท่าไร 4. 5 เซนติเมตร 3. 4- เซนติเมตร 1. 2- เซนติเมตร 2. 2 เซนติเมตร 17. ถ้า a:b และ c เป็นความยาวของด้านทั้งสามของรูป A ABC แล้ว ข้อใตต่อไปนี้ เป็นความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 2. a = 7, 5 = 12 และ c = f3 1. a = 24 b = 7 และ c = 25 4. อ = 2. 5 = 3 และ c =ง 3. a - 9 b = 40 และ C = 4 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/11