ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ทำยังไงคะ? ช่วยหน่อยค่ะ

ด ใบงานเรื่อง รูปร่าง ลักษณะและโครงสร้างของโลก คำชี้แจง ให้นักเรียนเติม หรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. นําข้อความที่กำหนดให้เติมลงในแผนภาพให้สมบูรณ์ แก่นโลกชั้นนอก / แก่นโลกชั้นใน / เปลือกโลก / เนื้อโลก เลขที 8) เป็นของเหลวที่ปกคลุมผิวโลกถึง 3 ใน 4 ส่วน . 9) ชั้นในสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ 3,486 Kr 10) ชั้นของโลกที่อยู่ถัดจากเปลือกโลกหนาประมาณ 2,885 km | 2. ญ. แผ่นดินไหว (Earthq คะแนน 00 2. นำอักษรหน้าข้อความทางด้านขวามือ เติมลงหน้าประโยคทางด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน 1) อากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลก n 9. 2) สิ่งมีชีวิตตามพื้นผิวโลก เช่น พืช และสัตว์ ชั้นของโลกที่เรียกว่าเปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุทร 4) ชั้นของโลกที่มีสถานะเป็นของเหลวประกอบด้วยธาตุเหล็ก 3) ค แก่นโลก 3. บรรยากาศ และ ส จ. แมนเทิล 5) หินโรมาซึ่งประกอบด้วยสารประกอบซิลิกาและแมกนีเซียม 9. แก่นโลกชั้นนอก 6) ส่วนประกอบของโลกที่เป็น ดิน หิน แร่ ในสถานะของแข็ง 7) ชั้นของโลกที่มีความหนาแน่นมากที่สุด 3. เปลือกโลกส่วนบน ช. เปลือกโลก รีวภาค ธรณีภาค เปลือกโลกส่วนล่าง แก่นโลกชื่นใน อุทกภาค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะะ

เรื่องหรือญัตติ แตกต่างกันไป ศิลปะการพูด โยงข้อคิด คิดเห็นถึง อประเทศ ชุมชน ยค ขึ้นไป 9. m. ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคประธาน ๑.๒ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคแสดง ๒. ประโยคความรวมที่ซับซ้อน ๒.๑ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนตั้งแต่ 6 ประโยค ๑.๓ ๒.๒ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวมตั้งแต่ 6 ประโยคขึ้นไป ๒.๓ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความช้อนตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไป ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน ๓.๑ ประโยคความร้อนที่ประโยคหลักหรือประโยคย่อยมีความซับซ้อนเพราะประกอบด้วย หรือกลุ่มค่ามาขยายยืดยาว ๓.๒ ประโยคความร้อนที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวม ๓.๓ ประโยคความร้อนที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคที่กำหนดว่าเป็นประโยคซับซ้อนชนิดใด (๑๐ คะแนน) ๑.๑ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นผลดีต่อสุขภาพ ประโยคความเกี่ยวกับก่อน ๑.๒ เขาไม่มาตามนัดฉันจึงไปหาเขาที่บ้าน แต่เขาไม่อยู่ฉันจึงตัดสินใจกลับบ้าน ประโยคความรวมบอน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตคือปัจจัยสี่ แต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือ คุณธรรม ท ปลา ๑.๔ เธอบอกว่าจะมาตามสัญญาแต่เธอก็ไม่ทำอย่างที่เคยพูดไว้ ๑.๕ พวกเราจำเป็นต้องขยันหมั่นเพียรมากกว่านี้เพื่อความสำเร็จในอนาคตของพวกเรา ๑.๖ คนที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองสมควรถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ เพราะการเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง เป็นระยะเวลานาน ๑.๗ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ประโยคความซ่อนซับซ้อน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาลาโบลา ฟังชันก์กำลังสอง ม.3ค่ะ หาคำตอบพร้อมวิธีทำ ช่วยหน่อยค่ะTT

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดเป็นฟังก์ชันกำลังสอง n. 2x=y+x²-1 y=4x-5 n. ²+1=2x-x² 1. y-x=2y+1 repi itu cuer 2. กราฟของฟังก์ชัน = (-2) -6 ตัดแกน Y ที่จุดใด sers n. (-1,0) 1. (2,0) 3. กราฟของฟังก์ชัน = (-1) -9 ตัดแกน X ที่จุดใด y= ก. (4, 0) และ (–2, 0) ค. (0, 4) และ (0, -2) A. (-2,0) er 24 (0-2) af OS VERGE ข. (−2, 0) และ (2, 0) ง (4,0) a (-1,0) PUIGNOU POR USS Giu 2 sausi 0sd 0s ou del = dbxch- 4. ข้อใดผิด ก. กราฟของฟังก์ชัน -- 5x+2 เป็นกราฟพาราโบลาด 1 0 5 9 สม - ข. กราฟของฟังก์ชัน = (5-4) เป็นกราฟพาราโบลาค ค. กราฟของฟังก์ชัน y = 2xx-3 เป็นกราฟพาราโบลาค ง. กราฟของฟังก์ชัน y = 4-(x3) เป็นกราฟพาราโบลาค voluernultiulion Cardigrefierna เure to us to s Mhugarheoreun CAP remotionzerwanenhys?..c x + = + (0- 9. y=2x² - 4x-5 5. กราฟของฟังก์ชันใด มีจุด (1, 3) เป็นจุดต่ำสุดของกราฟ และมีจุด (0, 5) เป็นจุดตัดแกน Y f. y=x²-3x+5 A. y=2x²-4x+5 6. จุดยอดของกราฟฟังก์ชัน -- (x+1) - 4 กับ y = (x+1) + 4 ห่างกันที่หน่วย ก. มีจุดยอดเป็นจุดเดียวกัน ข. 6 หน่วย ค. 8 หน่วย (men OS GU portranuncuhiturcarle A VERNORATUVERCŮ J R 3. y=-2x² - 24x+5 คน 2 คน 3 venetrivernu! palecuracekfurt e marinerale) ง. 10 หน่วย 7. กราฟฟังก์ชันคู่ใด มีแกนสมมาตรเดียวกัน n. y=-(x+5)² ňu_y=(x−5)² ₁ y=x² +5 ňu y=(x+5)² A. y=-x+5 ñ y=-(x+5)2 1. y=x²-5 ňu y=-x² +5 2 8. กราฟฟังก์ชัน y = 2x +8x-1 เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูป y = a(x-h) + k จะได้ตรงกับข้อใด n. y=-2(x-2)² +15 neruroju. y=-2(x-2)² +7 ofen A. y=-2(x+2)² +15 4. y=-2(x-2)²-7

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

2.ขณะที่ออกแรงดึงถุงทราย แต่ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียนแผนภาพประกอบ และแรงลัพท์ที่กระทำค่อถุงทรายม... อ่านต่อ

2. ขณะที่ออกแรงดึงถุงทราย แต่ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียน แผนภาพประกอบ และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่าใด แรงในแนวดิ่ง MANUS แผนภาพประกอบ และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่าใด 3. เมื่อออกแรงดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียน แรงในแนวดิ่ง แรงในแนวระดับ chauru UPPO แรงในแนวระดับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะข้อ2-ข้อ4 อันแรกค่ะ

Fill in the gaps with the type 2 conditional sentences. 1. If my children fruit, I 2. The road traffic there 3. Communication if there 4. If the cardigan. so expensive, I 5. If I (be) some policemen. (not/be) so easy. for the Internet. (not/be) (buy) it. (not have) a (borrow) one. (not/be) so (wear) it tonight. (not like) chocolate so (give) you this piece. (be) more understanding, we could have a better relationship. 8. If you 9. If you (turn) the TV on, (wake up) our neighbours. (visit) the Eiffel Tower (go) to Paris. (be) you, I (apply) (apply) for the job, computer, I 6. If the dress tight, I 7. If I much, I Second and third conditionals Fill in the gaps so as to build correct type 3 conditional sentences. 1. If you we 10. We if we 11. If I for the job. 12. If Ann she (like) raw (not/ need) to boil it. (flow) if (not/be) (get) it. you 2. It 5. I would apply for the job if I 6. If I 7. You would need to find another job if you (damage) your eyes. (be) impossible to enter the (not/be) there. building if the porter 3. If the flight hadn't been delayed, my boss (arrive) on time to the meeting. (stop) at the red 4. If the driver sign, I 5. I 13. I would eat your adorable meatloaf if I 14. If you Fill in the blanks with either second or third conditional. 1. You 2. If you 3. If you had eaten at lunch, you 4. If there were an ashtray in the house, we smoke a cigarette. 6. If the thieves store, the owners 7. If you (not have) the accident.. (eat) the soup if it (not/be) so salty. (rob) the whole jewellery would have been ruined. (take) your umbrella, you (have) some protection, (not/ catch) a cold. 8. I storm if I 9. The burglars (manage) to escape the (be) more cautious. (escape) to a foreign (not/ catch) them. (learn) to play the piano, I country if the police 10. If you you could have participated in the contest. 11. If you (study) more, you (get) a better mark. 12. There (notice) my new haircut if you had been more attentive. (enjoy) modern art, we could visit the new exhibition. (not/be) so hungry now. (be) a fight if the police (not/ arrive) in time. (not/ need) to go to the balcony to (go) to the job interview, I might have got the job. (know) how to write an application letter. (move) to a new town. 8. I would exercise twice a day if I (have) more time. 9. If the T-shirt (not/be) so loose, I would wear it. 10. If the factory (not/ close), many workers wouldn't be unemployed. 11. If there hadn't been for the snow, most European airports (not/ close) during Christmas time. 12. If there wasn't for the fire, we (freeze) to death. (not/be) a vegetarian. (teach) me how to dance, I would learn it fast. ISLCollective.com

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/147