ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ขอคำตอบ

บุรินทรวรวิทย์ พวน อย กิจกรรมทวีปยุโรปที่ 3 ให้นักเรียนเติมหมายเลขให้ถูกต้อง 18 12. ภูเขาสำคัญ PENNIES (อังกฤษ) KOOLEN (คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย URAL (กั้นเอเชีย ยุโรป อยู่ในรัสเซีย) 2 27 LI... APENNINES (อิตาลี) 4 PYRENEES (กั้นฝรั่งเศส สเปน) 5 19 DINARIC ALPS (ยูโกสลาเวีย BALKHAN (บัลแกเรีย ALPS (ผ่านสวิส-ออสเตรีย-อิตาลี-ฝรั่งเศส) BLACK FOREST (เยอรมัน) JURA (ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์) VOSGES (ฝรั่งเศส) SUDETEN (กั้นโปแลนด์ - เทค 1.5 CAUCASUS (รัสเซีย) 10. CARPATHIAN โรเมเนีย) 8 21 23 19 24 เนเธอร์แลนด์) 13 18 1 17 22 9. 24 25 ภูมิศาสตร์ ม.2 22 25 40 km CERITA 300mm 26 แม่น้ำสำคัญ RHINE (สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย) 26 VOLGA (รัสเซีย) 16 THAMES (อังกฤษ) SEINE (ฝรั่งเศส) URAL (รัสเซีย) TAGUS (โปตุเกส สเปน) PO (อิตาลี) VISTULA (โปแลนด์) ELSE (เยอรมัน) DNIEPER (รัสเซีย) DON - DONETS (รัสเซีย) DANUBE (เยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการี เชค bNun 4. ww Sognefjord, Norway 14

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะงงมากก

45+45+150+120 + 100 4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน เป็น 51 คะแนน 1) จงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสิบคนนี้ 2) ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชายเป็น 49 คะแนน จงหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนหญิง ใน 6 วัน สมปองเก็บเงินใส่กระปุกได้รวมทั้งสิ้น 120 บาท ในวันที่ 7 สมปองจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไร ค่าเฉลี่ย จึงจะเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท 6. ดิลกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นดังนี้ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.20 4.00 3.50 3.00 ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวนหน่วยกิต 15.0 15.0 14.5

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

1 แบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 2 ตอนที่ 1 นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน 1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร สถาน การนำไฟฟ้า ถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (2) ความหนาแน่น 4) การติดไฟ กลุ่มที่ 1 กำมะถัน น้ำตาลทราย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 น้ำโคลน น้ำเกลือ อากาศ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าวคือข้อใด (1) สถานะ 2 ลักษณะเนื้อสาร ขนาดอนุภาคของสาร 4, จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบ เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือด พบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด สาร A เป็นสารโลหะ สาร A เป็นสารผสม 3 สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ (4) สาร A เป็นสารเนื้อเดียว คะแนนเพิ่ม สารผสมจุดเดือดคงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสม (mixtures) และสารบริสุทธิ์ (pure substances) ข้อใด 2) สารผสมจุดเดือดไม่คงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

1 แบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 2 ตอนที่ 1 นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน 1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร สถาน การนำไฟฟ้า ถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (2) ความหนาแน่น 4) การติดไฟ กลุ่มที่ 1 กำมะถัน น้ำตาลทราย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 น้ำโคลน น้ำเกลือ อากาศ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าวคือข้อใด (1) สถานะ 2 ลักษณะเนื้อสาร ขนาดอนุภาคของสาร 4, จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบ เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือด พบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด สาร A เป็นสารโลหะ สาร A เป็นสารผสม 3 สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ (4) สาร A เป็นสารเนื้อเดียว คะแนนเพิ่ม สารผสมจุดเดือดคงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสม (mixtures) และสารบริสุทธิ์ (pure substances) ข้อใด 2) สารผสมจุดเดือดไม่คงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/248