ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อย พลีสสสส

มีจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใด และค่าสูงสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าไร หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 บทที่ 5 | กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 2. จากสมการของพาราโบลาและกราฟที่ได้ในข้อ 1 ให้นักเรียนทำกิจกรรม และตอบคำถามต่อไปนี้ 1) นักเรียนคิดว่า กราฟทั้งสามเส้นเท่ากันทุกประการหรือไม่ หลังจากนั้นให้นักเรียนนำกระดาษลอกลาย ลอกกราฟเส้นหนึ่งเส้นใดก็ได้ แล้วนำไปซ้อนกับกราฟอีกสองเส้นที่เหลือ เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับ สิ่งที่นักเรียนคิดหรือไม่ 2) กราฟทั้งสามมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตร 3) จุดตำสุดของแต่ละกราฟคือจุดใด และค่าต่ำสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าใด 4) จุดต่ำสุดของกราฟของสมการใดอยู่ทางซ้ายของแกน Y และจุดต่ำสุดของกราฟของสมการใค อยู่ทางขวาของแกน Y 2x เป็นรูปต้นแบบ แล้วกราฟของสมการ y = 2(x - 3) และ 5) ถ้าให้กราฟของสมการ y = - = 2(x + 4) เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y = 2x อย่างไร จงอธิบาย ค นักเรียนคิดว่า กราฟของสมการ y = -2X , y = -2(x - 3) และ y = -2(x + 4 y

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

วิชาคณิตศาสตร์ พาราโบลา ช่วยหน่อยค่ะ ลองทำแล้วแต่คำตอบไม่ตรงในชอยส์เลย

ข้อที่. .คำศัพท์ จุดวกกลับ คือ จุด ....คำศัพท์ จุดวกกลับ คือ จุด ยอด และจุดยอดมี 2 จุด คือ จุดต่ำสุด กับ จุดสูงสุด ขึ้นอยู่กับ a ว่าเป็นบวก หรือลบ องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. จากกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y=ax เมื่อ เป็นจำนวนจริงที่มากกว่าศูนย์ ข้อความใด ต่อไปนี้เป็นเท็จ 1. แกนสมมาตร คือ เส้นตรง x = 0) 2. กราฟมีลักษณะเป็นพาราโบลาหงาย 3. กราฟนี้มีจุดวกกลับคือจุด (0, a) 4. ถ้า มีค่ามาก กราฟจะบานน้อย แต่ถ้า 3 มีค่าน้อย กราฟจะบานมาก O 1 2 3 O 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/13