ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาลาโบลา ฟังชันก์กำลังสอง ม.3ค่ะ หาคำตอบพร้อมวิธีทำ ช่วยหน่อยค่ะTT

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดเป็นฟังก์ชันกำลังสอง n. 2x=y+x²-1 y=4x-5 n. ²+1=2x-x² 1. y-x=2y+1 repi itu cuer 2. กราฟของฟังก์ชัน = (-2) -6 ตัดแกน Y ที่จุดใด sers n. (-1,0) 1. (2,0) 3. กราฟของฟังก์ชัน = (-1) -9 ตัดแกน X ที่จุดใด y= ก. (4, 0) และ (–2, 0) ค. (0, 4) และ (0, -2) A. (-2,0) er 24 (0-2) af OS VERGE ข. (−2, 0) และ (2, 0) ง (4,0) a (-1,0) PUIGNOU POR USS Giu 2 sausi 0sd 0s ou del = dbxch- 4. ข้อใดผิด ก. กราฟของฟังก์ชัน -- 5x+2 เป็นกราฟพาราโบลาด 1 0 5 9 สม - ข. กราฟของฟังก์ชัน = (5-4) เป็นกราฟพาราโบลาค ค. กราฟของฟังก์ชัน y = 2xx-3 เป็นกราฟพาราโบลาค ง. กราฟของฟังก์ชัน y = 4-(x3) เป็นกราฟพาราโบลาค voluernultiulion Cardigrefierna เure to us to s Mhugarheoreun CAP remotionzerwanenhys?..c x + = + (0- 9. y=2x² - 4x-5 5. กราฟของฟังก์ชันใด มีจุด (1, 3) เป็นจุดต่ำสุดของกราฟ และมีจุด (0, 5) เป็นจุดตัดแกน Y f. y=x²-3x+5 A. y=2x²-4x+5 6. จุดยอดของกราฟฟังก์ชัน -- (x+1) - 4 กับ y = (x+1) + 4 ห่างกันที่หน่วย ก. มีจุดยอดเป็นจุดเดียวกัน ข. 6 หน่วย ค. 8 หน่วย (men OS GU portranuncuhiturcarle A VERNORATUVERCŮ J R 3. y=-2x² - 24x+5 คน 2 คน 3 venetrivernu! palecuracekfurt e marinerale) ง. 10 หน่วย 7. กราฟฟังก์ชันคู่ใด มีแกนสมมาตรเดียวกัน n. y=-(x+5)² ňu_y=(x−5)² ₁ y=x² +5 ňu y=(x+5)² A. y=-x+5 ñ y=-(x+5)2 1. y=x²-5 ňu y=-x² +5 2 8. กราฟฟังก์ชัน y = 2x +8x-1 เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูป y = a(x-h) + k จะได้ตรงกับข้อใด n. y=-2(x-2)² +15 neruroju. y=-2(x-2)² +7 ofen A. y=-2(x+2)² +15 4. y=-2(x-2)²-7

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อย พลีสสสส

มีจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใด และค่าสูงสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าไร หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 บทที่ 5 | กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 2. จากสมการของพาราโบลาและกราฟที่ได้ในข้อ 1 ให้นักเรียนทำกิจกรรม และตอบคำถามต่อไปนี้ 1) นักเรียนคิดว่า กราฟทั้งสามเส้นเท่ากันทุกประการหรือไม่ หลังจากนั้นให้นักเรียนนำกระดาษลอกลาย ลอกกราฟเส้นหนึ่งเส้นใดก็ได้ แล้วนำไปซ้อนกับกราฟอีกสองเส้นที่เหลือ เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับ สิ่งที่นักเรียนคิดหรือไม่ 2) กราฟทั้งสามมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตร 3) จุดตำสุดของแต่ละกราฟคือจุดใด และค่าต่ำสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าใด 4) จุดต่ำสุดของกราฟของสมการใดอยู่ทางซ้ายของแกน Y และจุดต่ำสุดของกราฟของสมการใค อยู่ทางขวาของแกน Y 2x เป็นรูปต้นแบบ แล้วกราฟของสมการ y = 2(x - 3) และ 5) ถ้าให้กราฟของสมการ y = - = 2(x + 4) เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y = 2x อย่างไร จงอธิบาย ค นักเรียนคิดว่า กราฟของสมการ y = -2X , y = -2(x - 3) และ y = -2(x + 4 y

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/13