ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ศิลปศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏🙏🙏

ซ้ จโกเรื ต๊ นักกตัง าซี้แจง ให้นักเรียนตอบค้ าถามให้ถูกต้อง ค ศนธาตุ หมายถึง ประกอบคด้วยอ ร ให้เปรียบเทียบทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุในสิงแวดล้อม ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ ฉบับที 1
ศิลปศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ตันมากเลยตอนนี้

---- ๆ -%# --- -ร4 --- “0 6 - --- ร 9๐๑ - น: ( -- 8 0 เส หอ ณารกบ ลฮส้0ญ0] 6อ๕ณาจจ9จ 5# ล 5 ี เษตอษ๑๑๒๑ โซ [โ66 ๑๒@เ56ๆจ แกอ88 5 0 0 0 ง ๒» ตบ น ๑๒@ 6ๆ๑ 1 กษั ๒๕6 เรรดย]6ด6ร@ ๐. - เศ เซ น ลอ เอไป เล: เต้ซ้ง. ( ๕ รื กร -<4 ๒๒๕ เฮโซ 2 นซนเอบย: %๐ ก ” (| ค8 ณ6ณ6๐๒ สรรรรร๓ ก โจ ท 2 อ โรรร ว ไดืง --- ม2 5 ว งุกทส: สบงอวล 5ลลัน ป ไร สคพไนลนเลนาน จะย : ล ๒ร6 - รัสเสล๑ ๒สน๒ร6นรพฑ์ดน6 รา 2 ไลรน ป 20 ปณ[ใจ 6 “0 ง ง 9ๆ๒ รณ์ฑนรนาน9บ6ร ๒จ9๑ ลระ 6 5596 [บรบอจบาบจยฑ์๒ าธะ๕ 2571 ๑ ย ๑ ตือ 6๒๒บ6๒ สหรบ ศัะ -- กป 0 งมจจ อู เว -(6 ร ๓ณ ธรงเรรซครระ๑๕อ9 บแ
ศิลปศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยค่ะ​ แงง ขอบคุณ​ล่วงหน้า​ค่ะ​

"" " =' ณ์ นธ์ จ .ใบงานที่ 2 หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนศิลป์ ศ 32103 ชัน ม.3 1. จากภาพให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ามีการใช้ทัศนธาตุใดในการสร้างสรรค์อย่างไร 2. จากภาพให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ามีการใช้หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ใดในการ สร้างสรรค์อย่างไร
ศิลปศึกษา
มัธยมต้น

ใครมีหนังสือทัศนศิลป์ ม.3บ้างคะ ช่วยถ่ายหน้า107-117 มาให้หน่อยได้มั้ยคะ พอดีเราไม่มีหนังสือแล้วต้องใช้เนื้อหาในหนังสือทำวีดีโอนำเสนอค่ะ

ศิลปศึกษา
มัธยมต้น

ข้อ7 ตอบอะไรหรอคะ

ข. เครองบนคนเผเ ค. ปราสาทหินต่าง ๆ ง. เฟอร์นิเจอร์รับแขก ล ข้อใดคือผลงานท้องถิ่นภาคอีสาน (ศ1 22) ก. ผ้าบาติก “80 2 ข. เรือกอแล
1/4