ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่อยตอบหน่อยครับ ใบงานสังคม 3.2

ใบงานที่ 3.2 หน่วยที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้ เรื่อง: ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ วิชา: ภูมิศาสตร์ ม.3 คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 1. เขตเทือกเขาสูงตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 1.1 เทือกเขาที่สลับซับซ้อนทอดแนวยาวตลอดชายฝั่งตะวันตกของทวีปคือ 1.2 เทือกเขาแอนดีสเกิดจากแผ่นเปลือกโลก 1.3 ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่มีชื่อว่า 1.4 บริเวณภูมิประเทศแบบฟออร์ดพบในบริเวณ 2. เขตหินฐานทวีป 2.1 ที่ราบสูงอานากำเนิดจาก 2.2 ที่ราบสูงมาดูโกรสซูกำเนิดจาก 2.3 ที่ราบสูงบราซิลกำเนิดจาก 2.4 ที่ราบสูงปาตาโกเนียกำเนิดจาก 3.3 ที่ราบกรันซาโกเกิดจากเทือกเขา 3.4 ที่ราบปัมปัส 23 ชื่อ........ กา ชาว เลขที่ 26 ห้อง ม.3/ ครูผู้สอน นครศ นมมา 3.เขตที่ราบ 3.1 ลุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ 3.2 ที่ราบยาโนสมีแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขากอร์ดีเยราโอเรียนทัลได้แก่ 4. เกาะและหมู่เกาะ 4.1 เกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปคือ 4.2 เกาะที่ตั้งในหมู่เกาะเวสต์อินดีส และ นาย บริเวณปากแม่น้ำมีลักษณะเป็น 4.3 หมู่เกาะฟอล์กแลนด์มีเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ 4.4 หมู่เกาะที่อยู่ในดินแดนเอกวาดอร์และเป็นเกาะที่แนวเส้นศูนย์สูตร และ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาลาโบลา ฟังชันก์กำลังสอง ม.3ค่ะ หาคำตอบพร้อมวิธีทำ ช่วยหน่อยค่ะTT

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดเป็นฟังก์ชันกำลังสอง n. 2x=y+x²-1 y=4x-5 n. ²+1=2x-x² 1. y-x=2y+1 repi itu cuer 2. กราฟของฟังก์ชัน = (-2) -6 ตัดแกน Y ที่จุดใด sers n. (-1,0) 1. (2,0) 3. กราฟของฟังก์ชัน = (-1) -9 ตัดแกน X ที่จุดใด y= ก. (4, 0) และ (–2, 0) ค. (0, 4) และ (0, -2) A. (-2,0) er 24 (0-2) af OS VERGE ข. (−2, 0) และ (2, 0) ง (4,0) a (-1,0) PUIGNOU POR USS Giu 2 sausi 0sd 0s ou del = dbxch- 4. ข้อใดผิด ก. กราฟของฟังก์ชัน -- 5x+2 เป็นกราฟพาราโบลาด 1 0 5 9 สม - ข. กราฟของฟังก์ชัน = (5-4) เป็นกราฟพาราโบลาค ค. กราฟของฟังก์ชัน y = 2xx-3 เป็นกราฟพาราโบลาค ง. กราฟของฟังก์ชัน y = 4-(x3) เป็นกราฟพาราโบลาค voluernultiulion Cardigrefierna เure to us to s Mhugarheoreun CAP remotionzerwanenhys?..c x + = + (0- 9. y=2x² - 4x-5 5. กราฟของฟังก์ชันใด มีจุด (1, 3) เป็นจุดต่ำสุดของกราฟ และมีจุด (0, 5) เป็นจุดตัดแกน Y f. y=x²-3x+5 A. y=2x²-4x+5 6. จุดยอดของกราฟฟังก์ชัน -- (x+1) - 4 กับ y = (x+1) + 4 ห่างกันที่หน่วย ก. มีจุดยอดเป็นจุดเดียวกัน ข. 6 หน่วย ค. 8 หน่วย (men OS GU portranuncuhiturcarle A VERNORATUVERCŮ J R 3. y=-2x² - 24x+5 คน 2 คน 3 venetrivernu! palecuracekfurt e marinerale) ง. 10 หน่วย 7. กราฟฟังก์ชันคู่ใด มีแกนสมมาตรเดียวกัน n. y=-(x+5)² ňu_y=(x−5)² ₁ y=x² +5 ňu y=(x+5)² A. y=-x+5 ñ y=-(x+5)2 1. y=x²-5 ňu y=-x² +5 2 8. กราฟฟังก์ชัน y = 2x +8x-1 เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูป y = a(x-h) + k จะได้ตรงกับข้อใด n. y=-2(x-2)² +15 neruroju. y=-2(x-2)² +7 ofen A. y=-2(x+2)² +15 4. y=-2(x-2)²-7

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

9. คำถามทบทวน ลักษณะทางกายภาพของคลื่น • สันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใด คำตอบ • คลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าใด คำตอบ 10. แอมพลิจูดของคลื่น จะขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ในการรบกวนตัวกลาง - ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานน้อย คลื่นจะมี - และ ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานมาก คลื่นจะมี 11. เพราะเหตุใดคลื่นสึนามิที่มีแอมพลิจูดสูง จึงสามารถทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินริมชายฝั่งทะเลได้มาก คําตอบ 12. ความถี่คลื่น (1) คือ จำนวนรอบที่ตัวกลาง มีหน่วยเป็น - ความถี่น้อย ลูกคลื่นน้อย คลื่นมีความถี่ - ความถี่มาก ลูกคลื่นมาก คลื่นมีความถี่ 13. นักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่น . เคลื่อนที่จากจุด A ไป B และพบว่าเม็ดโฟมที่อยู่บน ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้น ลงในแนวดิ่ง ดังภาพ คำตอบ คลื่นสปริงนี้มีความเป็น หรือ ภาพตัดขวางผิวหน้าของน้ำ โจทย์ถามว่า ถ้าพบว่า ในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ 8 รอบพอดี คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด คำตอบ คลื่นน้ำที่มีความเป็น 14. โจทย์ถามว่า ถ้านักเรียนสะบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวาง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที สังเกตคลื่นในสปริงที่เกิดขึ้นได้เป็นดังภาพ คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด เรื่องที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15. ลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวคลื่น ความยาวคลื่น.. ตอบ ในการเคลื่อนที่ ระยะในแนวดิ่ง (cm) - เป็นคลื่นที่.. - จะอาศัยการเหนี่ยวนำ - เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว ๆ - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า 16. แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ 17. การใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 18. การเกิดโทษต่อมนุษย์จากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 19. คำถามทบทวน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ความถี่ ความยาวคลื่น และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตอบ แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว เสียงที่ได้ยินจากเครื่องรับวิทยุเป็นคลื่นกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะเหตุใด B ระยะในแนวระดับ (cm) เพื่อส่งผ่านพลังงานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในตัวกลางอื่น CoXXI

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ต้องส่งงานพนแล้ว🥹🥹 ข้อ5-7นะคะ🥹🥹

Q. ๓. คำถามพัฒนากระบวนการคิด G. พัฒนาการด้านการเมืองของทวีปยุโรปส่งผลต่อสังคมโลกอย่างไร การล่าอาณานิคมของชาติยุโรปไปสู่ทวีปแอฟริกาก่อให้เกิดผลอย่างไร เพราะเหตุใด อเมริกาจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกในยุคปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มอดีตอาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือคืออะไร ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นสังคม อุตสาหกรรมได้คืออะไร เพราะเหตุใด หลังจากได้รับอิสรภาพทวีปอเมริกาใต้จึงขาดเสถียรภาพทางการเมือง ๗. ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้คืออะไร เพราะเหตุใด ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาจึงประสบปัญหาด้านการเมือง เพราะเหตุใด ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกจึงไม่ค่อยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ใด TRIMMERS กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.ces.in.th ๘๘ ประวัติศาสตร์ ม.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ

☺ ใบงาน เรื่อง บทบาทของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 4-7 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ : ประวัติศาสตร์ ชื่อ คําชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ที่กำหนดในฐานะบทบาท ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยลงในช่องว่าง พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัด (ส 4.3 ม.3/1) เลขที่ พระราชกรณียกิจสำคัญ ชน. พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/231