ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะงงมากก

45+45+150+120 + 100 4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน เป็น 51 คะแนน 1) จงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสิบคนนี้ 2) ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชายเป็น 49 คะแนน จงหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนหญิง ใน 6 วัน สมปองเก็บเงินใส่กระปุกได้รวมทั้งสิ้น 120 บาท ในวันที่ 7 สมปองจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไร ค่าเฉลี่ย จึงจะเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท 6. ดิลกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นดังนี้ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.20 4.00 3.50 3.00 ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวนหน่วยกิต 15.0 15.0 14.5

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

1 แบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 2 ตอนที่ 1 นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน 1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร สถาน การนำไฟฟ้า ถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (2) ความหนาแน่น 4) การติดไฟ กลุ่มที่ 1 กำมะถัน น้ำตาลทราย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 น้ำโคลน น้ำเกลือ อากาศ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าวคือข้อใด (1) สถานะ 2 ลักษณะเนื้อสาร ขนาดอนุภาคของสาร 4, จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบ เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือด พบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด สาร A เป็นสารโลหะ สาร A เป็นสารผสม 3 สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ (4) สาร A เป็นสารเนื้อเดียว คะแนนเพิ่ม สารผสมจุดเดือดคงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสม (mixtures) และสารบริสุทธิ์ (pure substances) ข้อใด 2) สารผสมจุดเดือดไม่คงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

1 แบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 2 ตอนที่ 1 นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน 1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร สถาน การนำไฟฟ้า ถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (2) ความหนาแน่น 4) การติดไฟ กลุ่มที่ 1 กำมะถัน น้ำตาลทราย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 น้ำโคลน น้ำเกลือ อากาศ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าวคือข้อใด (1) สถานะ 2 ลักษณะเนื้อสาร ขนาดอนุภาคของสาร 4, จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบ เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือด พบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด สาร A เป็นสารโลหะ สาร A เป็นสารผสม 3 สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ (4) สาร A เป็นสารเนื้อเดียว คะแนนเพิ่ม สารผสมจุดเดือดคงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสม (mixtures) และสารบริสุทธิ์ (pure substances) ข้อใด 2) สารผสมจุดเดือดไม่คงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ทำไม่ได้ยากจริงๆ ช่วยหน่อยค่า😭😭😭😭😭

1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่อองค์ประกอบของแผนที่ตามหมายเลข พร้อมทั้งบอกความหมาย ความสําคัญของ A แต่ละองค์ประกอบ และตอบคำถามตามที่กำหนดให้ถูกต้อง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา มาตร มท คะแน naa insula ม.ค ณ ชาวบ้าน ทรงฟูพาจาโทน M121 - เลือกเขา มอ ด อ โส je 4163 ทะเล ท NO W คําอธิบายสัญลักษณ์ ภูเขา - ภูเขาไฟ ทางนํ้า แหล่งน้ำ คาบสมุทรไอบีเรีย อาจ คล - ระดับความสูง (เมตร) 3.000 2.000 1.000 400 200 0 Projection method ipfistant ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ ทวีปยุโรป ท.ดอร์ กา กราช โ ม า เ ส yliusex บริเวณกึ่งทะเลทรายซาเฮล ขาสักการ พลส จก.th ก ปรับป เขาม นทร ปิกออฟแคปคอร์น า ว ง อ ต เ ล น ดี ก 2908 ต ที่ราบสูงจอส ย 10 1 n.54 3 ที่ราบสูงทิเบีย อาดามา คบอลข่าน A : ย ทบสูติ 2015 Ananas ราบสูง อ 37 ลุ่มนํ้าคองโก Koorn 201 คาบสมุทรยานาโซ บ ก. ด การป 2 กทราย การ N A 500 0 ที่ราบสูงตาร์ฟูร์ +9 ทะเลสา CA Boein มาตราส่วน 1 : 52,000,000 1.000 ทะเลมาก สเตน 97 เทือก.สรา น 30 Y w 4914 ได ทะเลทราย Vajo น บ้าน Mainit 1412 ราคม .... ทวีปเอเซีย ทะเลทราย บ a 4 veruna-564 S ค า บ ล ม า ร อ า ห รั บ A1 2940 ทะเลทรายอาหรับ 1.500 n เส้นหรอ ออฟแคนเซอร์ verwysing 4836 เอธิโอเปีย dinnou 421 TAVUS SERR ทะเลทราย ข่าวล กายสมุทรโซมาเลีย ** สาวเปอร์เซีย Oth Swis 300 Au เส้นศูนย์สูตร มหาสมุท อินเดีย un คอโมโรส attiar 2240 611240 ก มาดากัสการ์ 10 b COPYRIGHT in Akson Tel ACT O J 9 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/234