ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

สอบถามวิชาการงานอาชีพม.3ค่ะ การบ้านข้อนี้ไม่เข้าใจเลย ช่วยอธิบายให้เค้าหน่อยงับ

1. จงบอกความหมายและหน้าที่ของตัวต้านทาน ตอบ 2. ให้นักเรียนอ่านค่าตัวต้านทานที่มีรหัสตัวเลขต่อไปนี้ โดยตอบเป็นหน่วยกิโลโอห์ม ก. 473 ข. 592 ศ. 1804 2041 3. ให้นักเรียนอ่านค่าตัวต้านทานจากภาพ โดยใช้ตารางรหัสแถบสี ก. ข. ศ. ง.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

สอบถามวิชาการงานอาชีพม.3ค่ะ การบ้านข้อนี้ไม่เข้าใจเลย ช่วยอธิบายให้เค้าหน่อยงับ

1. จงบอกความหมายและหน้าที่ของตัวต้านทาน ตอบ 2. ให้นักเรียนอ่านค่าตัวต้านทานที่มีรหัสตัวเลขต่อไปนี้ โดยตอบเป็นหน่วยกิโลโอห์ม ก. 473 ข. 592 ศ. 1804 2041 3. ให้นักเรียนอ่านค่าตัวต้านทานจากภาพ โดยใช้ตารางรหัสแถบสี ก. ข. ศ. ง.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ขออนุญาตสอบถามนะคะ คือเราปลูกผักบุ้งค่ะ แต่ว่าผักบุ้งก็มีอาการดังรูปเลย อยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ยังไงหรอคะ (เรารดน้ำทุกเย็น แต่ตอน... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ชิ้นที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้นักเรียนเปรียบเทียบเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบันมี ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน้าบบบบบ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🤍

Unit Activity คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่อง 1 พลังงานทดแทนมา 2 ตัวอย่าง พร้อมเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของเทคโนโลยีดังกล่าว 2 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ในด้านมนุษยศาสตร์หรือด้านสังคมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ พร้อมวิเคราะห์ว่าแนวคิดของเทคโนโลยีดังกล่าวใช้แก้ปัญหาได้อย่างไร ยกตัวอย่างเทคโนโลยีในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่มา 1 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ว่า เป็นเทคโนโลยีที่อาศัย ความรู้ในศาสตร์ใดบ้าง อธิบายมาพอสังเขป 3 ยกตัวอย่างนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีตามที่นักเรียนสนใจมา 1 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายมาพอสังเขป นักเรียนคิดว่า เทคโนโลยีพลังงานทดแทนคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร อธิบายมาพอสังเขป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า💖

กิจกรรมที่ 50 รู้จักตนเอง คำชี้แจง นักเรียนวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองในด้านต่าง ๆ สรุปผล แล้วนำเสนอ ผลงานหน้าชั้นเรียน สรุปผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ เรื่องกำหนดประเด็นการรวบรวมข้อมูล

กิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง กำหนดประเด็นการรวบรวมข้อมูล * ******* % * * น้อย 3 ประเด็น พร้อมระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้นในแต่ละประเด็น ปัญหา ขยะ ประเด็นการรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

วิชาเทคโนโลยีม.3 ช่วยหน่อยได้มั้ย

ใบงาน 1.1 สาเหตุหรือปัจจัยในการสร้างเทคโนโลยี ตอนที่ 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำหนดต่อไปนี้ จาก Internet ในประเด็น 1) สาเหตุหรือปัจจัยในการสร้างเทคโนโลยี และ 2) ศาสตร์หรือความรู้เรื่องใดในการสร้างเทคโนโลยีนั้น สาเหตุหรือปัจจัย ความรู้ที่ใช้ เทคโนโลยี ของการสร้างเทคโนโลยี ในการสร้างเทคโนโลยี การใช้ฟิล์มเคลือบผลไม้ที่บริโภคได้ 3 วัน 7 วัน 12 วัน ไม่เคลือบฟิล์ม เคลือบฟิล์ม 2 การใช้โครนหรืออากาศยานไร้ตนขับในการพ่น สารกำจัดแมลง 3 การเคลือบน้ำยานาโนในผ้าทอพื้นเมือง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/12