ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

รู้ข้อไหนบอกก่อนได้นะคะ 🙏🏻🙏🏻

4 เมื่อลงมือปฏิบัติงานทำเครื่องดื่มนักเรียนจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องใดบ้าง 5 สิ่งที่นักเรียนควรระมัดระวังขณะปฏิบัติงานเป็นพิเศษได้แก่สิ่งใด 6 เมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร.. 7 การทำเครื่องดื่มผลไม้รับประทานเองมีประโยชน์อย่างไร 8 เมื่อทำเครื่องดื่มเสร็จแล้วนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำอย่างไร 9 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนทำเครื่องดื่มผลไม้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง ๑๐นักเรียนคิดว่า การประกอบน้ำผักและผลไม้รับประทานเองหรือซื้อรับประทานดีกว่า กัน ๑๑นักเรียนคิดว่าการคิดสูตรเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ขึ้นมา เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยแสดงความคิดเห็นกับทั้งสามวิธีหน่อยค่ะ

ชื่อ - สกุล. ชั้น เลขที่ กิจกรรมที่ 4.3 เรื่อง เลือกใช้เทคโนโลยี คำชี้แจง นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงผลกระทบกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต้องการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน แต่พบว่าพื้นที่ที่จะทำการเกษตรนั้น ดินมีสภาพขาดอินทรียวัตถุ หรือขาดแร่ธาตุอาหาร ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นนักเรียนจะแก้ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุนี้อย่างไร ตารางการวิเคราะห์เทคโนโลยี ผลกระทบ เทคโนโลยี ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม 1. ไถกลบพืชสด 2. ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 3. ปุ๋ยเคมี เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา. เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

มีใครช่วยได้บ้างไหมค่ะ เราไม่เข้าใจเลยจริง มึนตรึบ

ให้นักเรียนกำหนดประเด็นปัญหาและกำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา รวมทั้งระดมความคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา จากนั้นคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มมา 1 แนวทาง ปัญหา คือ ประเด็นการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ได้มา แหล่งที่มา (ระบุให้ขัดเจน) 1. 2. 3. 4. 5. "หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูล อาจได้มาจากการสอบถามผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บทความ หนังสือ อินเตอร์เน็ต แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม คือ 1. 2. 3. แนวทางการแก้ปัญหาที่เลือก คือ เหตุผล คือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วหน่อยค่า

ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน พวงกุญแจไม้มะขาม โดยนำข้อความที่กำหนดให้เขียนลงในแผนภาพความคิด (แบบใยแมงมุม )

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะเหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะ💗🙇🙏✨

12. ข้อใดอธิบายความหมายของตัวดำเนินการบูลีน ได้ถูกต้อง ก. ตัวแปร score มากกว่า 20 หรือ น้อยกว่า 30 ข. ตัวแปร score มากกว่า 20 หรือ น้อยกว่า 50 ค. ตัวแปร score น้อยกว่า 50 หรือ มากกว่า 30 O ง. ตัวแปร score น้อยกว่า 50 และ มากกว่า 30

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะต้องรีบส่งแล้ว

13:43 ห้อง 2/8 แบบทดสอบปลายภาค รหัสวิชา G ด.ตัวแปร age มากกว่า และ เท่ากับ 13 9. ตัวแปร age น้อยกว่า และ เท่ากับ 13 12. ขอใดอรับายความหมายของตัว 1 คะแนน ดำเนินการบลิน ได้ถูกต้อง * ก. ตัวแปร score มากกว่า 20 หรือ น้อยกว่า 30 ข. ตัวแปร score มากกว่า 20 หรือ น้อยกว่า 50 ค. ตัวแปร score น้อยกว่า 50 หรือ มากกว่า 30 9. ตัวแปร score น้อยกว่า 50 และ มากกว่า O 30 13. จากโปรแกรมข้างต้น ข้อความที่ 1 คะแนน อยู่ในช่อง say ข้อความใดเรียงลำดับ ถูกต้องที่สุด * ตัวอย่างที่ 3.2 โปรแกรมตัดเกรด สถาบันการสอนแห่งหนึ่งมีการสอบวัดระดับการใช้ ask กรุณากรaกคะแนน ard wait < > | 12 =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะต้องรีบส่งแล้วค่ะ💗🙇🙏

13:39 ห้อง 2/8 แบบทดสอบปลายภาค รหัสวิชา G ข. คาสง LOOKS O ค. ดำสั่ง Event 9. ดำสั่ง My function 2. ข้อใดอธิบายขั้นตอนในการตั้งชื่อ 1 คะแนน ปังก์ชั่นใน Scratch ได้ถูกต้องที่สุด * ก. More Blocks D Make a block D my Function ข. Make a block D More Blocks D my O Function ค. Make a block D More Blocks D my O Function 9. More Blocks D Make a block D my Function 3. ขั้นตอนการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นใน 1 ดะแนน Scratch สามารถทำได้ดังนี้ * ก คลิกนีเที่เขียนโปกแกoมปี เลือกมจ็คก < > 12 =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

17. ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของศาสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (สถานการณ์ คือ สัมผัสสีแดง) " 1 คะแนน ก. จริง ข. เท็จ 18.ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง " set a to 3 set b to 5 set c to 7 a 4 5 and say True for 2 secs else Say False for 2 secs ก. จริง ข. เท็จ 19. ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของศาสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (สถานการณ์ คลิกเมาส์และสัมผัสสีเขียว) " 1 คะแนน ก. จริง ข. เท็จ 0

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

10. ข้อใดให้ความหมายของตัวตำเนินการบูลีน ได้ถูกต้อง 1 คะแนน arid ก. และ ข. หรือ ค. ไม่ใช่ ง. ตรงข้าม 11. ข้อใดอธิบวยความหมายของตัวดำเนินการบูลีน ได้ถูกต้อง " 1 คะแนน ภ. ตัวแปร age มากกว่า หรือ เท่ากับ 73 ข. ตัวแปร age น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 13 ค.ตัวแปร age มากกว่า และเท่ากับ 13 ง, ตัวแปร age น้อยกว่า และ เท่ากับ 13 12. ข้อใดอธิบายความหมายของตัวตำเนินการบูลีน ได้ถูกต้อง " 1 คะแนน ก. ตัวแปร score มากกว่า 20 หรือ น้อยกว่า 30 ข. ตัวแปร score มากกว่า 20 หรือ น้อยกว่า 50 ค. ตัวแปร score น้อยกว่า 50 หรือ มากกว่า 30 ง. ตัวแปร score น้อยกว่า 50 และ มากกว่า 30

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/10