ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

21:16 น. ŝ LINE 19. x² + 9x + 20 20. x² + 14x + 48 1. x² + 16x + 64 2. x² + 14x + 49 3.x² + 7x+6 GO DAILY -การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง FULL (1) 4. x² + 10x + 9 5. x² + 16x + 64 6. x² + 2x + 1 7. x² + 12x +35 8. x² + 3x + 2 9. x² + 14x + 48 10. x² + 10x + 24 11. x² + 9x + 20 12. x² + 6x + 5 13. x² + 8x + 7 14. x² + 9x + 20 15. x² + 14x +49 16. x² + 15x + 54 17. x² + 8x + 12 18. x² + 12x + 35 19. x² + 9x + 14 20. x² + 18x + 81 = = = เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่พหุนามอยู่ในรูป x + bx + c ชุดที่ 2 ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ = = = = = = ● = = ******* 39. x² + 11x + 24 40. x² + 10x + 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอน นางสาวกัลย Dy แบบฝึกทักษะ …………………… ********* 21. x² + 10x + 16 | 22.x2+5x+4 23. x² + 12x + 27 24. x² + 6x + 5 25. x² + 9x + 18 26. x² + 7x + 10 27. x² + 11x + 24 28. x² +18x + 81 29. x² + 8x + 16 30. x² +8x+7 31. x² + 2x + 1 32. x² + 9x + 8 33. x² + 8x + 15 34. x² + 13x + 40 35. x² + 10x + 21 36. x² + 6x + 5 37. x² + 2x + 1 38. x² + 8x + 12 39. x² + 7x+6 40. x² + 8x + 16 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอน นางสาวกัลยา ชำนาญ ********* ……………………….. 51.076 …………….…. B/S ……………………….. แบบฝึกทักษะ = = = = = = = = = ************ = = E ********* = ******* เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่พหุนามอยู่ในรูป x – bx + c -

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

อยากได้วิธีแบบใช้กราฟค่ะ เหมือนจะเป็นวิธีของมอปลายนะ เรื่องความคล้ายทำได้แล้วแต่อยากได้วิธีแก้โจทย์ด้วยเรื่องกราฟค่ะ ช่วยหน่อย😰

18. เสาไม้สูง 20 ฟุต และเสาปูนสูง 30 ฟุต ทั้งสองเสาตั้งฉากกับพื้น และ อยู่ห่างกัน 30 ฟุต ขึงลวดสลิงเส้นที่ 1 จากยอดเสาไม้ (จุด A) ไปยังโคนเสาปูน (จุด B) และ ปี ขึงลวดสลิงเส้นที่ 2 จากยอดเสาปูน (จุด C) ไปยังโคนเสาไม้ (จุด D) ทำให้ลวดสลิงทั้งสองเส้นสัมผัสกันที่จุด E และมีจุด F อยู่บนพื้น โดยที่ EF ตั้งฉากกับพื้น ดังรูป 20 ฟุต เสาไม้ EF เท่ากับฟุต 1. 10 ฟุต 3. 15 ฟุต D ลวดสลิง E F ลวดสลิง 30 ฟุต 2. 12 ฟุต 18 ฟุต 4. เสาปูน 30 ฟุต B พน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับใกล้จะถึงกำหนดแล้วครับ ข้อไหนก็ได้ครับแสดงวิธีทำแบบละเอียดให้ได้ยิ่งดีครับ ขอบคุณมากครับ

ข้อสอบซ่อมระบบสมการเชิงเส้น 1. เลขสองจำนวนซึ่งผลบวกของสองเท่าของจำนวนน้อยกับสามเท่าของจำนวนมากเท่ากับ 42 และสามเท่าของจำนวนน้อย มากกว่าจำนวนมากอยู่ 8 จงหาเลขสองจำนวนนั้น 2. กระปุกออมสินของโดมมีเหรียญห้าบาทและเหรียญหนึ่งบาทรวมกันได้ 52 เหรียญ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 124 บาท อยากทราบว่า โดมมีเหรียญห้าบาทและเหรียญหนึ่งบาทอย่างละกี่เหรียญ 3. ในฟาร์มแห่งหนึ่งมีหมูกับไก่ นับหัวรวมกันได้ 24 หัว นับขารวมกันได้ 66 ขา จงหาว่ามีหมูและไก่อย่างละกี่ตัว 4. เด็ก 8 คน กับผู้ใหญ่ 6 คน ขุดบ่อเสร็จใน 4 วัน ถ้าเด็ก 3 คน กับผู้ใหญ่ 4 คนจะขุดบ่อนี้เสร็จใน 8 วัน ดังนั้น ถ้าให้เด็ก 4 คน จะขุดบ่อนี้เสร็จในเวลากี่วัน ข้อสอบซ่อมระบบสมการดีกรีสอง 1. จงหาคําตอบของระบบสมการ x-y=1 xy = 12 2. จงหาคําตอบของระบบสมการ 3x−2y = 8 3x²-7y² = 20 3. จงหาคำตอบของระบบสมการ x + y = 5 เพิ่มเติม 2x²-3y² = 5

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาลาโบลา ฟังชันก์กำลังสอง ม.3ค่ะ หาคำตอบพร้อมวิธีทำ ช่วยหน่อยค่ะTT

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดเป็นฟังก์ชันกำลังสอง n. 2x=y+x²-1 y=4x-5 n. ²+1=2x-x² 1. y-x=2y+1 repi itu cuer 2. กราฟของฟังก์ชัน = (-2) -6 ตัดแกน Y ที่จุดใด sers n. (-1,0) 1. (2,0) 3. กราฟของฟังก์ชัน = (-1) -9 ตัดแกน X ที่จุดใด y= ก. (4, 0) และ (–2, 0) ค. (0, 4) และ (0, -2) A. (-2,0) er 24 (0-2) af OS VERGE ข. (−2, 0) และ (2, 0) ง (4,0) a (-1,0) PUIGNOU POR USS Giu 2 sausi 0sd 0s ou del = dbxch- 4. ข้อใดผิด ก. กราฟของฟังก์ชัน -- 5x+2 เป็นกราฟพาราโบลาด 1 0 5 9 สม - ข. กราฟของฟังก์ชัน = (5-4) เป็นกราฟพาราโบลาค ค. กราฟของฟังก์ชัน y = 2xx-3 เป็นกราฟพาราโบลาค ง. กราฟของฟังก์ชัน y = 4-(x3) เป็นกราฟพาราโบลาค voluernultiulion Cardigrefierna เure to us to s Mhugarheoreun CAP remotionzerwanenhys?..c x + = + (0- 9. y=2x² - 4x-5 5. กราฟของฟังก์ชันใด มีจุด (1, 3) เป็นจุดต่ำสุดของกราฟ และมีจุด (0, 5) เป็นจุดตัดแกน Y f. y=x²-3x+5 A. y=2x²-4x+5 6. จุดยอดของกราฟฟังก์ชัน -- (x+1) - 4 กับ y = (x+1) + 4 ห่างกันที่หน่วย ก. มีจุดยอดเป็นจุดเดียวกัน ข. 6 หน่วย ค. 8 หน่วย (men OS GU portranuncuhiturcarle A VERNORATUVERCŮ J R 3. y=-2x² - 24x+5 คน 2 คน 3 venetrivernu! palecuracekfurt e marinerale) ง. 10 หน่วย 7. กราฟฟังก์ชันคู่ใด มีแกนสมมาตรเดียวกัน n. y=-(x+5)² ňu_y=(x−5)² ₁ y=x² +5 ňu y=(x+5)² A. y=-x+5 ñ y=-(x+5)2 1. y=x²-5 ňu y=-x² +5 2 8. กราฟฟังก์ชัน y = 2x +8x-1 เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูป y = a(x-h) + k จะได้ตรงกับข้อใด n. y=-2(x-2)² +15 neruroju. y=-2(x-2)² +7 ofen A. y=-2(x+2)² +15 4. y=-2(x-2)²-7

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/236