ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา;-;

ใบงานที่4 จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ เป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใด การประเมินคุณค่าของหลักฐาน การกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา การรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 1. ต้องการข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเชียงจึงรวบรวมผลงานการวิจัย เอกสารรายงาน หนังสือต่างๆ และเดินทางไปหาข้อมูลยังแหล่งขุดค้นทางโบราณคดี ตรงกับวันที่ 2. นงนุช นำข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบและเรียบเรียงให้มีความต่อเนื่องเพื่อเตรียมนำเสนอออกมาในรูปแบบของ บทความ ตรงกับขั้นที่ 3. นงเยาว์ พบเศษถ้วยชามสังคโลกสีเขียวไข่กา จึงนำมาให้นักโบราณคดีช่วยพิจารณาว่าเป็นหลักฐานทาง โบราณคดีหรือไม่ สร้างมานานแค่ไหน ใช้วัสดุอะไร ตรงกับขั้นที่ 4. นงพะงา อ่านตำราประวัติศาสตร์สุโขทัย จึงสนใจศึกษาในประเด็นที่ว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครองราชย์ ในช่วงเวลาใด ตรงกับขั้นที่ 5. นงลักษณ์ นำข้อมูลที่ได้มาแยกประเภท โดยเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาก่อนหลัง และความสำคัญของ ข้อมูล หลังจากนั้นได้จัดเหตุการณ์เรื่องเดียวกันและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน ตรงกับขั้นที่ ชื่อ-สกุล.. การเรียบเรียงหรือการนำเสนอ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

งงค่ะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ขอด่วนๆเลยนะคะ ส่งวันพน.(25/05/65) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2

SUTASOL Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) ได้ คะแนน ชอ นามสกุล เลขที่ ชั้น คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) 1. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายนอก (1) การวิเคราะห์เนื้อหาที่บันทึก 2) ข้อมูลที่บันทึกว่าเป็นกลางหรือไม่ 3) การนำเสนอข้อมูลมีการบิดเบือนหรือไม่ (4) ความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิทั้งหมด 1 พงศาวดาร ศิลาจารึก (2) จดหมายเหตุ อัตชีวประวัติ 3) โบราณวัตถุ ตำราประวัติศาสตร์ (4) โบราณคดี วรรณคดี 3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดไม่ใช่หลักฐานขั้นทุติยภูมิ วารสาร 2) กฎหมายตราสามดวง 3) หนังสือพิมพ์ (4) ภาษาศาสตร์ 4. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร (1) มีการทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว (2) มีความละเอียดถี่ถ้วน ช่างสังเกต (3) ใช้สำนวนการบันทึกแบบโวหาร (4) ผลสรุปที่ได้จากการค้นคว้าถือว่าเป็นความจริงที่ใครโต้แย้งไม่ได้ 5. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายใน (1) ประสบการณ์ของผู้เขียน (2) ประวัติและผลงานของผู้บันทึก (3) ความถูกต้องของข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน 4) ความเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เป็นกลาง nomin

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบหน่อยได้มั้ยคะ ประวัติศาสตร์ม.3 ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

คะแนนเต็ม ตะแนนที่ได้ แบบฝึกหัด คำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (ส ๔.๒ ม.๓/๑) ๑0 ชาวอาณานิคมอเมริกันทำสงครามประกาศเอกราชจากอังกฤษ เพราะ ๒ หลังประกาศเอกราชจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกาปกครองประเทศแบบ ซึ่งมีการแบ่งสรรอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ ที่เอกชนต่างแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจในอเมริกาเหนือเป็นแบบ ดำเนินการทางธุรกิจอย่างอิสระภายในขอบเขตของกฎหมาย ๔ อารยธรรมโบราณที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือ คือ มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอเมริกัน ๕ จนมีอิทธิพลต่อสังคมโลก เดิมแคนาดาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส แต่ฝรั่งเศสไม่สนใจปกครองอย่างจริงจัง เพราะ 5 แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกา ๗ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ๘ ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหม่ที่ถูกค้นพบโดย ใน ค.ศ. ๑๔๙๒ ๔ ประชากรที่สืบเชื้อสายมาจากอังกฤษและฝรั่งเศส เรียกว่า ส่วนชนชาติผสมระหว่างชาวอินเดียนพื้นเมืองกับชาวสเปน เรียกว่า ๑๐ อุตสาหกรรมที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ฝากด้วยค่ะ😭

เรื่อง usonโลnทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ค่านแจง ให้นักเรียนต้นทาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนตรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีนงได้ โดยพัจารณาจาก ป้อความท หนดให้ แล้วเรียนด้าตอบลงในช่องปรตนานักษรไปว์ 7 10 1 5 6 2 4 3 8 1. ศาสนสถาในศาสนาพราหมณ์-อินดูสร้างขึ้น เพื่อถวายพระคัวะ 2. แหล่งอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 4. แหล่งอารยธรรมของชุมชนในลุ่มแม่น้ำ 3. เมืองท่าโบราณณในเวียดนาม 7. เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ อันดูบนเขา เจ้าพระยาตอนล่าง 5 แหล่งที่พบโครงกระดูกมนุษย์ยุคแรก 6. สถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมของอาณาจักรขอม 10. เมืองโบราณที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ พนมดงเร็ก 8. ศูนย์กลางการค้าและการแลนปลี่ยนทาง วัฒนธรรมระหว่างยูโรปกันอเชีย 9. ซูปแบบสถาปัตยกรรมของยูโรปในเกาะสูชอน ท่องถั่นกับฝรั่งเศส ง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ พื้นที่ผิวเเละปริมาตร ม.3 ค่ะ 🙏🙏

kee หน้าแรก แทรก วาด มุมมอง หยุด A A 1. หมายเลข 3 ตรงกับส่วนประกอบใดของพีระมิด 1 2 3 5 กรวยตรง กรวยเอียง ก. จุดยอด ข. แกน พื้นที่ฐาน ค. ส่วนสูง 2. พื้นที่ผิวข้างของกรวยกลมซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร และสูงเอียง 12 เซนติเมตร ง. ประมาณเท่าใด ก. 178.57 ตารางเซนติเมตร ข. 188.57 ตารางเซนติเมตร ค. 367.14 ตารางเซนติเมตร ง. 377.14 ตารางเซนติเมตร 3. ทรงกรวยกลมซึ่งถูกตัดส่วนยอดทิ้งมีปริมาตร 9,152 ลูกบาศก์หน่วย เส้นผ่านศูนย์กลางหน ตัด 8 หน่วย เส้นผ่านศูนย์กลางฐานล่าง 24 หน่วย จงหาความสูงของกรวยส่วนที่เหลือ ก. 14 หน่วย ข. 36 หน่วย ค. 42 หน่วย ง. 63 หน่วย เนายธนันธร ไชยชนะ ครูโรงเรียนรือเสาะชนูปถัม 5 ..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/27