ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ไม่รู้ข้อ 2,8,10 อ่ะครับ ใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงงาน สํารวจ ทดลอง | สิงประดิษฐ์ ทฤษฎี ๑. | เครื่องสลัดเปลือกกระเทียม การศึกษาเปรียบเทียบปลานิลที่ ๒. | เลี้ยงในบ่อกับปลานิลที่เลี้ยงใน กระชังริมแม่น้า อุปกรณ์ช่วยขับรถยนต์ถอยหลัง % | เข้าจอด ชนิดของผักที่เก็บจากธรรมชาติที่ ' วางขายในตลาด การศึกษาไข่เค็มที่ดองจากน้า ๕ (บาดาล ที่มีคุณสมบัติเป็นเบส ๒. | เครื่องกะเทาะเปลือกลิสง ๕. | เครื่องเปิดปิดหน้าต่างโทรศัพท์ การศึกษาเปรียบเทียบปลานิลที่ ๕. | เลี้ยงโดยอาหารเม็ดกับเศษอาหาร ในครัวเรือน การสํารวจปริมาณผักตบชวาใน ฉ่. | แม่น้้าเจ้าพระยา อุปกรณ์ตกปลา ๒ หน้า พลังงาน ๑๐. แสงอาทิตย์

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/2