ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

19:37 น. X PDF ส. ใบงานคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย .p... drive.google.com AD 000 €1P ใบงานเรื่อง ภาษาจีน การยืมคำภาษาจีนเข้ามาใช้ในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็น... เพจ ภาษาไทย ใจพองโต ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเต็มคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและความหมายสัมพันธ์กัน ตัวสะกด วรรณยุกต์ ภาษาค่าโดด วรรณยุกต์ตรี ภาษาจีนแต้จิ๋ว วรรณยุกต์จัตวา ภาษาไทย สระประสม ภาษาจีนมีลักษณะคล้ายกับ.... เสียง... 47925 67 คือ เป็นภาษาที่จัดอยู่ใน... มีเสียง... ......…...................มาใช้ในภาษาไทยซึ่งมีเสียงวรรณยุกต์และ.... หรือ ลงชื่อเข้าใช้ จึงทำให้สามารถออกเสียงวรรณยุกต์และสระตามภาษาจีนได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น หน้า ..และภาษาจีนฮกเกี้ยน 3 / 5 นอกจากนี้การสะกดคำภาษาจีนใน ภาษาไทยยังใช้.. ตรงตามมาตราตัวสะกดทั้ง 4 มาตรา ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเขียนชื่ออาหารให้ถูกต้องตามรูปภาพที่จําหนด
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?