ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

พอจะมีใครช่วยแสดงวิธีทำข้อ 4,5,6 ให้ดูหน่อยได้มั้ยคะ 🥺

' 8 ให้เขียนจํานวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่าย 1) 42 . 432 2) %4 . ฆ64 2 0 1. ๆ.ขุด 0๐ 314 1 1+พฝ8ม« «=« =-= 8 เต สสก. 690 เซ ต ค 2 ค์ ว 0 4ญี
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

บอกหน่อยได้ไหมค่ะว่าทำยังไงเราทำไม่เป็น🙏

พผอ๑พ๐% : ๑ 0ฝ. 56อน| 4๕ @8 โร!อท ตฮุสไท ตทส !ต!แ เหข้ท ต เวตโทอท พ๐|๐๑-เ!ตท ตร (๐!เอ!ไอ, ๑ะ 5๐๒ทโส. เร สทส ตทรพอะ ป้ทอ ตุนอรพ์เอทร. ๑ ไปทลทล ลเอ หอน โอ๓? ๑ !ฟ่อง ฝี่๐ หอน |!ไ«@ 50 1ลเ? งูทลแอ ตู่ใส่ หอน ดูเอเพ นด? พูฟูทห สใส่ หอน ๕ท๐๐5อ ป่กไ5 หูมทล1! ฝี่๐ หอน !ไ«๕ ทท0ร1 / ไอลร1 800น1 ง ? ว แไร1อท บอ 6 ไรแอท สทส์ ทาต1!๐ท ข้ท6 ตุนธรฟ์อท !๐ !ท6 ตทรพเอ!. <๒9 1. ทท๐ [5 ]ลกอ๕17 เง 2. เท๕อ [5 ]ลท61 1๐ทท? 4 1 3. เทดแล ตู่แส่ ]ลก6! ฮู0พ น0? ก ษา 4. งปทอ ไร5 ]ลท61 !เเทย ท์ฮูท1 ทอพ? 'สทรพอะ ป่ทอ ตุนธรย์อทร. [105 เล|ไห ส่๐ !ท ทละ โอ@ พทล? ๒. @ล1 0น1 6. ฏเลง หอแท งมลท1 1๐ ฝ่๐ ทลร%! ทอล? ๒, |อเท ป่า6 อ๒๕ทลรไล 6 อนห ล งอแท พัน๑ ท'เโล|56 หัน๑ กโล|ร8 ๐เลทชพ๕ เวิตทอรท, โอเรน๐, ธ. 8ทรอธท๑ ๒. 6ลทลฟู่ล 6. ลก 6%๕กลทยฎูล รในฝ่อก1 สู่. 5งูส่ทอง ต. ต่ก0 ส่, ททล๑ ทอพ 1ท่ลทณี่
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มันต้องทำยังไงหรอค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ🙏

แน 0 --- 9 " 7, นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทดลองผสมสารละลาย /, กับสารละลสาย 15 ย : # องศาเขลเซียส จากนั่น เขากลับมาวัดอุณหภูมิของสารตะลสายใหม่นี้ทุก | ป, 4/ ' ๕ ในแต่ละซัวโมง เป็นตังตารางต่อไปนี่ จํานวนชั่วโมงที่ผ่านไป อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป - จากชั่วโมงก่อนหน้า ( ๆ ๑ , ณั จากตาราง จงตอบคําถามต่อไปนี 1) เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง สารละลายใหม่นี้มีอุถ ห เสซ้ย ย " 2) สารละลายใหม่นี่วัดอุณหภูมิได้ -13 องศาเซลย่
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มันต้องทำยังไงหรอค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ🙏

แน 0 --- 9 " 7, นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทดลองผสมสารละลาย /, กับสารละลสาย 15 ย : # องศาเขลเซียส จากนั่น เขากลับมาวัดอุณหภูมิของสารตะลสายใหม่นี้ทุก | ป, 4/ ' ๕ ในแต่ละซัวโมง เป็นตังตารางต่อไปนี่ จํานวนชั่วโมงที่ผ่านไป อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป - จากชั่วโมงก่อนหน้า ( ๆ ๑ , ณั จากตาราง จงตอบคําถามต่อไปนี 1) เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง สารละลายใหม่นี้มีอุถ ห เสซ้ย ย " 2) สารละลายใหม่นี่วัดอุณหภูมิได้ -13 องศาเซลย่
1/3933