ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะฮือ🙏🏼💖

แนวนอน 5. โครงสร้างที่พบในเซลล์สัตว์ ประกอบด้วยไมโครทูบูลเป็นแกนของเซนโทรโซม 8. ถุงที่มีเยื่อหุ้ม 1 ชั้น สร้างมาจากกอลจิคอมเพล็กซ์ มีเอนไซม์สำหรับย่อยสลายสารภายในเซลล์ 10. สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบสารพันธุกรรมและไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 14. กระบวนการนำสารที่ไม่ละลายน้ำเข้าสู่เซลล์ โดยการยื่นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปหุ้ม 16. โครงสร้างที่ประกอบด้วย DNA และโปรตีนเป็นเส้นที่ขดตัวหนาเห็นได้ชัดเจนในระยะแบ่งเซลล์ เมื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 17. โครโมโซมที่มีลักษณะเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน ตำแหน่งเซนโทรเมียร์ตรงกันและมียีนที่ควบคุม ลักษณะเดียวกันมีตำแหน่งตรงกัน เรียกว่า .. chromosome สส 19. การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ที่ทำให้ได้เซลล์ลูกมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง 20. ออร์แกเนลล์ขนาดเล็กภายในเซลล์ ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีน ๕ส่ 0 ๆ นฯ ข แนวตั้ง 1. ออร์แกเนลล์ที่พบในเซลล์พืชที่บรรจุคลอโรฟิลล์ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. ส่วนของโครโมโซมเดิมและโครโมโซมใหม่ที่สร้างขึ้นจากการจำลอง DNA ในระยะอินเตอร์เฟส ยึดติดกันตรงตำแหน่งเซนโทรเมียร์ 3. การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ที่ทำให้ได้เซลล์ลูก 2 เซลล์มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม 4. โครงสร้างของเซลล์ที่เป็นเส้นใยสปินเดิล 6. การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังบริเวณที่มี ความเข้มข้นของสารละลายสูง 7. กระบวนการที่เวสิเคิลภายในเซลล์เคลื่อนที่ไปรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อหลั่งสารออกนอกเซลล์ 9. ออร์แกเนลล์ขนาดเล็กที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ทำหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ ภายในมี DNA 11. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ มีนิวเคลียสและมีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 12. บริเวณที่ sister chromatids แนบชิดกัน และเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการยึดติดของเส้นใย สปินเดิลในระยะแบ่งเซลล์ 13. ส่วนประกอบของเซลล์ที่มีโครโมโซมอยู่ภายใน ทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเซลล์ 15. ส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ต่าง ๆ การเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงไปยังบริเวณที่มีความ เข้มข้นของสารละลายต่ำกว่า จัดทำโดย สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ข้อ 17 ตอบ 1หรือ 4ดีครับ

ข้อความนี้ใช้กลวิธีการเขียนตรงกับข้อใด ต้อความในพระบรมราโชวาท แสดงลักษณะนิสัยที่เด่นชัดในเรื่องใด 3. ตักเตือน 4. ซแขง 16. ความคิดสำคัญของข้อความที่ยกมาคือข้อใด 2. การรู้จักใช้จ่าย 4. การเรียนรู้ที่จะช่วยตนเอง 1. การไว้ยศว่าเป็นเจ้า 3. การระวังตนให้อยู่ในโอวาท กี้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 17-18 อีกประการหนึ่งเล่าถึงว่าเงินพระคลังข้างที่นั้นเองก็่เป็นส่วนหนึ่งในเงินแผ่นดินเหมือนกัน เว้นแต่เป็นส่วนที่ยกให้แก่พ่อใช้สอยในการส่วนตัว มีการทำกุศลและสงเคราะห์บุตร ภรรยาเป็นต้น เห็นว่าการสงเคราะห์ด้วยเล่าเรียนดังนี้ เป็นดีกว่าอย่างอื่นๆ จึงได้เอาเงิน รายนี้ใช้เป็นการมีคุณต่อแผ่นดิน ที่ไม่ต้องแบ่งเงินแผ่นดินมาใช้เป็นค่าเล่าเรียนขึ้นอีกส่วน หนึ่ง ม. 339 วรรณคดี ไม่เห็นแก่ตัว ละเอียดถี่ถ้วน 1. 2. เมตตาเสียสละ 3. 4. ฉลาดรอบคอบ 1. การบรรยาย 2. การพรรณนา 3. การอธิบาย การยกตัวอย่างประกอบ 4. เใร้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19-20 อีกประการหนึ่ง ชีวิตสังขารของนนะ..ฯ.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

แง ช่วยหน่อยงับ 🥺🤲 ต้องส่งภายในวันพุธนี้ค่ะ แง T^T

Refer to the table, answer questions 7-9. Table: Some properties of elements at 25C and 1 atm pressure Hardness or Appearance Electricity conductivity Element Melting Boling point (C) toughness point (C) Shiny, silvery liquid Mercury Yes -39 357 Colourless gas Hydrogen No -259 -253 Iron Shiny, silvery solid Hard and tough Yes 1,538 2,861 Sulphur Yellow solid Hard and brittle No 120 445 Sodium Shiny, silvery solid Soft and tough Yes 98 883 Silicon Shiny, silvery solid Hard and brittle Slightly 1,414 3,265 Boron Black Solid Hard and brittle No 2,030 3,900 Chlorine Yellowish green gas No - 102 -35 Bromine Orange red liquid No -7 59 Oxygen Colourless gas No -219 - 183 Magnesium Shiny, silvery solid Hard and tough Yes 650 1,090 lodine Shiny, dark purple Hard and brittle No 113.5 184.5 Solid 7. Which elements are metals and which are non-metals? 8. Is silicon a metal or non-metal or metallloid? Justify your reason. 9. What are the uses of metals, non-metals and metalloids in daily life? Give examples. 0. Blement A is a solid with shiny ธurfaces, good electricity and heat conductivity, the density Or 7.8 g/cm, boiling point of 1,090 C and melting point of 650 C. Is Element A a metal or non-metal? Justify your reasons. 67

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ไม่ค่อยเข้าเรื่อง Causative เลยค่ะ ละก็ไม่เข้าใจโจทย์ด้วยค่ะ

We will take a photo. ถ่ายรูปเอง 1. We will have our friend a photo. 2. We will get our friend a photo 3. We will have a photo 4. We will get a photo DoG WASH 5. She has 6. She gets 7. She has 8. She gets 9. I had last week. 10. I got last week.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยอธิบายวิธีการแก้สมการข้อนี้ให้หน่อยได้ไหมคะ

2. วัตถุ 2 ก้อน มีมวล 80 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม ถ้าวัตถุ 2 ก้อน ออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยแรงขนาด 6 x 10 นิวตัน อยากทราบว่า วัตถุทั้ง 2 ก้อน อยู่ห่างกันกี่เมตร -8

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

วิชาภาษาไทย ใครพอรู้บ้างคะ

ตอนที่ ๒ คำชี้แจง ให้นักเรียนเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเรื่องลงในช่องว่างที่กำหนดให้ถูกต้อง และเขียน สรุปความสั้น ๆ จากบทประพันธ์ที่กำหนดให้ พระเสด็จไปไหนจะไปด้วย แล้วเสกทรายปรายขว้างมากลางคลื่น เป็นเพื่อนม้วยภัสดาจนอาสัญ ดังถูกปืนยิงยักษ์ให้ตักษัย ผีเสื้อกลัวตัวสั่นเพียงบรรลัย ประทานโทษโปรดเลี้ยงแต่เพียงนั้น อย่าบากบั่นความรักน้องนักเลย ก็หลบไปตามวนชลธาร ไม่คลาดเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดช พระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้น อุตส่าห์ฝืนพักตร์ว่านิจจาเอีย แต่ดวงเนตรแดงดูดังสุริย์ฉาย แม่ผีเสื้อเมื่อ อไม่เห็นในใจเลย ทรงกำลังดังพระยาคชาพลาย มีเขี้ยวคล้ายชนนีมีศักดา ที่ไม่เคยอยู่ในถ้ำให้รำคาญ ทั้งสองเงือกเสียกายหมายไม่รอด ถึงม้วยมอดมิให้แจ้งแห่งนุสนธิ์ ถึงกล่าวแกล้งแสร้งเสด้วยเล่ห์กล เธออยู่บนเขาขวางริมทางมา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5053