ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ☹

4:23 IY เ* l 14% ว31241 ใบงานเรื่อง โครงสร้างและหน้.. 6 www.liveworksheets.com The City Hatyai ส่วนลดสูงสุด กว่า 1 ล้านบาท The City Hatyai โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ใบงานเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รายวิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูอารียา เตะโซะ ชื่อ แลขที่ ขั้น ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายข้อมูลโครงสร้างของเซลล์ในตารางให้ครบถ้วน (10 คะแนน) Cell wall Ribosome Cell membrane Chloroplast Mitochondria Centriole ER Golgi body Nucleus Lysosome โครงสร้าง บ 4 หน้าที่ สร้างความแข็งแรงให้เซลล์ เป็นเยื่อเลือกผ่าน ควบคุมการทำงานในเซลล์ บรรจุสารพันธุกรรม สร้างพลังงาน สร้างสารโปรตีน / สเตอรอยด์ สร้างอาหาร (สังเคราะห์แสง) ลำเลียงสาร (ใน vessicle) สร้างโปรตีน ย่อยโครงสร้างอื่นๆ ช่วยในการแบ่งเซลล์ EaLIVEWORKSHEETS Finish!! SignBox Secure Sign Server Certified HSM. Available on-Premises or on-Cloud. FIPS 140 -2.Common Criteria EAL4+ <

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ใครรู้ช่วยอธิบายให้ทีค่ะพอดีเรียนเรื่องนี้ไม่เข้าใจครูให้ทำงานส่ง🥺🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ผู้รู้ช่วยบอกทีค่ะส่งงานก่อนวันที่24📌💯

ตัวอย่าง 1000 1002 1004 2 0 210. 50 5 นlos 2 KTS Max 70 22074 50 2 11 น ** ในกรอบสีแดง ให้นักเรียนกำหนดเอง สัญลักษณ์ แปลความหมายของสัญลักษณ์ ๒ ๓ ฯลฯ ฯลฯ จากโจทย์ข้อที่ ๑ แปลความหมายคือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ทำไม่ได้จริงๆ

จกรรม เรือง คาราซาศพิท ม.6 Worksheet 6 www.liveworksheets.com ตอนที่ ๒ พิจารณาการใช้คำราชาศัพท์ต่อไปนี้ ข้อใดถูกให้ทำเครื่องหมาย / ข้อใดผิดให้ทำเครื่องหมาย x หน้าข้อ และแก้ไขข้อความที่ผิดให้ถูกต้อง ด. ราษฎรถวายการต้อนรับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อความที่ผิด แก้ไขเป็น ๒. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก ข้อความที่ผิด แก้ไขเป็น ๓. ผู้จัดการบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทยจำกัด น้อมเกล้า ฯ ถวายรถยนต์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ข้อความที่ผิด แก้ไขเป็น -๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไป พระราชทาน เหรียญกาชาดสมนาคุณ ข้อความที่ผิด แก้ไขเป็น ๕. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระชนมายุ ๘๙ พรรษา ข้อความที่ผิด แก้ไขเป็น. SGLIVEWORKSHEE" ตอนที่ ๓ ให้นักเรียนเลือกคำต่อไปนี้ เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้อง เทศน์ มรณภาพ า ภ ถ ค ต จ ข ช 9 - ๆ ไ พ ร น ย บ ล ฟ ข ห ก ด เ า ส ว ง ผ ป แ ท ม 1 ฝ ข วรรค เ?123 ?123 abc - 3 X (2)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ เรื่องสัจนิรันดร์

(12) [pV (qAr)] 4> [pV q) A (pVr)] p 9 Ip V (qAr] (pVg) A (pVr)] ดังนั้น IpV (gAr)] > [(pVg) A(pVp}- (13) (p g) V (p> 9) p 9 (p (p ดังนั้น (p 4) V (p > 9) ]-. (14) (-p9) V (pV-4) p 9 (-p + ๆ) (p V-4) ดังนั้น (p4) V (pV-4) 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อย พลีสสสส

มีจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใด และค่าสูงสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าไร หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 บทที่ 5 | กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 2. จากสมการของพาราโบลาและกราฟที่ได้ในข้อ 1 ให้นักเรียนทำกิจกรรม และตอบคำถามต่อไปนี้ 1) นักเรียนคิดว่า กราฟทั้งสามเส้นเท่ากันทุกประการหรือไม่ หลังจากนั้นให้นักเรียนนำกระดาษลอกลาย ลอกกราฟเส้นหนึ่งเส้นใดก็ได้ แล้วนำไปซ้อนกับกราฟอีกสองเส้นที่เหลือ เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับ สิ่งที่นักเรียนคิดหรือไม่ 2) กราฟทั้งสามมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตร 3) จุดตำสุดของแต่ละกราฟคือจุดใด และค่าต่ำสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าใด 4) จุดต่ำสุดของกราฟของสมการใดอยู่ทางซ้ายของแกน Y และจุดต่ำสุดของกราฟของสมการใค อยู่ทางขวาของแกน Y 2x เป็นรูปต้นแบบ แล้วกราฟของสมการ y = 2(x - 3) และ 5) ถ้าให้กราฟของสมการ y = - = 2(x + 4) เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y = 2x อย่างไร จงอธิบาย ค นักเรียนคิดว่า กราฟของสมการ y = -2X , y = -2(x - 3) และ y = -2(x + 4 y

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🧡

Directions: Put the words in the correct order to make sentences. 0. very / I/ am / slim / not I am not very slim. 1. hair / medium-length / got / dark / I/ have 2. friends / I/ have / say / my / beautiful / that /eyes /got 3. serious / I/ am / a / not /person /very 4.I/enjoy / going / really / discos / do not / to 5. is / than / brother / me / my / taller 6. like / really / going / long /walks / for / I

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ 🥺

1. จากสมการด้านล่างนี้ n มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) I (25) dx = - + x + Ax" + C 3 ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 2. จากสมการด้านล่างนี้ B มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) (x+x)" + C 8 J (6x + 3) (x +x) dx = - B ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 3. จากสมการด้านล่างนี้ k มีค่าเท่าใด * (2 คะแนน) [ (2x + k) (x + 1) dx ร + Ax + 3x + C - ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 4. จากสมการด้านล่างนี้ A มีค่าเท่าใด * D (2 คะแนน) dx = ี r-1 1 1 (x2-2x-3) A ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5046