ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอวิธีแต่ละข้อหน่อยครับ

แบบฝึกหัดบทที่ 2 เรื่องเซต 1. เซตใดต่อไปนี้เท่ากัน A = {a, b, C, d} B = {d, d, b, e, a, c} C = {d, b, a, c} D = fa, a, e, C, d, b} 2. เซตใดต่อไปนี้เท่ากัน A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} B = {x & RI -1 < x < 6} C = fx e Z -1 < x 4 5} D = {x e N| -1 < x < 6} E = {x E Z| -1 5 x < 5) 3. ให้ A = {a, b, C, d, e} และ B = {a, d, s, f} จงหา 3.1 A กB 3.2 A บ B 3.3 A - B 3.4 B - A 4. กำหนดให้ A = {a, b, c, d, e}, B = {b, c, d, e) และ C = (a, b, C, d) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง จงให้เหตุผลประกอบ 4.1 Cc A 4.2 (B กc) cA 4.3 A c (B U C) 4.4 B c Anc 5. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง จงให้เหตุผลประกอบ 5.1 a E {a, b, c} 5.2 ge {{0}, a, b, c} 5.3 0 c (0), a, b, c} 5.4 {1} E {1, 2, 3, 4} 5.5 (1} c{1, 2, 3, 4} 5.6 (2}, {{1}} C {{1}, {2}, {3}, {4}} 6. กำหนดให้เซตจักรวาล U คือ R และ A = {x & R| 0 < x< 4}, B = {x & R| 0 < x < 8} จงหาเซตต่อไปนี้ 6.1 A 6.2 B 6.3 Aก B

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ชั้นม. เลขที่ ใบงาน เรื่อง อารยธรรมกรีก กิจกรรม จงเติมคำในช่องว่าง ที่ตั้งของอารยธรรมกรีกโบราณ. ๒. อารยธรรมกรีกแบ่งออกเป็นกี่ยุค และประกอบด้วยยุคใดบ้าง ๓. อารยธรรมกรีกมีเทพเจ้าสูงสุดประกอบด้วยบุคคลใคบ้าง ๔. ดินแดนที่เป็นแหล่งกำเนิดแห่งประชาธิปไตยคือที่ใด ๕. อารยธรรมเฮเลนหรืออารยธรรมกรีก - ศูนย์กลางการปกครอง - นครรัฐที่สำคัญ ได้แก่ 5. เอเธนส์เป็นนครรัฐที่โดดเด่น ในเรื่อง, ๗. สปาร์ตามีระบอบการปกครองแบบ.. ๔. กรีกได้รับสมญาว่า ๔. ลักษณะสถาปัตยกรรมของกรีกโบราณ คือ. ลักษณะหัวเสาของกรีก แบบดอริก.. แบบไอโอนิก แบบโครินเทียน ๑๐. บุคคลสำคัญด้านปรัชญา - โซเครตีส.. - เพลโต - อริสโตเติล.. ดด. ต้นตำรับการแสดงนาฏยกรรมของชาวกรี, ๑๒. อารยธรรมเฮเลนิสติก - เริ่มขึ้นในสมัย - ผลงานของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกไหม🙏🙏🙏

UNIT 2 NUMBERS, DAYS AND DATES Exercise 1: Match these clocks with the time expression. a. It's eight o'clock. 2_b. It's a quarter past four. C. It's ten past ten. 4 1. 2. 4 d. It's twenty-five to five. e. It's nine thirty. 3. 4. - f. It's twenty past seven. 5. 6. 9. It's nine o'clock. ๆ h. It's a quarter to four. 1. It's twenty-five past five. 2 j. It's a quarter past one. 7. 8. 9. 10.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

เขียนเครื่องหมาย✓ลงในช่องว่างให้ถูกต้องและเขียนเครื่องหมาย✖️ ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ผิดพร้อมทางแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏼🙂

กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย /ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X ลงใน ช่องว่างหน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อที่ไม่ถูกต้อง 1. การจัดโต๊ะหมู่บูชาถือว่าเป็นอามิสบูชา -2. การบูชาด้วยการปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า ปฏิบัติบูชา 3. จัดโต๊ะหมู่บูชาไม่ต้องดั้งครบรูปแบบก็ได้ ถ้าใช้ในพิธีธรรมดา 4. ทิศทางที่หันหน้าโต๊ะหมู่บูชานิยมหันไปทางทิศเหนือ 5. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้หันไปทางเดียวกับพระภิกษุ โดยให้พระภิกษุนั่งอยู่ทางด้านขวามือของโต๊ะหมู่บูชา 6. อุปกรณ์การจัดโต๊ะหมู่บูชา มีแจกัน พานดอกไม้ เชิงเทียน กระทางธูป 7. โต๊ะหมู่ 5 ใช้แจกัน 4 พานดอกไม้ 6 เชิงเทียน 6 หรือ 8 กระถางธูป 1 8. โต๊ะหมู่ 7 ใช้แจกัน 4 พานดอกไม้ 5 เชิงเทียน 8 หรือ 10 กระถางธูป 1 9 จุดเทียนด้านซ้ายมือของพระพุทธรูปก่อน ต่อจากนั้นจึงจุดทางขวามือตามลำดับ 10 ด้านหน้าไต๊ะหมู่บูชาควรวางไต้ะที่กราบพระสำหรับประธานในพิธีด้วย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เรื่องการกลั่น ทำไม่เป็น

18:17 ส. 4 ธ.ค. แlจ 31% 0 ๐. 01:01 < T 0 8 ? + : ] 2. ถ้าต้องการกลั่นของเหลวที่ประกอบด้วย Ethanol 60 โมลเปอร์เซ็นต์ และ Isopropanol 40 โมลเปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะแยกให้ได้ Ethanol 95 โมลเปอร์เซ็นต์ที่ยอดหอกลั่น และ Isopropanol 90 โมลเปอร์เซ็นต์ที่ก้นหอกลั่น ถ้าสารละลายที่ป้อนเข้าหอกลั่นเป็นของผสมระหว่างของเหลวและไอ จงหาจำนวนชั้นตามทฤษฎีของการกลั่นนี้ (ให้ q = 0.8 และ Reflux = 1.5 Rm) (30 คะแนน) โดยที่ Ethanol มีน้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 46.07 และ จุดเดือดที่ 78.4 องศาเซลเซียส Isopropanol มีน้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 60.10 และ จุดเดือดที่ 82.3 องศาเซลเซียส 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 1.0+ 0.91 F 0.1 0.8ฯ -0.2 0.7- -0.3 0.6 - F0.4 0.51 -0.5 5 0.4า F0.6 0.33 -0.7 0.24 -0.8 0.13 F0.9 0.0+ - 1,0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 X1 = Mole fraction of Ethanol in liquid phase 11 Y1 = Mole fraction of Ethanol in vapor phase > < ๑ \E

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเเก้โจทย์อันนี้ได้ไหมคะ ช่วยหน่อยได้ไหมคะ 🙏🙏🙏❤❤ help me 🙏🙏🙏

17:47 () แบบฝึกหัด 1. จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ 2x + 4y = -4 2x + 4y = 12 --(1) - (2) X Y Y 8 0 X -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อย🥺

3. แรงจากกระแสน้ำต้านการเคลื่อนที่ของเรือ การผลิตเรือให้มีรูปร่างเพรียว ไม่ต้านกระแสน้ำ กิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่ 5.4 1. หนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะเกิดแรงเสียดทานหรือไม่ เพราะเหตุใด 2. การออกแรงผลักวัตถุหนัก 15 นิวตัน บนพื้น เกิดแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร 3. ขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ล้อรถยนต์จะหมุนไปข้างหลัง เป็นเพราะเหตุใด 4. จากข้อ 3 แสดงว่า ถ้าจะให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้ด้วยดีและปลอดภัยนั้น ควรทำอย่างไร 5. จงยกตัวอย่างของกิจกรรมที่ไม่ต้องการใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน และวิธีลดแรงเสียดทานมา 3 ตัวอย่าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5196