ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยค่ะ😥😥🙏🙏

ใบงาน ทวีปยุโรป ชื่อ เลขที่ คำชึ้นเจง : ให้นักเรียนทำตัวเลขที่ระบุบ66ผชที่ มาเติมในช่องว่างหน้าข้อความให้สัมพันธ์กัน เช้6ม.2/ 10 พ 60 40 ใน คำอธิบายสัญลักษณ์ ม หาส ม ทรอาร์n ติก ทะ 8 น อร์วีเจียน * ภูเขา ๕ ภูเขาไฟ ทางน้ำ แหล่งน้ำ มก.โลโฟเคน 1. ไอซ์แลนด์ 14 ระดับความสูง (เมตร) 3,000 2,000 1,000 400 200 0 บริติชไอลส์ เกก.อยร์กนีย์ ทะเ6เหนือ 10 น เ.หรีเรียน 1 บ 2 ซึ่รๆ บน อ่าวบิตเคย์ 15 เมเชตา ช่องแคน กตรดเนีย ทวี ปเอเชีย ตาบสมุทรอานาโตเสีย ทวีปแอฟริกา มาตราส่วน 1:30,000,000 500 250 น. 750 1,000 กม. ร นี้ 2 พื้นที่ขายฝั่งที่เว้าหว่งจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ชายฝั่งที่เว ดิ%bbดชหมีนทะเลสาบที่มีพื้นที่ทะเลสาบประมาณ 1 ใ% 10 ของทวีป เขตพื้นที่อยู่อาศัยของประชากร มีความสำคัญด้านการเกษตรกรรม ต้นกำเนิดของ๒ม่น้ำไรซ์ ๒ม่น้ำนาชาชาติที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของทวีปซุโรปไหลผ่านหลายประเทศลงสู่ทะเลดำ ที่เป็นเส้นทางขนส่งของอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน คาบสมุทรที่ได้รับฉายา 4ดิชbด6๒ห่งผลไม้9 ปลูกส้ม องุ่% ฆะกอกได้ดี เขตเลี้ยง6กะ ปลูกข้าวสาลี ฝ้าย ดอกทานตะวัน เป็นเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ ๒6หล่งประมงสำคัญ เรียกว่า ดอกเกอร์๒บงค์ วิหารพาร์เธชอ% สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ นครรัฐวาติภันที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์พิกายโรมันคาทอลิก ขeLIVEWORKSHEETS Finish! แผนที่ แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ที่ดอนรัสเซียดอนกลาง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

มีใครทราบคำตอบไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

12. ส. How Would you describe the arrangenent of vascular bundles iก a herbaceous monocot stern? b. In a herbaceous eudicot stem? 13. Label the folowing diagram of a pie-shaped section of a woody twig as follows: 1. Label the upper brackets for bark and wood. 2. Label the lower brackets as secondary xylem and secondary phloem. 3. Label vascular cambium. 4. Label cork and cork cambium b. Xylem ray- phloem ray d. e. 1. g. h. What is the function of vascular cambium, a meristem tissue? 1. Which of these builds up year after year? and tell how old the tree is. 3. The rings of xylem are found within k. How old is this tree? and 1. What two tissues are found in periderm? 14. Match the descriptions to these types of stems: 1. corm 2. rhizome 3. stolon 4. tuber bulbous underground stem enlarged area of an underground stem that serves as storage area underground stem that survives the winter runner; new plants start from nodes 2. b. C. d.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ฟิสิกส์

4. ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายมีมวล เริ่มต้นจากการปล่อยที่ตำแหน่งมุม 15% จงหาค่าต่อไปนี้ (ก) อัตราเร็วสูงสุด (ข) ความเร่งเชิงมุมสูงสุด (ค) แรงดึงกลับสูงสุด 0.25 kg และมีความยาวเส้นเชือก L = 1.0 m

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

4. การส่งแบบใดนิยมใช้ในการส่งของเพศหญิง * O ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า O ปลายเท้า 5. การรับบอลแบบใดใช้ในการรับบอลในลักษณะบอลเลียด * ฝ่าเท้า ข้างเท้าด้านใน O ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า 6. การรับบอลแบบใดใช้ในการรับบอลที่เลียดและแรง * ฝ่าเท้า O ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก O หลังเท้า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ทำยังใง

11:54 พ. 8 ก.ย. จ@ 81% < BB Q A ) วงรี401 Ex. 8 วงอีหนึ่งมีคุดยอดอยู่ที่ (-4,9), (40) และโฟกัสอยู่ที่ 2,0),(9,0) อยที่ จงนาสมดาวงรี (สมการรปแมมม0075จาน) บ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. จากสมการด้านล่างนี้ n มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) I (25) dx = - + x + Ax" + C 3 ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 2. จากสมการด้านล่างนี้ B มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) (x+x)" + C 8 J (6x + 3) (x +x) dx = - B ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 3. จากสมการด้านล่างนี้ k มีค่าเท่าใด * (2 คะแนน) [ (2x + k) (x + 1) dx ร + Ax + 3x + C - ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 4. จากสมการด้านล่างนี้ A มีค่าเท่าใด * D (2 คะแนน) dx = ี r-1 1 1 (x2-2x-3) A ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

เคมี

13 Organic chemistry เคมีอินทรีย์ ว30224 M6 2. จงเติมหมายเลขชนิดของสารประกอบของคาร์บอน ให้ตรงกับสูตรโครงของสารที่กำหนดให้และขีดล้อมรอบ หมู่ฟังก์ชัน 1. Alkane 3. Alkyne 5. Alcohol 7. Aldehyde 9. Amine 11. Ester 2. Alkene 4. Aromatic 6. Ether 8. Ketone 10. Carboxylic Acid 12. Amide 13. Nitrile structural formula functional structural functional structural formula functional groups formula groups groups CH3 NH CH) CHฐ CHฐ CH, CHง CH; NH) CH3 CH CHy CHy 0-CH-CHy-CHy H CHฐ HC-CH, CEN CHฐ CHy HC-CH,-CEC-CH, CHy CH. o-CH, CH, CH, CHy 0. T-CH-CHy H 0 -CH)CH):CH;"CH3 H-0 CHy CHฐ NH) CHy Q CH-CHy CH, CHy CHy H CHy CHy CH; "0-CHy-CHy CH; CHy

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ข้อที่ 5 ทำยังไงคะ

4. กล่องมวล m ไถลลงพื้นเอียงซึ่งทำมุม 0 กับแนวระดับด้วยความเร่ง a ต่อมาเพิ่มมวลให้กล่องเป็น 2m คราวนี้ความเร่งจะเป็น เท่าใด สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างกล่องกับพื้นเอียงมีค่าคงที่ 1. 0.5 a (2)a 3. 1.5 a 4. 2 a 5. จงหาแรงต้านเฉลี่ยมีค่า กี่ นิวตัน ที่กระทำต่อรถมวล 3,000 กิโลกรัม ในแนวราบที่มีความเร็ว 10 เมตร/วินาที ให้หยุด ในระยะ 5 เมตร ตอบ F= .N 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

รู้ข้อไหนบอกก่อนได้ค่าา🙏🏻

ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ของการออมและการลงทุน 1 คะแนนน นำเงินไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย เก็บสะสมเงิน ให้ใด้มากที่สุดแล้วนำไปปล่อยกู้ นำเงินรายได้ไปลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ O นำเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล เพราะเหตุใดประชากรส่วนใหญ่นิยมการลงทุนในรูปแบบฝากธนาคาร 1 คะแนน O ปริมาณเงินฝากของประชาชนส่วนใหญ่มีจํานวนน้อย เศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขาดความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และไม่กล้าเสี่ยงลงทุนในรูปแบบอื่น การประชาสัมพันธ์ของธนาคารต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนได้รวดเร็วกว่าธุรกิจการลงทุนแบบอื่น การที่กลุ่มประชาชนในชนบทตั้งกลุ่มออมทรัพย์และนำเงินไปลงทุนผลิตสินค้า จำหน่ายนั้นสอดคล้องกับข้อความใด " 1 คะแนน สร้างคน สร้างงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคน สร้างผู้นำ สร้างความเจริญเติบโต ข้อใดไม่จัดว่าเป็นปัญหาสำคัญของการลงทุนในประเทศไทย " 1คะแนน O ภาคชนบทมีการลงทุนน้อย ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ O ทรัพยากรธรรมชาติกำลังจะหมดไป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5042