ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

ช่วยด้วยย ไม่ได้แบบไม่ได้เลย

โน๑พ๑1 2 / ปัณ์! 5 / โน๑รรอ๓ 2 พททพ 1 เพรไคบ6เอมพร. เปรอ แท6 100ไ1ร 10 6๐หห๕๕! ไท6 อห๐5. ใหไล๕ ลท นดดลห๕ลร6 |คะไอ0, 6 / ใ!ไไล|@ ล |0เมลห6ลร6 |6!่1๕0 (จ) เส่ศู่ลด๑หอต /“ ภ7เสส่ 5๐ทลปทไทธ 2@ 7ไล|๕5ร๐ทาป่าเทธ อนะ !ๆไต |ลร1 งล6ลฟ์อท พพลร ล ธหลล1 ลส่ง6ทเนห6, ล|ป่าอนธูท ล โฮพ ไทไทธร เพพลท1 เพหอทธ. ท[|อ เมล เพลร (ลทลไผทธ อท ป้ท6 |ลไอ, | ส๐006ส ททห 6๐๕|!| อทอท6 โท ท6 เพล1อห, โท6ท, เงทอท | เน1 ทาท ทลทส |ท 10 ธ6# 11 อนะ, | ก็ล|| ไท. “เทอไท6ห ส่ลท, เพล สู่6๕[ส่6๕1๐ ทท!๕ น๒ ฝ้า6 ง๐|!6ลทอ๐. ทไแอ เพล ทไต่เทธ, อทอ 6ร์ ทห กหแฮทสร ทนห ทลห๐61. 5ท6 6อน|สูท'"! เพล| ร0 ล ท6!แ6๐16ห 6๐ทท610 ไล|«6 ท6หวล๕6« ต่๐พท. ดเทล|!ไต, อท ป่ท6 |ลร1 สล/, เททอ6ท เพอ เพลหล ล6ไผทธู 10 |ธ6ลงอ, ทห ก็อทส โทท 6๐น|ส่ท"! พิทส ท1ร5 6๕ลทท6ล. !ฟ6 แทเท[ร ท6 |ค6 16โท ป่า6 หลเทธ์อห65ร1, วน! [1 เมลร 400 |ล16 100แ6 อห 1. 11 15 ล รทลทท6 เพล ส่อท'! ทลง6 ททลทฯ เทอ๐10ร ๐ ป่า6 1พ๒, วนะ 11'ร5 รฟ์[|!| ล งล6ลฟ์โอท !'แ! ทลงล๕ห โอหยู61., “หอน ทลงอ6โอนทส @๕ห๐ร
ภาษาไทย
มัธยมต้น

ทุกคน เรามีเรื่องอยากให้ช่วย คือคุณครูเขาสั่งการบ้านให้คิด สโลแกนสินค้า เราเอาเป็นแว่นตาที่เป็นทั้งแว่นสายตา และ แว่นกันแดด ภายในอันเดียว เราควรตั้งสโลแกนอะไรดีคะ😅 ช่วยหน่อยนะคะ

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยได้มั้ยคะเราอ่านมาแล้วไม่เข้าใจพอเรียงแล้วยิ่งไม่ใช่เลยค่ะ

1 1เเเ1็11111+ เก๕ออธรลทร (ไทลทยู68. 0 ฯ๑๑๒ สไห6๑อไ/่เทลไร!หอ ไท ฝา@ ณ์ห ออทสอทร6 (อท66) 0ห๐อ ไหธ สเห อ0015, ป1อหอ!รธินทร ไท บทธ สโหออหล่อทรธร. ออทอ๕๓เหล6/เทลตอ, ทน1/เลกิทฬุดหล1อ๓ 5!0หลฐ@ (พไทลท) ทอลร/กิออ7อ, ชุหอ (๒อโอแอ) ปัท6 ทล รไตพอ 0[์ททอออ65/ ๕๓กณ์ทต, [อ๐๕/อลท (พา๕แล) [| 1 1+111[โ1+++ อไจ6ร5/เทลร8, 1อฎิทอ 8๒อ6ล แห่ล(ไห่ทอร (อ๓๕๐) 1 11111็11 ไหอลผ่/ไ๓๒, 11/สอไหลท/รก05 (ล์ไล)
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🥺

3.) ต้องการทําลูกเต้าขนาด 5 % 5 % 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดย ะบายสีเป็นรูปวงกลมบอกแต้มบนแต่ละหน้าของลูกเต๋า รัศมีของ วงกลมแต่ละวงเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร พื้นที่ผิวส่วนที่ไม่ได้ระบายส เป็นเท่าใด
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ทำยังไงค่ะ

ศ.25กง แบบฝึกหัด 2.3 การเคลื่อนที่ของวัตถุกรณีความเร่งมีค่าคงตัว ตัวอย่างโจทย์ แนวระดับ 1รถยนต์ค้นหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่ได้ระยะ 85 เมตร โดยใช้เวลาในการเคลื่อนที่ 40 วินาที รถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าใด 2 วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ได้ระยะ 205 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที มีความเร็วเป็น 10 เมตรต่อวินาที จงหาว่า เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นเท่าใด 3.รถประจําทางรับส่งนักเรียนจากบ้านถึงโรงเรียนด้วยความเร่ง 6 เมตรต่อวินาที* ถ้าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน เท่ากับ 300 เมตร และรถเริ่มเคลื่อนที่จากหยุตนิ่ง ความเร็วของรถประจําทางมีค่าเท่าไร 4. รถยนต์เริ่มเคลื่อนที่จากจุดสตาร์ต เมื่อเวลาผ่านไป 20 วินาที รถยนต์มีความเร็วเป็น 50 เมตรต่อวินาที จงหา ระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยทำข้อนี้หน่อยคะ

3 (๐ทา๒!อ1อ ขิท6 ๕๐ทง๕รลพ์|๐ทร งหไป่ท แอรไอวตงอ ๒อห๐ทอนทร ๐ห อล๕ ๐ไทอห. !งแทล: (6เอล1 ลหพ, รินอ. ดถีมอพอทล“ร อท|อหเทย 1 %หท@ห1ธอ!เ6ธร ! รน6: ไทลทร! !ไลง ยูนทร! โทดแลร |๐15 ๐1 1ออส่ เท ฝ้า6 ไซทลท. ]นรไ1 ทลเอ * | ง4ล๕: ไว[ส่ หอน ไอล6ท * 10 ฏ!ลง ฟ้า6 ยนเไลเ? | ไพ่ลส 10 ไลล6ก * อท6๑, น1 | 6อนไสท ส่๐ เป แทท: "ปล|, ธิลพ พมลร ไลล6ทเทย * ล1 ไท6 รลทาล พีทา6, 50 งงพล ทล|อ6ค 6
1/4286