ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ขอคำตอบข้อ​ 37,38,39,40 หน่อยครับ

3. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365 วัน 6 .ส6 น6: : 4. โลกหมุนรอบตัวเองมีทิศทางเดียวกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 37, บริเวณเส้นศูนย์สูตรปกติแนวทางความกดอากาศจะเป็นอย่างไร » มีแนวความกดอากาศสูง 2. มีแนวความกดอากาศแปรปรวน 3. มีแนวความกดอากาศสูงกึ่งร้อน : : มีแนวความกดอากาศตํา 38. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทําบริเวณน้้าตก ธารนี้ามักเกิดกับหินปูน หินดินดานที่มีรูปเป็นรู ' เรียกว่ 1. กุมภลักษณ์ (๐๐ปา๐!๑) ก ะกอนทับถม (ส๑0๐5เถ๐ก) โตรกธาร (๐๑กษ๐ก) 4. กุด (๐“๐๐ง เร๒๑) 39. เมฆชนิดใดที่มักก่อตัวมาจากเมฆคิวมูลัส แล้วส่งผลให้เกิดฟ้าร้อง ฟ้าผ่า มีลมกระโชกแรง มีลูกเห็บ 1. ซีร์โรคิวมูลัส 2. คิวมุ่โลนิมบัส 6. ซีร์โรสเตรตัส 3. แอลโตคิวมูลัส ดปรากฏการณ์ในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ขอคำตอบข้อ​ 8,21,22, 32,33 หน่อยครับ

ณั 4 ง แ: กร . เศ ว 1 27 ขอสอบกลางภาค วิชา ส32101 ชั้นม.5 สอบวันที่ 3 กันยายน 2563 5ว (6 /ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของแผนที่ที่เรียกว่า “หมายเลขแผ่นระวาง” กัมบ1”ไร0 . 2. รท๑๕! 4829 แ 3. เขตจตุจักร วพ ประเทศไทย 1 : 50.000 ฆ่ น 9 ร เ ง 9. สีแดงในแผนที่เป็นการแสดงรายละเอียดของสิงต่อไปนี ยกเว้นข้อใดใม่ใช 2. ถนนสายหลัก 6. เขตที่ต้องการเน้นย้า
ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ หาคำตอบไม่ค่อยเจอ ในหนังสือกำกวมมากค่ะ

.๐ ในพระบรมราโชวาทพระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ธิ : ะ ย่หัวทรงอธิบายเหตุผล ประกอบการสอนอ ย่างชัดเจน . น จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ ะในเรื่องต่างๆ ในต่างประเทศ เสมี อนพระราชมรดกแก่พระราชโอร ติ
1/4274