ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ใครก็ได้ ช่วยด้วยค่ะ เรื่องการสะท้อน ม.2

2 เขียนรูปสีเหลี่ยม 020๒8 มีจุดยอด 0(-3,-2).8(-3,3) , ดู (บ-2 และ 8(1.3) 1. หาพิกัดของจุดยอดภายหลังการสะท้อนข้ามแกน 2 และเขียนกราฟที่ได้
เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยแก้ให้หน่อยค่า

เพ 20:32น9 ๑๓๑๑.) <«< 23ต.ค.2563.. 72 [7 : แก๊สไฮโตรเจน 2 [มล กับแก๊สไอโอตีน 2 [บล ทําปฏิทิริยากันเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจน ไอโดใดด์ ใบภาชนะ 1 ลิตร ที่ 450 *6 เนื่อถึงสมดุลแก๊สแต่ละชนิดจะบีความเข็มขึ้นเท่าใด ถ้าคําคงกี่สมตุลของปฏิกิริยานี่ที่ 450 “๕ เท่ากับ 36 ห่2+ 11 2ห1 [| บ ป
เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยแนะหน่อย

ง 20:32น9 ๑ ..=) «< ว23 ต.ค.2563.. 72 [7 1 ณ อุณหภูมิหนึ่งปฏิกิริท 250,(9) + 0(9) ==* 250/(9) มีคําคงที่สมดุลเท่าภับ 100 ถ้าความเข็บขันของ 50, และ 50, ที่ภาวะสมดุลนี้บีค่าเท่ากัน ความเช็มชินของ 0» ที่ภาวะสมดลมีค่าที่โบลต่อลูกบาศก์แตซิเมตร
1/4327