ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ข้อนี้ตอบถูกหรือเปล่าคะ

<head><title>...การเชื่อมโยงแบบอีเมล์....</title></head> จาก โค้ดข้อความที่จะแสดงจะแสดงที่ส่วนใดของหน้าเว็บ 1 ส่วนหัว O ่ส่วนท้าย O หน้าเว็บ O O ตาราง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ข้อนี้ตอบถูกมั้ยคะ

<TABLE BGCOLOR = "red" BORDER = "1" BORDERCOLOR ="green"> ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อใด * ตารางสีพื้น สีแดง ความหนา 1 พิกเซล สีเส้นขอบสี เขียว O ตารางสีพื้น สีขาว ความหนา 1 พิกเซล สีเส้นขอบสี เขียว ตารางสีพื้น สีแดง ความหนา 1 พิกเซล สีเส้นขอบสี ชมพู O ตารางสีพื้น สีแดง ความหนา 2 พิกเซล สีเส้นขอบสี เขียว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

Complete sentences using (too) or (enough) เติมประโยคโดยใช้ (เกินไป) หรือ (เพียงพอ)

Complete sentences using (too) or (enough) เติมประโยคโดยใช้ (เกินไป) หรือ (เพียงพอ) 1. My meal is warm 2. Didn't you prepare many Sandwiches? 3. Praew is slow too win that race? 4. Sam is strong to carry these heavy bags. 5. Pornthip isn't strong to lift the motorcycle.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

พลีสสสสสส🙏🏻

ชื่อ ชั้น...เลขที่. คะแนน มาตรฐาน 23.1 ม.8/1 ใบงานเรื่อง แรงโน้มถ่วงระหว่างตวงอาทิตย์กับดาวบริวาร คำชี้แจง จงเมือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1. ข้อใดไม่จัดเป็นดาวเคราะห์แบบโลก ข. ดาวศุกร์ 2. ดาวเคราะห์ชั้นนอกประกอบด้วยแก๊สหลักคืออะไร ก. ดาวพุธ ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี ข. ชีเสียม แนะไฮใหรเพน ค. ฮีเลียม และไนโตรเจน อ. จัตถุที่มีขนาดใหญ่ในอวกาศเผาไหม้ไผ่หมด จะเหลือชิ้นส่วนตกลงสู่ผิวโลก เชียกว่าอยไร ง. ชีเลียม และคาร์บอนไดออกไซด์ ดาวตก ข. ผีพุ่งไต้ ง. ดาวประหลาด ก. ศ. อุกกาบาต 4. ดาวเคราะห์บ้อยโดจรอยู่ระหว่างดาวเดราะห์ดวงใด ก. ดาวศุกร์กับโลก ค. ดาวพุธกับดาวศุกร์ 5. อนุภาคโปรดอน และอิเล็กตรอน ที่หลุดออกจากดวงอาทิตย์มาสู่โลก ทำให้เกิดสิ่งใด ก ลมสุริยะ ข. ดาวอังคารกับโลก ง. ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี ข คอื่นแม่เหล็ก ต แสงเหนือ-แสงใต้ ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6. ตาวฤกษ์รุ่นแรกๆ มีชาตุใดเป็นสารเบื้องต้น ก. ออกชิเซนและฮีเลียม ข. ไฮโตรเจนและฮีเลียม ค. ไฮโดรเจนและไนโตรเจน ง. ออกซิเจนและไฮโดรเจน 7. องค์ประกอบที่สำคัญของกาแล็กซีคือข้อใด ก. ดาวฤกษ์ เนบิวลา ต. ดาวเคราะห์เนบิวลา ข. ดาวฤกษ์ กาแล็กซี่ ง. ดาวเคราะห์กาแล็กซี่ 8. ข้อความใดอธิบายความหมายของกาแล็กซี่ได้ถูกต้องที่สุด ก.เป็นกระจุกดาวคล้ายตาวแมงป่อง ข. เป็นแถบเรืองๆ สว่างขาวพาดไปบนท้องฟ้า ค. กลุ่มเมฆหมอกก้อนกลมมีลักษณะคล้ายจาน ง. ระบบของกลุ่มดาวต่างๆ รวมทั้งโลก ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ และอุกกาบาต 9.ธาตุที่เป็นองค์ประกอบมากที่สุดของดาวฤกษ์คือธาตุใด ก. ธาตุคาร์บอน ต. ธาตุไฮโดรเจน ข. ธาตุออกซิเจน ง. ธาตุในโตรเจน 10. เศษที่เหลือจากดาวเคราะห์ยักษ์ จะเป็นสิ่งใด ก. ดาวดก ข. ดาวหาง ค. อุกกาบาด 4. คาวประหลาด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🥺

ใบงาน5.1 เรื่องไบโอม ตอนที่ 1 กิจกรรม 5.1 ระบุชนิดของไบโอมบนบก ที่ ข้อมูลสถานที่ 1 |- มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูและใน ระหว่างกลางวันและกลางคืน มีปริมาณน้ำฝนต่ำ - พืชส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนน้อย ขึ้น กระจัดกระจาย และมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการ ชนิดไบโอม ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สูญเสียน้ำ - อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี ฤดูแล้งยาวนาน |- พีชกลุ่มเด่นคือ หญ้า และมีต้นไม้ขึ้นกระจัด กระจายแทรกอยู่ 2 3 | - อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิและความขื้นไม่เปลี่ยนแปลงมากตลอดปี - มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง - พืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สามารถแบ่งชั้นตาม ระดับความสูงของพืชได้หลายชั้น 4 - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 0 องศา- เซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส - พืชกลุ่มเด่นคือ หญ้า 5 | - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 0 องศา- เซลเซียส ในฤดูร้อนอากาศร้อนและชื้นโดย อุณหภูมิอาจสูงถึง 35 องศาเซลเซียส |- มีพืชพรรณที่มีใบกว้าง |- สามารถแบ่งเป็น 4 ฤดูได้ชัดเจน คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ - มีอากาศหนาวเย็น มีฤดูหนาวยาวนา อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส |- มีพืชพรรณที่ใบมีลักษณะคล้ายเข็ม พืชส่วน ใหญ่ไม่ผลัดใบ 7 - มีช่วงฤดูหนาวยาวนาน มีฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ 6 น ประมาณ 2 เดือน - ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ - น้ำใต้ผิวดินจับตัวแข็งอยู่ตลอดเวลา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ข้อคำตอบข้อนี้หน่อยนะคะ ข้อเดียวค่ะ🙏🏻🙏🏻

<head><title> ..การเชื่อมโยงแบบอีเมล์....</title></head> จากโค้ดข้อความที่จะแสดงจะ แสดงที่ส่วนใดของหน้าเว็บ * ส่วนหัว O ส่วนท้าย หน้าเว็บ ตาราง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยบอกคำตอบหน่อยค่ะ หาคำตอบไม่ได้เลย

อะตอมของธาตุที่เป็นกลาง ซึ่งมีเลขมวล 37 และ เลขอะตอม 17 ควรมีอนุภาคมีมูลฐานตามข้อใด * 17 โปรตรอน, 20 นิวตรอน, 17 อิเล็กตรอน 17 โปรตรอน, 20 นิวตรอน, 16 อิเล็กตรอน 29 โปรตรอน, 17 นิวตรอน, 19 อิเล็กตรอน 20 โปรตรอน, 17 นิ้วตรอน, 20 อิเล็กตรอน * อนุภาค มี 22 โปรตรอน 22 นิ้วตรอน 20 อิเล็กตรอน อนุภาค II มี 21 โปรตรอน 22 นิ้วตรอน 20 อิเล็กตรอน อนุภาค และ II คืออะไร ก. อะตอมที่มีได้หลายรูป ข. ไอออนบวก ค. ไอโซโทป ง. ไอออนลบ ข O ง ค O ก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะหาคำตอบไม่ได้เลยค่ะ

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมที่นัก วิทยาศาสตร์เสนอขึ้น * นักวิทยาศาสตร์เสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นเพื่อ ใช้อธิบายผลการทดลอง แบบจำลองอะตอมเสนอขึ้นจากข้อมูลของการ ทดลอง แบบจำลองอะตอมที่เสนอขึ้นไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ แบบจำลองอะตอมสร้างขึ้นตามจินตนาการของ างชี นักวิทยาศาสตร์ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของ รัทเทอร์ฟอร์ด * นิวเคลียสเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะประจุของโปร ตรอนกับของอิเล็กตรอนเท่ากัน อะตอมของธาตุประกอบด้วยอนุภาคโปรตรอน O และอิเล็กตรอนกระจัดกระจายอยู่ภายในด้วย จำนวนเท่ากัน โปรตรอนและอิเล็กตรอนรวมกันเป็นนิวเคลียส O ของอะตอม นิวเคลียสมีขนาดเล็กและมวลน้อย ภายในประ O กอยด้วยอนุภาคโปรตรอน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะะะ🥺

4 Read the answers and circle the correct words / phrases. Then write the questions. Practice asking each other the questions and reading the answers. 1. Q. A: You should start Saving a decent amount of money as soon as / until after you're working tuli- 2. Q. A. You should finish high school before / as soon as starting to work full-time hours. 3. Q: A. You shouldn't quit working นntil / before after you have saved enough money to retre

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5074