ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ

2. โรงงาน 2 แห่ง คือ A และ B มีจำนวนพนักงาน 476 คน และ 524 คน ตามลำดับ ถ้าพนักงานของโรงงาน A ได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3,450 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ ในขณะที่พนักงานของโรงงาน B ได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2,850 ส่ บาท และ 450 บาท ตามลำดับ 2.1 โรงงานไหนที่ต้องจ่ายค่าจ้างต่อสัปดาห์ให้แก่พนักงานมากกว่า 2.2 โรงงานไหนมีความผันแปรในค่าจ้างต่อสัปดาห์มากกว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ควรเราจะยกโยธิ ไปยังบุรีลงกา ฯ ฯ 5 คำ ฯ ๑ บัดนั้น ชมพูพานผู้มียศถา กราบกับบาทาแล้วทูลไป ชื่อคันธกาลาสูงใหญ่ กัมเกล้ารับราชบัญชา เขาหนึ่งตรงเกาะลงกานั้น อยู่ที่ริมเนินสมุทรไท ขอพระผู้ปิ่นสุธาธาร ไปตั้งยังเชิงคีรินทร เป็นชัยภูมิสถาวร จึงยกทวยหาญชาญสมร จะได้ราญรอนปัจจามิตร ฯ ๆ 5 คำ ๆ องค์พระหริรักษ์จักรกฤษณ์ ทรงฤทธิ์จึงมีบัญชา จงจัดพลขันธ์ซ้ายขวา ฟังชมพูพานก็สมคิด ดูกรลูกพระสุริยัน ยังค้นธกาลาคีรี ฯ จะยกไปตั้งทัพพลับพลา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ร้องรำทำเพลง ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ วิถีชีวิต ศาสนา อารมณ์ และความรู้สึก กลุ่มละ 1 เพลง โดยใช้เทคนิคการแสดงออกในจินตนาการและการถ่ายทอดเรื่องราวความคิด ในการสร้างสรรค์บทเพลง พร้อมตั้งชื่อเพลง ชื่อเพลง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

< 88 Q ผ ) เอกซ์โพเนนเชียล เวลาเรียน เอกซ์โพเนนเชียล สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว T กรมาน 1. ปX - 1 X - 3 ขo A - 3 2. (2x+ 1 ป5x - 2 คะ Aนูน 3. ป3+ 3 ป% - 2 - 1 -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

สรุปคำตอบ

7.7 |รต่อสาตขในางจรไฟฟ้า คำาชี้แจง ให้นักเรียนทำการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนด และบันทึกผล อุปกรณ์ การทดลอง 1. นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้า ดังภาพ ก. แล้วทดลองปิดสวิตช์ว่าปิดสวิตร์ แล้วทำให้หลอดไฟA สว่าง บันทึกผล 2. ทำซ้ำข้อ 1. แต่เปลี่ยนเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าตามภาพ ข และภาพ เพื่อให้หลอดไฟ B, C และ D สว่าง บันทึกผล * หลอดไฟ 2 หลอด - สวิตช์ 2 อัน - ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน * สายไฟ 1 ชุด ดารางบันทึกผลการทดลอง ปิดสวิตช์ วงจรไฟฟ้า ภาพ ก. ภาพ ข ภาพ ค สรุปผลการทดลอง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ ไม่เข้าใจเลย ;-;

1. การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างโลหะ ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายที่มีไอออนของโลหะ เมื่อนักเรียนจุ่มแผ่นโลหะสังกะสีลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตสักครู่หนึ่ง จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ เกิดสารสีน้ำตาลแดงมาเกาะที่แผ่น สังกะสี ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากโลหะสังกะสี ให้แก่ คอปเปอร์ (I) ไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น คือ Znte) + Cu + Zn (aq) + Cu(2) ปฏิกิริยาการให้อิเล็กตรอน เรียกว่า คือ ธาตุที่เป็นผู้ให้อิเล็กตรอน เรียกว่า, หรือ ในที่นี้ คือ ปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอน เรียกว่า คือ ธาตุที่เป็นผู้รับอิเล็กตรอน เรียกว่า หรือ ในที่นี้ คือ 1/2 จากตารางผลการทดลองต่อไปนี้ จงตอบคำถาม โลหะ สารละลายเข้มข้น 1.M การเปลี่ยนแปลง NISO, ไม่เปลี่ยนแปลง Fe NISO, ผุกร่อน AL (SO), ไม่เปลี่ยนแปลง Ni FeNo), ผุกร่อน Al จงเรียงลำดับตัวออกซิไดซ์ที่ดี จากมากไปน้อย จงเรียงลำดับตัวรีดิวซ์ที่ดี จากมากไปน้อย ถ้าจุ่มโลหะนิกเกิลลงในสารละลาย FeNO.), จะเกิดปฏิกิริยาหรือไม่ อย่างไร ถ้าจุ่มตะปูเหล็กลงในสารละลายของ AgNO, จะเกิดปฏิกิริยาหรือไม่ อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับบบบบ

1) กำหนด 2 = 6-5i และ 2, = 3 + 4i จงหา 2) จงหาค่าของ (4+31)-(7 - 21) 3) จงหารากที่สองของ 3.1) 4-3i 3.2) 8+6i 4) จงหาคำตอบของสมการ x +25 = 0 5) จงหาคำตอบของสมการ x +4x+5 = 0 6) จงหาคำตอบของสมการ (1+1)x - (7+ 23/) = 0 7) จงเขียนจำนวนเชิงซ้อน 1+i ในรูปเชิงขั้ว 8) จงหาเขตคำตอบทั้งหมดของสมการ : - 3x +5x- 3 = 0 9) ถ้า 2-/3i เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ : - 4x +5x +8x-14 = 0 จงหาเซตคำตอบของสมการ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป่าว🙏🙏🙏

UNIT 2 NUMBERS, DAYS AND DATES Exercise 1: Match these clocks with the time expression. a. It's eight o'clock. 2 b. It's a quarter past four. 4. 11 1 2. 3 C. It's ten past ten. 1. 12 4 d. It's twenty-five to five. 6 e. It's nine thirty. - f. It's twenty past seven. * 3. 12 ได้ 6. 0 9. It's nine o'clock. 12 12 - h. It's a quarter to four. 1. It's twenty-five past five. j. It's a quarter past one. 7. 8. 9. 10.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5198