ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ตอบหน่อยค่ะ

37. จงหาความสัมพันธ์ของคำประพันธ์ที่กำหนด “เรือนรายชายฝั่งสองฟาก เรียงหินเป็นเพื่อนที่ชายคลอง หัวข้อ เป็นโวหาร ประเภทใด หัวข้อ สาระสำคัญ ของเรื่องคือ ข้อใด คําถาม 1) 2) 3) บรรยายโวหาร | พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สอดคล้องกับ สํานวนได ป่าจากเขมรากล้าพูร่อง รับฟองคลื่นฟูอยู่เย็นเย็น 1) 2) 3) 4) คำประพันธ์ สั่งสอนให้รู้คุณค่า บอกการตั้ง คร่ำครวญถึงการ เปรียบเทียบให้ ต้องการสื่อสารของธรรมชาติริม บ้านเรือนและ ในเรื่องใด ฝั่งคลอง พลัดพรากจาก เห็นความงามของ บ้านเรือน สิ่งมีชีวิตริมคลอง ธรรมชาติริม คลอง ตาราง 1 38. จงหาความสัมพันธ์ของข้อความที่กำหนด ประเทศ ตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมดี ก็จะส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีด้วย คำถาม 1) คุณภาพชีวิต ของประชาชน “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาและความเจริญของ 1) ทรัพย์ในดินสิน ในนา ตาราง 2 ตาราง 1 2) สร้างวิมานใน อากาศ ภาษาไทย ป.6 หน้า 13 4) เทศนาโวหาร ตาราง 2 2) 3) การพัฒนา การพัฒนาและ คุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติ ความเจริญของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเทศ และสิ่งแวดล้อม 3) อยู่ดีกินดี 4) ตั้งหลักปักฐาน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

อันนี้ตอบอะไรอีกคะ

อ่านข้อความที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ 29 - 30 นกนางแอ่นตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับฝูงนกอื่น ๆ วันหนึ่ง นกนางแอ่นเห็นชาวไร่กำลังหว่าน เมล็ดป่าน ก็รีบบินกลับมาเตือนเพื่อนนกทั้งหลาย เพราะเมล็ดป่านจะเติบโตเป็นต้นป่านให้ ชาวไร่นำมาถักเป็นตาข่ายและบ่วงรักนก “พวกเรารีบไปจิกกินเมล็ดป่านให้หมดเถอะก่อนที่ มันจะงอกเป็นต้นอ่อน” แต่พวกนกกลับไม่สนใจคำเตือนของนกนางแอ่น จนกระทั่งเมล็ด ป่านงอก นกนางแอ่นจึงเตือนอีกว่า “ถ้าพวกเรารีบจิกกินต้นอ่อนตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะ พวกนกทำท่ารำคาญ ตวาดกลับไปว่า “นี่เจ้านกนางแอ่นถ้ากลัวมากก็ไปหากินที่อื่นไป นกนางแอ่นจึงบินจากไป เมื่อต้นป่านโตเต็มที่ ชาวไร่ก็นำมาถักเป็นตาข่ายดักนก พวกนกต่างบินไปติดตาข่าย นกตัวหนึ่งรำพึงขึ้นว่า “นี่ถ้าพวกเราเขื่อนกนางแอ่นตั้งแต่แรกก็คงไม่ถูกจับอย่างนี้ 29. จากเรื่องที่อ่านให้ข้อคิดตรงกับข้อใด คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนพูด 1) 3) การจะเชื่อสิ่งใดควรพิจารณาให้รอบคอบ 30. ควรนำข้อคิดของเรื่องไปปฏิบัติในเรื่องใด จึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด 2) ความสามัคคี 4) การไม่หลงงมงาย 1) การใช้คําพูด 3) ความไม่ประมาท อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 31 - 32 เป็นนักเรียนมีหน้าที่หนีไม่ได้ เสียงระฆังคืออาณัติดัดสันดาน เสร็จศึกษาออกมาเป็นพ่อบ้าน มีระเบียบวินัยไว้ครองตน ภาษาไทย ป.6 หน้า 9 2) อย่าเฝ้ารอให้ภัยมาถึงก่อนคิดแก้ไข 4) อย่าตื่นกลัวเกินกว่าเหตุกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ต้องเคร่งครัดมีวินัยใช่อยู่บ้าน ให้รู้เล่นรู้งานไม่ปะปน จะกอปรกิจการงานไม่สับสน ให้เป็นคนรู้หน้าที่มีสําคัญ 31. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1) การมีระเบียบวินัยเป็นหน้าที่ของคนทุกคน 2) การปฏิบัติตนที่โรงเรียนกับที่บ้านมีความแตกต่างกัน 3) การกระทำตนเป็นคนมีวินัยเกิดมาจากการตั้งใจเรียน 4) การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียนต้องมีวินัยกว่าอยู่บ้าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

อันนี้ตอบอะไรคะ

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 15 ก. การออกกำลังกายมีหลายวิธี เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ เล่นฟุตบอล ข. โรคภัยไข้เจ็บมักเกิดกับคนที่ไม่ออกกำลังกาย ค. อย่าลืมดูแลร่างกายของคุณด้วยการออกกำลังกาย ง. สาเหตุส่วนหนึ่งของโรคบางชนิดเกิดจากการไม่ออกกำลังกาย 15. ข้อใดเรียงลำดับการพูดรายงานที่เหมาะสมที่สุด 1) ง ข ค ก 3) ค ง ข ก 2) บ ง ก ค 4) ข ค ง ค 16. โรงเรียนรักษ์ภาษาไทยจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน พรรคต่าง ๆ พยายามเสนอนโยบาย ของตนเอง นักเรียนคิดว่าพรรคใดน่าเชื่อถือที่สุด 1) พรรครักโรงเรียน “เลือกพรรครักโรงเรียน โรงเรียนจะก้าวไกล พัฒนากว่าโรงเรียนใด ๆ เราจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน 2) พรรครักวินัย “พรรครักวินัยพร้อมจะสนับสนุนทุกคนให้เป็นคนดี มีวินัยตั้งใจเรียน ทุกวันเที่ยงตรงอย่าลืมมาฟังนิทานจากพี่ ๆ ที่ลานโพธิ์ 3) พรรครวมพลัง “สามัคคีคือพลัง พรรคเราเน้นความสามัคคี เราจะร่วมใจกันทำงาน ช่วยกันรักษาความสะอาด โรงเรียนจะสะอาดด้วยมือเรา 4) พรรคเสียสละ “เน้นความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เราจะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานความประหยัดและพอเพียง เย็นนี้พบกันที่ซุ้มกระดังงา 17. ข้อใดไม่เป็นการพูดโน้มน้าวใจอย่างมีเหตุผล 1) อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง 2) สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี คงจะไม่มีใครกล้าราชาติไทย 3) รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกัน 4) เมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวน เพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นทำ 18. ข้อใดเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง 1) บุษราคัม บุษยมาส บุพชาติ บุรพทิศ 2) ราชพฤกษ์ ราชบัณฑิต ราชทัณฑ์ ราชภัฏ 3) พรรณนา พรหมชาติ พฤกษชาติ พลพรรค 4) จันทรกานต์ จันทรคราส จันทรคติ จันทรวงศ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

อันนี้ตอบอะไรคะ

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 5 แม้ชีวิต มีปัญหา มาพานพบ อย่ามัวหลบ หลีก หนีไปไหน จงมุ่งหน้า ฝ่าปัญหา อย่าท้อใจ หนักแค่ไหน ให้มีหวัง ยังก้าวเดิน 5. ใครปฏิบัติตามข้อความข้างต้นได้ถูกต้อง 1) ปรีชาไม่สนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น 2) ปัญญาท้อแท้กับปัญหาที่เกิดขึ้น 3) นิดาลาออกจากงานเพราะมีปัญหา 4) กัลยาฟันฝ่าปัญหาแล้วก้าวเดินต่อไป อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 6 ช่วงที่ผมกำลัง หลวงพ่อของผม - กับการเตรียมตัวสอบเพื่อเรียนต่อชั้น ม. 1 มีอาการปวดท้องอย่าง 6. ควรเติมคำในข้อใดลงในช่องว่าง 1) คร่ำเคร่ง อาพาธ รุนแรง 3) เคร่งครัด อาพาธ หนักหน่วง 7. ข้อใดใช้คำที่มีความหมายถูกต้องชัดเจนที่สุด 1) สมฤดีเหยียบแมวตาย 2) ตาสมศรีเจ็บขอหยุดหนึ่งวัน 3) สมพรรับประทานข้าวเย็นทุกวัน 4) สมชายไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาษาไทย ป.6 หน้า 3 2) คร่ำเคร่ง ล้มป่วย รุนแรง 4) เคร่งครัด ล้มป่วย หนักหน่วง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

อันนี้ตอบอะไรคะ

อ่านข้อความที่กําหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1 ดูนั่นสิ รวงข้าว...รวงเต็ม ลำต้นอ่อนช้อย ประหนึ่งว่านอบน้อมแก่ผู้ผ่านไปมาทุกคน ใคร ๆ มองดูด้วยความรู้สึกนิยมชมชอบ บางคนนั่งลงยื่นมือไปสัมผัสเพียงแผ่วเบา อุ้งมือรอง รวงข้าวอย่างถนอม ด้วยเกรงเมล็ดจะร่วงหล่น อานุภาพแห่งความอ่อนน้อมของธรรมชาติ ดึงคนสูงให้น้อมตัวลงนั่งลงด้วยความเต็มใจ ก็ในหมู่คนเล่า มิได้เป็นเช่นนั้นดอกหรือ 1. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของข้อความที่ยกมานี้ 1) ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตน 2) เปรียบเทียบมนุษย์กับต้นข้าว 3) อธิบายถึงลักษณะของรวงข้าว 4) บอกถึงคุณประโยชน์ของการด่าเนินชีวิต

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1000