ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

คำถามก่อนเรียน - เมื่อนักเรียนมองดอกกุหลาบสีแดงในเวลากลางวัน จะเห็นสีแตกต่างจากการมองในตอนกลางคืน ที่มืดสนิทหรือไม่ อย่างไร วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 1. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ 2. อธิบายตากับการเห็นสีของมนุษย์ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ตอนที่ 1 ให้นักเรียนจับคู่บัดดี้ และให้แต่ละคู่สืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1. แสงขาว คืออะไร เกี่ยวข้องกับการมองเห็นสีหรือไม่ อย่างไร 2. เซลล์รูปกรวยในจอตา คืออะไร เกี่ยวข้องกับการมองเห็นสีหรือไม่ อย่างไร 3. เซลล์รูปแท่งในจอตา คืออะไร เกี่ยวข้องกับการมองเห็นสีหรือไม่ อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยได้บ้างมั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙇🏻‍♀️🙏🏻

13:31 ๑. 15 พ.ย. คากามประวติศาสตร์ ม 2 0 9 Q % หน้าแรก ราย เค้าโครง ทิว มุมมอง ค 24 E | | คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ 1. การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได้สำเร็จเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง 2 ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาที่ยืนยาวถึง 417 ปีเนื่องจากมีปัจจัยใดสนับสนุน 3. พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีลักษณะเป็น อย่างไรจงสรุปมาพอสังเขป การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเกิดจากสาเหตุใด และไทยสามารถกู้เอกราชในแต่ละครั้งได้อย่างไร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยามีความสำคัญต่อการ พัฒนาชาติไทยอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏

(9) ลำนำเชื่อมทักษะ แบ่งวรรคการอ่านและท่องจำบทประพันธ์ จากนั้นเขียนเรียงความเพื่อวิเคราะห์และวิจารง เรื่องอิเหนา โดยใช้บทประพันธ์ที่กำหนด ภายใต้หัวข้อ "ชม(ดง)วรรณศิลป์" แบบฝึกที่ ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่ เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี นางนวลจับนางนวลนอน จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือนจากนางสการะวาดี เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง นกแก้วจับแก้วพาที ตระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธี ชม(ดง)วรรณศิลป์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบฝึกที่ เติมชื่อเมืองและชื่อตัวละครลงในช่องว่าง จากนั้นสรุปเหตุการณ์ในหน้า ดะหมัง ตำมะหงง เมืองสิงหัดส่าหรี เมืองกุเรปัน กะหรัดตะปาตี เมืองหมันหยา ชื่อเมืองฝ่ายดาหา ชื่อเมืองฝ่ายกะหมังกุหนิ่ง ชื่อแม่ทัพ วิหยาสะกำ ระตูปาหยัง เมืองประหมัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อ9 ข้อเดียวค่ะช่วยหน่อยค่ะ🤍🥰

เศรษฐกิจ สังคม บบ 2วมอยางไร ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียอยู่บริเวณใดบ้าง และมีลักษณะ อย่างไร ปัจจัย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

2. ตารางแจกแจงความถี่แสดงอายุ (ปี) ของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้ อายุ (ปี) ความถี่สะสม ความถี่ 10 - 19 2 20 - 29 17 30 - 39 27 40 - 49 32 50 - 59 32 60 - 69 35 1) จงหาจำนวนคนที่มีอายุอยู่ในช่วง 10 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 และ 60 - 69 ปี 2) จงหาว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ มีอายุอยู่ในช่วงใดมากที่สุด และมีจำนวนเท่าไร 3. จงเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ อันตรภาคชั้น ความถี่ ความถี่สัมพัทธ์ ความถี่สะสม ความถี่สะสมสัมพัทธ์ 36 - 40 3 41 - 45 6 46 - 50 8 51 - 55 9 56 - 60 6 61 - 65 4 66 - 70 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอบคุณล่วงหน้าคั้บ!

3. จงแสดงว่าจุด A(-9,-3) , B(-4,2) และ C(1,7) อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน 4. ถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A(-5,K) และ B(3,6) มีความชันเท่ากับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A(3,4) และ B(-5,-4) จงหาค่า K

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเเยกตัวประกอบพหุนามให้หน่อยนะคะข้อ 4,6,8 ค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

2. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ 1) m(n + 3) + 5(n + 3) 2) (x + y)z - (x + y) 3) 4t(a + b) - S(a + b) 4) (4y + 3)y + 6(4y + 3) 5) a(b - 3c) + x(b - 3c) 6) ax + by + bx + ay 7) 5a - 10x + ab - 2bx 8) na + 3b + nb + 3a 9) Xy - st - xt + sy 10) n m + ทp - 8m - 8p 11) ab - cb - 6a + 6c 12) 2x - X + 14x - 7 13) a - 26 - 5a + 10ab 14) x - x^2 + y 2 - y

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยได้บ้างมั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙇🏻‍♀️🙏🏻

จินl 12% ปี16:11 1บาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 2 งานและพลังงาน (Motk and Ererg) คะแนน เรื่อง ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ก้ำแพงขนาด 200 N จงหางานที่ชายคนนี้ทำ 1) ชายคนหนึ่งออกแรงผลักกำแ ก. )0 ] 2 สมคิดออกแรงดันกล่องที่กำลังโถลลงมาด้วยแรง 300 N โดยกล่องยังไม่หยุดเคลื่อที่ ลงทางานที่สมศิดทำได้ในระยะ 10 กm ตามแนวการไถล ข. 100 1 ค. 200 ) ง 400 ) ก. 30 ] ข. 30 ) ค. 3,000 ง. -3,000 ) 3) สมใจหิวถุงหนัก 70 N เดินลงบันไดสูง 3 m ใช้เวลา 30 5 จงหาว่าสมใจใช้กำลังในการหิ้วถุงไปเท่าได้ ก. 3 W ข. 7W 4) เครื่องจักรสำหรับยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 5,000 วัตต์ ถ้านำเครื่องจักรนี้ใปยกวัตถุหนัก 2,500 นวดัน ให้ขึ้นไปในแนวดิ่งได้ระยะ 4 เมตร จากพื้นดิน จะใช้เวลาเท่าได ค. 90 พ ง. 6,300 W ก. 2 วินาที ข. 5 วินาที 5) เด็กหญิงเรียนดีถือหนังสือเรียนหนัก 20 นิวตัน ขึ้นลิฟต์จากขั้น 1 ไปยังชั้น 3 ซึ่งอยูู่งจากพื้น 8 เมตร ใช้เวลา 40 วินาที จงหางานและกำลังเนื่องจากแรงที่เด็กหญิงเรียนติถือหนังสือเป็นเท่าโด ตามลำดับ ศ. 8 วินาที ง. 12 วินาที ก. 800 ), 20 W ข 20 3, 800 W ค. 160 J, 4 W ง. 4 W, 160 ) 6) สมหมายหนัก 50 kg ได่เชือกสูง 3 m ใช้เวลาทั้งหมด 20 5 จงหางานและกำลังที่สมหมายใช้ (g-10 m/s) ก. 75], 150 W ข. 150 J, 7.5 W ค. 75 J, 1,500 W ง. 1,500 บ, 75 W 7) งานในข้อใดมีค่าเป็นศูนย์ ก. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตั้งฉากกัน ข. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่มีทิศเตียวกัน ค. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ทำมุมกัน ง. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน 8) วัตถุที่มวลเท่ากัน วางอยู่ที่รดับความสูงต่างกันดังภาพ วัตถุชิ้นใมีพลังานศักย์มากที่สุด ข. วัตถุ B ง. วัตถุ 0 ก. วัตถุ A ค. วัตถุ C 9) จากภาพข้อ (8) วัตถุ A มีมวล 8 kg ตกลงมายังพื้น โดยมีระยะทาง 2 m ขณะกระทบพื้นจะมีพลังงานจลน์เป็นเท่าใด (g= 10 m/s) ข. 160] ก. 16 ] ง. 1,800 J ค. 400 J

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/5184