ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

เคมี
มัธยมปลาย

ใครพอจะมีหนังสือเคมี ม.6 หลักสูตรใหม่บ้างมั้ยคะ เราจะถามว่าในเล่มมีเรื่องสารเติมแต่งพอลิเมอร์รึปล่าว ถ้ามีใครช่วยถ่ายให้หน่อยได้มั้ยคะ พอดีที่รร.ไม่แจก😢

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

การคายน้ำเกิดที่ส่วนใดของพืช

เว๐ ป3ฟี่บนบ! + กกรศายน่ดมือยู วจิย ๑ภู 1 , % พืซ่ศายน่กออกเพื่อลุดกามน่กจวงชากเพชา รกสังั้งฝาห ท่อล่าเลืองไซเลม พี้ซ่ใช้ในการสัง เดระห์แส่งเทียง1-97/ ใช้ในททรดายน้า เจ-เ7 ถ้าซีซ่มี่หั้งมากเกิดไปฮาจอี่ผล เสียเกิดจี้ห ซับ ๒ ค
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อ​8 ถูกหรือไม่ถูกหรอคะ​ เราไม่ค่อยมั่นใจค่ะ​แง​ เราลองทำแล้วมันไม่ถูก​ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ​

ซ 1 [อ 8. 9 ผลการสํารวจนักเรียน 45 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นสมาชิกชมรมกีฬาอย่างน้อยหนึ่งชมรม ได้แก่ น 1! /ชมรมว่ายน้า ชมรมยูโด และชมรมเทนนิส พบว่ามีนักเรียน 22 คน เป็นสมาชิกชมรมว่ายน้้า 14 คน เป็นสมาชิกชมรมยูโด 32 คน เป็นสมาชิกชมรมเทนนิสี 5 คน เป็นสมาชิกชมรม ว่ายน้าและชมรมยูโด 8 ค่น เป็นสมาชิกชมรมยูโดและชมรมเทนนิส 7 คน เป็นสมาชิกชมรม ว่ายน้าและชมรมเทนนิส และ 2 คน เป็นสมาชิกทั้งสามชมรม ให้ตรวจสอบว่าผลการสํารวจ < ข้างต้นถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลโดยใช้แผนภาพ จากการสัมภาษณ์นัก ศึกษาก ลุ (มหนึ่งที่ชอบฟัง เพลง .พบว่า แต่ละคนชอบเพลงสากล ว . เพลงลูกทุ่ง และเพลงลูกกรุงอย่างน้อยหนึ่งประ เภท ดังนี้
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

หนังสือแบบนี้ของม.4 มีแค่2เล่มรึเปล่าคะ หรือมีอีก

นแต : ล 4 ๆ ต1 ชซววิทย น บ เล่ม เว ตามผลก ตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๐๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ😂

==๑= 8. จงเขียนปฏิกิริยาไฮเตรชัน (กหส่8ป๐๓ ๒๑๐บิอท) ของเอทิลืนจะรวมตัวกับน้าได้แอลกอฮอล์ โดยมีกรด === ซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 9. จงเขียนปฏิกิริยาไฮโดรแฮโลจีเนชัน (กษส๐ก31๐86กลรบือท เล6ฟ็อท ) โดยแอลไคน์จะรวมตัวกับ ไฮโดรเจน โบรไมด์ ได้เป็นแอลคิลเฮไลน์และไดแฮโลแอลเคน 10. จงเขียนปฏิกิริยาการเผาไหม้ ๕๐09นรป๊อก แล๕น์๐ทอย่างสมบูรณ์ ของบิวเทน
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ทำยังไงคะช่วยหน่อยยย

ร๑ร<- ' 30, ทเคา » 1๑ ท(น้า6แ ก(4ก60) =>” ทุ!นฉก0)= ซ เว๊สีคํา 91. ๓(ล-๒ )ะ | ก๊าหนดใช้ ก(บา +ไ(62514 ท(คิกนว=ๆ »-และ[ท(คูถู06ๆ=๑ พเชื้งมทตชูข่นเละชาต๊าธก0น ร ๆ) ชด ) ๐» ถะเค-6) บท(0-6๐6)
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับผม

15 7๕ท โอสทท อิทรรท (๑๕รห) . โทอ +ทเทน ๒อิทรู1รท 15 ๓ท เตหทอษบ๑๑๑. 16 /#เ๓2 (5 @ (9๐00๕) รเท9๑ท 1!9๕๐ รใหธร 17 11' 5 (ร์บ!) 6๐0ใส่ 9๐สสท โหห6 ๐๐1ส่ พทหล่ 158 18. 0๐9ร ทยให ๐ท 1ทยห ท0ร6๕5 ร 1ท๕ห ๐๓๓ รห1! (2ทอห๕900ส) - 5บวว7ว7 7 1หล1 1ร5 1ทหนอ, เทท ส่๐๐5 ส๐9 ธ์๐๐ส รเทอ|| ร๐ หอหหโธไอ) ? 19 โห๑ 11111@ ๒๐ท 10๐6@ส่ (ร6ส่) .1 พอ๑ทรั0ง6 +0 ๐0ฑหร์๐01 หทา ๕ทส ท6 100666 ๕1 6 20 1 1๓ร1อส่ 1ท6 ร0นท (๐๕ท6รน1) ๒น1 เห 6ร616ส่ ๓๐หล่อทร์น!)
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ

4เ๕16๐1๕5 ๕ 4เส่ง๐"๐5 ให้/ห19อ ส๐พท 1ห๕ ๐๐๓ท๕๐1 ช็อทเค อร์ 9หท@ พอทศ์่. (๓ส1อ๐11ง6๐ อท่ ๕สง๕๓๐) 1. 194@ 1 หอดผต่5 ๑ ๒๐๐๒. (ศูน|๐7, ศุน1๐๕6) 2.#/เ๑หลส่ท โร ๓ ' ด๑โพ. (๒ทอ11ฯ7,อห6๕11 ป) 3.โห6๕6 ๐|คตรร |ร | ไอนส์ 9๐สสท. (ห6หห1๒1อ, 6หห๒1) 4.#7@๕15 ๕ ร5ก รเท๑๑ท. (900ส่,พย1) 5ท่อน ๐คห ย ๑๑ป9 0๐06ท 1ทเร หเท. (อ๓รไท/,อดรห) 6.17 5 6 ไอก พ สดท อสสท. (หอหห๒1อ, 1อ6ทท917) 7.5ห๑ ร1ท9ร 1ท6 =ยย 5000 (พย!1,9๑๐0๕) 8.1ฟ๐ ร ส สู่หใจ@ห. (๐๑ทอร์น!, ๐๕ท๑รน!ไท) 9.11@ ส่หใหอร 1หทอ6 ๐๑ห . (๐๕ท๑รั่นไต, ๐๕ห๕ง1) 10.โ1ท@ ส่๐9 อ๒๕65ร . (ไอหต์ไห,!อนส์) 11. โอ๐ท 15 (ร|๐อพ) . ใไช่@ พ0หแ65 12.5น6 15 6 (๐๕ท๕ร์น|) ดูห. 5ห6 ๐ไห๒6อส๕ นอ +ท๐ |สส่ส่อ” ก 8 4 13.1ห๑ ส่๐09 15 (๕ทอฤุทท) 11 ๒๕๓6ร 14 1ห6๑ ๓๐1อส (๓๐๐ยไอหห) .ไ96 5 อกท 6๐1ใอ0ห.,
1/4326