ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

พ8 ๒ %: .แ183% พพ)! 08:33 น. <- 713056 เรื่องเซลล์.๐0๕6 [ด @ 1จงระบุส่วนต่างๆ ของเซลล์ พร้อมบอกหน้าทีให้ถูกต้อง .หมายเลข 1. คือ.. .หมายเลข 2 คือ.. .หมายเลข 3. คือ.. .หมายเลข 4. คือ.. .หมายเลข 5. คือ.... .หมายเลข 6. คือ. .หมายเลข 7. คือ. .หมายเลข 8. คือ.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อย เราทำข้อ9กับข้อ10ไม่ได้ //ข่อมคับ

นเแเแพ+ 2 อ ท๑ เนะ 3 กนเอ งอร ไท ๒ล๕15 ไท10 ไกอ ลร1 ร[ทา๒16 อะ ไ 6 น เลร[ ๕ทปัทน0น5. แผล [ไฟ] ไกอ61 00ทา พหไท[ไอ 1อไลท 1 0 6 วววรรารครรด ' 0 ล 6. [กลแอ ร เร ! 2 0. 0 ลสไ0็ (ท๑/๕ล!ฟป๋? เท ท0น ส906. 2 8 หเลรไพะเนต ทองไอ 0 0 (ททย]. 4 พอ 15 (ทลงอ@] ล ฏเ[ลท0 ไลรร0ท ล1 5 0*6!06 หูดรไอหฝ่ลท ลไอลเท00ท. อณ 0๐31 [กีท1รท) เซสทย์ คาพ ทอก 1 0 ง ง0 [ชู9 อนป์. เ ลอค ล (๒เล] 1อทท[ร พกอก4ไรอค 6 ย 6 0 5359 (รเลหไ] เลไทไทย. 7 7อ |๓ฝ5 เอ 33 [พล16๐ท) โจ เพทเไ6 !หนทา 0 8+ไ่0๐ [แลลฝี่] ล ทาลผูล2ทอ. 9 ณะลล 6 พง[ทลท ไท6 ล [ชู0 อนป์. 9 ” กแออ010ะ6 ฝี่พัห@] 10 ]ปลผ่ท์ส่ พทลท ขอลทงงนบ 09ญ่ (๒หล ส่อพท]. 10 ๑ สสอรราณากราแล ๐ เอรก 0 ด9 [ชูแล๒] กไร 5600ไ0ล0 จกส2 (ไลลงล] 1โอก 56ท00!
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยทำโจทย์หน่อยค่ะ

"" “1 อ รบ . 2 ' 9. กล่องไม้สี่เหลี่ยมมวล ๓ ไถสลงมาตามพื้นเอียงทํามุม 30” กับแนวราป สัมประสิทธิของแรงเสยดทานระทหวางผัวของกลองกป ซี ๆ ง ' ง ฐ - 2.๐00 ที2 พื้นเอียงเท่ากับ 0.2 ความเร่งของกล่องขณะลงมาตามพื้นเอียงเท่ากับเท่าไร (3.27 เมตร/วินาทีว ”
1/4341