ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

คานยาว6เมตร หนัก150นิวตัน ใช้งัดก่อนหินหนัก 3000นิวตัน โดยวางให้จุดหมุนอยู่ห่างจากก้อนหิน1เมตร จงหาว่าจะต้องออกเเรงที่ปลายคานเพื่อนงัดก้อนหินเท่าไร

ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยแต่งกลอนดอกสร้อย เรื่องปีใหม่ รีบจริงๆคิดไม่ออก(มีแผนผังให้)

จ ขี สร 0เอย 009 00000๐0๐0อ 0๐๐๐๐๐๐๐ 0๐๐๐๐๐๐๐๐ 1 0๐๐๐๐๐๐๐ 0๐0๐๐๐๐๐๐๑ 0๐๐๐๐๐๐๐ 0๐๐๐๐๐๐ เอย
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

'“ 1 ลูกบอลตกจากดาดฟ้าสูง พ เมตร มาถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งมีความสูงเป็น ร ของความสูงตึก ซี = ๑7 ง ๐ ๓ จากพนดน จงหาอัตราเร็วของลูกบอลทีตําแหน่งนัน หท ก. 0 ทา/ร » ช่ ข. ' ทา/ธร 4 309ฯ ว - ๊กท8 4 ง. 30/ฯ ทา/ร
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้ไหมคะงงมากๆเลยค่ะ

ล @ »% 9 ร ชิแ ”!10% [3ๆ21226น. < 6239 6ลทร๐ลท.. [ด ค . อธิบายว่าการสร้าง 6175 และ !ง/เ05 ในคลอโรพลาสต์์ ที่เป็นผลจากการกระตุ้นด้วยแสงทําอย่างไร ณ์ 0 จ ซ่ ซี๑๑๑ » ผลิตภัณฑ์อื่นของระยะที่ต้องใช้แสงคืออะไร @๑ ข้อความต่อไปนี้มีจุดผิดอยู่ 8 จุด ข้อความแรกที่ผิดวงไว้ให้ แล้ว คัดลอก และทําข้อความนี้ให้สมบูรณ์ด้วยการใส่ข้อความ ที่ถูกต้อง ระยะที่ 2 ของ[กระบวนการหายใจ การออกซิเดซันของคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นน้้าตาลที่มี คาร์บอน 3 อะตอมที่เติมฟอสเฟต การเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของวัฏจักรปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์ เรียกกันว่าวัฏจักร ของฮิลล์ คโ และ ผล0 ที่ถูกรีดิวซ์สร้างขึ้นในช่วงเก็บ พลังงานจากแสงและการเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นองค์ประกอบที่ สําคัญ ปฏิกิริยาคาร์บอกซิเลซันขั้นปฐมภูมิเกิดขึ้นระหว่าง สารประกอบที่มีคาร์บอน 2 อะตอมและคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีเอนไซม์ไฮดรอเลสเร่งปฏิกิริยาผลผลิตแรกที่เสถียร คือสาร์ประกอบที่มีคาร์บอน 6 อะตอม ซึ่งจะถูกเติมฟอสเฟต และถูกรีดิวซ์ด้วย /เ05 และรีดิวซ์ งคเ0 เกิดเป็นสารประกอบ ที่มีคาร์บอน 3 อะตอมจะมีการสร้างสารประกอบที่มีคาร์บอน 3 อะตอมนี้ 6 โมเลกุลจากคาร์บอนไดออกไซด์ทุก 3 โมเลกุล และ 3 โมเลกุลของสารประกอบที่มีคาร์บอน 5 อะตอม ที่เกิดขึ้นในแสงสว่างคือ
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

สอบถามหน่อยค่ะ งงมากๆเลย ทำไมถึงคำตอบไม่เหมือนกันเหรอคะ ในเมื่อถามว่าข้อไหนถูกต้องแต่ภาพที่1กลับเฉลยคนละอย่างกับภาพที่2 (ข้อสอบคนละปีนะคะ) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙇🏻‍♀️

กัยวิชา 19 สังคมที สุท ก 13 - รหัสวิชา 19 สังคมศึกษา . เทศ หน้า 13 ! วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 น เวลา 1530-17.00 น. 20. ข้อใดเป็นข้อความที่(กต้องสําหรับระบบกฎหมายไทย 1. ระบบกฎหมายะไทย ม. เป็นระบบชีวิลลอวัดตั: ัชกาลที่ ๑เพราะใช้ “กฎหมาย ตราสามตดวง” ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก วิวิจคลวงง ป ก 2. ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบชิวิลลอว์เพราะใช้พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมาย " "ว ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก - " » ง ระบบถฎหมวยไทยเป็นระบบริวิลลอร์ฉังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เพราะประกาศใช้ “ประมวลกฎหม่ายอ่าญา” - 5. 'กรมหลวงราชบุรี% พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงเป็นผู้เลือกให้ใช้ระบบประมวล กฎหมายในประเทศไทย -
1/4385