ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

รู้ข้อไหนบอกก่อนได้นะคะ 🙏🏻🙏🏻

4 เมื่อลงมือปฏิบัติงานทำเครื่องดื่มนักเรียนจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องใดบ้าง 5 สิ่งที่นักเรียนควรระมัดระวังขณะปฏิบัติงานเป็นพิเศษได้แก่สิ่งใด 6 เมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร.. 7 การทำเครื่องดื่มผลไม้รับประทานเองมีประโยชน์อย่างไร 8 เมื่อทำเครื่องดื่มเสร็จแล้วนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำอย่างไร 9 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนทำเครื่องดื่มผลไม้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง ๑๐นักเรียนคิดว่า การประกอบน้ำผักและผลไม้รับประทานเองหรือซื้อรับประทานดีกว่า กัน ๑๑นักเรียนคิดว่าการคิดสูตรเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ขึ้นมา เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อนี้ถูกมั้ยค่าา🙏

การออมมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร ช่วยให้เกิดการลงทุนภาคธุรกิจ O ช่วยให้เกิดการบริโภคสินค้าที่หลากหลาย O ช่วยให้เกิดการจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้น O ช่วยให้เกิดการสร้างเงินสร้างงานทั่วประเทศ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยบอกคำตอบหน่อยไม่เข้าใจเลยค่าาา

Tารเบรยบเทยบวะบอบบ"เวบทครองของเทยกบบระเทศอนๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คาบที่ 1 แบบฝึกที่ 1 เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นที่มีการปกครองแบบ ประชาธิปไตยตามหัวข้อที่กำหนด โครงสร้างงทางการ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย ปกครองที่สำคัญ 1.รูปแบบรัฐ รัฐเดี่ยว แบบ สหพันธรัฐ ระบอบประชาธิปไตย 2.รูปแบบการ ในระบบ ปกครอง ประธานาธิบดี 3.เขตการปกครอง 76 จังหวัด 4.ประมุขของรัฐ ประธานาธิบดี 5.วาระของประมุข รับเลือกจากที่ประชุม ของรัฐ สุลตาน คราวละ 5 ปี 6.ประมุขฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี 7.วาระของประมุข 5 ปี ผ่ายบริหาร ระบบ 2 สภา 8.รัฐสภา หรือสภาคู่ 9.องค์ประกอบของ สภาผู้แทนราษฎร ระบบรัฐสภา และวุฒิสภา ระบบหลายพรรค 10.พรรคการเมือง มีลักษณะเป็น รัฐบาลผสม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ เหลือ 2 ข้อแล้วว🙏🏻🙏🏻😿

8จิ l 78% 12:41 . X บุคคลใดประกอบอาชีพในการผลิตขั้นตติยภูมิ O น้ำเพชรนำเนื้อแดดเดียวมาขายที่ตลาดนัด 0 น้ำฝนรับซื้อดอกไม้จากสวนเพื่อนำไปขายต่อ O น้ำค้างเป็นผู้จัดการโรงงานผลิตชึ้นส่วนรถยนต์ O น้ำหนาวปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2/2 0 =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ขออนุญาตถาม ช่วยหน่อยนะคะ ไม่มั่นใจเลย

G% l 13:42 94 ข้อที่ * 31. กราฟ y = x - 6x + 9 สรุปได้ดังข้อใด (มฐ. ค 1.2 ม.3/2) 1. ค่าต่ำสุดคือ 3 2. จุดต่ำสุดคือ (0, 3) 4. จุดต่ำสุดคือ (0, -3) 3. แกนสมมาตร คือ x - 3 = 0 1. 2. 3. 4. ข้อที่ * 32. พาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่ (-1, - 2) และตัดแกน Y ที่จุด (0, 1) เป็นสมการในข้อใด (มฐ. ค 1.2 ม.3/2) 2. y = -1 1. y = 3(x + 1) 3. y = 4. y = -3(x + 1) 1. 2. 9

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

สอบถามวิชาประวัติศาสตร์หน่อยคะ 2ข้อนี้ตอบว่าอะไรหรอคะ คำถามม.1คะ

เหตุผลใดบ้างที่ส่งผลให้รัฐในดินแดนประเทศไทยก่อตัวขึ้น เจริญรุ่งเรือง และเสื่อมลง ๕. "อาณาจักรโบราณ ต้นแบบวัฒนธรรมไทย" นักเรียนมีความคิดเห็นเช่นไรกับคำกล่าวนี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยค่ะ ว่าถูกไหม ถ้าไม่ถูกตรงไหนบอกด้วยคะ🙏🙏

4 Put the verbs in brackets into the present simple 4 "s got Preposit We use prepC happens. On weekdays, my family We use at wi 1_get 1. - the time: Up (get up) at 7 o'clock. Mum - festivalsะ S 2)_helps school and Dad 3) prepares (help) my brother and sister dress ๑ the expre s (prepare) their lunche Then they 4) hove At 8 o'clock, Dad 5) Comes d at the we (have) breakfast togethe (come) to my room We use on - days: on wake me up. You see, I 6) Stourts School at 9:30, s0 7) Nakes Up too early. Mum and Dad 8) dnive kids to school and then they 9) Hake the train into town. 1 10) che cks emails during breakfast. Then 11) mes my buddy Charlie and we 12) Cotch bus to school together. This is a typical weekday mornin in my family! - dates: 0 (starl ๑ the expr (not/wake up า (drive) th We use in ๑ monthระ t (take (check) m 9 season (mee * years: (catch) th ๑ the exp hour, i. etc. Tย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/5043