ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำหน่อยค่ะ 🙏🏻💕

7. วัตถุมีน้ำหนัก 50 นิวตัน วางอยู่บนพื้นระดับและมีแรงดึง 20 นิวตัน กระทำในทิศทางทำมุม 30 องศา กับพื้น ดังรูป ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุ กับพื้น (0.433) 20N 50 น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ (แสดงสิธีทำ)🙏🏻

แบบฝึกหัดที่ 16 เรื่อง แรงเสียดทาน 1. วัตถุมวล 4 กิโลกรัม วางบนพื้นระดับซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0.3 และสัมประสิทธิ์ความ เสียดทานจลน์ 0.2 เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุในแนวขนานกับพื้น จงหา ก. ขนาดของแรงที่มากที่สุดที่ทำให้วัตถุยังคงอยู่นิ่ง (12 N) ข. ขนาดของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ (8 N) ค. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ใช้ขนาดของแรงในข้อ ก กระทำต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด (1 m/s) 2. จงหาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้นระดับซึ่งวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น 4 m/s จะหยุดนิ่งเมื่อเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 5 เมตร (0.16)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ❤️(แสดงวิธีทำ)

5. จากรูปถ้ารอกไม่มีความฝืดปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่เอง จงหา ก. ความเร่งของระบบ (8m/s) ข. แรงตึงในเส้นเชือก (18N) 9 kg kg 7. วัตถุมวล 10.0 กิโลกรัม และ 0.5 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกเยา แล้วคล้องผ่านรอกลื่นและวางอยู่บน พื้นเอียงที่ไม่มีความเสียดทาน ดังรูป เมื่อปล่อยให้มวลทั้งสองเคลื่อนที่ จงหา ก. ความเร่งของมวลทั้งสอง (0.67 m/s) ข. แรงดึงในเส้นเชือก (43.3 N) 10kg 30 53 นี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำหน่อยค่ะ❤️❤️

แบบฝึกหัดที่ 15 เรื่องนำกฎของนิวตันไปใช้กรณีวัตถุหลายก้อนผูกต่อกันด้วยเชือกหลายเส้น คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียด 1. จากรูปถ้าพื้นเกลี้ยง จงหา ก. ความเร่งของระบบ (Am/s) ข. หาแรงที่มวล 20 กิโลกรัมดันมวล 10 กิโลกรัม (4ON) F=120 N 20kg 10kg

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อ2ช่วยหน่อยทำไม่เป็น

ใบกิจกรรมที่ 4 ตัวแปล และ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ 1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าตัวแปลแต่ละตัวที่กำหนดมาและผ่านกระบวนการต่างๆตามสคริปท์ที่ให้ตาม รูปที่ 1 ดูว่าแมวสีส้มจะตอบว่าอะไรลงไปในช่องข้อความของแมวสีส้ม 50 100 for (2 2. ใหนักเรียนดูสคริปท์ที่ให้ตามรูปที่ 2 แล้ววิเคระห์หลักการทำงานของบล็อค If - else จากนั้นเติม ข้อความการทำงานในรูปแบบ flowchart เท็จ จริง COunt 5 then Say มากกว่า for 2 Seconds เท็จ จริง else COunt 5 - then say เท่ากัน for 2 seconds say น้อยกว่า for 2 seconds ชื่อนามสกุล เห้อง....เลขที่.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง รัฐธรรมนูญ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ใช้เมื่อไร และเป็นฉบับที่เท่าไร ลบันที่90 ได้บันนี้เชื่นที่ เ (รา 4 ".ศ. 1510 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีที่มาอย่างไร 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร 3. 4. รัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไร 5. หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน มีอะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

สอบถามวิชาเคมี ครับม.4🥺

วิชาเคมี 1 (ว30221) ใบงานที่ 19 เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ค่ำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. จงทำนายรูปร่างโมเลกุลของสารที่เกิดจากการรวมตัวระหว่างธาตุต่อไปนี้ ก. อาร์เซนิกกับไฮโดรเจน ตอบ.. ข. ออกซิเจนกับฟลูออรีน ตอบ. ค. ซีลิเนียมกับไฮโดรเจน ตอบ.. 2. จงบอกรูปร่างโมเลกุลและมุมของพันธะที่กำหนดให้ สูตรโมเลกุล รูปร่างของโมเลกุล มุมของพันธะ CIO) C,H) PCI5 NH, XeF, CIF, COCI, คมี 1 (ว3022

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

**ข้อ2 ตอบอะไรหรอคะ😔🥺🤍 ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ใบงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง คำชี้แจง ให้นักเรียนแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูป ax + bx + C เมื่อ a, b, C เป็นค่าคงตัว และ a% 0 ข้อ 1 - 8 ตามตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบ x + 5x + 6 วิธีทำ หาจำนวนสองจำนวนที่คูณกันได้ 6 และบวกกันได้ 5 จะได้ 2 X 3 = 6 และ 2 + 3 5 .. x + 5x + 6 (x + 2)(x + 3) 1) x + 7x + 10 = 2 2) X + 8x + 10 2 3) x + 7x + 12 = 2 4) x +9x + 8 = 2 5) x - 10x + 24 = 2 6) x - 4x - 12 = 2 7) x + 3x + 2 = 8) x - X - 6 สรุป การแยกตัวประกอบของพหุนามจากข้อ 1 - 8 สามารถทำได้โดย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏾😊

Conversation 1. ) Lucas: I wonder what we'll do in the future. Anna: After I graduate from high school, I'm going to go off to college. I'll probably miss my family, but I think itll be fun to live in a dorm. I want to get a part-time job and help pay for my tuition. I might get a scholarship if I'm lucky. Lucas: You probably will. You've got straight As. I want to concentrate on my carcer. TH like a job that I can enjoy and that is challenging. I'll probably gct my degree in engineering and then apply for the space program. Hey, I might be the first person on Mars. Anna: Yeah, your head is always up in the clouds.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏾😊

Exercise 5 Asking for and Giving Directions Look at the map then write your answer in each blank. Tennis Court Bus stop Bank hospital Station your right hand side get to some turn right the second turning right Excuse me T-junction go past turn left come to A : (1).. ..could you tell me the way to the Tennis Court? B: When you come out of the station (2). .Walk up on the road until you (3)... the traffic light. Then (4).. Walk up on the road. Then take (5).. .on the left. You (6). เthe house one is on your right hand side. Then tuurn left at the (7). .Go along the road until you (8).. a T-junction. Turn (9). ..continue on the road. The Tennis Court is on (10). LINE

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5041