ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

อยากได้คำอ่านทั้งหมดเลยครับจะไปฝึกท่องและสอบ🥺

ทอห 6ลท“[ ทท0งห6 ฝ่าลไห 10ทธนอ65! 6๑ลไท0แร5 0 “ท๒๒๐6เกทเงนร” 6สท ๕ทลทธิ6 60|อนะ1อ " 0๐166 ฝ่า6ทาร6ไง6ร 1หอทา ฝ่าดไห อทอ6ทา[65. /เแลไอ รอส10ธ565 ลแล" 1 0 ป๋า6 อทไท ทาลไอ5 อท ป่า6 ไลทด1 ฝ่าล ทลง6 ไวลไว16ร! โท6 ไลเฑสด ” |ลลง65 ทอก อธธ5 ไท ฝ่า6 เทล|6'5 ๒อน6ท.* โท6 เทล|อ ๕ห่65 ป่าอท 1โอห ล ททอทฝ่า ลทส ฝ่าลท ไทดเอ ไทล) 6ะ: 6 โฟอบรพมิ ' 7แผมะ 8#เ3แธร!! 5๑ฝ่า0ร65 |ทลง6 0ท6 ลเหไทล ต่นททธู ไทต6 2 0 ไห์อย์เท6. ฉิล6ก ทาอททไทธ ฝ่า6 6อน|!ลร ตู่ลท6 10ธ6ป่ล. โทล่ก ผ่ลท6 นรนสไห |ลรไร 1อ ร6ง6ล่| ทาไทนเ6ร5. จ แน2 2000 ทอง ทอง6 อ ไม1 อทวร 0ร์ โฮศุน6 อไท ง๕69, เงนต ..
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ เรื่อง แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

< ซะ14 จะโจจนขงจนะไจ] เห 1 ในการสํารวจนักเรียนห้องหนึ่งเกี่ยวกับความซอบเรียนวี 0 มี 30 คน ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เง มี 25 คน ชอบเรียนฟิสิกส์ เก ณา 0 มี13 คน ที่ชอบเรียนเคมีและฟิสิกส์ 1 1. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงความสัมพันธ์ของทั้ง 3 วิชา (2คะแนน) [2 ททงทรราหนาลพาราพหางหารราราร เลนาท ร น 1131+111เ1 แก 0 0 0 ทารพรศา . 2รรารหรท . กร เพิ่มเติม 1
1/4387