ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

หาให้หน่อยครับ2ข้อ แบบแสดงวิธีทำ

อ2อลลล่อรยออแค๑มลลอแลออคอกจรรฯลลลยกา ล๑๑9966อครอ9ล๓๑๓๐อจอลจมหลอ96๓ละร๑9๐ตอลวร๓อนอาลด ซั ที่สี่ จ่ ณหาพนทสเหลย]! : โบแ“น++++5+15 . % ๑๑๑๑๑๑๒๑๑๑๓๑๑๐๑๑๕๑๑๐๓๓๕ม๑๐7๑ะ9๕อ890อออจ
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

หลักฐานทางโบราณคดียุคหินเก่าของภาคกลางมีอะไรบ้างหรอคะ

รือ...121.621..1029เจะ522. 684ต.... ๓ พัฒนาการของชุมชนโบราณไน 9, «๑2 7 87 ซ่ ' ล คําชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นพัฒ ฆ ง 4ซ่ ไทย พร้อมระบุแหล่งทีพบ ยุคหินเก่า .' ดอมฆผลลําจ ๆน่อ๒๕2๑21 42ญารรรจ๑ชงแลสนน กอย ดํา เดทฒรี๑ .26ซินเคลู้ตํ ณี | “ฏาใจล้๒ ดด==ณ๑๓๓๓๓๓๓๓๓ | ๑๓๓ ๆ๑๓๑๑๑๑๓๓๕แนณะ๓แลณณะณ๑ณณน๑๑๕๑ณ๑ 199 59กอ2องสีอแตอมลล66<๓๑๓๓๓๑
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยทีค้าบ

6 สอบรอม เรือง เซต 1. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก 1) เซตยองจํานวนคู่ที่น้อยกว่า #วี อี้ ตอบ .. แ2 2 2 2) (% | * เป็นจํานวนนับที่อยู่ระหว่าง -3 กับ ส) ตอบ ... 2 จงเจียนเชตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก ภุผ=@29 ตอบ 269=(๕บ2.2) ๓ตอบ 3. จงบอกจํานวนสมาชิกของเชตต่อไปนี้ น บ ค = (%« | % เป็นจํานวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง -5 และธี) ตอบ 268= («|%= 2๓ :ก เป็นจํานวนเต็มและ -2< ท < 3 ) ตอบ .. 6. เซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเชตจํากัดหรือเซตอนันต์ จณญ่ . ใด บ (« | % เป็นจํานวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า 6 ตอบ .. 2) (% | % เป็นจํานวนนับที่หารด้วย 3 ลงตัว และมีค่าไม่เกินได้ยี) ตอบ 5. เซตในข้อใดต่อไปนี้ที่มีเซต /, และ 8 เป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่เท่ากัน | ภู ค=(716 2บ..369) เซยกร่า 8 = (« | % = 7ก และ ก เป็นจํานวนนับที่ไช่ถก็น 500 ๓ตอบ อ ค=(0น97 2จท 8 = (% | % เป็นจํานวนเต็มคี่ที่น้อยกว่า จ) 6.ใให้ 6 = (1 (2,3), 3] จงพิจารณาว่าข้อความข้างล่างนี้ถูกหรือผิด 3) 43) 6 %(/) ตอบ.. ๑ (ป ๕ 6(ค0)ตอบ.. ๐ บ (2, 3๐ คตอบ. 2 ฐ< 8 ตอบ... 7. จงหาสัยเชตทั้งหมดของเชตต่อไปนี้ 0 6 (41 ตอบ.. ว 6 (2) ตอบ... ล ป อไขนี้ 8. จงหาเพาเวอร์เชตของแต่ละเชตต่อไปนี้ 0 67 (11 ตอบ.. 2 @ (2) ตอบ... 5 จ. กําหนดให้ ป 8 -2<%<5) 0 = (%*๕ธั | % เป็นจํานวนดี่ ) = (%๕1 จงหา ภู(6กคก@' " 2ค6บงค =
ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยบอกคำตอบให้หน่อยครับ

เ จงคัจ | สอบวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕า๓ หา๐แล๐แลสตลรรไรร ราชโอรสเมื่อจะไปทกศึกสงคราม ๒๕ ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงไว้ในโอวาทแปดประการที่พระเจ้าหงสาวดีพระราชทานแก่พระ กับอยุธยา ก. อย่าหย่อนวิริยะยล อย่างเกียจ . ข. รู้เชิงพิชัยชาญ ซุมค่าย ควรนา ค. เร็วเร็งห้าหั่นหาญ หักกล้า ง. เจนจิตวิทยาการ กาจแกล้ว, นักเรียนอ่านคําประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ ๓๐ สงครามครานี้ ใจเจ็บ ใจนา เรียมเร่งแหนงหนาว อกโอ้ ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา ๐ ซ่= 397 ม/ = ๓๐. คําที่ขีดเส้นใต้หมายถึงใคร ๕ ก. สมเด็จพระนเรศวร พระมหาธรรมราชา ข. สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้านันทบุเรง ง. สมเด็จพระเอกาทศรถ พระงมเหาธิรรมราชา ค. สมเด็จพระมหาอุปราชา พระ
ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยบอกคำตอบหน่อยครับ

๓๓. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวรรณคตีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ก. แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ข. แต่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ค. แต่งด้วยร่ายสุภาพและโคลงสุภาพประเภทต่าง ๆ / ง. เนื้อหามาจากพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ ๑๕ รรา ญา น 1 เกเร เล ยงยุทธ์เชี่ยวชาญ หาญหักศึกบมิย่อ ต่อสู้ศึกบมิหย่อน ไปพักวอ “เจ้าอยุธยามีบุตร ล้วน ให้ธหวงธห้าม แม้เจ้าคร้ามเคราะห์กาจ จงอย่ายาตยุทธนา ๓๑๕. เมื่อพระมหาอุปราชาได้ฟังข้อความดังกล่าวนี้ทรงรู้สึกอย่างไร เอาพัสตราสตรี สวมอินทรีย์สร่างเครา: น ข. น้อยใจและท้อใจ ก. เสียใจและละอายใจ ค. ไม่พอใจ ๑๕. ข้อใดไม่ใช่บทนิราศ ก. สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย สายบหยุดเสน่ห์ทาย-ท่างเศร้ง กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่ ถวิลทุกขวบคําเข้า หยุดได้ฉันใด ข. พระครวญพระครั่าไห้ ไทยษัก พลางพระพิศพฤกษา ลิ่งเกี่ยว กลกรกนิษฐนา- รีรัตน์ เรียมญ ยามตระกองเอวเอี้ยว โอบอ้อมองค์เรียม ค. สลัดไตใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรส เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไซร้ สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา นึกระกํานามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม ง. พื้นนภางค์เผือดดา วั. ม เ เจื้อยแจ้ว ดุเหว่าแว่วเสียงใส ๒๐. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากพวก ามสง่าขัตติเยศ พระแสดงเดชผังผาย ก ง ข. ว่านครรามินทร์ ผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราช เยียววิ 2 ซ้ ค. ไพรินทรนาศเพียง พลมาร พระดั่งองค์อวตาร แต่กี้ พูง ง. เสร็จเสวยศวรรเยคอ้าง ไอศุรย์ สรวงณ์] เด่นฟ้า เย็นพระยศบปูนเดือน ง. ละอายใจและเกิดขัตติยมานะ ว แสงเงินขาวขอบฟ้า แสงทองจ้าจับเมฆ รังสีเฉกฉายฉัน เก่แก้วขัน กุมแสงกรายกรนาด ยุรยาตรอย่างใกรสร จากศีขรคุหา | ) ฉ่ ฒ ๑ วาทซิงฉัตร เพื่อกษัตริย์สองสู้ บร้างรู้เหตุผล
ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยบอกคำตอบหน่อยครับ

| ให้บักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แก้วตอบทาก ม) ง | - #กจย านพะเย กนหลงชีวิ วิต ศักดิ์สิทธิ์พร ระเจ้าตนหลวง ขบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง งามลือเลื่องตอยบุศราคัม” ศศ 4๑ซีวิต ” ข์, น เลร ฆื่: ๑. คําว่า “แหล่งชีวิต” มีความหมายตรงกับข้อใดมากทีสุด (เล ล่ส3 ข, แหล่งที่อยู่อาศัยของสิงมชวต ก. แหล่งกําเนิดขอ ต่งชี่ตส้างฟีวิตให้กัจ มล ๑ญี่ญี บณ ค. แหล่งที่สร้างชีวิตให้กับคนในจังหวัตพะเยา ง. แหล่งที่มีความเกียวข้องกับวิถการตดารงชวดต ๒. ข้อใดส่งผลกระทบต่อ “แหล่งชีวิต” มากที่สุด ก. พายเรือไหว้พระในวัดกลางนํา ซ< การปล่อยน้าเสียจากอาคารบ้านเรือนรอบ ๆ กว้าน ค. การแข่งขันเรือพายในกว้านพะเยา ง, การขุดลอกผักตบชวารอบกว้านพะเยา ๓. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง ก. กว้านพะเยาแหล่งชีวิต ข. ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง ค. บวงสรวงพ่อขุนงําเมือง ง. งามลือเลื่องดอยบุศราคัม ๓ ซ, 4, . ธั อ, ให้บนักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ ๕ - ซ “เมื่อเด็กแม่สอนว่า อย่ากินข้าวเหลือนะลูก แม่โพสพจะเสียใจ อย่าเหยียบเมล็ดข้าว ซ่ าซี น ป ย ส ซุม ม ๆ 3 = ที่ตกอยู่พื้นข้าวนะลูกแม่โพสพจะโกรธ หากพลั้งเท้าเหยียบลงบนเมล็ดข้าวแล้วให้ขอขมาแม่โพสพเสีย 6. ซ่ส2. , ๕. “แม่” เป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร ก. สอนลูกได้ดี ข. มองการณ์เกล ค. ช่างเปรียบเทียบ ง. สติปัญญาเฉียบแหลม “แม่โพสพ” เปรียบเหมือนใคร ก. แม่ผู้ให้นมแก่บุตรของตน ข. เทวดาที่คอยดูแลมนุษย์ให้ปลอดภัย น สซี้ ฆ ฆ่ ง ' ค. พ่อที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัว ง. อาหารที่มนุษย์ใช้บริโภคเพื่อการเจริญเติบโต ๒. ข้อใดคือกุศโลบายของคนในสมัยก่อนที่ใช้สั่งสอนคนให้รู้จักคุณค่าของข้าว ก. ข้าวคือเทพธิดาที่ต้องระวังรักษาไว้ ข. ข้าวคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเคารพบูชา 0 ค. ข้าวคือผู้มีพระคุณที่ล่อเลียงชีวิตมนุษย์ ง. ข้าวคืออาหารจําเป็นที่ต้องกินตลอดไป
1/4267