ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย
มัธยมต้น

ตอบไงคะ ใครรู้บอกหน่อย

ตอนที่ ๓ คําสั่ง......ให้นักเรียนวิเคราะห์คําทับศัพท์ และคําศัพท์บัญญัติจากบทเพลงต่อไปนี้ เนื้อเพลง รักยุคไฮเทค )|-โ๑๕๓) ศิลปิน สวีทนุช บนโลกไฮเทค ทุกอย่างเล็กลง แต่รักฉันคง ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม อยากมีฮาร์ด ติสก์ ลงโปรแกรมเสริม เพิ่มศิอกก พร้อมแจ่ม ด้วยภาพของเธอที่ 0๐5๕1๐๐ .โลกติจิทัลเรางอนง้อกัน ทําการ์ดแล้วส่ง 6-๓คล|| ให้เธอ 6หบ รู้ นอพ๕ "อน เสมอ อย่าเผลอ 0๕เ๒๑!๑ รักเราลง พิ๑๕6 พเท * ส่ง 5!/5 พิมพ์คําข้อความ แนบคํานิยามที่สุดซึ้ง เปิด หัก /เท๒ ไว้ ด้วยเพลงคิดถึง อยากให้เธอซึ้งกับความคิดถึง ที่ฉันให้เธอ เพลงที่ฉันโปรดดาวน์โหลดให้เธอ ได้รับไหมเอ่ย ตอบด้วยขวัญใจ อย่าเพิ่งใจร้อน 5น! 0๐เพท ไปไหน ปล่อยใจ ให้ฉันลอยไปตามสายเคเบิล .โปรด 5อง@ รักเราเก็บไว้ เผื่อใจของฉันจะได้ไม่ต้อง 6ก๐
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

น้ำหวานไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่เที่ยวอยู่เกิดมีหิมะตกอย่างหนัก น้ำหวานวัดอุณหภูมิห้องขณะนั้นได้ลบ 8 องศาเซลเซียสหลังจากหิมะหยุดตกผ่านไป 12 ชั่วโมงน้ำหวานวัดอุณหภูมิห้องอีกครั้งพบว่าอุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น 5 องศาเซลเซียสถามว่าอุณหภูมิห้องล่าสุดที่น้ำหวานวัดได้กี่องศาเซลเซียส

ณ น4 1 อ5. 9ง 1 1 5 ง เณ= @= ร ชู ๑ -! 1 0 - . ะ 2 นําหวานไปเทียวประเทศญี่ปุ่น ในขณะทีเที่ยวอยู่เกิดมีหมะตกอยางหนก นําหวานวคอุณหภูมห้องขณะนน =๕ ๕ ” = ๓ = ' ข 5 ๓ = ข 1 ได้ -8 องศาเซลเซียส หลังจากหิมะหยุดตกผ่านไป 12 ชั่วโมง นาหวานวดอุณหภูมห้องอกครง พบวา =ซ 5 ร3 ง =ซข ' 4 5 ขม ทมจํ ซ< อุณหภูมห้องเพมขน 5 องศาเซลเซยส ถามวา อุณหภูมิห้องล่าสุดที่นําหวานวัดได้ก๊องศาเซลเซียส
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ไม่รู้ข้อ 2,8,10 อ่ะครับ ใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงงาน สํารวจ ทดลอง | สิงประดิษฐ์ ทฤษฎี ๑. | เครื่องสลัดเปลือกกระเทียม การศึกษาเปรียบเทียบปลานิลที่ ๒. | เลี้ยงในบ่อกับปลานิลที่เลี้ยงใน กระชังริมแม่น้า อุปกรณ์ช่วยขับรถยนต์ถอยหลัง % | เข้าจอด ชนิดของผักที่เก็บจากธรรมชาติที่ ' วางขายในตลาด การศึกษาไข่เค็มที่ดองจากน้า ๕ (บาดาล ที่มีคุณสมบัติเป็นเบส ๒. | เครื่องกะเทาะเปลือกลิสง ๕. | เครื่องเปิดปิดหน้าต่างโทรศัพท์ การศึกษาเปรียบเทียบปลานิลที่ ๕. | เลี้ยงโดยอาหารเม็ดกับเศษอาหาร ในครัวเรือน การสํารวจปริมาณผักตบชวาใน ฉ่. | แม่น้้าเจ้าพระยา อุปกรณ์ตกปลา ๒ หน้า พลังงาน ๑๐. แสงอาทิตย์
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำอย่างไร

วลน ท1 6๐๐หรร =---- ฝี กร ฏี พตเค. --- ๐๐๓9 | แลร คณั ร 8ก๑๐๑๓+ 6๐๓หนอน ๒๕ แร๕ ๒๑” + “เทดู” “หด๑"๒5 | พ@ นร๕ “๒๑” +“๓๐1” 1 ๑๓ พ๓!ต่ท๑ , ร / | ร บรต 19@ เร เฒ่า ร ให่๑ ไร ท๐ ไคเ 1 [8 หลเห่เทด. “3 1โ 15 ก๐% ๓< ! โหอท ๓๓๑ รท9ท๑ . โทยท ๓๓๑ ท๐% ห”@ ๑๓๑ ๐๐๐ได้ทอ. 4 5ท6 กย? , อน ๑๓๑ รหน์ไทธ์. “ท้อน ๕ท๑ ท๐ร 4 . ทิ| เท 9ห๑ ๒|๓ทพร หครัท “ต” ๐๓ “ล๓๑”. ไซ [“ 1) 6๑9๑ 6๐๐1ต่ท9 ๕ รันทไอท ช็อ สโหทยก. จ 2) หอท 5อ117ท9 1ห๑๐ +๓๒|๑ . 1 3) ง๐๑หท แฑล!แท9 ออริ๊รอ๑ . " 2) โห๑ ๒๐ท5 พ๕1๐พทอ โช. 4 5) โร 5ทอหห9 อนชรเสลื่อ . 1 6) โห๑ 6๕๒ท ไดนดูก่ทด. 7) โห๑ 9พร ซดโหท9 ๒6ร9อ๓ ๑๑ธร . 4 ธั 5 พอ ๑๑ปัก9 ใบทองท. 6 9 โห6 สล่งอ ง 1๒๕๑๓หได่ท๑ . 6๑|อ๒หลพิทย ซิดรรอก | 10) 7ต๑ 6. |งออดทหอ โอหห | ไหท ๒|ลหแร พัห "5/ สท้อ /ท๐+"' คหลี่/อห “ทอ"หอห๒” ส 9 3 วโลท
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไงดี

๑ เจ เล 1 ) | | - | ๑ ย | จ 5 ข่ ก๐8 1ลบอพใทด) ห น พ๑ใด่ทด? <+ รว๑ 5 ก099 กลหน ๑ ผาจ จใหหด? ผู ด” ๑๒ ทล% าท9 , โจ พ๑ เก 9 จุ 6 จ 5ทดโทด . โจ ไจ ค๓คเกอ? อน 6: ท๑% ๑๑๓๑ใอ, อ 0 รต โล 7 5หนเหอ ค “ ] 4เก๓ ทอน 5หนกท9? | = -- ๕๓ ! รล 0 ณะ อร พ วพนมลยพาก”กระอกหทททา บรทาพหพด| ขะกทาดเลยทะ|/ จพเพายะพกงา: ก๕ รห๑ อ๐๓๓๑๐ “ทด” ง๑๓5 ไท จห๑ ๒ได . ด [| 41.๒6๓9๑ |5 สโหท๕๑๓ (อด๑๑๓๓๕) . อ. | 2.โหอท 0๓๑ 0 ใก็อท ไซิดรรอ" ๑๑95 (ในหง). ) | 3.ห/@ ๓๑ ๓๓ก ตะ อ พอางไห้จ (๑๑๓ป่า. 4 ' จี | จ4.โห๕ ๒อิสรอ่ ยินททท โร (๐๐๓๑) . พุ | 5.โ ล๓ อิตรอ่" ๑อดร (เห๕) . โ 6.โโท๕ อหฟัส่คอท สห๑ 6๐๕ทล่ง (๑๓%) . | 7 ท้อบ สห@ «๑ พ่๐@ รอทด (5เทด) . | | รลอลอู งาพอ๑ (@หล5๑). 9 โห๑ ๐๓1 )ร | 10.ห๑ 0. /หล4๒ ๕ ชุนอรทกีอท. ถุ | เท ทท@ ๒ปลฟ( พคหํา "๒อ" @หส “ทธู้" งอก5 1. | 2มง. สํใหทอก? (6๐6 ๒ สน . สัน
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

🙏

ฆ ๐ ๕ ๑ ว 5 3 ล ําซี่แจง จงตอบคําถามเกียวกับธรรมชาติของสิงมีชีวิต แบบฝึกหัด 1.1 ม= -ฆซ= 7 ม -=่๐ ==ฆงุ๑/ . ฉะ 1. ปัจจัยใดบ้างทีทําให้สิงมีชีวิตใโนธรรมชาติมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไง

จครจณาท (ค๐9) ธร๕ บทาท เ48 (๐๐๓๓๑) ๒๑๕๓9๑๓ ๑๑5 (พนมป) 6 โท๑ โห๑ อ๐หศัไส้คล๓ ๓๓๓ อ๓๓เรัท (๑๐9) 7 ท๐๒ ๑๓๕ ๓ 1พ่อ๕ 9๐๑ (9ค๑). ใ ธา๑ ส่๐๓๓ เร +ห๑ ๐๐+% (๓๐3๑) | 9 โท๑ ๐๓9 15 (กนค) 1 | 10.)4๑ | ๐๐44๑๑ (สกโฟ) 7 | - 0๐0อ ้- 1้ - [ลั น ยย์ ! 0. ศัใต๓ ๓ ขุน๑51๐ห | | ๒พ์| เท #ห๑ ๒!๓๓6< หก่รห “๒๑๕” ๑๓๕ “เทด” “๑๓๒ - ๕เทท๕๓7? (๐๐๐ 1 * ง๊๑๐ ๒๑? (๒๑๓% 1 3 ว สน8 0 2? (๑๓๒) 4? ค 1ลร2 - ? (๕) |ะ- 2 0 ๒ซิ๑๑8๑๓ ๑9๑5? (เทฒไ๑) | -- - ด ' 6 งอ 8 0 ..? (๐๐พห่ก๑) 2?(๒๑๓๐ ?>๑๓๒0 ละ ว?(ไดน9๑9) ๕๑7๑๐ ๕หญี่ ง ๐หท ?(๑1๑๑0) ๕๕ เสลอนระสลม๑ก รห๑๐ ก. 0 ปกญ ปก 9. 0 20
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไง

7) โโ๕ ๕่๐9 ๒๑๓ไจทร. ง 0) 7]โโต๑ท ออ!๑๒๓๑1จ๓ โอิตรรอก. | ากะศัณต๑ กราย รณ๑ หรหพรกรย กรณาพ - ไงออ๕1วห@ ร์๐กเห. 7พี| โห ๒เล๓15 หครก 5/ ๕ท๑ /ท๐ร” ๕๓ล่/๐๓ “ทร“อ๒” โ ห ๐๐๐1ตท4 . : 5 ๊: ๑=๑๑๑ อ ๓๐1? @๕1๑. 5ห๑ [5 ท๐+ (ใฉนธท) =- เฉ6 (ก๑เท) . โหยท ๑๓6 ๒๕๒ททด อิตร1อ่ ๐๑95 '/6 "7๐1? @๐๓1179 ท๐อพ หล 05 (๒๕๒ 1เลกท 15 9!๑๐๓๓9 - 6๕1@ ๕ทส งั9หท ท๐? พล%๐ใจทรู โ"/ า๒ ๕๒01 กกก“ (๒๑9
ดนตรี
มัธยมต้น

ช่วยเราเขียนแผนผังหน่อยนะค่ะ

0 เ 1 0 0 หน่วยการที่ ๑ เรื่องวิวัฒนาการดนตรี แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ = ตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที ๑ ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 9 ซ= = คําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดวิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ( ๑๐ คะแนน )
1/3756