ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

3 2 จงระบุจ้านวนเลขนัยสําคัญของปริมาณต่อไปนี้ แล้วเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ รทีร จ้านวนเลขนัยสําคัญ 3 และ 2 ตัว ก. 10.23 นแร ข. 384 400 1๓๓ ค 500 6 ง. 0.0120 ๓๑ 9๑7 ๊ี” เณย01 5 7 6@ ะ รว9จ ซีต
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

2 ข้อนี้ตอบอะไรหรอคะ

เฉลอ้ันอน้กางโไไปฟ-ปไปวไฟปป5ปณ้งย - พฟา ไนโ้8ลจราระรรชรอแจน๑๑๑อขะ =- ว น ณ์ ๕ 4 ๆ 3/ ฉ/ | ม/ สมเด็จพระนารายณ์พระราชทานเสรีภาพให้กับชาวต่างประเทศที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยา เพร็วมี2วววว20040000000535่35รกกรจร ท ชาวยุโรปนําความเจริญมาพัฒนากรุงศ์
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ ขอวิธีคิดด้วยได้มั้ย🥺

8. บอกจํานวนสมาชิกของเขตต่อไปนี้ ๑1 4=(6,3,4,8,2] 932 8 =(-3,9,-3,19,-21] 3.3 0=(1264)]) 34 0=(ม|ม2=49) 35 8=(ม|%9= -1000] 36 ศิ=ซ[ม|ม*= -1) 37 @=(ม|%61และ0<%<10]) 38 ฟิ=([%|*61และ3<%<4) 89 1=(ม| * เป็นจํานวนเต็มคู่บวก และ % < 100 ] 310 ]= [| * เป็นจํานวนเฉหกะที่อยู่ระหว่าง 10 และ 20]
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

เล | ๑๑ ซ่. ๕ ส ๑.ซ้. ใ 6 1. การแพร่แบบธรรมดา การแพร่แบบฟาซีลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ตทเกดขน 4เซลล เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ลองแช่ชิ้นมันฝรั่งขนาดเท่ากันในน้ากลั่นเป็นเวลา 2 ชัวโมง จากนันนําไป นเวลา 2 ชั่วโมง โดยชังนําหนักของชินมันฝรั่งทุก ๆ 5 นาที เสารละลายซูโครสเป็ ตั้งแต่เริ่มต้นการทดลอง เส้นกราฟ / หรือ 3 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะเหตุใด นําหนักของชินมันฝรั่ง แช่ในนํากลัน | แช่ในสารละลายซูโครส เวลา (ชัวโมง) ---ฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยจ้า ขอวิธีคิดด้วยน้าเริ่มจากข้อ1.6เลยค่ะ

1. พิจารณาเซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเขตจํากัด เซต า0 4 =(1,8,13,0,-6,-9] า.2 8=([-4,-3,- 1.3 0=[5,6,7,8 า1.4 0=[0] 1.5 8=รม|%61)] 1.6 8๓=(ม|%๕1และ5 < %* < 10] า.7 06=(ถ(ม282>1) า8 พ=([ม|ม๕6ผิและ3<%<4] า19 1=(%|%61และ3<%<4] า.10 ]=([ม| *=%-3) ากา ๕๓=(ม| *=3ถ1 เมื่อ ก เป็นจํานวนนับ ] ก บ=[ม| ม% = 3 เมื่อ ง เป็นจํานวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 10]. ออนันต์ หรือเขตว่าง
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ใครพออธิบายข้อนี้ได้บ้างคะ น้องเพิ่งเรียนยังไม่เข้าใจเลย T-T

4. พลังงานและสารอาหารที่สิ่งมีชีวิตนํามาใช้ในการดํารงชีวิตนั้นมีแหล่งกําเนิดมาจากแหล่งใด และมี การถ่ายทอดพลังงานอย่างไร
เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้มั้ยค้าบบ วิชาเคมี ม.4 จ้า 🍀 เรื่องตารางธาตุ 😂

.2 สถานะของธาตุ ในแต่ละหมู่ของอาตุโธพรีเซนเททีฬ?ตกเร็นไดโดรซุ สถานะของหมู่ โค้6 , [โค ,[โโต้, และ โจ// คือ สถานะของหมู่ /ค , ไค คือ ส่ถานะของหมู่ 11# คือ ........= ส่ถานะของหมู่ น1112 คือ
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏻

เลกธฐนร๕๕ะ5 9 (6๐นทะล๒16 / พทอ๐๐อนทะล๒!อ 6 เฟๆ!๑ !ท๑ ห/๐๕5 เท ยูท๑ ๐๐๓๑๕๐๕ ๐๐!นททท- เฟห์!อ ๐๐นทใส๒!อ ท๐นทธ ไท 4ท๑ ๒!นเฮ! ธ์๐ท. ธ์ ๓66 ๐หเ๒๐๒อท ๒๓สย่ 4๐กาล10 ห๐ฮูหนๆ ๒ลทลทล ๐เลทยู6 ]น16@ ๐ก่ร0 อ๒๒!6 ๒เธร๐นไ ๐ท665ร6 ๕๐แทเล๒!@ กรไปน11ว 7 0๐กาฏ!@ใ๑ !ท@ ๐๐ทหออน์อท “หไท ร๐ฑาธ [.ธ(ร ทาณ«ธ ล รท00๒เทย ไร1. 1ร 8ธลเลท กันแ1 ๒ลทลทลธร ยฮูด0ธร. เชิน1 ล00165. ป้า6๒6 1 . ดพ ไทรอ ฒณอ * ลทย ป้า6๒6 ฆเฮท'1 “ ธิเลท 0 - พธ ททนร1 ย6๕1 ” เวฏ1ธร. เทส |ร ไท6ธ ” พล1อ1? “ทธร, ป้าธธ ไธ, เทศ ไทธ1ฮ'ร 4 อโฒทยูธ น|๐6, 100, ธิลเลท 0แ6. แอ ไทธ1ธ ” ๒15๐น!15? |ง๐, ปทาธ6ธ ฆเอท'1, เริน1 ไทธ16 ล6อ 0 ๐ท่ร05. ธิลแลท 6@00สู่, เทส |5 ไท6เธ 19 ๐ท[๐แธท? “ท์ธร, ไทธธ |ธ, โท6เธฮ'ร ล |01, “เทส ธ'ธ ย๐1 11 น .. 0ทธธ5ร6, /ปอ๑% /#ปอ% /ปอ๑% /ปอ% 0 #00 กาน๐ท / 6๐๐ เลกบู 8 (5๐โรยท๑ ๐๐๓๑๐ เพอะสร ง ” - 1 โท6ก๐ ส่6 %๐๐ เทน๑๓ / | 200 อถถ0!๑ร. 2 7โทร6'ร %๐๐ ททน๑๓ / แท ฝ่า6 ๒ลเป้า. กาลาญู ญู 3 “6 ทสลฯอ6 %๐๐ ทาน๕๐ห / ๒ งอ6ฮใล๒|อร 1์๐ ผ่เทกล๓ ว กาลต 4 7โก6 15 4%๐๐ ททน๕๐ท๓ / 5ง ว: 16อ6 ๐๓ฮลทกา. กลตนู 5 7ไท6ก 15 1๐๐ ทาน6๐ท / ธุ๑๑ 1 ๓อ 6 !ฯลง6 ท๐น ฮู๐14๐๐ เทน๕| ฒ รอนรธรย6ร? ไก / แฉ๑ 9 1เ0๐๐6 ล!1ก๐ 1๐ใน๑ ๐6 5ลทส่เ ลทส เท1อ รอทโอท๐๑๐ร งงเหท : หก 1๐๐ ทกาลทบ. กนัด จหุ 5หยร 006 600 เท๓หนู ทยหร. เลลล4004441
1/3932