ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อนี้ตอบบอะไรคะ

15:14 อา. 24 ม.ค. ๑เอลททไทย.แล[ท่เ.ล6.ฝ่า ว21102 วิทยาศาสตร์แล.. 7]ก๓๕(ก ” ๕ ศศศศรส ๒ 1 7 % ย หน้าหลัก > วิชาเรียนของฉัน > แผนกมัธยมศึกษา > วิทยาศาสตร์(5๐9๓๐9) > ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 (นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์ นางสาววิภาสุกรี) > สัปดาห์ที่ 10 > เฉพาะ ม.1/2 ตอนที่ 2 สอบทักษะ พลังงานความร้อน (คํานวณ) 5 ข้อ (5 คะแนน) เนอก คําถาม 5 5. ศิริเบลนําน้ามวล 500 กรัม อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไปวางไว้ใช่ตู้แช่แข็งของตู้เย็น ถ้าศิริเบลต้องการให้น้้ามี ๒ ๒ ไผอ1 ทอ1 สกรเพเลเลส์ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 60 วินาที น้้าสูญเสียความร้อนเฉลี่ยวินาทีละเท่าใด แห่ฮท์เอส่ อน1อก.1.00 (ความร้อนจําเพาะของน้้า มีค่า ] แคลอรี่/กรัม องศาเซลเซียส) ร เคิเทเรท ตหีอทาเว1 ... พุ” ปักธงคําถาม “ เหลือเวลา 0:32:03 (2 สง.555๐| ค @ เ0.ข.333๐๓ ( ๑ค.444๐๕ ( ส.ก.2220๐๓ 5ธงเอนร อดยร สอ 11บ1 | 4 เฉพาะม.1/1 ตอนที่ 2 สอบทักษะ ไปยัง... เฉพาะ ม.1/3 ตอนที่ 2 สอบทักษะ พลังงาน พลังงานความร้อน(คํานวณ) 5 ข้อ (5 ความร้อน (คํานวณ) 5 ข้อ (5 คะแนน) » คะแนน) ติดต่อ ท|๑๕ฑาเทย@หส[เทเ.ต๐.ทก เบิดต เธ1อททอท รนทาทาตเฑ/ ท่านเข้าสู่ระบบในชื่อ เด็กหญิงนภัสจุฑา หล่องกุล ออกจากระบบ ----------- --
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🥺

โท6ห6 ลทธ ไพอ 10พพฮไร ไท ไท6 1 อไท1 เวลป้าห๐๐ทา. อน ๐ลท ไลแอ ๐ธ์ ไทอทา. * . 0ธ์ ไท6 ๐ทไสต่เฮท เพลทไร 10 1 ทอเทง งหทท ไท6 เวท26 เวน1 อทไท ๐ทธ ๐ธ์ แท6ทา ๐ลท เทท ไป. * จะ ๐ ไทธทา [โหธร โท ๐เลทส์. 1 0๓เท1 โทรห [ไธ เท #เททธทพ์อ๐ล. * «0ธ์ ไท6ทา ส่ธรอ๐ท่เวอส ไทธ 1 ออเท1 109๒|๐ งอธห% เพอ. *
เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ เอาแค่ที่ได้ก็ได้ครับ 🥺🙏

การคํานวณทัวไป ะ๕ # 1) มธิ, 6.72 ลิตรที่ 517 ถ้าทําให้สลายตัวเป็นธาตุ จะได้ธาตุรวมกันทั้งสินกี่อะตอม 2) ก๊าซมีเทน 48 กรัม จะมีจํานวนโมเลกุลเท่าใด 3) ไนโตรเจน 70 กรัมที่ 51 จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร สส่ ฒ เภ ว ฒ 4) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 32 กรัม จะมีกือะตอม
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะอยากได้วิธีทำด้วยขอบคุณค่ะ ข้อ6 ,9.2,10

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2533 (6/ ถ้าอนุภาคไฟฟ้าบวกมีขนาคประจูเท่ากัน มวลไม่เท่ากัน เคลื่อนที่เข้าสู่ =-- ย ' ๕ ฒ ม ซ่ 6 ๑ ' ส 2 สนามแม่เหล็กในแนวตังฉากด้วยความเร็วเท่ากันแล้วประจุต่างเคลื่อนที่วิถี เป็นวงกลม ฆ «๕ 4 ส่ 1 ต ณ์ ก. รัศมีของการเคลือนที่ไม่เท่ากัน ณี: ยัตราเร็วเชิงมุมของอนุภาคที่มีมวลมากจะมีค่ามากกว่าของอนุภาคที่มี มวลน้อย ' ๕ ๕4 4 0 ' 1 1 ก แรงแม่เหล็กทิกระทําต่อแต่ละอนุภาคมีค่าเท่ากัน ณ/ “ ค = 1 ๓ ซื พถังงานจลน์ของอนุภาคทั้งสองขณะวิงโค้งเท่ากัน ซ ข้อที่ถูกต้อง คือ 1 ก ป แก๊ะ กี 2 ก และ ค ม 3, ง ทท่านัน 4. คําตอบเป็นอย่างอื่น
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

รบกวนช่วยเรียงใหม่ทีค่ะ

เหนท์ / อหอร / เอลไห / ทาง / ทานอท / ห / 1 / ๐๐๓ตน!อก / นร6 / 100 / ปัาอ 'ทนทรอร / ฝ่า6 / เท / งค| / 1๐๐6 / ท๐ร๒แล1 / กิเธะ / ทอน / ป่า . ปกไร / ฝ่า1ออ / ล / ทาอต์1อเทอ / แลอ / ต่ลง / นัทาธร ไ๒เธธดเทย / ๒ลทต่ลผูอ / งหนํา / ร!๐ต / ทธ / เญ / 1๐ / ล . อหฮท / ท๐ / ๐ลสฮรน! / ต่อก"( / อท / ๒นทท / หอนกรอท์ / ไทอ / หูอน / ๒6 ๒๕๐ลนธร / ล[| / ๐๑๐นชูทลศ์ / ส่ลง / 1 / ๐๐เต่ / ทลต /ล/1 ทาห / อเลหเทย / 1 / เท่นทธส์ / ๐อ!ส1| / เอย รทอ / อ0อเฮ1ธ / ที / วธไอ/ / ตูด! / ทธฮส์ / ต่ออรถ'! | ไทอ / งห / 19 / ต่อตไซ ต่แอต์ / ทอ / ๐๐แสตรรณ์ / ทอล1 / สกต / ย์ / สมอ./ อ เท่อนร / รอเทธใทเทย / เกอโธ (สอมด๐0 / ทาไชท1 / หอน / ใก10 / ไทธรร / ร9 รุลเทเธส / รถอ / ทําธ
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวน ช่วยบอกวิธีคิดหน่อยค่ะ เลขสองหลักจำนวนหนึ่งมีค่าเป็นสามเท่าของผลรวมเลขโดดจำนวนนั้น และเมื่อรวมกับ 45 จะมีค่าเท่ากับส่วนกลับของตัวมันเอง จงหาค่าเลยจำนวนนี้ ตอบ 27

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ทำไม่เป็นเลยอ่ะ🥺บอกเค้าหน่อย

"5จอล ผูั ด ๑ คน 00๐500 เพยพยอนขลาเพขาแยกามแร ม สหรหกรรรรรรรรรครณ ขดก 0 ให้หาเซตคําตอบทั้งหมดของสมการ ๐ - 1 = 0 สมการกําลังสองบางสมการทีมีสั: มประสิทธิ์เป็นจํานวนเชิง" @ฒ7 ๓ 1 1 จ การหารากที่สองของจํานวนเชิงซ้อน ดังตัวอย่างต่อไปนี
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

1 0 4.ไอธ!'ธร ยู๐ อน1. 1ไร (ท๐ป/หลโท) ทอม. * คําตอบของคุณ 5.ปน|ไล |ร งธเห7 ยู่๐อส ล1ไลทยนลย6ธร. รทธ (รอล|ๆ โอนห |ลทยนลยธร * คําตอบของคุณ 6. [ไนท นด! ฉีงธเพ/อ๐ส (พลเเ) กอทหอน. * คําตอบของคุณ 7. (หอน/!ไรไฮท) 10 ป้ทธ เหลด!๐? 3: ง๐, หอน 6๐ลท ไนท ไห ๐ว * คําตอบของคุณ
1/4486