ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

บางหัวข้อก็ไม่เข้าใจอ่านก็งงงวยใครรู้บอกหน่อยนะคะ

ตอนที่ 6 ข้อความต่อไปนี้ขาดการร้อยเรียงประโยควิธีการใด (ใส่เฉพาะ หมายเลข) การเชื่อม การซ้ำ ๒. ๑. ๔. การแทน ๓. การละ ๑. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งนักเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒. ความคิดของบุคคลสื่อสารเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบคือ ผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร ทั้งนี้สัมฤทธิผลของการสื่อสารย่อมอยู่กับปัจจัยเหล่านั้น (. หนังใหญ่เป็นศิลปะที่มีมาแต่กรุงศรีอยุธยา หนังใหญ่มี ๒ ชนิด คือ หนังกลางคืนและหนัง กลางวัน ศิลปะลีลาในการเชิดหนังใหญ่อยู่ที่ตัวบุคคลผู้เชิด (.... ๔. โลกปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีไม่เพียงแต่ครอบงำประเทศ อุตสาหกรรมเจ้าของความคิดเท่านั้น แต่ยังแพร่ขยายเข้ามาในประเทศโลกที่สาม และไม่ เว้นแม้ในชนบทที่ห่างไกล (. ๕. ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์ ผู้นั้นต้องตอบแทนความเสียสละของผู้อื่น เพราะเขาเปรียบเสมือนผู้กิน อาหารทั้งหมด ซึ่งชาวบ้านผู้หิวโหยมอบให้ (.... ๖. ความสุขในการยืนโยนของที่สัตว์มันกินได้เป็นความสุขในด้านการเมตตา แต่ความสุขใน การเอาของที่ไม่ใช่อาหารให้มันกิน เป็นความสุขตลกขบขัน อาจถึงตายได้ ๓. ความเคารพความอ่อนน้อมนี้ ถ้าจะพิจารณากันในแง่สังคมก็มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะ ๓. ส่4 เป็นระเบียบวินัยที่ดีงามของคนเรา เป็นเครื่องร้อยรัดให้คนรวมกันเป็นคณะ ก่อให้เกิดความ สามัคคีและรักษาสามัคคีไว้ได้ (.... ๔. สภาพของใจเป็นสภาพเที่ยง เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีสภาพไม่รู้จักการสลายตัว แต่ทว่า เราต้องระมัดระวังใจของเราให้มีอารมณ์แจ่มใส อารมณ์ของใจอย่าให้ขุ่นมัว เพราะเราจะดี หรือชั่วมันอยู่ที่ใจ (.... 6. สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะต้องดีงามสำหรับทุกชีวิต เสมอไป จงเลือกรับเอาเฉพาะสิ่งที่ดีเหมาะสมกับเขามากที่สุด ๑๐. อเมริกาเป็นดินแดนในอุดมคติของคนทำหนังสือพิมพ์ เพราะนอกจากธรรมนูญการปกครอง ข้อที่หนึ่งให้การรับรองสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ไว้เป็นสำคัญแล้ว คุณภาพของผู้อ่าน ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถเช่นกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อย ขอร้องเลยคั้บ

2. พิจารณาสมการเคมีต่อไปนี้ ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี 2.1 CgHy20(ag) ยีสต์ + 2CH3CH,OH(aq) + 2CO,g) 2.2 CH3CH,OH() + 30,(g) 4, 2CO/g) + 3H,O(g) 2.3 N(g) + 0g) + 180.5 kJ/mol 2NO(g) 2.4 CoH4 (g) + Hg) Ni - CoHAg) + 137 kJ/mol เอนไซม์ 2.5 2H,04ag) Og) + 2H,O(1) 3. พิจารณาสมการเคมีของปฏิกิริยาการเผาไหม้ออกเทน (CgHye) ดังต่อไปนี้ 2CgHi8() + 250,(g) 16CO,(0 + 18H,0(g) ในการเผาไหม้ออกเทน 2 โมเลกุล จะต้องใช้แก๊สออกซิเจนกี่โมเลกุล และได้ คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์กี่โมเลกุล หน้า 54 จาก 56

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

สวัสดีจ้าาา พอดีเราอยากสร้างกลุ่มเด็กม.4 สายวิทย์คณิตอ่าาาา อยากรู้ว่าเพื่อนๆสนใจกันมั้ย ถ้าสนใจแอดมาได้ตามนี้เลยน้าาาส

LINE

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

ข้อสอบอัตนัย จงเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในภาวะที่เหมาะสมระหว่างสารต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกชื่อของแต่ ละปฏิกิริยา 1. โพรพานอล + ออกซิเจน 2. บิวเทน + โบรมีน 3. บิวทานอล + กรดแอซิดิก 4. เอทิลฟอร์เมต + น้ำ 5. บิวทานาไมด์ น้ำ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

คิดไม่ออกช่วยหน่อยค่ะ

เลขที่ ชั้น ชื่อ กิจกรรมเรื่องการตีความหมายจากข้อมูลและลงข้อสรุป ข้อมูลข้างล่างนี้ใช้ในการตอบคำถามข้อ 1 - 4 ผลจากการสำรวจผู้อ่านนิตยสารรายสัปดาห์ฉบับหนึ่ง จำนวน 1,000 คน มีดังนี้ 1. เพศ 44% หญิง ชาย 56% 2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 40-49 ปี 3% 40% 20-29 ปี 5% มากกว่า 49 ปี 22% 30-39 ปี 30% 3. อาชีพ นักศึกษา 8%) ผู้บริหาร 17% ค้าขาย 5% 15% พนักงานบริษัท ข้าราชการ 25% 30% 1. ผู้ชายที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดกี่คน 2. ผู้ที่สนใจอ่านนิตยสารฉบับนี้มากที่สุดมีอายุในช่วงเท่าใ.. 3. ผู้ที่ประกอบอาชีพใดอ่านนิตยสารนี้น้อยที่สุด. 4. ระหว่างอาชีพผู้บริหารกับอาชีพพนักงานบริษัท กี่เปอร์เซ็นต์ และคิดเป็นจำนวนกี่คน อาชีพใดอ่านนิตยสารนี้มากกว่ากัน และมากกว่า นก็คน ข้อมูลข้างล่างนี้ใช้ในการตอบคำถามข้อ 5-8 ข้อมูลทางโภชนาการของถั่วลิสงอบเนยโดยคำนวณจากน้ำหนัก 100 กรัมเป็นดังนี้ ส่วนประกอบ ต่อน้ำหนัก 100 กรัม โดยประมาณ พลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน ถั่วลิสง 50% แป้งสาลี 32% อิ่มตัว 11 กรัม น้ำตาล 10% 600 กิโลแคลอรี 24 กรัม 13 กรัม ไม่อิ่มตัว 50 กรัม เกลือ 3% น้ำมันปาล์ม 5%

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

สอบถามวิชาฟิสิกส์ค่ะ ม.4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง เรื่อง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ใจ เตถ X และ Y วางติดกันบนพื้นระดับไร้แรงเสียดทาน มีแรง F กระทำในแนวระดับที่วัตถุ Y กล่าวถูกต้อง ดังรูป ข้อใด F X Y 1. ขนาดของแรงที่ X กระทำกับ Y เท่ากับขนาดของแรงที่ Y กระทำกับ X เสมอ 2. ขนาดของแรงที่ X กระทำกับ Y น้อยกว่าขนาดของแรงที่ Y กระทำกับ X ถ้ามวลของ Y มากกว่า X 3. ขนาดของแรงที่ X กระทำกับ Y มากกว่าขนาดของแรงที่ Y กระทำกับ X ถ้ามวลของ Y มากกว่า X 4. แรงลัพธ์ที่กระทำกับ X และ Y มีขนาดเท่ากัน 2. จากรูป ถ้าพื้นลื่น และ me-2m, ข้อใดถูกต้อง 1. ความเร่ง B เป็น 2 เท่าของ A 2. ความเร่งของ B เท่ากับของ A B 3. แรงลัพธ์ที่กระทำกับ B มีขนาดเป็น 2 เท่าของ A 4. ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง ผู้ 4 3. จากรูป ถ้าพื้นลื่น และ Me-2MA ข้อใดถูกต้อง 1. ขนาดของ F1 < F2 2. ขนาดของ F1 > F2 3. ขนาดของ F1 = F2 F, A B A B 4. ข้อมูลไม่เพียงพอ มวลหลายชิ้นเคลื่อนที่ติดกันในแนวราบ ขั้นที่ 1 หา a จากมวลรวม 4. จากรูป จงหาความเร่ง และ แรงตึงเชือก 100 N 1 kg 4 kg หรือ ขั้นที่ 2 หาแรงตึงเชือก จากมวล 4 kg ขั้นที่ 2 หาแรงตึงเชือก จากมวล 1 kg

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ เรียนไม่เข้าใจจิงๆจะต้องส่งงานเเน้วว

1. การระบุตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายน้ำหวาน น้ำโซดา มีเกณฑ์อย่างไร ตอบ. บ 2. การระบุตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายทอง 18K น้ำส้มสายชู และอากาศมีเกณฑ์อย่างไร ตอบ. 3. ถ้าองค์ประกอบในสารละลายมีสถานะต่างกัน จะมีเกณฑ์อย่างไรในการระบุว่าสารใดเป็นตัวละลายหรือ ตัวทำละลาย ตอบ. 4. ถ้าองค์ประกอบในสารละลายมีสถานะเหมือนกัน จะมีเกณฑ์อย่างไรในการระบุว่าสารใดเป็นตัวละลายหรือ ตัวทำละลาย ตอบ..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ทำยังไงคะ

2 เมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุหนึ่งที่มีน้ำหนักน้อยมาก ดังภาพ แรงนั้นจะทำให้วัตถุหมุนในทิศทางใด และเกิดโมเมนต์ของแรงเท่าใด F1 - 12 N จุดหมุน 7 cm. 20 cm F, - 12 N.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5070