ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใคร รู้ บอก เรา หน่อย เรา งง? กับคำถาม เหลือข้อ(1)🙏ขอบคุณล่วงหน้านะ

1. ให้นักเรียนบอกคุณค่าของพระ แห ท สวดสังฆคุณ
เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยเค้าทำหน่อยทุกคนหรือแค่ช่วยทำเป็น​ตัวอย่างให้เค้าดูก็ได้เพราะเค้าเรียนเคมีออนไลน์​มาแล้วงงมากๆเลย

ไฟ ล ว็ แด ”-ภๆ 3” เข้ม อ4 +08 == 0 จา@ 1 «=!6พอท เธ] จงเขียนค่าคงทีสมคุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้ กอา ทยา อ 0 | 7รวศร7ร 2. 25(65) +24 อ(อง) «- 7๑0 + 248๕(9 00050000003 3. 0๐๒๑ + ม0)@) *- 00,@ + ม0(@ู020032933035แล1 4 0ย(9 ง ”- ๒(๓ + 22(00 /... ณ์.เน 5. 8แ0)(9) +200(@) %=«-- ร๓ณ์(9) + 200.(ต20เลอ 6 00(09 + 8ี(0@ -- ๐0(@ +150@040 ” ถันต + 226 0 6น(ลด) + 24เฮ์(901 8. 2ง001แ๑) -- 2ง40(@ +6@,6@.0 9.4ง(8@) +30:(0 =-= 23 @ +6100(@).. 10. เอ61(9) =- 11. 6น(9) + ทู(ลตุ)
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ใครรู้วิธีทำช่วยอธิบายหน่อยนะคะ

เว ๑2.๑4ี่ง9. ) ซ่| 4๕ส่ 4ส่ 4ส 9. ถ้า% และ ฯ เป็นจํานวนจริงที่ทําให้ :*,2” และ :” เป็นพจน์ที่ 2 พจน์ที่ 3 และ พจน์ที่ 10 ของลําดับเรขาคณิต ตามลําคับจงหาจํานวนจริง +
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

พี่ๆครับผมไม่เข้าใจข้อนี้ครับผมทำยังไงก็หาไม่ได้ช่วยสอนผมทีครับ🙏🏻

13. กล้าหาญยืนห่างจากตึกหลังหนึ่ง165 เมตรสังเกตเห็นยอดตึกเป็นมุมเงย 30เมื่อเขาเดินไปอีก . 0ว " 2 ะยะหนึ่งแล้วสังเกตเห็นยอดตึกหลังเดิมเป็นมุมเงย 45*อยากทราบว่าเขาเตดินเข้าไปอีกประมาณกี่เมตร ๐ ซ่ 1 (กําหนดให้-== 0.577) ป
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครทำได้รบกวนหน่อยค่าา🥺🙏🏻

ใบงานที่ 3 องค์ประกอบของสารละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายไดค้ .คดะ* ลลนนลคคมมลมลฒายดคมดมล97 ให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์ในเรื่ององค์ประกอบของสารถะลายและ ๓ 0 7 ทฝฝไฝเศตวตดลอลคลาล 66ลง แลลผมอคคนมนเมรดดคนตดนมมมลนทนขท5 ล๑๑ขม*%
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ใครพอดีวิธีคิด หรือรู้ว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร บอกได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เต่ครั้งที่ 1 ถึง เครื่องชั่งสองแขน เป็นเครื่องซั่งที่มีคานไม้วางอยู่บนเส " น และตังแต่ และมีจานแขวนจากปลายคานทั้งสองข้างให้สมดุล | 92 คะแนน เมื่อวางสิ่งของที่ต้องการซั่งนั้าหนักลงในจานข้างหนึ่ง และวางตุ้มนํ้าหนักลงในจานอีกข้างหนึ่งจนคานไม้ สมดุล เบ ก็จะทราบได้ว่าสิ่งของนั้นมีน้าหนักเท่าใด าหนักชนิด 5 กรัม, 10 กรับ, 25 กรัม และ รัม โดยแต่ละชนิดมีตุ้มนําหนักอยู่เป็นจํานวนมา1 | %ซั้งของที่หนัก 130 กรัม ด้วยเครื่องขั้งสองแข1
1/3798