ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยแต่งร่ายสุภาพ เกี่ยวกับเพื่อนทีครับ ช่วยแต่งร่ายสุภาพที เกียวกับเพื่อน (ประมาณ20ครับ) พอดีผมทำไปหลายรอบแต่งไปหลายรอบแล้วยังไม่ผ่าน ใ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

วิชาศาสนาสากลค่ะ เรายังงงอยู่เลย🥲

ส่งงาน โซโรอัสเตอร์ 100 คะแนน เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน คำถาม เพราะเหตุใดในประเทศอิหร่านจึงมีผู้นับถือจำนวน น้อย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

08:22 น. 45 Relative Pronoun 4. This is the girl . .comes from 1 คะแนน Spain. who whom whose which 5. That's Peter, the boy .has 1 คะแนน just arrived at the airport. * who whom whose which 6. Thank you very much for your e- 1 คะแนน mail, ..was very interesting. * who whom whose which 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับบบบบ

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงหาแรงลัพธ์ของแรง F, F, F, F, และ F, ที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน โดยมีขนาดของแรงและ ทิศทาง ดังภาพ (อัตราส่วนระหว่างความยาว (cm) และขนาดของแรง (N) เท่ากับ 1 : 10) F, 1 1ี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

อยากทราบคำตอบ5ข้อนี้ค๊า ช่วยหน่อยนะคะ🙏

ละจะะางมาเบนแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คำถามทบทวน 1. ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สตรีมีบทบาทอย่างไร และส่งผลดีอย่างไร 2. บทบาทของสตรีไทยในด้านการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์แตกต่างกัน อย่างไร (3. สาเหตุที่ทำให้บทบาทของสตรีไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา เริ่มเปลี่ยนแปลงไปคืออะไร 4. สตรีมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวหรือไม่ อย่างไร 5. ชนชั้นใดที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเรื่องการศึกษาของสตรีไทย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ พอดีทำแล้วคำตอบมันแปลกๆ เลยอยากทราบว่ามันได้เท่าไหร่

2 จงหาสู่ตรไมเลกุลของสารสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน (C) ร้อยละ 40 ธาตุไฮโดรเจนร้อยละ(H) ร้อยละ 6.67 และที่เหลือเป็นธาตุออกซิเจน (O) กำหนดให้สารนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 60 จะทาสูตรโมเลกุลของสำรสารประกอบอินทรียชนิดหนึ่ง ซึ่งที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน (C) ร้อยละ 40 ร้อยละ 6.67 และที่เหลือเป็นธาตุออกซิเจน(0) กำหนดให้สำรนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 60 สีคิด ขั้นตอนที่ 1 หาสูตรอย่างง่าย วิธีหาค้าตอบ ธาตุ C ธาตุ H ธาตุ 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าา การใช้ Present Continuous, be going to and will ค่ะ

5 Complete the email with the correct future form of the verbs in brackets. -X Hi Amy, (move) house next week. Well, You know I 1 Tve decided that 2 (have) a house-warming party in the new house. The theme is Superheroes, so | 3 (dress up) as Batman. You know my (make) four (like) that. (get) mum's a fantastic cook, so she 4 types of pizza. I think everybody 5 I'm not sure about the music. I think I % a DJ and ask him to play lots of dance music.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำสามข้อนี้ให้ดูหน่อยค่ะ

6. ในการศึกษาองค์ประกอบของสารชนิดหนึ่ง เมื่อนำสารหนัก 1.05 กรัม มาเผาไหม้จนสมบูรณ์พบว่า เกิดแก๊ส CO2 1.32 กรัม และ H20 0.63 กรัม และพบว่าสารนี้หนัก 0.90 กรัม มีในโตรเจน 0.12 กรัม จงหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบชนิดนี้ 7. สารประกอบ X ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เมื่อนำสารนี้มา 3.0 g เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 4.4 g และไอน้ำ 1.8 g ถ้ามวลโมเลกุลของสาร X = 60 สูตรโมเลกุลของสาร X เป็นอย่างไร 8. สาร A ประกอบด้วย C 77.9% โดยมวล H 11.7% โดยมวล ที่เหลือเป็น 0 สาร A 1 โมเลกุล มีปริมาตร 2.88x10 22 cm มีความหนาแน่น 0.89 g/cm สูตรโมเลกุลของสาร A ควรเป็นสูตรใด 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

อยากรู้วิธีทำโดยละเอียด

14:35 Wed 1 Dec @ ร 16% < 5 C + ๑. PhyE2-Ch1 2 E- ทนาดช0ง บรง ลัพล์ ที่ กระทำบนประ3 Q1 ใน รูป มัค่า เป็นเท่าใด = 2.00 Lt Q, = 5.00 นuc | CM @, - 4. 00 .t 12 14

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5190