ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าา

5 Complete the email with the correct future form of the verbs in brackets. -X Hi Amy, (move) house next week. Well, You know I 1 Tve decided that 2 (have) a house-warming party in the new house. The theme is Superheroes, so | 3 (dress up) as Batman. You know my (make) four (like) that. (get) mum's a fantastic cook, so she 4 types of pizza. I think everybody 5 I'm not sure about the music. I think I % a DJ and ask him to play lots of dance music.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยค่ะ🥺🙏🏻🙏🏻

X แบบทดสอบเก็... 1 0 ปี แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และ ความเร็ว เดินทางจากจุดเริ่มดัน ใช้เวลาและได้ระยะทาง ดังรูป B C A D เดินทางจาก A ไป B ได้ระยะทาง 4 เมตร แล้วเดินต่อไปที่ C ได้ระยะ ทาง 4 เมตร แล้วเดินต่อไปที่ D ได้ระยะทาง 7 เมตร ถ้าใช้เวลาเดินทาง จาก A ไป B 2 วินาที และใช้เวลาจาก B ไป C 2 วินาที และใช้เวลา จาก C ไปที่ D 2 วินาที ให้หา 1. ระยะทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่ 2. ขนาดการกระจัดทั้งหมดของการเคลื่อนที่ 3. ทิศทางการกระจัด 4. อัตราเร็วเฉลี่ย 5. อัตราเร็วขณะหนึ่งที่วินาทีที่ 4 6. ความเร็วเฉลี่ย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยนะค้าบ🥺🙏

ตำถาร 1 m RNค ที่ได้จากกๆชถอดรนสมีลำดมเมสอย่างไร 2. เมื่อ แปลรส แล้ว ได้ ้ poly pep ide ที่มีกรดอ-มีโนทีหว 3. สีทย Poly peptide ที่ได้ รีลำดมกรดง-ในอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ผมอยากขอความช่วยเหลือครับ🙏🙏ไม่เข้าใจครับ ไม่เข้าใจโจทย์นี้ครับ ต้องวงอันไหนครับ โปรดกรุณาช่วยผมหาคำตอบอันนี้ได้ไหมครับ🙏🙏🙏💖💖

4 Choose the correct past participle of the irregular verb to complete the statements. 1. Ive spoke/ spoken English to triends frorn other countries, but only a few times. 2. Lucy's brothers have gone / went fishing once or twice, but I'm not sure when. 3. Gia's farmily hasnt ate / eaten at the new Chinese Diner in town, but they are planning to. 4. My class hasn't took / taken the math examination, right? 5. All my friends have seen / saw the new Thor movie. They say it's the best. 6. My parents have come/ came to al my ballet recitals.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ใครสามารถเล่าเรื่อง "การต่อต้านชาวจีนของพลเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่6" ได้บ้างคะ แงงงเค้าหาสรุปไม่มีเลย😿😿 ขอบคุณล่วงหน้างับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5188