ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ

ใบงานที่ ๕ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้ง ๗ โรค (หน้า ๓o - ๓๒) ลำดับที่ ชื่อโรค อาการของโรค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ

ใบงานที่ 5 วิธีปฏิบัติและป้องกันตนเองจากโควิด-๑๔ คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนวิธีปฏิบัติและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-๑๙ เป็นแผนภาพ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 3
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ

ใบงานที่ ๘ การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพส่วนภูมิภาคในระดับต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ระดับจังหวัด | | ระดับอำเภอ 1 ระดับตำบล และหมู่บ้าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ทำยังงี้อะคะ🥺🥺🥺

ข้อ 2 ประจำวันที่ 24/10/64 000 ตารางต่อไปนี้ แสดงคะแนนการสอบของนักเรียนกลุ่ม ความถี่ คะแนน 2 - 5 2 6 - 10 3 11 - 17 4 18 - 20 1 คะแนนเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของคะแนนสอบนี้ มีค่าเท่ากับเท่าใด TEST fromHOME

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ(人*´∀`)。*゚+

1.3 การบวกจำนวนเต็ม 1. จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง 1. ค่าสัมบูรณ์ของ 28 คือ 2. ค่าสัมบูรณ์ของ -112 คือ . เนื่องจาก 112 อยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ...หน่วย 3. ค่าสัมบูรณ์ของ 17 คือ . . เนื่องจาก 17 อยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ..หน่วย 4. ค่าสัมบูรณ์ของ 125 คือ 5. ค่าสัมบูรณ์ของ a คือ . . เนื่องจาก G อยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ... เนื่องจาก 28 อยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ. .หน่วย เนื่องจาก 125 อยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ...หน่วย เหน่วย 6. ค่าสมบูรณ์ของ -b คือ .เนื่องจาก -b อยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ..หน่วย 7. 1-13! 8. เ891 = . 9. 1a| = 10. ! -0 | = 11. -1-51 12. 1-(-2)|

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/5132