ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ ต้องส่งพรุ่งนี้🙏🙇🏻

=. % %- %- %- =-, ๑ ๑ 12. มีสารละลายนํ้าเชื่อมเข้มขันรัอยละ 40 โดยปริมาตร จํานวน 150 ลูกบาศกถ์เซนติเมตร - 0 = 20 2 ถ้าเติมนาอีก 100 ลูกบาศกถ์เซนติเมตร สารละลายเข้มขันกีเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
เคมี
มหาวิทยาลัย

ต้องการเตรียมสารละลาย 1.0% Guaiacol ใน 95% EtOH หมายความว่ายังไงคะ ช่วยหน่อยค่ะ

อุปกรณ์และสารเคมี 1. 1.09% (นลเล๐๐!ใน 95% 5เอวน 2. 0.5% 11202 เตรียมใหม่ทุกวัน
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ หัวข้อใหญ่ข้อ5,6ค่ะ

เนร: 0) (๒๐64 3) 70๕64 เซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเซตว่าง ' 1) (ม๕ฟี|3<*%<47 อ 0 เข็นจํานวนเฉพาะที่มากกว่า 3 แต่น้อยกว่า 10] 3) (ะ๕ญิ| =1] ๆ (๕ญี|ว2+3ม9+2=07 ) 0 0 031250 6. เซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเซตจํากัด เซตใดเป็นเซตอนันต์ 1 [|= เป็นจํานวนคู่) 2 [๒23...100) 3) เป - ' เมือ ท๕งิ) #, 1 4 0 เมอ ๓๕ และ ๓<999] 5) [ม62|3 หาร % ลงตัว) 6 *6%|%<200 และ 3 หาร % ลงตัว] ข่ 6ฉ ค สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แ ละ| เทคโนโลยี
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ใครที่เข้าใจช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ที่ขีดเส้นใต้สีส้มไว้ มาเป็น สมการที่ขีดเส้นใต้เส้นสีเหลืองได้ไงหรอคะ

เนวคิด จาก ธ ฆเงุ ส 2. เมื่อสปิงเป็นเส้นเดิม % จะคงที่ จากโจทย์ ถ้า กท และ ถ้า การ โอ โร ดังนั้น 7 50 กรัม แล้วจะมีคาบการสั้น 1 = - = 0.5 วินาที 800 กรัม แล้วจงหาคาบการสัน 1, 0.5 ง 999 566 05ข4 = 1.0 วินาที 0.5 * 2 ฟิสิกสรายมงคล ตอบข้อ :
1/4122