ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบบ เซตม.4จ้า ขอวิธีคิดด้วยได้มั้ยคะ

8. บอกจํานวนสมาชิกของเขตต่อไปนี้ 81 4=(6,3,4,8,2] 92 8 =(-3,9,-3,19,-21] 3.3 0 = ( 1264]) 34 0 =(ม|ม*=49) 35 8ิ=(ม|%"= -1000] 36 ศิ= [ม%|%* 19] 37 @=(ม|%61และ0 <%<10)] 3.8 ห=(*%|*61และ3<%<4) น 89 1=(ม| % เป็นจํานวนเต็มคู่บวก และ % < 100 ] 310 ]=[ม| % เป็นจํานวนเฉหาะที่อยู่ระหว่าง 10 และ 20] ขนิดของเขต
เคมี
มัธยมปลาย

อ.อุ๊คอร์สเร่งรัดนี่คือสรุปไหมคะ? คือภ้าเป็นสรุป เราจะเรียนเเค่คอร์สเร่งรัดเลยอ่ะค่ะ ทุกคนว่าระหว่างเเค่เร่งรัด vsเรียนทั้งมด เลือกอะไรดีคะ

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าใช้หลักการอะไรในการตอบอ่ะค่ะ

(ดอโดเพ๑ ๐๐๓๕6๐1! พอสร. โทรท !ไรไอท ลทส์ ๐ท๐๑๐. บ ธธรา ธบธร อค 1 1ผูธร เพลไกโทธิ) / พบล[(๕ทอผ่ ธ อ0ท่กธ ไป ฏ60ธสกากาล !ฮร[ 5ธเบกย่อง เพไทอก กาฬ 0ง6ร6 รโค่อกส | 0สแลฝี ลกส ไกงเ๒อผ่ กาล !0 ๕๕!๑โฮ!อ ไท1ร 0ไกฟ่าต่อง. ปปอ * ทลห๑ / ไทลส์ ล ธูกออ! ฟีเกาล. !ฯ15 กาบกา ลกย ผ่ธย ฮูธบอ * ไพ่เก / ทล (0ลยร 0ธ์ กาอกอบง สกย์ ทอ *« ซอยชูท[ / ๒ยบู ล ฮูเอส! กา00!16 ฏทอกล - |[ แลแลร ลการ2เกธ ฏทอ105, !00! โทลก พเทท!อ บบอ 5 แนลก[ / บนล ธูอใกธ !ก!0 * (อนเก / ร๐๓๐๐! เบ๑ รอบะ อก ลผ่งล โอก ฝ่าส[ กลพ 3 ทกิเกา ละ เท6 ตเกลกาส - 1[ เพลร ส0ร0!บเอไห โ์สก[แลรฟ์อ! คเก[ลก [ทธ! เพล 7 ฐูอ / ขพแลก! (0 [ทล กลนะ ฏ122๑ก่อ อก เทล ไข1ฮ่ท 5เกออ๑1! สกส * ผ่เลก / ล(๑ ฏ!22สล งลโอก เมล ฮู0! เทล งบร ทอกาอ. เชิ๑ร! ผ่อง อบอก!
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยแก้หน่อยครับ @A = 10 บวกลบ ...

- ล ลด เรา ณิ เท่กกัน 90600# 0-09 ท สถายต้านทนใหนา 4--- ) 6 (|เด็นคาด 0 ท์ ญา 0 เช่ากัน 1.08 910 ก 1 ง 2 6” จวนกค เมตัก เซ่งค่าภาทม0กั ฝี้ต * ว ! ไฟ ----- เอนันสขอ รพีเลธ์(รบอหตกลอเรีง ยหส่ปเย--- : [โดงใช้๒ดักกรงขจงเลขนัยผี้"ต้อ เก๋าทนต์ให้ อ951 อ ย769 ต - 9 -<- เค -- กณ์ 2 ก 2 2 ” (89)[ภุง.๑๓ ' ---- 0. 1 ' --- ด 2 ) ๆ9 0 ' ซิ ล ุ 116 1๕ - ต์ แผต | '--- ภั ไซ หท - . ก - "” "อ = เซว | . 0 ภู ก | 2 (90.00)!0.0) % ' 6.05 | นบอ.” เก [ 2: ป ร ย.9๐996 | 162 6 ว 1 ” 9 92ๆ 0.904ๆ6 ย ซะ 0.0 ะ -่ เบา อ
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

คือหนูทำไม่ถูกอ่ะ เราต้องเเปลงหน่วยก่อนใช่มั้ยคะเเล้วหลังจากนั้นให้ใช้สูตรบทกลับของพีทาโกรัสหรือพีทาโกรัสรึปล่าวคะ

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กฝ่าลร0ล575 ฒิ แบบฝึกหัด 1.1 ข ถิติ ว) วั าว 1 ซู ฆ 1. จากสถิติการว่ายน้าของณิชา ซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายนําของจังหวัด พบว่า อัตราเร็วสูงสุดในการว่ายน้าที่ณิ ชาเคยทําได้ คือ'6 คี กิโล้เม็ตรต่อชั่วโม วันหนึ่ง นึ่ง ณิชาไปข้อมว่ายน้้าที่สระรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้าง 25 เมตร และยาว 50 เมตร และกําลังพักอยู่ที่มุมสระ เธอเห็นเด็กคนหนึ่งกําลังจมน้าอยู่ที่มุมสระฝั่งตรงข้าม ๑ ๑7 = = ง % ๕ ะ ะ ง ง กับเธอ ณิชาจึงว่ายนําไปช่วยเด็กคนนัน โดยเธอใช้เวลาตั้งแต่ออกว่ายจนถึงตัวเด็กประมาณ 30 ฐินาที ๕ =๑๑ร๕ = ๐ หทษ ตามสถิติที่ณิชาเคยทําได้ ง 7 ง % ะ ๕ น อยากทราบว่าอัตราเร็วในการว่ายน้้าในครั้งนี่มากหรือน้อยกว่าอัตราเ3ว
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ตอบอะไรบ้างคะ ช่วยอธิบายหน่อยน้า

. ทอ6อโธนโอเศ ู 5ก1ๆ ซา1909 ๑กว เซิะอก่๐ร6: '/อ๐ล๒น!อทฑ 1 ซัง เวิแธอน์อท: ๐ท๐๐ร6 ไท6 ๒อร! ลทรพละ โอ' อลอก ไฮทท. 1. เดนไส หอน อ๐ลเธ โอท ล ส่ทุทแ? แล 5 ธุ ธ. |!๐๐ โอ ๒. พ๐ ๐. แน6 10 ทลงธ 2. ห/ท๐ หท!| ๐๕๓อ เอ๐ ฝ่า6 ๐ทไไฮ่'ฮท 11 ทธเ! ทา๐ไทธก ต|ธ? ล8. 1๐0๐ โอะ ๒. !๐๐ ลกไธ ๐. 1«.6 1๐0 ทลง6 ฐ' ททาธท ลเธ เท๐รอ หตํา๐ ล6 !ธทาฏดอกลสท์ไห หก์เทอน! เพพอศุ«. ล. ๒อทาฏด!อหทธส์ ๒. ปทอธทาด!อหทอยู่ ๐0. ล๒เฮ 4.| พลร ทธเ/อนร งท่าธท ! ร!00ยส !ท กีอท! 0์ ไทธ อธรร. ไทร นทต่อทไทธศ์ งเฉกส ทาธลกทร 8. ธะ๑เอต ๒. ๐0ทกิต่อท! 0๐. ๐ธศลไท น่ 5. ค ตู่น| ๒๐๐6 1ร ว่ 2:กษ์ลี ล. ธะต่นทฮ ๒. รเททอ!อ ๐. นทเทใธเธรนย์กฮู 6. ท๐! ๐ทร๑ล0 6. ค๐๐รท เทอท รอท ใหเทธร. ล8. ใหทใธเธรนัทชุ ๒. เทใธ!แขอท1 0๐. ๐๐๓อเ[๐ลใชฉ่ ง่. รไษ 7. |! ทลงธ ทลดต่ ท0! กน๐0๓ท งทททไทย. ธ. เตเลท๐ ๒. ยูทาธ ๐. ธร! ฮ่. ทอทอห 8. โท6ร ฏลทให 1ร ๒ธฮเททไทย !๐ !ไงธ นฏ. โท6 นกสอ่อท[เทธส์ พ0ส่5 ททธธท ล8. 96๐๐ทาธ ฉ่น ๒. 06๐0ทธ !โหธเหท 0๐. ๒6๑๐๓6 ธ%๓เม็ท9 สตี่, ๒ธ๐0ทาอ เท!ธโธรนทย 9. !แ1ร แสไทอก ดไพ่แท ไกไร ทอททไท9.
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ข้อนี้งงมาก พยายามอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ยังงง ช่วยหน่อยฮับ สอนแค่ 1กับ 2 ก็พอฮะ

ชะ/|6- (9 6 (6 6 0 ช้ (” | (6 ฮี 6 8 ([ กกแพ๒๑แร 0 ๑ต 0509ง 8ล9ท 0 แร เแดแบพบพ แว
1/3926