ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

อยากได้วิธีทำแบบละเอียดๆค่ะ🥺

2.สารละลายเลด(I)คลอไรด์ (PbCl,) เข้มข้น 5 ส่วนในล้านส่วน มีความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1 g/ml จงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่อไปนี้ (มวลอะตอม Pb=207, Cl=35.5) 1. ร้อยละโดยมวล 2. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 3. โมลาร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

อยากได้วิธีทำแบบละเอียดคั้บ🥺

3.สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl,) เข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวล มีความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1.18 g/ml จงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่อไปนี้ (มวลอะตอม Ca-40 , Cl=35.5) 1. โมลาร์ 2. โมแลล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ขอแบบละเอียดน่ะครับ

ตรมาน 1. จงดำนวณunoจา ท6ามน้ำล 0จระ 0นาด %x 26x!.5 ม. โดใช้ท่อนยนาด 6 5 cศ ชำนวน 4 ท่อ 99ามเร้วบอง50 ไ4ล Ve (.g m/6 ( 264%3 S 2) 4ฯs 2. น, ทoน4ม 20 c ในจผ่านด้วฉด ด้วยอัต) การนวเช0 303 40 5 ค้า D, : 1% em D2 2 5 4 ท mดวามเร็วเซลัง0 0น) , 6และ , ัดที่1660ะ 2 . 10 ( V : 1.57 2 V, ? 20 , แ| 5 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

อยากได้วิธีทำแบบละเอียดค่ะ

แบบฝึกหัด 1.สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCI) เข้มข้นร้อยละ 36.46 โดยมวล มีความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1.15 g/ml จงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่อไปนี้ 1. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 2. โมลาร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
เคมี มัธยมปลาย

อยากได้วิธีทำแบบละเอียดค่ะ

4. สารละลายกรดซัลฟิวริก (H,SO,) เข้มข้น 2.00 โมลาร์ ปริมาตร 1.00 ลิตร กำหนดให้ ความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1.12 กรัมต่อมิลลิลิตร จงคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยต่อไปนี้ 1. โมแลล 2. เศษส่วนโมลของกรดซัลฟิวริก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ขอแบบละเอียด

10 บทที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชีววิทยา เล่ม 2 8. ในครอบครัวหนึ่งสามีภรรยาไม่เป็นโรคฮีโมฟิเลียมีลูกสาวและลูกชายซึ่งทั้งคู่ไม่เป็น โรคฮีโมฟิเลียเช่นกัน ต่อมาลูกสาวแต่งงานกับชายซึ่งไม่เป็นโรคฮีโมฟิเลีย แต่ให้กำเนิด ลูกที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคอย่างละหนึ่งคน ถ้าหากแอลลีลที่ควบคุมการเป็นโรคฮีโมฟิเลีย คือ แอลลีลด้อยซึ่งอยู่บนโครโมโซม X (x) และแอลลีลที่ควบคุมลักษณะไม่เป็นโรคคือ แอลลีลเด่น (X") จงหาว่า 10 8.1 สามีภรรยาคู่แรกมีจีโนไทป์เป็นอย่างไร 8.2 ลูกของลูกสาวที่แสดงอาการเกิดโรคฮีโมฟิเลียคือลูกชายหรือลูกสาว และจีโนไทป์ของ ลูกคนดังกล่าวเป็นอย่างไร 8.3 ถ้าลูกชายของสามีภรรยาคู่แรกแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นโรคฮีโมฟิเลียในบรรดาลูกชาย ที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ร้อยละเท่าใด 9. ตาบอดสีควบคุมด้วยแอลลีลด้อยบนโครโมโซมเพศ (X) ครอบครัวที่ 1 มีลูกสาวสองคนและ ลูกชายหนึ่งคนตามลำดับ และครอบครัวที่ 2 มีลูกสาวปกติ ลูกชายตาปกติและลูกชายเป็น ตาบอดสีตามลำดับ ถ้าลูกชายจากครอบครัวที่ 1 แต่งงานกับลูกสาวจากครอบครัวที่ 2 มี ลูกสาวปกติและลูกชายเป็นตาบอดสีตามลำดับ 9.1 จงเติมสัญลักษณ์ในพันธุประวัติของ 2 ครอบครัวนี้ให้สมบูรณ์ กำหนดให้ 0 แทนผู้หญิงปกติ แทนผู้หญิงเป็นตาบอดสี บแทนผู้ชายปกติ "แทนผู้ชายเป็นตาบอดสี ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวที่ 2 I 2 3 4 II 1 2 3 4 5 6 1 2 =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ //ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกหัดที่ 5 1. น้ำ 125 g มี NH3 ละลายอยู่ 0.85 g สารละลายมีความเข้มข้นกี่โมล/กิโลกรัม (ตอบ 0.4) 2. สารละลายกลูโคส (CaH1206) เข้มข้น 0.50 m จำนวนหนึ่ง มีน้ำ 200 กรัม เป็นตัวทำละลาย อยากทราบว่ามีกลูโคสละลายอยู่กี่กรับ (ตอบ 18 g) 3. สารละลาย H,S0, เข้มข้น 20 %โดยมวล/มวล คิดเป็นความเข้มข้นกี่โมล/กิโลกรัม (ตอบ 2.6

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์ช่วยหน่อยครับ

5. จงหาอัตราสวนของการเปลี่ยนแปลงความตานทานของไส หลอดไฟที่ทำจากเหล็ก เมื่ออุณหภูมิของมันเปลี่ยนแปลงจาก 25.0 C ไปเป็น 50.0 C

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

8. Supa brought a pouch containing 40 pieces of 1-Baht coins and 12 pieces of 5-Baht coins to buy stationery. She spent 52 Baht altogether. (a) Write a linear equation in two variables for the given information. (b) List all the possible ways that Supa could pay with the coins in her pouch.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5252