ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ(ᗒᗣᗕ)՞

น. 7 เซ ไรหรนทะรรฑาลมลลมคพนอลมลล.ขจลฉะฉะฉรกฉแรนณงเงฉแร๐ะนนจรกรคลจกรอชขนเคจจแส65ขอ๕๑นจ๑๕๑9-% 5) 25ไท (รอ๐* % 5@07 *ม-4ฉก%+2=0
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

อันนี้ตอบว่าอะไรคะ? ช่วยตอบด้วยนะคะ

1ง333ง131ง9ง๐ง๐ ว3 ฆ์” ซ ๕ - ๑ ส [หร ให้นักเรียนเรียนพิจารณาทําเลที่ตั้งของทะเลทรายสะฮารา แล้วให้เหตุผลประกอ 1. ทะเลทรายสะฮาราอยู่ติด มหาสมุทร ทําไมจึงเป็นทะเลทราย
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ งง มาก

. ป ๐ ฆข่ย 1 ๐ ๑ ย ซ่ เ! = ' '-0ะ เป็นจํานวนเต็มที่น้อยกว่า 10) , เป็นเซตจํากัด ข้อความที่กล่าวมาถูกหรือผิด ฑ์ 2 กําหนดให้ / = [-4,-3,-2,.., 51 และ 8 = ร์-3,..,.2.3,0] จะได้ว่า 8 ๕ # ' ป ฒ่ ! ฒณ์ = . ข้อความทีกล่าวมาถูกหรือผิด ...เ2. หนดให้ /, = [0,1,[10,17) และ 8 = ผู[01,[1],10,17) จงหา ก(กก นิ) ๑ นนนนนนนนนครคนรรรรรรองรรนแแรงรงรรรรรรร 2 (265.6,[7,8],9]] แล้ว ก(/ง0 ลลลลลวลออลลวควลอลออลอออออออลองลวอสอออลองลลวสอลอองกร: กําหนดเอกภพสัมพัทธ์ ป = (0,2,4,...10] จงเขียนเซต / = [ๆ% เป็นจํานวนเฉพาะ] 5 - วโฮ0ฮวฮวญวภี 2นรรรรรงน้วงแลนนันแรรแจงคงงรนควลอคนจแลงรแรจแงและ4รน4รพรตระรรงสรงรรรรรรร 5, ให้ ค = % 6 | % เป็นจํานวนคู่) , 8 = [/0 และ 6 = / 8 เซตใดบ้างเป็นเซตจํากัด .......22... 6. ให้ 2 และ8 เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ ป ถ้า ก(ป) = 10 , ก(6) = 6 , ก(ธ์) = 5 และ 9วฝ7่0...่็7ไฮครค0052 0ออออลอควยออแลววเคลออองจคอออรออสอเจอลงลแลเคแลรองพลรนังกร ว 7. จากการสํารวจผู้อ่านหนังสือพิมพ์จํานวน 180 คน อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์และมติชน ซึ่งทุกคนอ่าน หนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับ มี 115 คนอ่านไทยรัฐ 100 คน อ่านเดลินิวส์ 92 คนอ่านมติชน 57 คน ง ) =๑๐ ง ฆ = ง =๕๓ -' ๐ ณ์ อ่านทั้งไทยรัฐและเดลินิวส์ 52คนอ่านไทยรัฐและมติชน 43 คนอ่านเดลินิวส์และมติชน จํานวนผู้ทีอ่าน [ 2 ฮ7ฏมสฮฮ7ว77+?.'(ก(50.)0 0นนนนูรนนแรระแรรรรรรรลรรระรทคน 8. กําหนดให้ 2 = [1,2,3,62 สับเซตของ , ที่ไม่มี 2 เป็นสมาชิกมีทั้งหมด ..2...222222222262062032566566๐๐๐ เซต -้้้้้ี้ี้้ ้ 0นนนรคนนน --- ๐- 10.จงแรเงงาแทนเซต (0 -(ค4๓8)
เคมี
มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำให้หน่อยคะ

ใบงาน เรื่อง สมบัติของแก๊ส การลดความดันลง 25% ณิ่งเสิ้จเก็| ด ถ้าต้องการให้ปริมาตรของแก๊สสมบูรณ์ที่ 5677 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดย จะต้องทําที่อุณหภูมิเท่าใด แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 3.20 กรัม มีปริมาตร 2.0 ฮ่ก1? ที่อุณหภูมิ 27 6 ความดัน 0.5 บรรยากาศ แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด แก๊สฮีเลียมจํานวนหนึ่งบรรจุอยู่ในลูกโป่ง วัดปริมาตรได้ 700 กก[ ที่อุณหภูมิ 30 6 ความดัน 760 ทททาหร ถ้านําลูกโป่งใบนี้ใส่ในห้องที่มีอุณหภูมิ 40 6 ความดันเท่าเดิม ปริมาตรลูกโป่งจะใหญ่ = ขึนหรือเล็กลงกี ภา! ถัง ถิ [| 0 ถิ(ซื่อซี้! อากาศในถังใบหนึ่งมีความดัน 6460 กากา86 ที่อุณหภูมิ 23 6 เมื่อวางไว้กลางแดดอุณหภูมิเพิ่มขืน เป็น 48 6 ความตันของอากาศในถังเป็นเท่าใด แก๊สฮีเลียม 8 กรัม มีปริมาตรเท่ากับ 44.8 | ที่อุณหภูมิ 273 % และความตัน 760 กากากี6 แก๊สฮีเลียม 0.2 กรัม มีปริมาตรเท่าใดที่อุณหภูมิและความดันเท่าเดิม(กําหนดมวลอะ! น " แก๊สเฉื่อยจํานวนหนึ่งบรรจุในภาชนะขนาด 20.0 | ที่อุณหภูมิ 37 6 ความดัน 5! ความดันลดลง 2 ๑0ก ที่อุณหภูมิ 27 6 จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ข้อ 5 ทำไงอ่อคะ

«6 - ณ จร ' “1 ด1 4= - 0 0.14.5).4) จงพิจารณาว่าขอกฐามต่อไปนี้เป็น: เจทา ก0๐4 ”์ ว2 0 964 1. ก : ปทแเ=“: น กๆ ฮะ2(4 8 ฮ7=2(2 ๑ 1 @17 ป-(5.67,89], 4=(%|[%> 7 และ 8 =1 5, 6 |] จงหา ท (42)ค»(8) 2 »(46ค98) 3 ”/(ภง7(8) 2 5(4) พ ง 7 จ็ฉฉ
1/4137