ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ทำยังไงคะ 2 ข้อใหญ่ที่เหลือลืมหมดแล้ว5555

งจํานวนตอเบน 3.2 4 % 10 ว 109* 3 1 าวิ ต ๕ ๒ 3ร.3 ระ10” % 4% 10 ' 3.4 2 % (, 5 % 10* * 606๐๐ ' 35 6ม% 10 ว % 10* » ซย 36 (2%1( ะ ห 6๐๑๐๕% ด ล - 0+ ๐6๐๐6๐000 ! ส 6 งหาค่าของ * ฉุ ค « 3 จุงหาค่ 3 ะ4 ค่า !อ2
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มันทำยังไงอ่้ะ

บ ง แผนภาพแสดงตําแหน่งของบ้านพัก ปั๊มนํามัน และร้านอาหาร เป็นดังนี่ ๕5 ร 95น4 ะ บ้านพัก ปัมนํามัน ร้านอาหาร 1 + # ๑4----ฯ- +- +๑ + ๆซู: ง่ 0 กม. 20 กม. 40 กม. 60 กม. 80 กม. 100 กม. ข้อใดถูกต้อง บ ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของระยะทางจาก บ้านพัก ถึง ปั๊มน้ามัน คือ 30 กิโลเมตร 2 ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของระยะทางจาก บ้านพัก ถึง ชั๊มน้ามัน คือ 40 .กิโลเมตร 3. ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของระยะทางจาก บ้านพัก ถึง ร้านอาหาร คือ 60 กิโลเมตร 4 ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของระยะทางจาก บ้านพัก ถึง ร้านอาหาร คือ 80 กิโลเมตร
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา ขอคำอธิบายด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าา

น ล้ง งานดูวา มไอนที่ หําใด้น า 0 กลายปั้นน้าเดื่อด ระ 1ป ผ่๊ ฒ . 50 272 0 ้าซพไขไฝ6ว7
ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

ช่วยแนะนำหนังสือฝึกภาษาจีนหน่อยค่ะ สำหรับคนเริ่มเรียน ขอที่สามารถหาได้ตาม se-ed นะคะ แต่อันไหนที่ se-ed ไม่มีก็บอกได้นะคะ

การบัญชี
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะะ

เชื่ดง ลูกหนี้. บริษัท โกเต้น จํากัด ขายลูกหนี้มูลค่า 200.000 บาท ให้บริษัท พิ้งกี้ จํากัด ในวันที่ 1 (สเค %1 โดยปริษัท โกเต้น จํากัด ไม่ต้องรับผิดขอบในหนี้สูญที่จะเกิดขึ้น บริษัท พิ้งกี้ จํากัด จะเป็นผู้เก็บหนี้ให้โดยคิดคําธรรมเนียม 12 % และสํารองไว้อีก 10 %6 ของยอดลูกหนี้ลําหรับรายการปรับปรุง สื้นปี %1 มีการประมาณหนี้ที่รียกเก็บ. เงินไม่ได้ 1% ต่อมาในปี %2 ลูกหนี้ทั้งหมด(สุทธิ) มาจ่ายชําระ ในจํานวนนี้ มีส่วนลดจ่าย 4.000 บาทรับคืน. และส่วนลด 12.000 บาท ให้บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้ง ด้านบริษัท โกเต้น จํากัด และ บริษัท พิ้งกี้ จํากัด เรื่องเงินลงทุน บริษัท ยังคงเหมือนเดิม จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับรายการเงินลงทุนดังต่อไปนี้ ยอตยกมาตันปี 25%2 หลักทรัพย์ เผื่อขาย (หุ้นสามัญ บริษัท เอ จํากัด) จํานวน 3.000 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 20 บาท หลักทรัพย์เพื่อค้า (หุ้นสามัญ บริษัท บี จํากัด) จํานวน 5.000 หุ้น ราคาหุ้นละ 20 บาท และมีค่าเมื่อการ ต่ (เด บิต 3.000 บาท รายการกําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ด้านเครดิต 3.000 บาท วันที่ 2 ก.พ. 25%2 ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ จํากัด 1.000 หุ้นราคาตลาดหุ้นละ 30 บาท วันที่ 3 มี.ค. 25% 2 ขายหุ้นสามัญ บริษัท บี จํากัด 2.000 หุ้น ในราคาหุ้นลง 22 บาท 15 มิ.ย. 25%2 ขายหุ้นสามัญ บริษัท เอ จํากัด 2.000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35 บาท วันที่ 31 ธ.ค. 25%(2 ราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัท เอ จํากัด ราคาหุ้นละ 28 บาท ราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัท บี จํากัด ราคาหุ้นละ 19 บาท ต่อมาวันที่ 1 ม.ค. 25%(3 บริษัท ยังคงเหมือนเดิม จํากัด ได้เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน จากเงินลงทุนเพื่อขาย หุ้นบริษัทเอ จํากัด. 'ไปเป็น เงินลงทุนเพื่อค้า ขณะนั้นมีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เท่ากับ 43,000 บาท เปลี่ยนจากเงินลงทุนเพื่อค้า หุ้นสามัญ บริษัท บี จํากัด ไปเป็น เงินลงทุนเผื่อขายขณะนั้นมีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เท่ากับ 61,000 บาท .ให้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด กิจการเชวิธีเข้าก่อนออกก่ธนในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของเงินลงทุน กิจการ กการปรับมูลค่า
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

สอยวิธีหาสมการตัวอย่าง 5.7 หน่อยค่ะ

1ภาษตอหน่วยของผู้ผลิต “ คะหืออะ 7 ให้กแฟ ล ผล นลัซร์ฐา ะ. 6 5.7ข จะพบว่าแต่ละกลุ่มจะรับภาระภาษีทั้งหมดดังนี้ ช๊. (เน ง ร ภาระภาษีทั้งหมดของผู้บริโภค = (% - ซอ(๑ะ) ณีพ น้อเซี, ร ภาระภาษีทั้งหมดของผู้ผลิต = (คะ - คิรณ๑๓)(๑ะ ) 5.5.3.1.3 ภาระภาษี กรณีภาษีทั้งหมด ซีป้. ไข้ จากภาษีทั้งหมด = ผ๓๑๐) และจากรูปที่ 5.7ก และ ห สื่เหซี่. เล สี่ สี่เหลี่ยม 8 ตัวอย่างที่ 5.7 กําหนดให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้าชนิดหนึ่งเป็นดังนี้ “ 0 = 60๐29 ' ย0-ท9 ค : 0 - จงตอบคําถามต่อไปนี้ เปิอ: ณุ? ป ซุง หาดุลยภาพ 2. หากเก็บ 58๒06ต์กิ๐ เละ 3 บาท ให้หาดุลยภาพหลังการเก็บภาษี และภาระภาษีต่อหน่วย วิธีทํา
1/3204