ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ใครพอจะอธิบายตำแหน่งการวาง idiom ในประโยคได้หรือเปล่าคะ กับ idiom เวลาเราเขียนในประโยค ต้องเปลี่ยนรูปตามรูปประโยคหรือเปล่าคะ ขอบคุณล่วงหน... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ใครพอจะรู้บ้างคะ,🥺

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก เรื่องที่ 1 บทบาทของอาเซียนต่อการเมืองโลก ใบงานที่ 4.1 บทบาทของอาเซียนต่อการเมืองโลก คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์บทบาทของอาเซียนต่อการเมืองโลก ตามประเด็นที่กำหนด ส่ฯ นะ บทบาทของอาเซียน กรณีตัวอย่าง ผลที่ได้รับ 1. การดำเนินงานร่วมกับ สหประชาชาติ 246 อาเซียนศึกษา ม.3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ขอบคุณช่วงหน้าค่ะ

ใบงานการหาเลขออกชิเดชัน ชื่อ. Bykruway ชั้นม.4/.แลขที่.. คำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (19 คะแนน) จงหาเลขออกซิเดชั่นในสารประกอบต่อไปนี้ 1. K,FeO, K = Fe - 2. Fe(CO,)2 Fe= C 0 - - 3. KFe(CN), K = Fe C N= - - 4. HPO) H = P - 5. Cr(OH), Cr = O H = 6. Pa 6 O P = - 7. CrO) Cr O - - 3- 8. BO, O B = 9. HCIO H CL 0 - - 10. Fe(H,O), Fe= 2+ H = O 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ทำยังไงครับ ช่วยหน่อยครับ

8. Even though I (already, explain) the problem to her in great detail, she (still, want) me to go through with her again. (never, behave) Like (decide) 9. As the worker that previously, the manager to overlook the incident. (recognize) me straightaway even (not, see) me since I 10. He though he (be) a child. 11. As he (not, arrive) by the arranged time, we (have to) leave without him. 12. It was not until she (get) on the train (realize) that somewhere between (lose) her train. that she home and the station she

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ทำยังไงครับ ช่วยหน่อยครับ

8. Even though I (already, explain) the problem to her in great detail, she (still, want) me to go through with her again. (never, behave) Like (decide) 9. As the worker that previously, the manager to overlook the incident. (recognize) me straightaway even (not, see) me since I 10. He though he (be) a child. 11. As he (not, arrive) by the arranged time, we (have to) leave without him. 12. It was not until she (get) on the train (realize) that somewhere between (lose) her train. that she home and the station she

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยแก้โจทย์ให้ทีค่ะ

31 ธันวาคม 25x4 3. บริษัท ในรอยรัก จำกัด ผลิตแหวนชุบทองคำขาว ขายในราคาวงละ 3,000 บาท บริษัท ทำการผลิตเท่ากับกำลังกำลังการผลิตปกติประมาณปีละ 1,000 วง ข้อมูลดันทุนสำหรับปี 25x4 มีดังนี้ ต้นทุนผันแปรด่อหน่วย (บาท) วัตถุดิบทางตรง 500 ค่าแรงงานทางตรง 400 ค่าใช้จ่ายการผลิต 300 ค่าใช้จ่ายการขาย 39. 100 - ต้นทุนคงที่รวม (บาท) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ค่าใช้จ่ายการบริหารคงที่ 9ร 600,000 400,000 ให้ทำ 1. คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยดามระบบด้นทุนรวม และตามระบบด้นทุน ผันแปร 2. สมมติในปี 25x4 ผลิตได้ 1,000 วง และขายได้ 900 วง ให้จัดทำงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 25x4 ตามระบบต้นทุนรวม และตามระบบต้นทุนผันแปร *้ การปรับกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากระบบต้นทุนรวมเป็นระบบด้นทุนผันแปร และ จากระบบต้นทุนผันแปรเป็นระบบดันทุนรวม บทที่ 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

หารากที่สองไม่ได้ต้องยังไงค่ะ

10 แะ IX. และ (ร) 15 - N21 เป็นรากที่สองของ -/25 เป็นรากที่สองของ (-/15) มีค่าเท่ากับ O (-/50) มีค่าเท่ากับ ค่ารากที่สองของ 17 ได้แก่ และ.. 0 ) a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b*0 ว่า "จำนวนอตรรกยะ"

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

รบกวนด้วยค่ะ

ยกเลิก เริ่มใหม่ เสร็จสิ้น 4 Choose the correct word. 1 When did they come(back)/ up from their trip? 2 I picked out / up a bit of Italian on holiday. 3 They want to set up / off early in the morning. 4 | usually chill up / out in front of the TV at the weekend. 5 Where can we find out / off about day trips? 6 Let's look out / around the town while we're waiting. 0 อัตโนมัติ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏🙏🥺🥺🙏

หนา 1 ใบงาน เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก วิชาเคมี ชั้น ม.4 บทที่ 3 พันธะเคมี ชื่อ ชั้น า ก เลขที่ (คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. จงเขียนสมการของพลังงานแลตทิชและพลังงานไฮเดรชันของสารประกอบไอออนิกต่อไปนี้ ข้อที่ สาร พลังงานที่เกี่ยวข้อง สมการแสดงการเปลี่ยนแปลงของสาร 1) KI พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 2) MgClว พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 3) พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 4) AGNO3 พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 5) NH,CI พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 6) Pb(NO3)2 พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 7) Ca(OH)) พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชั่น 8) NayPO4 พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 9) Na2SO4 พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 10) NayCOว พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะฮือ🙏🏼💖

แนวนอน 5. โครงสร้างที่พบในเซลล์สัตว์ ประกอบด้วยไมโครทูบูลเป็นแกนของเซนโทรโซม 8. ถุงที่มีเยื่อหุ้ม 1 ชั้น สร้างมาจากกอลจิคอมเพล็กซ์ มีเอนไซม์สำหรับย่อยสลายสารภายในเซลล์ 10. สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบสารพันธุกรรมและไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 14. กระบวนการนำสารที่ไม่ละลายน้ำเข้าสู่เซลล์ โดยการยื่นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปหุ้ม 16. โครงสร้างที่ประกอบด้วย DNA และโปรตีนเป็นเส้นที่ขดตัวหนาเห็นได้ชัดเจนในระยะแบ่งเซลล์ เมื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 17. โครโมโซมที่มีลักษณะเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน ตำแหน่งเซนโทรเมียร์ตรงกันและมียีนที่ควบคุม ลักษณะเดียวกันมีตำแหน่งตรงกัน เรียกว่า .. chromosome สส 19. การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ที่ทำให้ได้เซลล์ลูกมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง 20. ออร์แกเนลล์ขนาดเล็กภายในเซลล์ ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีน ๕ส่ 0 ๆ นฯ ข แนวตั้ง 1. ออร์แกเนลล์ที่พบในเซลล์พืชที่บรรจุคลอโรฟิลล์ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. ส่วนของโครโมโซมเดิมและโครโมโซมใหม่ที่สร้างขึ้นจากการจำลอง DNA ในระยะอินเตอร์เฟส ยึดติดกันตรงตำแหน่งเซนโทรเมียร์ 3. การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ที่ทำให้ได้เซลล์ลูก 2 เซลล์มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม 4. โครงสร้างของเซลล์ที่เป็นเส้นใยสปินเดิล 6. การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังบริเวณที่มี ความเข้มข้นของสารละลายสูง 7. กระบวนการที่เวสิเคิลภายในเซลล์เคลื่อนที่ไปรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อหลั่งสารออกนอกเซลล์ 9. ออร์แกเนลล์ขนาดเล็กที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ทำหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ ภายในมี DNA 11. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ มีนิวเคลียสและมีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 12. บริเวณที่ sister chromatids แนบชิดกัน และเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการยึดติดของเส้นใย สปินเดิลในระยะแบ่งเซลล์ 13. ส่วนประกอบของเซลล์ที่มีโครโมโซมอยู่ภายใน ทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเซลล์ 15. ส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ต่าง ๆ การเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงไปยังบริเวณที่มีความ เข้มข้นของสารละลายต่ำกว่า จัดทำโดย สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5054