ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ทำแบบไหนคะ

2 ป.5/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและ หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ด่อไปนี้ แล้วเขียนผังงานอธิบาย เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรม ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วเขียนผังงานอธิบาย การทำงานของโปรแกรม โดยให้บันทึกลงในสมุด สถานการณ์ที่ 1 : โป้ต้องการเขียนโปรแกรมรับชื่อของผู้ใช้งาน และเมื่อผู้ใช้งานป้อนชื่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ให้แสดง ผลทางหน้าจอว่า "สวัสดี คุณ (ชื่อผู้ใช้งาน) "

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ข้อ3,4ทำยังไงคะ

เรื่อง การอ่านกราฟเส้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ปี พ.ศ.2560 ส่วนสูง (เซนติเมตร) 45,000 41,335 40,000 35,000 26,700 30,000 26,133 25,000 20,570 19,843 20,000 15,000 0 อายุ (ปี) กรุงเทพ กลาง เหนือ คะวันออก ได้ เฉลี่ยเหนือ อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นต่อไปนี้ แล้วดอนคำถาม 3. ภาคกลางมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนมากกว่าหรือน้อยกว่าภาคใต้เป็นจำนวนกี่บาท ตอบ . 4. ภาคเหนือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนน้อยกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนกี่ โยต่อเดี บาท ตอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

วอนทุกคนช่วยผมหน่อยนะฮะ ช่วยผมแสดงวิธีทำของแต่ละข้อหน่อยนะฮะ แต่ถ้าไม่ได้ก็เอาแต่ข้อที่ถูกก็ได้ฮะ🙏🙏🥺

3.มวล m1 วางอยู่บนพื้นเอียงที่มีมวล m2 ดังรูป ถ้า ระหว่างผิวสัมผัสทุกผิวไม่มีแรงเสียดทาน จงหาแรง F ที่ผลักให้มวล m2 เคลื่อนที่โดยมวล m1 อยู่นิ่งบน มวล m2 1 (m1 +m2) g sin q ๐ (m1 + m2) g cosq ๐ (m1 + m2) gtang ๐ (m1 + m2) g cotq

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

วิชาคอม ช่วยหน่อย2หน้าสุดท้ายละ

( Activity เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน -ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา - ทักษะการสื่อสาร คะแนน คแนน เต็ม 15 * ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ หากนักเรียนเป็นเจ้าของกิจการและต้องการโปรแกรมเพื่อคำนวณหาว่า ใน 1 วัน กิจการของนักเรียน ได้กำไรจากการขายเท่าไร นักเรียนจะสามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างไร 1. ออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยภาษาธรรมชาติ ะ 2. ออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสลำลอง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยน๊าาา

ใบกิจกรรม เรื่อง การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน วิชา ชีววิทยา การกำหนดตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการทดลอง ชั้น ม. . รหัสวิชาว31241 ชื่อ-สกุล เลขที่ ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ นักเรียนกลุ่มหนึ่งศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายใต้แสงสีที่แตกต่างกัน โดยวางแผนการทดลองว่า จะใช้พืช ชนิดเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน และมีอายุเท่ากัน มาปลูกในดินชนิดเดียวกัน ปริมาณดินเท่ากัน และใส่กระถางขนาด เดียวกัน จำนวน 5 กระถาง แล้วนำแต่ละกระถางไปไว้ในห้องที่มีขนาดเท่ากันแต่ให้แสงสว่างที่มีสีต่างกัน คือ แสงสีแดง แสงสีเหลือง แสงสีน้ำเงิน แสงสีขาว และแสงสีเขียว โดยให้แสงสว่างวันละ 8 ชั่วโมง และให้น้ำในปริมาณเท่า ๆ กัน เมื่อผ่าน ไปทุก ๆ 7 วัน จึงวัดขนาดและความสูงของลำต้นจนครบ 35 วัน กระถางที่ 1 กระถางที่ 2 กระถางที่ 3 กระถางที่ 4 กระถางที่ 5 ตารางบันทึกผลการทดลอง ขนาดลำต้น/ส่วนสูง (เซนติเมตร) การทดลอง 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน กระถาง 1ได้รับแสงสีแดง 0.21.1 0.3/1.3 0.5/1,8 0.8/2.9 1.0/3.7 กระถาง ได้รับแสงเหลือง 0.1/0.5 0.12/0.8 0.2/1.2 0.22/1.7 0.3/2.3 กระถาง 1 ได้รับแสงน้ำเงิน กระถาง 1 ได้รับแสงสีขาว 0.21.0 0.28/1,2 0.4/1,5 0.6/2.5 0.8/2.7 0.20.9 0.26/1.1 0.34/1,4 0.45/1,9 0.6/2.5 กระถาง 1 ได้รับแสงสีเขียว 0.1/0,6 0.13/0.9 0.22/1.3 0.3/1.8 0.5/2.4 คำถามท้ายกิจกรรม 1. กำหนดปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 2. ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ 3. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้นี้ สิ่งใดเป็นตัวแปรต้น สิ่งใดเป็นตัวแปรตามและสิ่งใดเป็นตัวแปรควบคุม 4. แสงสีใดมีผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด และเจริญเติบโตได้น้อยที่สุด ตามลำดับ 5. ให้นักเรียนแสดงผลการทดลองเป็นแผนภูมิหรือกราฟการเจริญเติบโตของพืชเมื่อได้รับแสงสว่างสีต่าง ๆ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยค่ะ🙏🏻🙏🏻

13. จากภาพ ชาวบ้านต้องการสร้างคลองน้ำจืดผลัก เรือเพื่อไปยังน้ำทะเลโดยตรง ดังภาพ หาก นักเรียนเป็นกุ้งที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำกร่อย ตัว นักเรียนจะเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย น้ำจืด น้ำทะเล น้ำกร่อย คำตอบของคุณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻🙏🏻

พื้นที่เพาะปลูกในอำเภอกูซู ได้รับน้ำจากคลอง ชลประทาน เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เกิดปัญหา แล้งหนักไม่มีน้ำคลอง และน้ำในพื้นที่ปลูกพืชเกิด การระเหยจากพื้นดิน ทำให้มีการสะสมเกลือและ แร่ธาตุต่างๆ ในดิน สภาพของดินเหล่านี้จะเป็น ปัญหาต่อพืชอย่างไร และนักเรียนจะช่วยแก้ปัญหา นี้อย่างไร 12. คำตอบของคุณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบบบ ยากมากก🥺

แบบฝึกเก็บคะแนนปลายภาค 1. จงหาผลเฉลยทั้งหมดและผลเฉลยที่เป็นบวกที่น้อยที่สุดของระบบสมภาค (10 คะแนน) 2r = 3(mod 5) 4r = 3(mod7)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5072