ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

เคมี มหาวิทยาลัย

คือว่าสงสัยฮับ เลขนัยสำคัญเราต้องคำนึงตัวไหนฮับระหว่าง เลขที่มีมากับสูตร กับเลขที่มาจากการทดลอง (แล้วคือเค้าบอกเอาเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

คิดยังไงอ่ะคะ🥺🥺🥺 ช่วยแสดงวิธีทำได้มั้ยคะ

ข้อ 2 ประจำวันที่ 16/10/64 000 000 200 MPA F 195 MPA 120 MPA 90 MPA 50 MPA Strain, e 0.1 0.3 12 14 กราฟที่1 mm/mm จากกราฟที่ 1 เป็นการทดลองหาสภาพยึดหยุ่นของเส้นเชือกเส้นหนึ่ง ในขณะที่เชือกมีความเค้นที่ 74.29 MPA ณ ขณะนั้นเชือกจะมีความเครียดเท่าใด (ตอบโดยติดทศนิยม 3 ตำแหน่ง และ กำหนดให้ใช้วิธีสมการทางเรขาคณิตวิเคราะห์ เท่านั้น) **ห้ามคำนวณโดยใช้การประมาณค่าจากกราฟ และ วิธีบัญญัติไตรยางค์ TEST fromHOME Stress, 0 ------------

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

บทเรียนออนไลน์แผนจัดการเรียนรู้

ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉลาก หมายถึง ข้อความที่แสดงรายละเอียดของ สินค้า โดยอาจพิมพ์ลงบนกระดาษและติดไว้ที่ ตัวสินค้าหรือทีบห้อ รวมถึงคู่มือ เอกสารที่ใช้ ประกอบสินค้าด้วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ของกิน ของใช้ที่ ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเรา และเพื่อการมีสุขภาพดี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยทำให้มันเป็น present perfect หน่อยได้มั้ยคะ ใช้ไม่เป็นค่ะ พยามใช้แล้วมันผิดหมดเลย -----> นี่คืออูคูเลเล่ มันเป็นของขวัญวันเกิดที่แม... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาา

10 ถ้า Pb-214 สลายตัวให้ธาตุ X, Y และ Z กับรังสีต่างๆ ดังแผนภาพ B ร1Y + B 7 + + ธาตุ X, Y, 2 คือธาตุใด สลายตัวขั้นที่ 1 X + B เขียนสมการนิวเคลียร์ได้ดังนี้ ดังนั้น X คือ สลายตัวขั้นที่ 2 y + B เขียนสมการนิวเคลียร์ได้ดงนี้ ดังนั้น Y คือ. สลายตัวขั้นที่ 3 เขียนสมการนิวเคลียร์ได้ดังนี้ ดังนั้น 2 คือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่ะแง🥺🤲

นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน O หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า เด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2) ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 4) ผู้ที่ยังเรียนหนังสือในการศึกษาภาคบังคับ 2. เหตุใดจึงต้องมีกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลแสดงความสามารถทางสติปัญญา 2) เพื่อดำเนินการจับกุมบุคคลที่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น เพื่อเป็นการแสดงว่าประเทศนั้นเคารพในสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง 4) เพื่อสร้างกำลังใจและความมั่นคงในงานของผู้ที่คิดค้นขึ้นมาเป็นคนแรก 3. การกระทำใดถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล (1) ไม่เข้ารับการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อออกมาช่วยกิจการของครอบครัว ซื้อสินค้าที่ตนเองพึงพอใจ แม้จะได้รับการเตือนว่าสินค้าชนิดดังกล่าวมีข้อบกพร่อง (3) ร้องเรียน สคบ. เนื่องจากได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพตามที่ผู้ประกอบการกล่าว ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มสุราให้กับเด็กที่ผู้ปกครองให้มาซื้อ 4. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลได้อย่างเหมาะสม (0) พลอยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมจึงร้องเรียน สอบ. (2) พายต้องการใช้ภาพถ่ายของผู้อื่น จึงติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนนำมาใช้ (3) แม่ให้ลูกเข้ารับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น จากนั้นจึงให้ออกมาทำงาน พิมเรียกร้องให้มีการเผยแพร่ทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค-บริโภค ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิกา 5. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดของการเรียนรู้กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของบุคคล (0) เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันสังคมที่เสื่อมโทรม (2) เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ 3) เพื่อระมัดระวังตนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิหรือไปละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยไม่เจตนา เพื่อให้รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อตนถูกละเมิดสิทธิอันเป็นการผดุงความยุติธรรมในสังคม 4. 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

คณิตศาสตร์ม.4 แสดงวิธีทำ

ลงชื่อ นางนิธินาฎ ใช้ศรีทอง ลงชื่อ ผู้ตรวจทาน เวัดผลกลุ่มสาระฯ 2 1. เมื่อหาร x - x + 3x - x - 1 และ 2x + x + 9x + a ด้วย x - 2 แล้วมีเศษเหลือเท่ากัน ดังนั้น a มีค่าเท่าใด ก. - 21 ข. - 17 ค. - 13 ง. 3 จ. 5 2. ถ้า x - 2 เป็นตัวประกอบของพหุนาม x - ax + - x + 6 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใด 4 ก. a - 1 = 1 ข. a - 2 = 3 ค. a + 1 = 4 ง. a + 2 = 6 จ. a + 3 = 8 3. ตัวประกอบร่วมของพหุนาม x - 2x - 5x + 6 และ x^ + x - 10x + 8 คือข้อใด ก. X + 2 ข. X - 2 ค. X + 1 ง. X - 1 จ. x 4. ตัวประกอบร่วมของพหุนาม x - 7x + 6 และ 3x - 7x + 4 และ 2x - 9x + 13x - 6 คือข้อใด ก. (x - 1)(x + 2) ข. (x - 2)(x - 1) ค. (x + 1)(x + 2) ง. (x + 1)(x - 2) จ. (x + 1)(x - 1) 5. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนาม - 1,3 17 2. 7 * + -x + 3 6 6 6 - (x + 1)(x - 1Xx + 5)(2x + 3) ก. 2 ข. - (x + 1(x - 1)(x + 5)(2x - 3) 3 - (x + 1)(x - 1Xx - 5(2x + 3) ค. 3 ง. - (x + 1)(x - 1x + 5)(2x - 3) 6 จ. - (x + 1)(x - 1)(x - 5)(2x + 3) 6 6. ให้ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มใด ๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. ถ้า a < b และ C < d แล้ว a - C < b - d ข. ถ้า a < b และ c < d แล้ว a + d < b + c ถ้า a < b และ C< d แล้ว ac < bd ค. ง. ถ้า a <b แล้ว C - a> c - b จ. ถ้า a < b แล้ว a" < b 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มีใครพออธิบายให้ละเอียดให้หน่อยได้มั๊ยคับ จะมีอันนึงเป็นคำถาม ส่วนอีกอันนึงเป็นคำตอบที่แสดงวิธีทำแล้ว แต่คือเรายังไม่เข้าใจเลย

ข้อสอบระดับ 1: ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จำนวน 16 ข้อ 1. มดตัวหนึ่งอยู่ที่มุม A ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า ABCDEF โดยมดเดินไปตามเส้นรอบรูปของรูป หกเหลี่ยม เดินครั้งแรกไปถึงจุด B หลังจากนั้นเดินไประยะทางเป็น 2 เท่าของครั้งก่อนหน้าเสมอ จงหาระยะทางทั้งหมด หลังจากเคลื่อนที่ 2029 ครั้ง เท่ากับกี่หน่วย และจะหยุดที่จุดใด A B F C E D 1) 22029 1 หน่วย และหยุดที่จุด B 3) 2029 + 1 หน่วย และหยุดที่จุด B 2) 23029 - 1 หน่วย และหยุดที่จุด C 4) 23029 + 1 หน่วย และหยุดที่จุด C 2. กำหนดให้ 4, b, c, d เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ 1 b 512 125 d แล้วจงหาค่าของ d 3 เท่ากับเท่าใด (a + b+c)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

มีใครพอจะช่วยได้บ้างคะ;—;

ดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ทั้ง 8 ดวงมีที่มา มาจากจานกำเนิดดาวเคราะห์ * ผิด ถูก ดาวเคราะห์หิน มีความหนาแน่นมากกว่าดาว เคราะห์ยักษ์แก๊สและดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็ง * ถูก ผิด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5122