ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อ 5-7 ตอบอะไรครับ

0 5รวง พกเลเมตร เนาฝากเงินกัง งหนึ่งเป็นจํ: เจ็ เญจนาฝ เงนกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท โดยธนาคารให้ตอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อ 6 เดี ว่าเมื่อสิ้นปีที่ มีเงิ เป็นจํานวนเงิ: ต้อ 6 เดือน จงหาว่าเมื่อสิ้นปีที่ 4 กาญจนาจะมีเงินฝากในธนาคารเป็นจํานวนเงิน บาท ว่ากับ 1610 ร 4ก4 ว่ 1 อังสตรอมเท่ากับ 109 เมตร และ 1 นาโนเมตรเท่ากับ 10” เมตร จงหาว่า 6 จเก้จชี่. ..2 อังสตรอมเท่ากับกี่นาโนเมตร องการฝากเงินในธนาคารเพื่อเป็นเงินเก็บในอนาคต โดยธนาคารแรกให้ดอกเบี้ย เละ 0.15 ต่อ 3 เดือน และธนาคารที่สองให้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อ 4 เดือน ถ้าสันติ เการฝากเงิน 100,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี จงหาว่าสันติควรฝากเงินที่ธนาคารใดจึงจะ ก็บมากที่สุด และจะมีเงินเก็บจํานวนกี่บาทเมื่อสิ้นปีที่ 10
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยค่า🥰🙏

1 ะ .แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ พื้นฐานอายรธร เรื่อง ลักษณะศิลปวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยโบราณ 1 - วจงจ41ไ14ั้+1นป = ขิ. งานปันรูปเปลือกของอายรธรรมก็0 # เจ้าของชาวยียิปต์โบ ก. อนุสาวรีย์หินในประเทศอังกฤษ อ ระมิดซึ่งเป็นที่เก็บภาพปั้นของเทพ ค ภาพสลักบูนตําของขนขาติอัสซีเรียน 2 เพราะเหตุโดบริเวณเมโสโปเตมียจึงเป็นที่ทั้งขอ ก ในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถตั้งถิ่นฐานได้เดย ซนชาติต่าง ๆ นบริเวณใกล้เคียงมี ความสามารถเท่าเทียมกัน บูรณ์แห่งเดียวที่ อยู่ท่ามกลางความแห้งแล้ง เสร้างความเจริญ นิตมาจากซนเผ่าไต ง. พี งหลายอาณาจักรในสมัยโบราณ ข ค. เป็นบริเวณที่อุตมสมา ขนหลายชาติที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วผลัดกันเข้ามา| 2 จุตเริ่มต้นของอารยธรรมลุ่มแม่นําไทกริส - ยูเฟรทีส ถือกําแ ก. สุเมเรียน ข. อัสยีเรียน ค. คาลเตียน ศู. ลิ่งใดคือลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรมของพวกสุเมเรียน ข. ภาพแกะสลักบูน คิ- อักษรเฮียโรกลิฟิก ง, การปกครองแบบนครีวีฐี ง, บาบิโลเนียน ก. พระราชวัง ซ้ ซิกกูเรต เพื่อประโยชน์อะไร ข. สุสานฝังศพ เจ้าฮัมมูราบีเป็นมรตกท 5. ชาวสุเมเรียนใก ง. ที่ประทับของกษัตริย์ ก. บูซาเทพเจ้า 6. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระ ก. เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก ข. มีบทลงโทยที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจํานวนผู้เป็นภัยต่อสังคม ค. ใช้เย็นเครื่องแสดงว่าอํานาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว ย่างของความพยายามที่จะให้ เกิดความยุติธรรมในการปกครอง ร์มาเป็นเครื่องทํานายซะตาชีวิตมนุษย์ ข. ขาวคาลเดียน ค. ชาวสุเมเรียน ละวัฒนธรรมระหว่างอียิปต์กับเมโสโปเตเมีย ข. การนับถือพระเจ้าหลายพระองค์ ง. วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ บราณอื่น ๆ ในเรื่องไดมากที่สุด ข. สนใจเรื่องศาสนา ง, เป็นสถาปนิกที่มีความสามารถ มัยโบราณขึ้นใดที่ให้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็น ค. ต่านป้องกันศัตรู้ างอายธรรมขิ้นสําคัญของโลก ง. เป็นแบบอ ดเป็นชาติแรกที่ได้นําเอาตารา ศาสต์ ง. ชาวอัสซีเรียน 7. ชนชาติใเ ก. ชาวอียิปต์ 8. ข้อใดคือความแตกต่างทางสังคมแ ก. การแบ่งขนขั้นในสังคม ค, ลักษณะแหล่งกําเนิดความเจริญ 9. จาวอียิปต์โบราณมีความแตกต่างจากชนชาติโ ก. ไม่สนใจปรัชญา น ค. เป็นนักรบทีอ่อนแอ 10, การศึกษาผลงานด้านสถาปัตยกรรมของตึ อยู่ของคนทั่วไปในสมัยนัน ๆ มาก ที่สุด ก. พีระมิด ข วิหารคาร์นัค ค. โคลอสเซียม ง. วิหารพาร์แธนอน 11. ฮาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดขึ้นมาเพื ก. แสดงความจงรักภักดีต่อฟาโรห์ ค. เย็นการสร้างงานระหว่างที่แม่นั้วไนล์ท่วม 12. ข้อใต ไม่ถูกต้อง ตามอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอายธรรมอียิปต์โบราณ ก. เมโสโปเตเมียมีอักษรคูนิฟอร์มส่วนอียิปต์ มีอักษรเยียโรกลิฟิก ข. มโสโปเตเมียมีสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลเนียส่วนอียิปต์มีเสาหินโอเบลิสก์ ค. มโสโปเตเมียนับถือเทพเจ้าชามาชและเอตันส่วนอียิปต์นับถือเทพเจ้าโอซีริสและมาร์คคุด ง, เมโสโปเตเมียมีสถาปัตยกรรมอิฐตากแห้ง ที่ใหญ่โตอย่างซิกกูแรต ส่วนอีอิปต์มีพีระมิตที่ยิ่งใหญ่ 0 9 เอ สพลด ให้คงดท์ได้ทกวันนี้แสดงว่าซาวอียิปต์มีความรู้เหนือขนชาติ 13. การสร้างสุสานหิน พีระมิด ให้คงอยู่ได้ทุกวันนี้แสดงว่าชาวอีอปต์มีความรู้เหนือขนชาติอื่นในยุดเดียวกันในข้อใด ก. ทางเลขคณิต และเรขาคณิต ค, ทางเลขคณิต เรขาคณิต และฟิสิกส์ อเน้นหนักในเรื่องใด ข. รักษาพระศพของฟาโรห์ไม่ให้เน่าเปื่อย ะ, ส่ๆ.เชื่๓๑มี่วิตจคล: ง รักษาความเชื่อในเรืองชีวิตหลังจากความตาย ข, ทางเลขคณิต เรขาคณิต และเคมี ง, ทางเลขคณิต เรขาคณิต เคมี และฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ข้อนี้เราคิดถูกมั้ยคะ ช่วยดูให้หน่อยค่ะ🙏🙏🙏

1 อ ณั 1 37าว3 ให้ จุงกดตาจ ] ธิเ ฑิฑ์ไห่ ยาดโฆ แทคณัท หนุม หูนึ่วซิ ลา 37 ฐ 5ท 9 ท ตํจูจ 6ท 7 (1 กํ) เ. ” -วหๆ ว8 า ] ? ย 4 1ร1 [เซชา 4 ง 5๐ ห้ ท ธั หว % : | ) ” | ฐาก เ จวด - แแ5 | ให ส = ว๒5 ราก =9--5 5] ว เ วร ก ว ซ์ 5 13ๆ
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ใครพอรู้วิธีทำบ้างคะ​ ช่วยหน่อยทุกข้อเลย

งเขียนเขตของจํานวนเต็มซึ่งน้อยกว่า -5 หรือ มากกว่า 5 ได้ถูกต้อง | 2 86 “๓ | ขน. 056น: 4 ค. [-5, -สี, -3, -2, -1, 0, รล55 งปนบชาว 10 บอว4 5.เ64 2จาก(»%|% 6 | และ % > -50 ) เป็นเซตประเภทใด ก. เซตว่าง ข. เซตอนันต์ ค. เซตจํากัด ง, ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค 3)เซตในข้อใดไม่เป็นเซตว่าง *ก.[ม|% 6 | และ 2 +4= 0] ข.[ม|% ๕ | และ%+3=%+5] ค.[%|% 6 1! และ5 < %* <6 ] ง [ม| %:@ 1 และว25=0] 4)เซตในข้อใดเป็นเซตจํากัด ก.เซตของจํานวนเต็มบวกที่มีสามหลัก ข. เซตของจํานวนเต็มที่หารด้วย 5 ลงตัว ค.เซตของจํานวนเต็มลบที่น้อยกว่า -10 ง. เซตของจํานวนเต็มบวกที่มากกว่า 50 5)ถ้า 4 = [1, 3, 5, 7 แล้ว ค เท่ากับเซตในข้อใด ก.[ % | % เป็นจํานวนคี่บวก ] ข [ม|[*= ก1 เมื่อ ท = 0,2 6,6 ค. ส1, (13), 15), 617) ง 1ม2 ก 1 เมื่อก= 23 863 6)จํานวนของเซต [ « | « 6 | และ -6 <% < 3] มีจํานวนสมาชิกตรงกับข้อใด ก. 11 จํานวน ข. 10 จํานวน ค. 9 จํานวน ง. 8 จํานวน 7) สมาชิกของเซต 4 = [ 4 9 เมื่อ ป/ เป็นเชตของจํานวนเต็มกับข้อใต ก. 4=ร-%-2-10,123] ข. 4=ร์-2-1บ0,บ21 ล 1 10123! ง 4ค=ใ0 1 8อ 4= [ 2|6%? -7%-5= 9 เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิก เอกภพสัมพัทธ์ของเซตนี้ตรงกับข้อใด ก วล 0: ขบ=0@ ค.บป =1 ง, ถูกทั้ง ก และ ข 9) ข้อใดเย็นสับเซตของ [4),12].[6.130)) 1) ย กอ) ค. [2] ง, ร์6.3] ย 2 2 ๑ 10) ข้อใดไม่เป็นสับเซตของ 4=โๆ* - 25) เมื่อ / เป็นเซตของจํานวนเต็ม ก8=รเง%=0] . ข.6=[์|ส=ๆ ค 0=รฟะ-26-8=0] 0 2ไ1
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาา

แสดงวิธีหาคําตอบ : ๑ บวก 2 จํานวนทีอยูติด ันและมีผลบวกของกําลังสองของแต่ละจํานวนเท่ากับ 394 ฑ. / | เซ ง |” 7น 1 ) ว ร ๐ จ่ . จานวนค ๑0 อ) -
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

ฆ” 23. เพราะเหตุใด สมเด็จเจ้าพระยามหาก ปราบถนบฎเอง 2๑48 4 จ ณ” จ ร , รยศถณ ซึงเป็นแม่ทัพคนสําคัญของพระเจ้าตากจึงไม่ ตอบ .. ว
1/4269