ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ💗🙏🏻🙏🏻

แบบทดสอบที่ ๑ ให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้ ใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องสัมพันธ์กับบทประพันธ์ ความเชื่อตามตำราพิชัยสงคราม การใช้อุปมา การให้จินตภาพ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ 1. หลบหลีกไวว่องป้องกัน ผัดผันหันออกกลอกกลับ ย่างกระหยับรุกไล่มิได้ยั้ง ร่มไทรใบบังสุรีย์ศรี ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา จึงถามขุนโหราทั้งสี่ พรุ่งนี้ดีร้ายประการใด ปะทะแทงแสร้งทำสำทับ 2. เห็นละหานธารน้ำไหลหลั่ง จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี 3. ครั้นเสร็จสั่งมหาเสนา เราจะยกพลไกรไปต่อดี 4. พอได้ศุภฤกษ์ก็ลั่นฆ้อง ปุโรหิตฟันไม้ข่มนาม 5. กรุงกษัตริย์ขอขึ้นก็นับร้อย ประโคมศึกก๊กก้องท้องสนาม ทำตามตำราพิชัยยุทธ์ เราเป็นเมืองน้อยกระจิริด ดังทิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์ เห็นผิดระบอบบุราณมา แบบทดสอบที่ ๒ ให้นำตัวเลือกที่กำหนดให้ เติมลงในช่องว่างข้อความด้านล่างให้มีความสัมพันธ์กับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละข้อ 1. การทำนายดวงชะตา 2. การตั้งทัพในที่ที่มีไม้ใหญ่ ๑ ต้นบนเนิน 3. พิธีตัดไม้ที่ชื่อเหมือนหรือคล้ายกับชื่อศัตรู 4. พิธีประตูป่า 5. การตั้งทัพในพื้นที่ที่ใกล้น้ำ 1. เห็นละหานธารน้ำไหลหลั่ง ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา.. จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี 2. ขอพระองค์จงกำหนดงดยาตรา ฟังคำโหราหาฤกษ์ใหม่ อันการยุทธ์ยิงชิงชัย หนักหน่วงน้ำพระทัยดูให้ดี 3. พอได้ศุภฤกษ์ก็ลั่นฆ้อง ประโคมศึกก๊กก้องท้องสนาม ประโรหิตฟันไม้ข่มนาม ทำตามตำราพิชัยยุทธ์ 4. ชีพ่อก็เบิกโขลนทวาร โอมอ่านอาคมคาถา เสด็จทรงช้างที่นั่งหลังคา คลาเคลื่อนโยธาทุกหมวดกอง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. เหตุใดเซลล์จึงต้องใช้โมเลกุลโปรตีนเป็นตัวหลักในการทำงานของเซลล์ 2.ต้องใช้รหัสพันธุกรรมที่เบสในการกำหนดขนิดกรดอะมิโน 1 ตัว เหตุใดจึงเป็นเร่นนั้น 3. กฎการอ่านรหัสพันธุกรรมทั้ง 64 codon มีอะไรบ้าง เหตุใดเรอ์จึงมีกฎเกณฑ์ที่เครงรัดเช่ั้น 4. RNA มีก่ชนิด แต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 5. การแปลรทัสเริ่มต้นที่ codon อะไร และให้กรดอะมิโนชนิดใดเป็นตัวแรก 6. Codon บน mRNA และ Anticodon บน LRNA มีความสำคัญอย่างไรในการแปลรหัส 7. ต้องใช้โมเลกุลอะไรบ้างในกระบวนการแปลรหัส และกระบวนการมีขั้นตอนอย่างไรจงอธิบาย 8. การแปลรหัสสิ้นสุดที่ c0don ชนิดใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร C 11.43

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยข้อ4หน่อยครับ Past perfect and past sim

Direction B: Put the verbs in brackets into the past perfect or the past simple. 1. A: I really (enjoy) the party last night and it _ (be) great to see Annie again. B: Yes, I (not/see) her for ages. 2. A: Do you know Whi Diana was so quiet at the restaurant last night? B: Wel, she - (not/sleep) the night before and (feel) really tried. 3. A: (you/go) to Rihanna's concert last Friday? B: No, I (not/book) tickets. 4. A: Why (you/be) so surprise when Mark (phone) yesterday? B: I - (not/hear) from him for a year. 5. A: That house on Nile Road is up for sale. B: Yes, I -- (notice) that yesterday on my way home.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคะ

คำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์เป็นระเบียบภาษาที่ต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ประเทศไทยปกครองโดยระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงมีการใช้ถ้อยคำอย่างประณีตสำหรับพระมหากษัตตรย และพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งยังมีลำดับชั้นของบุคคลที่ต้องใช้ภาษาให้เหมาะสม คือ พระภิกษุสงฆ์ และสุภาพชน ดังนั้น จึงควรเรียนรู้คำราชาศัพท์เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง เปิดประตูทักษะ แบบฝึกที่ 9 เดิมคำราชาศัพท์ลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับความหมายที่กำหนด คะแ4นเด็น ๗. ๓. 5. ๔.ฯ 6. ๕.ฯ ความหมาย ๖. เอาน้ำรดตัวหรือลงในน้ำทั้งตัว เพื่อแก้ร้อน หรือชำระล้างเหงื่อไคล เครื่องสำหรับหนุนศีรษะหรือหนุนสิ่งต่าง ๆ ๒. สะดุ้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินเสียงดังหรือมี ใครมาถูกต้องตัว ๓. สิ่งป้องกันเท้าจากความสกปรกและของ ๑. ๗. ผู้ที่เกิดภายหลัง น้องชาย ๔. อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก ใช้สำหรับดมกลิ่น แหลมคม ๔. กิน ครอง ได้รับ ได้ประสบ ๔. เครื่องโบกหรือกระพือลม ๑๐. กระทำให้การบางอย่างสำเร็จลุล่วง ๕. มือ แขน ปลายแขน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบหน่อยหาไม่จริงๆ

ใบงาน วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนนที่ได้ หน่วยที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ใบงานที่ 39 เรื่อง โมเมนต์ของแรง คำชี้แจง จงตอบคำถาม หรือเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. โมเมนต์ของแรง คือ 2. โมเมนต์ของแรง แบ่งได้เป็น ชนิด อะไรบ้าง 3. จากแผนภาพ เรื่อง คาน และ โมเมนต์ จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 1. 2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา แรงพยายาม จุดหมุน แรงต้าน R โมเมนต์ทวนตามนาฬิกา 14. 5. คาน 6. 4. จงเขียนสูตรการหาค่าโมเมนต์ของแรง กรณี มีเฉพาะจุด หมุน และ แรงพยายาม หรือ มีน้ำหนักวัตถุเพียงด้านเดียว 5. จงเขียนสูตรการหาโมเมนต์ของแรง กรณีที่มีทั้งแรง พยายาม และ แรงต้าน หรือ มีการออกแรงทั้งสองด้านของ คาน จนกระทั้งเกิดสมดุลต่อการหมุน ชื่อ ชั้น/ห้อง เลขที่ โรงเรียน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินณผลรางรถไฟเหาะจำลอง

) กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร -จุดประสงค์ของกิจกรรมนู้คืออะไร วิธีดำเนินกิจกรรม 1 ระบุปัญหาบองสถานการณ์บ้างต้นแล้วรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2 ออกแบบรางรถไฟเหาะจำลองให้เป็นไปตามเงื่อนไป 3 สร้างชิ้นงานรางรถไฟเหาะจำลองตามแบบที่วางไว้ 4. ทดสอบประสิทธิภาพและประเมิรผลรางรถไฟเหะจำลอง 5 แก้ไขและปรับปรุงรางรถไฟเหาะจำลอง 6 นำเสนอและอธิบายแนวคิด สถานการณ์ ทราบมาแล้วว่าการเล่นเครื่องเล่นประเภทรถไฟเหาะ เครื่องยนต์จะยกตัวรถไฟขึ้นสู่ทีู่งจนถึ หลังจากนั้นจะปล่อยรถไฟให้เคลื่นที่ลงมาตามรางเลื่อนโดยใช้พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่มีอยู่ในตัวโดยไม่ต้อ อีกเลย ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้เรื่องานและพลังงาน และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ยาวอย่างน้อย 1 เมตร โดยใช้ลูกแก้วหรือลูกกลมโลหะทรงกลมแทนตัวรถไฟและผู้ล่น โดยลูกแก้วม เคลื่อนที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ผ่านรางรถไฟล่วนที่ตีลังกาอย่างทน้อย 1 รอบ ไปจนถึงจุดสุดท้ายโดยไม่อาศ ภายนอกอีกเลย - ปัญหาของสถานการณ์บ้างต้น คือ วาดภาพแสดงรถไฟเทาะจำลองที่นักเรียนออกแบบ ถ้าโดยนายเอกพงศ์ วิพลชัย เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายา าศาสาร์นั้นฐาน SNAา 321

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ปัญหาของการณ์ข้างต้นคือ

ชั้นม.2. ชื่อ - สกุล ใ. ช. นัน ทวงม ๆ กิจรรมท้ายบท : ออกแบบรางรดไฟเผาะจำลองได้อย่างไร กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร เ8สกนนรางรถไฟ จุดประสงค์ของกิจกรรมนู้คืออะไร สร้างขั้นงานรางรถฟาพสงทามแนนวางไว้ วิธีดำเนินกิจกรรม 1 ระบุปัญหาของสถานการณ์บ้างต้นแล้วรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2 ออกแบบรางรถไฟเหาะจำลองให้เป็นไปตามเงื่อนไข 3 สร้างชิ้นงานรางรถไฟเหาะจำลองตามแบบที่วางไว้ 4 ทดสอบประสิทธิภาพและประเมิรผลรางรถไฟเหาะจำลอง 5 แก้ไขและปรับปรุงรางรถไฟเหาะจำลอง 6 นำเสนอและอธิบายแนวคิด สถานการณ์ ทราบมาแล้วว่าการเล่นเครื่องเล่นประเภทรถไฟเหาะ เครื่องยนต์จะยกตัวรถไฟขึ้นสู่ที่สูงนถึงจุกสูงสุ หลังจากนั้นจะปล่อยรถไฟให้เคลื่นที่ลงมาตามรางเลื่อนโดยใช้พลังานศักย์โน้มถ่วงที่มีอยู่ในตัวโดยไม่ต้องอาศัย อีกเลย ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้เรื่องานและพลังงาน และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรางรถไฟ ยาวอย่างน้อย 1 เมตร โดยใช้ลูกแก้วหรือลูกกลมโลหะทรงกลมแทนตัวรถไฟและผู้เล่น โดยลูกแก้วหรือลูกกล เคลื่อนที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ผ่านรางรถไฟส่วนที่ตีลังกาอย่างน้อย 1 รอบ ไปจนถึงจุดสุดท้ายโดยไม่อาศัยพลังงา ภายนอกอีกเลย ปัญหาของสถานการณ์ข้างต้น คือ วาดภาพแสดงรถไฟเหาะจำลองที่นักเรียนออกแบบ คยนายเอกพงศ์ วิพลชัย เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว21102 ภาคเรียน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ

2 กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ดังรูป ถ้า AD ยาว 15 เซนติเมตร จงหาความยาวของด้าน BD 30% 8 15 3. บันไดยาว 20 เมตร วางพาดอยู่บนกำแพง ปลายพันไดถึงขอบกำแพงพอดี ถ้าบันไดทำมุม 66 กับ กำแพง จงหาความสูงของกำแพง 4. ปุ่มยืนอยู่บนยอดตึกสูง 50 เมตร มองลงไปด้านล่างเห็นรถยนต์คันหนึ่งทำมุมก้ม 60 จงหาว่ารถยนต์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิธีใช้ Clearnote มัธยมปลาย

วิชาหน้าที่พลเมืองช่วยหน่อยค่ะ🙏

ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสำคัญของระบอบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1. ประชาธิปไตยตรงกับภาษาอังกฤษว่า 2. วาทะทางการเมืองของ Abraham lincoln อดีตประธานาธิบดีของประเทศ ที่เป็นปรัชญาทางการเมืองมาจนถึงปัจจุบันว่า 3. สหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบประชาธิปไตยแบบใด 4. ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา คือ 5. ก่อนที่จะมีการปกครองแบบปัจจุบัน ประเทศไทยปกครองในระบอบใดมาก่อน 6. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 6.1 เมื่อวัน เดือน ปี 6.2 คณะบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เรียกว่า 6.3 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ตรงกับรัชกาลใด 6.4 จงบอกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นข้อๆ 7. พระราชหัตเลขรัชกาลที่ 7 ที่ทรงสละราชสมบัติใจความว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5202