ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

2ข้อนี้ทำยังไงหรอคะ เป็นเรื่องเเฟคทอเรียล

๑ ซ่๑๕ เกต๊ ก ภา ว่ ๑2 ซี่๑2 - = 4 ๑๓ วอกษฐรจากคาวา 01455 มาสลับทกัน จะ ะได้วิธีที่แตกต่างกันกีวิธี ถ้าให้ 5 ทั้งสองตัว ๑ซซข่ 1าจํ านวนวิธีทีจะ ค่าร ร5ธกรง[รด มาจัดเป็นคําใหม่โดยไม่คํานึงถึง หนมาย แต่คําดังกล่าวต้องขึ้นต้นด้วยอักษร เจ
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อนี้ทำยังไงเหรอคะ🥺

.” กําหนด 38 โ0 และ โว๊ริ ดังรูป เมื่อเลื่อนขนาน เป88 ด้วย โิ๑ จากนั้น เลื่อนขนานภาพที่ได้ร จงหาพิกัดของจุดยอดของภาพที่ได้จากการแปลงดังกล่าว
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อนี้ทำยังไงหรอคะ เรื่องการแปลงทางเลขาคณิต

จงอธิบายว่ารูปต่อไปนี้เก ลื่ ยว่ารูปต่อไปนีเกิดจากการเลือนขนานด้วยเวกเตอร์ใด | ร โลร จงตอบคําถามต่อไปนี จุดของรูปต้นแบบ จุดบนภาพ (ถะ๐ ไทล๕6) (บกอ6อ) ฑิศทางการเลื่อนขนานหรือเวกเตอร์ของการเลือนขนาน : โทกล๕@ รูปที1 รูปที3 รูปที 2 รูปที่4 7 ร รูปที 3 รูปที1 ซูดิ! ฉ่ : รูปที4 รูปท3 วั 2 รูปท 1 ร
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ;—;

คก2ะญาด. บทท 4 | ความคล้าย 1 แบบฝึกหัด 4.3 6 จ่ ร ! 1, นนท์สูง 1.6 เมตร ในขณะที่เงาของตึกหลังหนึ่งยาว 15 เมตร เขาวัดความยาวของเงาของเขาที่ทอดไปตามพื้นได้ ยาว 1.2 เมตร จงหาความสูงของตึก ๑ 9/ ๑/ ๕ ซ่| ะสารวจหาข้อมูลโดยตัดกระดาษแข็งเป็น ะใช้กระดาษแข็งนี้เล็งหาจุดยอดของตึก จากการสํารวจ 30 ซม.
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

เรื่อง Buoyant Force ค้าบช่วยหน่อยยย;-;

1ทรบ๕6หือทร: 5๐0!หอ 1ทอ6 ๐แอง/เทย ๒1๐๒1!อ6ทาร สไวอ๐อบ1 เบ๐หตศท1 1๐อ1666. 1.โทร รอทธ ทธท ขอธเฮทเทย อทา 1ทอธ รอท์ทย ร๐๕!ธร 15 ธสศุบส! 1๐ 30 ง. ธบ1 พพทธท พซธเฮกทอ “ ท ห น - 1๐ ออก ต ๒ พัอติห ก รไอทอธ. . [ [2บอดูก! 1๐๒6 ” 20-09.6ผ -- ไช๊ขอหสทเ ไอย๒ย ” 6.9]ป 2. โทร ๒๐% ๐ ทาธ16! งจธไฮทร 1,500 ๒ฮู. ธิบ1 งทรธท ง/ธไฮทโทย 1ทธ เวอ% ไท 1ทอ งสเห่อท, ไห ไร ธสุบ๕! 1๐ 750 แฮ. คิทศ์ ไทธ เ๒บอหตท1 โอห๐อ ๐ 1ทไร ๒๐> ไ 1ทธ ฮูสงหัสทห็อท๕ส| ๓๕๐๐อ๕!อฮเสท์อท ๒ @สศุบ๕! 1๐ 10 ทา/ร2. 3. ค เวทุรทา, หกไอท ไร 12 ทาธ1ธเร งตฮ่อ, 15 ทาธ1ธเณ !อทฮู, สเทส 3 ทาธ1ธเร ทไฮท, ไร รไทแตเทย ไท 1ทอ 1๓ท < าไฮ(. ไก 1ทอ งเฮ1อฮะ ส่อทรไไ/ ธสุบ๕ไร 1.8 ๒ยฮ/ทา3, ก็ทส เวบอ๑หทสท1 โ๐๓๐๑. (๕สงทีฮห์๐๓๕| ๕๐๐6!เฮกสห์อท โร อธศสุบอ!1๐ 9.8 ทา/ร5?
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ใครรู้ช่วยบอกที ของคุณค่ะ🙏🏻

1ก ตัว ประกอทเของ ๓ ๆ ”% - 4 - เท่าก๊ับซ้อไดต 2 มจ+2ม9 322 + ม = 5 หารด้วย ม - 1 มีเศษเหลือเท่ากับเท่าใด 3 ค่า ม% ของสมการกําลังสอง 3ม* + 5ม% - 2 = 0 เป็นเท่าใด « ถ้า 4 =(-7 2] และ 13 = (-1,5) แล้ว คเก @ เท่ากับ 01 2 0 =. ณี 5. แซ๓ศํา๓อขซของสมการ ร 4 ๐ (๒1) “ ฒ ป 6. ตคาต องด6 - ตรงกับข้อใด 2 แปปองสการ (๒41100612) (%11)0(๓+2) 7 เซตคําตอบของสมการ ? = 12 *% *%*%3 8. เซตคําตอบของอสมการ ม* -%-220 62ะ45 < ๐0 9. เซตคําตอบของอสมการ = ะ9+2 10. เซตคําตอบของอสมการ 288 -71*+7%-2<0 11. เซตคําตอบของ |2% 4+ 1| = 2ะ + 1 12. เซตคําตอบของ |2% - 1| = |(ม+3| 15. จงหาเซตคําตอบของ |ม“*+ 2ม๐-3|=3-26-3%7” นาม ม๑วินหวง-5 หารด้วย % + 1 แล้วเศษจากการหารเท่ากับเท่าใด ) และ 13 =รุ่งป1< 4 ๕ 4) จงหาเซตคําตอบของ /%เ13 ตอบของ (ม* + 7ม + 12)(ม*+ 10% + 24) < 0 อบของ |(%|=มม-1 กอบของ |5% -7| < 0 ทําตอบของ |6 - 3%| < |2 + ม| สนาม ม -3 แล้วเศษจากการหารเท่ากับ 5 แล้ว กา เท่ากับเท่าใด
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครรู้คำตอบที่ถูกต้อง​ช่วยบอกทีค่ะจะได้ส่งการบ้านเเล้ว

องแสงที่เด็กซึ่งอ งอยูในน้ามองเห็นแมวที่ยืน ซั อยู่ริมขอบสระ เด็กที่อยู่ในน้าจะ ะสังเกตเห็นตําแหน่งของแมวเป็น
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

มีใครทำได้ไหมคะ อยากรู้ว่าจะได้คำตอบเหมือนกันไห

นทพ = บหยบา9 ฯ11 โดยที ท=3(6- 2)สําหรับ|= 1, 2 ๑/ บญ จ่ ฬ!เ จ่ ก « ถาขอมูลชุดท น มคาเฉลยเทากับ 77] 2
1/4283