ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ขอคำตอบหน่อยนะคะ (สอนวิธีทำด้วยยิ่งดี😄 เรียนไม่ค่อยเข้าใจค่ะ) ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

38) รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วย รีวคงที่ " 38) ความเรวคงท 10 เมตรต่อวินาที ขณะที่อยู่ห่างสิ่งกีดขวาง 9 ม บ ร ๓ ' ร ๑ ๆ.7ช เมอหามล้อทํางานแล้ว รถจะต้องลดความเว็วในอัตราเท่าใด จึงจะทําให้รถ ๕3 ” ร ร= 4 อดีเมือถึงสังกิดขวางนัน 0 ทา/52 , 0 3. 2.0 ทป8? 4 30ทปะ2?
เคมี
มหาวิทยาลัย

อยากทราบว่า -1.5 มาจากไหนครับ

0 คงที่ ปฏิกิริยา ห, (@) + 1/202(@) -> 0๐0(0 คายความร้อน 285 |ย ที 25%0 1 ลทฑ จงหาค่าพลังงานภายในทีเปลี่ยนแปลง ภัย=สหพ คอ=ญ0จ กเอ=ญศั 27 7 ง /เล =-28510 - ([.5เหอ)(8.3143/เ๒อ11๐(2981 - = (-285ฯ3.72) แง = -281.28 1
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏🙏

" ::: : : : ้1 1 11 11 156ใ15111311 5 50ฮัฒฒย ๑#๑๑๑ง๑ง๑๑๓สงจขอพ " 555 ้ 9 ๐6๐8๐6๐: ไ:ไ: = ้8 ---- ะ๑๑@@ ๑ต๑๐๑9๕49๑0จ9ขน»ต๑ ๑๕แจะงลจ9อดงห๑ยขจอแอฉยงอดสรนฉลแลอ>๑ขะร๑แลตะมอ9๑อคนลอ๑แจ9ก๑660ลน0๑90 9๓6 ย 000! 7. ในการผสมแมลงหวิปีกยาว ก0๓๐296012 7.1 จงหา ฮ๑๓๐(9๒๐ รุ่น ", และ 8, 7.2 จงหา อ๒๐๑๓๐๒๐๐ รุ่น 8, และ ฝี, 7.3 จงหาอัตราส่วน อ๐๓๐๒0๐ และ ฏไ
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

**ข้อนี้ใช้สูตรหรือวิธีคิดยังไงครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ🙏

/ ตัย «ฆ ฒณู / 4 ง 4“ ะ 2 6 ( 28. /วัตถุหนึ่งเคลือนทิในแนวตรง ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวด เป็นดังรูป ความเร็ว (กป5) 104< -104 รูป ประกอบปัญหาท้าทายข้อ 28 -เต้าขนาดของการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทางหนึ่งและขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่กลั : ทิศมีค่าเท่ากัน เวลา , มีดําเคาใด. ว วนาที
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยแปลหน่อยค่ะ

(0|028 โอร1 2ส9๕ 1 6๐26 ไลระ ๑๕ฟ์อทร : พิดลต ฝ้า6 ก็๐แอพไทชู เงลรรลซุ@ 6สทลร็นไห, โท6ท ๕ท๐๐รอ6 ไท6 วอ65ร1 ลทรพผล 1๐ กิน| โท ๕ล๕ท ๒เลท ใิลรรลซุ๑๕ 1 0เธลท[6 โลหากไทธู ไร ล ....,,.,.,(เล ๐ 6๐0 ลทส นง6ร1๐96 ๒ออ่น๕นีอท ปักล1 ไทง๐ไง6ร5 ทาน6ท เทอ ไทลท ๕ท๐๐5เทร ท๐1 10 นรอ6 ลรบู๊6โต่ลร, โลทน๋26ห5, ๕6ทอบู6ด!ไม ทาอยู่ไกิลส ๐[6ลเทไรทาร, ลทบว!๐ฟ์6ร ลูทส ฐูอหงะป๋า ๐ฑาอท6ร. 0ิ6ลท6 6อสน6นิอท [5 ล ท6๐นรน์6 รษรเทา .........,2.......... 9 อปิทา|26 ฝ้า6 เวหออ่น6ปังไป/ ลทย กิพัาดรร 6ก ตไม๕6ร6 ๕อทกทานทเป็ธร งห์ป่าไท ฟ่า@ ลชู๐-@๕๐รษ5เอทา, เท๕นผ่[ทชู 5๐6!!| ๐ลทไรทาร, [วเลทไ5, นงอร1๐6 ลทส ๒6๐๒1!อ. โทร ๒ท์ทด๒ล| ..........3.......๒. ๐ 0โฮสเท16 เวอสน6ฟ์อท [5 10 ฮ่สง๕1๐ อทไอทุวท์รอ5ร ไทล1 ลท6 รนรเลเทลเง!อ6 ลทส ทสเทาอทเอนร หเป่า อทงเอททาลท1. 1. 1. ททอ6ป้า๐ส 2. ๐น1ไ6๕๐ทา6 3. โนท6น็อท 4. ส่อม6!00ทาลอทะ 2. 1. ส่อรเชูท 2. ฝ่6ร[ชูทไทธ 3. สตู่6รเชทธส๕ (4. 1๐ สฝู่ลร[ชูท 9. แอเทิจ6 2. ร51อทา 3. เนไอ 4. ๕อ๐ล!
1/4120