ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🥺ขอบคุณล่วงหน้า

คำถามท้ายกิจกรรม ธีโนไทป์และูโนไบป์ของแต่ละลักษณะเป็นอย่างไร 2. สิ่งใตเป็นตัวกำหนดฟิโนไทป์ของสัตว์ประหลาดในแต่ละลักษณะ 3. เมื่อนำพ่อมาผสมกับแม่ ลูกที่เกิดขึ้นมีอัตราส่วนการเกิดจิโนไทป์และฟิโนไทป์เป็นอย่างไร จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร
ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🥺

4G 4G l 17:32 น. G 66 ใบงานที่ ๑ .. Q : * 1/2 ใบงานที่ ๑ เรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย คำชี้แจง : จงเติมความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยให้ถูกต้อง ตัวอย่าง เค็ม ความหมายโดยตรง มีรสชาติเค็มเหมือนเกลือ ความหมายโดยนัย คนเค็มมักไม่มีใครชอบ เพราะไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ๑. กล้วย ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๒. ลิง ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๓. นก ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๔. แพะ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๕. เก้าอี้ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย 5. เพชร ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๗. ดาว ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๘. หิน ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๔. สวรรค์ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๑๐. แกะดำ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ชื่อ ขั้น เลขที่ ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย =
ภาษาไทย
มัธยมปลาย

อยากรู้ว่าแต่ละข้อมันต่างกันยังไงอะค่ะ ช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะ

๘. ข้อความใดมีระดับภาษาต่างกับข้ออื่น การตัดสินใจซื้อของคนกลุ่มนี้ยังง่ายสะดวกดายเหมือนเดิม ข. รถเราดิ่งลงไปที่ใจกลางเมือง ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายของรถทุกคัน มนุษยสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ง. สินค้าที่อยู่ระดับครึ่งๆกลางๆมีโอกาสเจ็บตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายมีอยู่มาก ก. ค. ๔. ข้อความส่วนใดใช้ระดับภาษาต่างกับข้ออื่น
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ps

แบบฝึกหัด 1. กำหนดให้ (an) เป็นลำดับ โดยที่ ay = 2 และ a, = -4n-1 สำหรับ 1 = 2, 3, 4, .. งหาค่าของ ap0 2. กำหนดให้ลำดับ fay) มี a, = 3 และ dy - - เมื่อ n 22 จงหาค่าของ ago
ภาษาไทย
มัธยมต้น

🙏

C: Corect_the mlstahes, 1. These canot are Sweet. 2.I dont Ihe teas at all. 3. Id tthe to cut some pear for thls salad. 4. There Is much waters In thls Jar. 5. HoM many sandwich have บou bought? 6. You can take four Dotato from the bashet. 1. D0 you eat meats? 8. There Is much rlces In thiร dish. 9. พhere Is breads? 10. These berry are very Sueet. 11. There are four chair round the table. 12. These vegetable are green. 13. Where are the onlon? 14, 1 bought some chery In the aftermoon. 15.1adore pear. Clas. Schao Date. Teacher... อ
ภาษาไทย
มัธยมต้น

🙏

B: พite the 9ords In the corect_form. 1. There are three Coย (apple) on the plate. 2. Td the to taste these (cookle), 3. Nould gou the these (orange)? 4. he 4. Thts (cheese) Is too salty. 5. Ho) much (ผater) Is there โn the botte? 6. I usually drtnk (milh) In the morning. 7. Do you llhe (cucumber)? 8. How much (money) have gou got? นี่ เนื่อไม่ 6 9. This (meat) ไsnt fresh. 10. There are many (tomato) ไn thts salad. 11. I dont eat (butter) at al. 12. This (coffee) ts aufu. 13. How mang (banana) Jould uou like? 14. All her (dress) are beauttful. 15. Put some (salt Into uour Soup. Name.๔ ๒.Class. No.- School. เDate. Teacher.
ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ เรื่องสมบัติของวรรณคดีไทยงับ

แบบฝึกหัดเรื่อง สมบัติของวรรณคดีไทย คำชี้แจง ข้อความที่กำหนดให้ เป็นศิลปะการแต่งคำประพันธ์ในวรรณคดีใด จงเติมในช่องว่าง หักอาลัยนี้ไม่หลุดสุดจะหัก แต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ 1. จะหักอื่นขึ้นหักก็จักได้ สารพัดตัดขาดประหลาดนัก เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา เมื่อมอดม้วยแม้หมูหมาไม่มามอง 2. เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง เมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมา
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยข้อ2.1หน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

แบบฝึกหัดวิชาชีววิทยา (ว30241) เรื่อง การศึกษาทางชีววิทยา 1. กิจกรรมการตั้งปัญหาและสมมติฐาน โดยให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ (โจทย์จากหนังสือชีววิทยา หน้า 19) นักเรียนกลุ่มหนึ่งสังเกตได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกในที่ร่มจะเจริญเติบโตได้น้อยกว่าต้นไม้ที่ปลูกบริเวณ กลางแจ้งที่มีแสงแดดและต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำจะเจริญเดิบโตได้ดีกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้รับการรดน้ำ นักเรียนกลุ่มนี้จึงเกิดความสงสัยว่า แสงแดดและน้ำนั้นมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร จึงได้ศึกษาคันคว้าเพิ่มเติม จนได้ข้อมูลว่า แสงแดดและน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หากพืชได้รับแสงแดดและน้ำอย่างเพียงพอ จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ไป การเจริญเติบโตของพืชจะผิดปกติ จากนั้นจึงทดสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการศึกษาการ เจริญเติบโตของพืช โดยนำพืชชนิดเดียวกันมาปลูกในดินชนิดเดียวกัน 4 กระถาง ซึ่งมีการดูแลแต่ละ กระถางแตกต่างกัน ดังนี้ กระถางที่ 1 วางไว้กลางสนามที่มีแสงแดด และรดน้ำทุกวัน กระถางที่ 2 วางไว้ในห้องที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง และรดน้ำทุกวัน กระถางที่ 3 วางไว้กลางสนามที่มีแสงแดด และไม่รดน้ำ กระถางที่ 4 วางไว้กลางสนามที่มี วางไว้ในห้องที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง และไม่รดน้ำ จากการศึกษาของนักเรียนกลุ่มนี้ พบว่า พืชในกระถางที่ 1 เจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชใน กระถางที่ 2 กระถางที่ 3 และกระถางที่ 4 1.1 กำหนดปัญหาจากเหตุการณ์ที่กำหนดให้ 1.2 ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ในข้อ 1. 2 2. กิจกรรมการกำหนดตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการทดลอง (ให้นักเรียนดูโจทย์จากหนังสือชีววิทยา หน้า 23) 2.1 ในการทดลองนี้ จงหา ตัวแปรควบคุม ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ภาษาไทย
มัธยมต้น

มีใครพอจะทําได้บ้างมั้ยคะ🙋🏼‍♀️🐻

จากที่นักเรียนได้เลือกชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ในตอนที่สนใจ กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนอธิบายแนวทางการ สืบสานและอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์และการละครตามความเข้าใจ ของตนเองในประเด็นต่างๆ ที่กำหนดให้ (ศ3.2 ม.3/3) เหตุผลที่ต้องอนุรักษ์ : แนวทางในการอนุรักษ์ : แนวทางการสืบสานและอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร สืบสานและอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุรักษ์
1/4683