ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาเคมี 3 ปฏิกิริยา โดยวัดอุณหภูมิของสารก่อนและหลัง เกิดปฏิกิริยาเคมี ได้ผลดังตาราง อุณหภูมิของสาร (C) ปฏิกิริยาเคมีที่ ก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังเกิดนฏิกัริยาเคมี 1 25 30 2 25 20 3 25 40 ถ้าต้องการปฏิกิริยาเคมีที่ให้พลังงานความร้อน เพื่อนำความร้อนนั้นมาใช้ในการบ่มผลไม้ ปฏิกิริยาเคมีใดบ้างที่สามารถ นำมาใช้ได้ เพราะเหตุใด " เมื่อผสมสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์เข้าด้วยกัน พบว่ามีเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่ ข้างภาชนะ ปฏิกิริยาเคมีนี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อน ทราบได้อย่างไร "

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าา

1. วางลำโพงชิดกับปลายข้างหนึ่งของหลอดเรโซแนนซ์ เลื่อนลูกสูบออกช้าๆ จนกระทั่งได้ยิน งดังเพิ่มขึ้นมากที่สุด ครั้งแรกที่ระยะห่างจากปลายหลอด 3.3 เมตร ความเร็วของเสียงใน อากาศมีค่า 330 เมตร/วินาที จงหาความถี่ของเสียงจากลำโพง 2. หลอดเรโซแนนซ์ที่ใช้ในการทดลองชุดหนึ่ง จะให้ความดันสูงสุดสามครั้ง เมื่อเลื่อนตำแหน่ง ลูกสูบไปตามยาวของหลอดเรโซแนนซ์ ถ้าตำแหน่งสุดท้ายดังเมื่อลูกสูบห่างลำโพงมากที่สุด และห่างจากปลายกระบอกสูบ 100 เซนติเมตร อยากทราบว่าลำโพงสั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์ (กำหนดความเร็วเสียงในอากาศเป็น 348 m/s บครั้ง 3. ท่อปลายเปิดสองข้างยาว 80 เซนติเมตร เกิดการสั่นพ้องกับส้อมเสียงอันหนึ่งที่ให้ความถี่ต่ำสุด ที่จะเกิดการสั่นพ้องได้ถ้านำส้อมเสียงนี้ไปเคาะที่ปากท่อปลายเปิดข้างเดียวแล้วเกิดการสั่น พ้อง อยากทราบว่าท่อตอนหลังนี้ต้องยาวอย่างน้อยที่สุดเท่าไร 4. การทดลองหาอัตราเร็วเสียงในอากาศโดยใช้หลอดกำทอน พบว่า หลังจากเกิดสั่นพ้องแล้วก็ เลื่อนลูกสูบถอยหลังไปอีก 25 เซนติเมตรจึงเกิดสั่นพ้องอีกครั้ง ถ้าความถี่ 680 เฮิรตซ์ จงหา อัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่ากี่เมตร/วินาที 5. ถ้าความเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 340 เมตร/วินาที ส้อมเสียงจะต้องสั่นด้วยความถี่ต่ำสุด มีค่ากี่เฮิรตซ์ จึงจะทำให้เกิดเรโซแนนซ์ได้ เมื่อจ่อใกล้ปากกระบอกตวงซึ่งยาว 20 เซนติเมตร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

แสดงวิธีทำข้อ 10 ให้หน่อยค่ะ ต้องส่งภายในเย็นนี้แล้ว;-;;

ทว์ 20egetมอ00 (4ะ 1, e - 12 , N= 19 , 0. 14 ,3582) 2. 4 Hง 10.ม 4,48 า หาดช d 8re 3 9. NH 3 (ธน 18.00% 9), 60 สายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนจะสั่น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ มาทำข้อสอบเล่นๆกันเถอะงับ 😘❤ บางข้อเราก็ไม่เข้าใจ ใครรู้บอกหน่อยนะงับ อ้อนละน้าา☹ เรื่อง งานและพลัง นะค้าบบ

แบบทดสอบหลงเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นบัธยมศึกษาปีที่ 2 แงานและพลังงาน (loth snd Eners) คะแนน ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ บชายคนหนึ่งออกแรงผลึกกำแพงขนาด 200 N จงหางานที่ซายคนนี้ทำ ก. 0 ] 2) สมคิดออกแรงดันกล่องที่กำลังใถลลงมาด้วยแรง 300 N โดยกล่องยังไม่หยุดเคลื่อนที่ จงหางานที่สมคิดทำได้ในระยะ 10 m ตามแนวการไถล ข. 100 1 ค. 200 ) ง. 400 ) ก, 30 ] ข. 30 ] ศ. 3,000 ] ง. 3,000 ) 3) สมใจหิ้วถุงหนัก 70 N เดินลงบันไดสูง 3 m ใช้เวลา 30 5 จงหาว่าสมใจใช้กำังในการหิ้วถุงไปเท่าใด ก. 3 W ข. 7W ง. 6,300 W 4) เครื่องจักรสำหรับยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 5,000 วัตต์ ถ้านำเครื่องจักรนี้ไปยกวัตถุหนัก 2,500 นวดัน ค. 90 W ให้ขึ้นไปในแนวดิ่งได้ระยะ 4 เมตร จากพื้นดิน จะใช้เวลาเท่าได ก. 2 วินาที ข. 5 วินาที ง. 12 วินาที 5) เด็กหญิงเรียนดีถือหนังสือเรียนหนัก 20 นิวตัน ขึ้นลิฟต์จากขั้น 1 ไปยังชั้น 3 ซึ่งอยู่สูงจากพื้น 8 เมตร ใช้เวลา 40 วินาที จงหางานและกำลังเนื่องจากแรงที่เด็กหญิงเรียนติถือหนังสือเป็นเท่าใด ตามลำดับ ศ. 8 วินาที ก. 800 3, 20 W ข 20 J, 800 W ค. 160 J, 4 W ง. 4 W, 160 ] 6) สมหมายหนัก 50 kg ได่เชือกสูง 3 rm ใช้เวลาทั้งหมด 20 5 จงหางานและกำลังที่สมหมายใช้ (g-=10 ก/s) ก. 75], 150 W ข. 150 ), 7.5 W ค. 75 J, 1,500 W ง. 1,500 บ, 75 W 7) งานในข้อใดมีค่าเป็นศูนย์ ก. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตั้งฉากกัน ข. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่มีทิศเดียวกัน ค. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ทำมุมกัน ง. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน 8) วัตถุที่มวลเท่ากัน วางอยู่ที่ระดับความสูงต่างกันดังภาพ วัดถุชึ้นใดมีพลังงานศักย์มากที่สุด ก. วัตถุ A ค. วัตถุ C ข. วัตถุ 8 ง. วัตถุ 0 9) จากภาพข้อ (8) วัตถุ A มีมวล 8 kg ตกลงมายังพื้น โดยมีระยะทาง 2 m ขณะกระทบพื้นจะมีพลังงานจลน์เป็นเท่าใด (g= 10 m/s) ข. 160 ) ก. 16 ] ง. 1,800 ] ศ. 400 ]

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

คือเราจะเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะแต่เราคิดพล็อตเรื่องไม่ได้ใครรู้เกี่ยวกับกฏหมายนี้บอกเราหน่อยค่ะและเราก็ไม่ค่อยเข้... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยสรุปให้หน่อยครับ . . . . . . . ขอบคุณครับ🙏🏻 นี่คงเป็นการท้องที่น่าเศร้ามากๆ เด็ก 17 ปีมากับพ่อ บอกว่าเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ซักป... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5183