ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยตอบข้อ3หน่อยงับ 🙏🏻

8 จงเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในปากับนาข้าว 4. แต่ละพื้นที่บนโลกมีความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนกันหรือไม่ อ 5. นักเรียนจะช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าได้อย่างไร
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยเฉลยและช่วยอธิบายข้อ3ให้หน่อยค่ะ

หารและพลังงานจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างไร ก. เป็นส่วนประกอบของร่างกาย ข. เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกาย ==%=% ค. เป็นสารสร้างปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ ง. เป็นส่วนสร้างฉ่
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

การแก้โจทย์สมการกำลังสองสองตัวแปร

เคาหลตางวคดมนเลส้น 5 86ลู ๑๑๑ (๑๕๑๕๑4๑4๑๑๑๕44๕๑๑๕๕๓๕๕๓๓๓๕ %” ฆ/ = =ณ๕ ห้องรูปสีเหลียมผืนผ้ารูปหนึงมีพื้นที ยาวของเส้นรอบห้องทั้งหมด เละห 104 ตารางเมตร ถ้าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง ๑-----.-----ีี----ีู-.-----.-----=--=-======--<- 2-๑--- 2. 3 65๐ * 3555 5. 110 @๑๑๑๓๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๓๓๑๑๑๓๑๓๓๓๓๐๑๑๑๑๐๓ค9๓๐99๑๑๐๐9๐69ต9ก6 5 60
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ใครใจดีช่วยคิดหน่อยค่ะ

๕๕4 ๐ แสดงวิธีทําอย่างละเอียด 1. แสดงวิธีทํา 2.39 ในรูปเศษส่วน 2. แสดงวิธีทํา หาค่าของ 1000 - จู้27000 + งจู6400
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับ🙏🙏

ฮ่ ส =. เซร 5 ง = แมือออกแรงดึงสปริง 10 ง สปริงยืดออกจากเดิม 5 ๕๓ฯ ถ้านํามวล 2 ๒5 มาติดที่ปลายสปริงแล้ว 1! เมือปล่อยมวลจะมีคาบการสันเท่าใดต่อหน่วยวินาที
ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยเรียงหน่อยค่ะ ตันจริงๆ สับสนไปหมดเลยค่ะ

( -9 สค ช่องว่างหน้าข้อคร เสสอปได้ มด้ 2 1 คําชี้แจง : จงเลือกตัวอักษรหน้าข้อควา กัน อ ธ์กั ผัน ด้านซ้ายมือให้ถูกต้องแล๊ะ ะสัมพั ะส ตไหญี ราผง เปรียบเธอเพชรงามน้าหนึ่ง หวานปาน ส ม เดอนหา แมงกะพรุนระเหยเป็นไอได้ เนื่องจากร่างกาย ว๐ แมงกะพรุนประ กอบด้วยน้ากว่า 98% ..@ เต เสียงบ่นของแม่ที่ดังมาจากชั้นล่าง -@ ดูคนนันสิแต่งตัวเป็น “กาคาบพริก” ค. ข้อเท็จจริง . ง. ข้อคิดเห็น . ง ความรู้สึก
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ขอวิธีทำอย่างละเอียดหน่อยค่ะทั้งสองข้อเลย

๕๕4 ๐ แสดงวิธีทําอย่างละเอียด 1. แสดงวิธีทํา 2.39 ในรูปเศษส่วน 2. แสดงวิธีทํา หาค่าของ 1000 - จู้27000 + งจู6400
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเเสดงวิธีทำเเบบละเอียดให้หน่อยค่ะ

ละ. ฉ่ป. = 5/ =“ 9, =. ฯ พลอยขีจักรยาน โดยเริมต้นทางจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก 8 กิโลเมตร ถึงป้อมตํารวจไปทางทิศเหนือ 14 กิโลเมตร ถึงสถานีอนามัย แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก 13 กิโลเมตร ถึงศาลาพักร้อนไปทางทิศใต้อีก 2 กิโลเมตร ส.ุสํ. ร้น เร่ " ฐ ว ถงทหมาย ดังนั้นที่หมายอยู่ห่างจากโรงเรียนเท่าไร เหนือ ตะวันต ตะวันออก ..
1/4270