ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ชิ้นที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้นักเรียนเปรียบเทียบเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบันมี ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

หาช่วยหน่อยครับ

ตรงเวลา ถูกต้อง ชื่อ ชั้นม. เลขที่ ครบทุกข้อ สะอาดเรียบร้อย ตั้งใจทำงาน ใบงาน เรื่อง อารยธรรมโรมัน กิจกรรม จงเติมคำในช่องว่าง ๑. ตำนานการสร้างกรุงโรมกล่าวว่า. ๒. ฟอรัม (Forum) คือ, ๓. พวกอีทรัสกัน (Etruscan) ตั้งอาณาจักรบริเวณ, ๔. ความเจริญที่ชาวโรมันรับมาจากพวกอีทรัสกัน คือ ๕. ระยะแรกโรมันปกครองแบบกษัตริย์เรียกว่า.. โดยใช้สัญลักษณ์. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ถูกพวก.. นำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของ 5. สาธารณรัฐโรมัน ประกอบด้วยสถาบันการปกครองที่สำคัญดังนี้ ๖.๑ กงสุล คือ - อำนาจหน้าที่ - อยู่ในวาระ ๖.๒ สภาซีเนต คือ. - บทบาทหน้าที่ ๖.๓ สภาราษฎร บทบาทหน้าที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

อยากได้คำตอบครับ ขอบคุณครับ

Past perfect - Read the table. Put the verbs in brackets into the past perfect or the past simple. had + past participle Affirmativeะ IYou/He/We/They etc. had already left. Negative: IYOน/He/We/They etc. hadn't called. Interrogativeะ Had I/you/he/we/they etc. done it? Short answers: Yes, I/you/he/we etc. had./No, \/you/he/we etc. hadn't. We use the past perfect for - actions which happened before another action in the past. She had painted the room when he arrived. - actions finished in the past whose result was visible in the past. He was tired. He had worked since morning. Time expressions used with the past perfect: before, after, already, just, for, since etc. (see) a ghost. (be) in London for two years before (move) to New York. 1 She was scared. She 2 He he 3 Suddenly, she 4 They (hear) a strange noise. (not sleep) for days and were exhausted. (already/leave) the house (arrive) 5 She before they

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ อยากได้แนวคิดทุกข้อพร้อมคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏🏻😺

ตอนที่ 1 ข้อใดกล่าวถูกต้องให้นักเรียนตอบ ก ถ้าข้อใดกล่าวผิดให้ตอบข และแก้ให้ถูกหลังคำตอบด้วย 1. น้ำเชื่อมเข้มข้น 5 % โดยมวล หมายถึง มีน้ำตาลอยู่ 5 กรัม ในน้ำ 100 กรัม 2. น้ำเชื่อมเข้มข้น 15 % โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัมมีน้ำตาลอยู่ 15 กรัม 3. สารละลายกรดอะซิติก เข้มข้นร้อยละ 12 โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัม มีกรดอะซีติกอยู่ 12 กรัม 4. น้ำส้มสายชูเข้มข้นร้อยละ8 โดยปริมาตร หมายถึง มีกรดอะซิติกอยู่ 8 กรัมในสารละลาย 100 cm 5. ทิงเจอร์ไอโอดีนเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรหมายถึง มีไอโอคีนอยู่ 10 กรัมในเอทานอล 100 กร 6. สารละลาย NaOH 5 % โดยมวล หมายถึง มี NaOH อยู่ 5 กรัมในสารละลาย 100 cm ตอนที่ 2 ให้ตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ( ( 1ม 1 = 1, 0ี : 16, Fha = 83 C0 65.5 7. สาร ละลายน้ำตาลซูโครส C, H, O, เข้มข้นร้อยละ 16 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 600 crm จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่กรัม ก, 16 ข. 96 ค, 342 ง. 600 8. จากโจทย์ข้อ 7 จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่โมล ก. 1 "ข. 0.96 ค. (0.42 ง, 0.28 9. จะต้องใช้ NaCl อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 8.5 ข. 19.2 ค. 4,2 ง. 240 10. จากข้อ 9 จะต้องใช้ น้ำ อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 240.1 ข. 220.8 ต. 19.2 ง, 8 11. สารละลาย H,SO, 96 % โดยมวล มีความหนาแน่น 1.84 cท จงหามวลของกรด 1,SO, ในสารละลาย 1 dm ( 1,000 cm ) ให้หามวลของ H,S0, ในสารละลาย 1 dm ก่อน โดยเอา 1.84 x1,000 จากนั้นจึงนำไปแทนต่าสูตรได้ ก. 1,84) ข. 184 ค. 1,766.4 ง. 176,64

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ทุกคนคะช่วยหน่อยค่ะขอแบบด่วนที่สุดเลยยยยยยยยย พรุ่งนี้เค้าต้องใช้สอบแล้วคือครูไม่เคยสอนเลย🙏🏻😭

แบบฝึกหัด 9งเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. คำในข้อใดไม่ออกเสียง "อะ" ทั้ง 2 คำ 2. ผลิตภัณฑ์ พระชนมพรรษา 4. ศีลธรรม โบราณวัตถุ 1. ราชบุรี คุณสมบัติ 3. จรรยา นนทรี 2. การพาดหัวข่าวในข้อใดเมื่ออ่านแล้วได้ใจความที่สุด 1. วาติกันไกล่เกลี่ยศึกเลบานอน 3. ตำรวจคว้าน้ำเหลวฆ่าโหตนายด่าน 3. ข้อใดมีคำที่รูปสระออกเสียงทุกคำ 1. นิตินัย ภูมิลำเนา โลกธาตุ 3. ชาติรส ภูมิประเทศ ตรีโกณมิติ 4. ข้อความใดมีเสียงพยัญชนะต้นของทุกพยางค์รวมได้ 2 หน่วยเสียง 1. ตามตำรับราชรณยุทธ์ 2. คลอดลูกพญานาคตุ่นชาวบ้านง่ายๆ 4. ตกทองอีกแล้ว คราวนี้นักศึกษา 2. ประณีธี ภูมิฐาน ประสูติกาล 4. สวัสดิการ ภูมิปัญญา ญาติกา 2. พันลึกล่มลั่นฟ้า คั่งคับขอบคงคา 4. อธิกท้องแถวธาร 3. 5. คำในข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า "กุลธิดา" ทุกคำ 1. ธารกำนัล นรกภูมิ 2. อุณหภูมิ กาลสมัย 4. ธรรมธิปไตย อุทกภัย 3. โฆษณา สมาคม 6. คำคู่ใดที่ต้องลงเสียงหนักทั้ง 2 พยางค์ 1. ลินิน มนเทียร 2. ความสุข ระราน 4. ระวัง ยอบแยบ 3. ปั้นจั่น มะเฟือง 7. คำในข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า "ปรารถนา" ทุกคำ 1. ศาสตรา จักจั่น 2. สรรพางค์ ตุ๊กตา 3. นมัสการ สัพยอก 4. มูลนิธิ ลักลั่น 8. ข้อใดใช้การเน้นเสียงแก้ไขความกำกวมได้ 1. สมศักดิ์ตั้งใจเรียนเคมี 2. วีระเตะตะกร้อสวย 3. อย่าซักเสื้อขาดนะสมศรี 4. น้ำมันหมตราศรีเลยขับรถไปไม่ได้ 9. ข้อใดมีคำที่ออกเสียงสระต่างจากพวก 1. จำ ดำ น้ำ 2. ก้าว เท้า เก้า 3. ชอล์ก กล่อง ลอง 4. แล่น แพร แรง 10. คำคู่ใดมีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันทั้ง 2 พยางค์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบบบ

จงอธิบายหลักการทำงานในการเคลื่อนที่ของรถไฟความเร็วสูง โดยอิงหลักการทางฟิสิกส์แบบละเอียดและเข้าใจง่ายเป็นหลัก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

จงอธิบายหลักการทำงานในการเคลื่อนที่ของรถไฟความเร็วสูง เลือนที่ โดยอิงหลักการทางฟิสิกส์แบบละเอียดและเข้าใจง่ายเป็นหลัก " วันนี้มีข้อสอบข้อเดียว * เขียนอธิบายใส่กระดาษ หรือ ใส่ Ipad ก็ได้ เกณฑ์การให้คะแนนจากการอ่านเข้าใจและอ่านง่ายเท่านั้น * ข้อสอบวันนี้เต็ม 20 คะแนน ลดลงตามความเข้าใจ ข้อเขียนวันนี้ มีกรรมการพิจารณาถึง 3 ท่าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🙏

คะแนน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ บทที่ 1 ลมฟ้าอากาศรอบตัว เรื่องที่ 1 บรรยากาศของเรา (4) ชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ คำชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่ชั้นบรรยากาศและลักษณะสำคัญของชั้นบรรยากาศที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้อง : : 1. เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ระหว่างโทรโพสเฟียร์และ สตราโตสเฟียร์เป็นเขตที่แบ่งชั้นที่มีไอน้ำและไม่มีไอน้ำ ก. โทรโพสเฟียร์ 2. ส่วนผสมบรรยากาศที่สำคัญ คือ อากาศแตกตัวเป็น ข. สตราโตสเฟียร์ ไอออนสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุบางความถี่ได้ 3. บรรยากาศที่อยู่ในระดับความสูงจากผิวโลก 500 กิโลเมตรขึ้นไป ค. มีโซสเฟียร์ ไม่มีแรงดึงดูดของโลกมีแก๊สเบาบางมากจนไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ บรรยากาศ ง. เทอร์โมสเฟียร์ 4. ชื่อเรียกบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ สตราโตสเทฟียร์ และมีโซสเฟียร์ รวมกัน จ. โทรโพพอส 5. อุณหภูมิลดลงตามระดับความสูงซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ -140 % ฉ. บรรยากาศชั้นสูง 6. ดาวตกและอุกกาบาตจะเริ่มลุกไหม้ในบรรยากาศชั้นนี้ ช. โอโซโนสเฟียร์ 7. ชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากที่สุด ซ. ไอโอโสเฟียร์ เ. 8. ส่วนผสมบรรยากาศที่สำคัญคือ โอโซน ณ. เอกโซสเฟียร์ 9. อากาศเบาบาง มีเมฆน้อย อากาศไม่แปรปรวน นักบินจึงนำเครื่องบิน ญ. ไฮโมสเฟียร์ อยู่ในชั้นน้ 10. เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่เหนือสตราโตสเฟียร์จนถึงขอบนอกสุดของ บรรยากาศ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5259