ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

สงสัยว่าทำถูกมั้ยคะ ช่วยหน่อยค่ะ

1.จงหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำ จงหามวลของธาตุ X ที่รวมพอดีกับออกซิเจน 3.2 กรัม เกิดเป็นออกไซด์ของธาตุ X อย่างเดียวหนัก 11.2 กรัม 1.2 - 3.2 - 8 2.จงทำสมการให้สมบูรณ์ Na Br HBr + NaOH +

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

🙏🏻

ว็จทย์ แห่งคอนกรีตอันหนึ่ง วางบนแผ่นกระดานยาวที่ทำเป็นพื้นเลียง สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ระหว่าง สองผิวมีค่า 4, - 1,0 และ 4, - 0.80 จงหาค่ามุม 6 ที่พื้นเยียงทำกับแนวระดับที่ทำให้แท่งคอนกรีตเริ่มเคลื่อนที่ และหลังจากเคลื่อนที่แล้วแท่งคอนกรีดจะมีความเร่งเท่าใด ถ้าค่ามุมไม่เปลี่ยนแปลง "วาดรูปคานโจทย์ เขียนแรงทั้งหมดที่กระทำกับวัดถุ จะทำให้นกงกาพอก และเแก้ปัญหาโจทย์ได้ง่ายขึ้นเป็นเทคนิคอีก อย่าง ในการทำโจทย์พิสิกส์" "แรงทั้งหมดเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุที่พิจารณาไม่ใช่แรงที่กระทำกับพื้นหรือสิ่งอื่น จะวิเคราะห์ที่ วัตถุและใช้แรงที่กระทำกับวัตถุเท่านั้น เมื่อวารูปแล้วจะเห็นว่ามีแรงกระทำกับวัตถุเป้าหมาย 3 แรง คือ แรงเนื่องจากน้ำหนักของวัตถุ พ ต มีทิศติ์งลงเสมอ , แรงเสียดทานของทื้นที่ผิวสัมผัส 1 ใน แนวขนานกับพื้นเยียงทิศขึ้นสวนทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พยานเคลื่อนที่ลง, และแรง พื้น N ในทิศตั้งลากกับพื้นเอียง จากนั้นแตกแรงเนื่องจากน้ำหนักของวัตถุออกเป็น 2 แนวที่ตั้งฉาย กันคือ mg in uละ ag cw ดังรูป" และแรงปฏิกิริยาของ "มุมนี้ -0 มุม ที่เหลือกัดไปคือ () มุมกายใน 6 รามกันได้ เพ) ใช้ ไหนครับ W 5 tng หามุม 6 ที่ทำให้แห่งคอนกรีตเริ่มเคลื่อนที่ แสดงว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเป็นแรงเสียดทานสถิที่มี่ามากที่สุด พิจารณาตามแนวเยียงของพื้นจะได้ จาก EF = ma หา f, จาก f 4 N รู้น. ไม่รู้ N พิจารณาแนวตั้งฉากกับพื้นเอียง หาแรงปฏิกิริยา N จาก EF = mม จะได้ N mg cost = ma N - mug cos8 = 0 (ไม่เคลื่อนที่แนวตั้งฉากกันพื้นคียง 4 ) N = 1g cost)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะนะคะ

รายงานโครงงานวิทยาศเสตร์ 1. ให้นักเร่ยนสมคนห้ว ข้อรายงานโครงงานตั้งแต่หน้าปกถึงหัวข้อ สุดท้ายว่าประกอบดวมหวขอเดปาง เช่น 1. หน้าปก 2. กิตติกรรมประmศ 3. บทคัดม่อ X ถ้าเป็นปทุที่ 1 -5 เชียนชอปทุและหัวข้อบ่อยของ6ตละปทด ร้ายงาน ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น (เรียงตามลำดับ ) กล้ วยคะ*

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ ☹️☹️

EXERCISE Fill in the blanks with the given words. d. destroy C. ground a. polluted b. careful h. Dirty e. garbage f. floods g. Cut down It is clear that we are destroying our environment. We see (1) thrown in the river and on water in the canals of Bangkok. We find (2) land. We (3) to the WOod and then there are trees Use (4) We don't think of the future. We don't understand that we cannot (5) nature without serious consequences. We may Soon have no clean water. The air will be too (6) to breathe. The (7) will be hard and it will be impossible to grow anything. Let us be more (8) of this earth. It's the only one we have.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ ☹️☹️

P a8e \16 ฝดสี่เหลืกร ศัก T/F T/F TRUE / FALSE: Read the headline, True (T) or False (F). Plants (B1) 1. Schools always taught children that there were five oceans. T/F Pla 2. The Southern Ocean goes around the South Pole and Antarctica. T/F actually, 3. National Geographic says the Southern Ocean is not a real ocean. T/F FC 4. A geographer said it was important to recognise the Southern Ocean T/F animal 5. The Southern Ocean can impact how children view the world. T/F too. Plะ 6. The Southern Ocean can help children to learn about climate change T/F grow 7. The Southern Ocean has fragile ecosystems. every" 8. The article says the Southern Ocean is home to polar bears. impe SYNONYM MATCH: Match the following synonyms from the article. Column B fror Column A a. opinion the 1. thought b. genuine 1) 2. show C. area 3. real C d. reveal 4. viewpoint e. sea 5. attention f. delicate 6. impact g. believed 7. distinct h. affect 8. region 9. fragile 1. separate 10. marine j. awareness Write the meaning of these words in Thai. "Without a healthy environment we cannot end poverty or build prosperity. We all have a role to play in protecting our only home: we can use less plastic, drive (e5, Waste less food and teach each other to care." - Secretany-General, Antonio Guterres healthy environment poverty build prosperity protect role waste without Acmowledgement The complaton sspsclicay Put tonetherInto

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ใส่คำตอบอะไรกันบ้างคะจากเนื้อหา ช่วยหน่อยค่ะ 🥺

เกิดไรขันกังสั้งแวดล้อมyo) (งา แปลว่า ด ทับ What is happening to.the Environment? Rivers mพัยใหม่ A new study shows that 86 per สะพวณขัมแม่น้ำเทพ cent of the world's rivers have been damaged by human activity. The study was Conducted by researchers from a university in Toulouse, France. เคทะน์ They examined data on over 2,500 rivers around the world)but they did not Look at rivers in the polar regions of the Arctic and Antarctica or in deserts.)The scientists looked into changes to biodiversity over the past 200 years. They)discovered that biodiversity in over half of rivers has been seriously damaged by humans. The researchers said there were many reasons for this damage. A big reason is the introduction of new species of fish into rivers. Other reasons include polution, dams, overfishing, farming and ปลก) : อ่างๆ mราะน climate change. The researchers say the worst-hit rivers are in western Europe and North America. This is because these regions have large and rich towns and cities. The เมือที่มาฐานางเบ lead researcher said: "Rivers which have the most economic development around ่"ง them, like the Mississippi River, are the most strongly impacted." The River Thames inj London was one of the worst-affected rivers in the study. The least- impacted rivers are in Africa and Australia. The researcher said: "This is probably due to a slower rate of สูคนที่ 90 191 เสชมา ความ นนา Iณนนยฆาก industrialisation in Africa and low population density around rivers in Australia." He added that rivers in many rich nations are unrecognisable compared with how they were 200 years ago. เลวมาก เลวที่สุด / HgrSe / the Nor s t 3/ be tey / the st ดีมา ก ดที่สด Acknowledgement

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

อยากได้วิธีทำเเบบละเอียดครับ

70 cน และ 30 cm 3 60 cm และ 40,cm 3. 4. 50 cm และ 50 cm 108. เมื่อทำให้ดาร์บอนทั้งหมดใน K,CO, บริสุทธิ์ หนัก 420 กรัม เปลี่ยนเป็น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกโมล (K = 39, C = 12, 0 = 16) K,Zn,Fe(CN) l, จะได้ 1. 0.25 2. 0.50 3. 1.60 4. 3.20 197. ในอุตสาหกรรมการเตรียม NaOH จะทำได้จากปฏิกิริยาเตมีระหว่าง Na,Co, และ Ca(OH), ดังนั้นถ้าได้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ดูให้หน่อยค่ะ ว่าทำถูกไหม🙏🤍

4 Put the verbs in brackets into the present simple 4 "s got Preposit We use prepC happens. On weekdays, my family We use at wi 1_get 1. - the time: Up (get up) at 7 o'clock. Mum - festivalsะ S 2)_helps school and Dad 3) prepares (help) my brother and sister dress ๑ the expre s (prepare) their lunche Then they 4) hove At 8 o'clock, Dad 5) Comes d at the we (have) breakfast togethe (come) to my room We use on - days: on wake me up. You see, I 6) Stourts School at 9:30, s0 7) Nakes Up too early. Mum and Dad 8) dnive kids to school and then they 9) Hake the train into town. 1 10) che cks emails during breakfast. Then 11) mes my buddy Charlie and we 12) Cotch bus to school together. This is a typical weekday mornin in my family! - dates: 0 (starl ๑ the expr (not/wake up า (drive) th We use in ๑ monthระ t (take (check) m 9 season (mee * years: (catch) th ๑ the exp hour, i. etc. Tย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะ

6. นักฟุตบอลเตะลูกบอลให้พุ่งไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ได้การขจัด 100 เมตร จงหาเวลาทั้งหมดที่ลูกบอลูกนี้เคลื่อนที่ 7. ขับเรือแล่นด้วยความเร็วต้น 10 เมตร/วินาที แล้วเพิ่มความเร็วเป็น 40 เมตร/วินาที ในเวลา 10 วินาที จงหาความเร่ง 8. ขับรถออกจากจุดหยุดนิ่ง จนมีความเร็ว 10 เมตร/วินาที ใช้เวลา 20 วินาที จงหาความเร่ง 9. เด็กแว้นขับรถซิ่งได้การขจัด 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จงหาความเร็วของเด็กแว้น 10. นาย A นาย B ขับรถแข่งกันนสนามแข่ง โดยสนามแข่งยาวเป็นเส้นทรง 300 เมตร และนาย A ขับด้วย ความเร็วเป็น 2 เท่าของนาย B จงหาว่า นาย A จะขับรถถึงเส้นชัยก่อนนาย B เป็นเวลากี่วินาที (แสดงวิธีทำอย่างละเอียด) 100% 08:52

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5040