ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยทำข้อ​ 1​ ใหญ่​ กับ​ 2​ ใหญ่​ ให้หน่อยครับ

ท๐๕6ลเอน|!ลห 4ห ลหอนทส นร 1 @๒๒0 ไทไล1๐ท 1ท6 เหอสร ไท เท๐ ๒๐% งหข่า ข่า6๕ ลเห ละอนทศ์ พร (ล-]). ไทแฮท หมอหต่ สต่อร6พ๒6ร เมท๕ท เพ๕ รอ6 เลไทนิทยร? โทอท ไร1อท, ๕ทอ๕ ลตส เอดลล1. 6๐ท๐๕๑๓ ทล!!| ๒ษร๒๕ |โทย รเลในอ@ นยุย!อ 5่6น!ใน6 เน สะเท1๒โพอท ฮุล!ไอพฬ, ลไทฟิทย ฮูลร์กิพ 0อ่หล1 อลไท1อ ธ หน2อห 2 (๐ทา๒!616 ฝ่า6 ๕ทลห เทฝ่า ปูท6 เมอหฝ่ร โหอทา ธิ%อ๕5อ 1. 2ร 7๐หฬ ๐ ลห เฏิ!ล๕6ร 10 ร6๑ ล อะ เทนรไ6 ล ๑ห์อหเละ ๐ะ ลท ลไร1 ไ๒นธแอห
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะพี่ คณิตศาสตร์ม.6 พวกหนูไม่เก่ง

2. จากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้ จงหาเปอร์เซ็นไทล์ที่ 8 คะแนน ความถี่ 873-880 1 881-888 8 889-896 อ 897-904 1 905-912 ธร 80 3. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ คะแนน จํานวนนักเรียน 50-59 2 60-69 6 70-79 * 80-89 ว 90-99 5 รวม 23 9 4สย นักเรียนที่สอบได้ 75 คะแนน ตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่เท่าใด
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะพี่

แหเลตนภณอ 960โ หภาพษูนหเรชาน เนเหหลษษานเพ 61 ' เรชานตกแดนล098ษ98ทีท ย15 หเหเกชานทดอก 902 หถาพษุนรนหเกชานภูด% เษ๒เวิทหทรษษาเหเรชานชูเขนแลแพดบพทกเทรษน5 โโ 06โ =ม « 66-06 06 68-08 05 6101 5บ 69-09 < 6606 ' 6บ"09 " 6606 ดแบยษ แล ญิ ด 1ษ 06โ หเครานบทู๑๑แกล๒หหรลษแพษทกาพนะน ไ
ภาษาไทย
มัธยมต้น

อยากทราบความหมายของสองกรอบนี้ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ🤗😥

ผู้เชียสินอย่าเชียศักดิ์ ๒ย่าเบียดสียดแก่มิคร ที่ขอบช่วยยกย๓ ขอบชิคมักจวงจาก ผิจะจับจับจงมั่น ผิจะหมายหมายจงแท้ อย่ารักห่างกว่าชิค ย 8 อย่าถือเอาดินกว่าอีก ภักคือย่าด่วนเคียดต % ที่ผิดช่วยเตือนตอบ อย่าขอขลารักมิคร พบศัตรูปากปราศัย ผิจะตั้นค้้นจงตาย ผิจะแก้แก้จงกระจ่าง คิดข้างหน้าอย่าเบา เมื่อเข้าศีกระวังตน
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยข้อนี้หน่อยนะคะ 🙏🙏🙏✨💕

11. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จํานวน ถ้าควอไทล์ทีหนึ่ง ควอไทล์ที่สอง และควอไทล์ทีสามเท่ากับ 18, 25, และ 28 ตามลําดับ แล้ว ค่าเฉลียเลขคณิตของข้อมูลชุดนี่เท่ากับเท่าใด [0-ฝมี87 50/38]
1/4276