ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงคะ งงมากเลย เรื่องความสัมพันธ์แบบมุม-ด้าม- มุม

หนิวสือเรียน รายวิชาพื้นวาน 5 0 บทที่ 2 | ความเท่ากันทุกประการ 4 = ค๕ ภ20 65 ล8= 45 กําหนดให้ [วิค800 มี 08 = 0ล /เงิด = ธ8ดิภ 4เ80 = 8ล6 ถ้าวลิธิ= 68” จงหาขนาดของ (8,/
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

อธิบายให้หน่อยได้ไหมคะ พยายามเรียนเเล้วเเต่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ใครมีสรุปมาสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

ต๊ว๒ น 2%40099 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ตั ย | 40% . ย ด ะ ครี่ เครื่อ หย งงยนต์เครื่องหนึ่งทําให้เครื่องจักรทํางานได้ 360 กิโลจูล ในเวลา 1 นาที เครื่องยนต์เครื่องนี้ มกําลังเท่าใด ก หากําลังได้ ด 9 จากความสัมพันธ์ 6 = 7/ ซึ่งหน่วยของเวลาเป็นวินาที โดยงา ถื น 360 6 กิโลจูด มี มีค่าเท่ากับ 360 % 1,000 = 360,000 จูล "เต้าค 60,00| ว 2” = 6,000 )/5หรือ 6,000 พง เพราะฉะบั้บ เคจี่ 3. อ ซั พราะฉะนัน เครื่องยนต์นี้มีกําลัง 6,000 วัตต์ หรือ 6 กิโลวัตต์ ชายคนหนังดันรถทีจอดขวางให้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 3 เมตร ใช้เวลา 10 วินาที ถ้าออกแรง 100 ฉิวตัน 2 0 โธลธ[โ[โฝ็ปปฟฟฬลชลชรล - - ชายคนนันมีกําลังเท่าใด รถทดลองคันหนึ่งมีกําลัง 60 วัตต์ ถ้ารถทดลองคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะ ะทาง 3 เมตร ใช้เวลา 2 วินาที แรงขับ เนื่องจากเครื่องยนต์ที่ทําให้รถทดลองเคลื่อนที่เป็นเท่าใด เครื่องยกของเครื่องหนึ่งมีกําลัง 500 วัตต์ ถ้ายกสิงของชินหนึ่งหนัก 600 นิวตัน ได้สูง 3 เมตร จะใช้เวลา ล่ง ลันใการทํางาบนอกจากจะพิจจากการทงานเืองาก : ณี 4 ฆ่ พ : 1+เเฉ ในการยกสิงของชินนีเท่าใด
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

บอกหน่อยค่ะ

ล่ ฆ ฆ ฒษ์ =ู ๐ 4. จากแผนภาพเรืองการแลกเปลี่ยนแก๊ส จงเติมคําลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 4.1 เล| พลาสมา เซลล์เม็ดเลือดแดง = ถุงลม ฆ/ ฆ ซ่ ผนังหลอดเลอดฝอยทัถุงลม เนื้อเยื่อ . พพลาสมา เซลล์เม็ดเลือดแดง ผนังหลอดเลือดฝอยทัวร่างกาย
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ฮาโมนิกข้อนี้ทำยังไงหรอคะ ช่วยบอกหน่อยนะคะ

เว ลูกตุ้มแจงหเด้วยเล็อกยาง 1 "ๆ แกง่วไปฆาดต๊อยคาบ 2.009 3 ล้าลกตุ๊ฆแจว๒ ลี้ยเชือกข่าจ 16 1ท ละแกงงด้วบคาบเก่าได
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

หน่วยที่ 6 | หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐา' วิ ก " "ก น ข้อใด อไปปี้กล่าวถึงลําดับของการแยกเกลือออกจากสารผสมระหว่างน้้าเกลือและทรายได้ถูกต้อง # การระเหยแห้ง การตกผลึก 5 - การตกผลึก การระเทยแห้ง ค. | การกรอง การระเทยแห้ง ง. การระเหยแห้ง การกรอง ณี 6 ซ ฯ.! ง ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการตกผลึกไม่ถูกต้อง * ก การตกผลึกต้องทําให้สารละลายอื่มตัวที่อุณหภูมิสูง ฑู การตกผลึกจําเป็นต้องละลายสารในตัวทําละลายที่เหมาะสม ค ผลึกแยกออกจากสารละลายเนื่องจากสภาพละลายได้ของสารถดลง ผลึกที่ได้ยังคงเป็นสารชนิดเดิม แต่มีการจัดเรียงอนุภาคใหม่ที่เป็นระเบียบ ข้ อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการกลั่นได้ถูกต้อง * ที่บริเวณผิวหน้าของของเหลวขณะกลิ้นอย่างง่าย จะมีไอของสารที่มีจุดเดือดสูงที่สุ ข ของเหลวที่มีจุดเดือดตํากว่าสารอื่นในสารละลายจะเดือดและกลายเป็นโอเล ค. การแยกตัวละลายที่มีสถานะของแข็งในตัวทําละลายที่มีสถานะของเหลวซึงมีจุดเด ที่สุดเพียงชนิดเดียวเท่านั้น เจากสารละลายในลําดับสุดท้าย ดีอดต่างกันมาก สามารถใช้วิธี การกลั้นอย่างง่ายได้. ง. การแยกตัวละลายที่มีสถา ก็ไม่สามารถใช้วิธีการกลั่นอย่างง่ายได้ ซู 29 สซ่= ขา - นะของเหลวในตัวทําละลายที่มีสถานะของเหดว แม้ว่าจะมีจุดเดือดต่างกันมาก ม ง ณี อ 0 55 0 , ใก เฉ แหหนอเลเด็ก ไรม ได้ ม๑2 จ้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงลําดับของการแยกน้้ามันจากพืชชนิดหนึ่ง แล้วนา ปวิเคราะห์องค์ประกอบ ดถูกต้อง ภุ ก. การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ ข. โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การกลั่นอย่างง่าย ค. การสกัดด้วยตัวทําละลาย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทําละลาย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
1/3328