ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ รบกวนหน่อยนะค้า

3. จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อพร้อมทั้งแสดงวิธีทำ ตัวอย่าง 18 + (-9) | + 5 วิธีทำ ( 8 + (-9) | + 5 = | -1} + 5 = 4 1) 74 + 21 2) 28 + (- 19 ) 3) ( - 42 ) + ( -19) 4) ( -51 ) + 36 5) [ 125 + 14 ] + ( -11 ) 6. 41 + [ (-13) + (-37) ] 7) | -9 1 + [ 53 + 20] 8) (-| -2| + ( -29 ) + 14)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอความช่วยเหลือค้าบบ

ในเพลน์ได้ บันทึก ให้ t เป็นจำนวนจริง พิจารณาลำดับ (ay,42, 43, ...) ที่มีนิยามดังต่อไปนี้: a1 = 1 และ (-1)" t Qn = (n + 1)2 2 dn-1 n + 1 สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n 2 2 1. จงตรวจสอบโดยการใช้การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ว่า (-1) แn = (n + 1)2 (tn - t - 4) สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n 2. จงหาค่าจำนวนจริง t ทั้งหมดที่ทำให้อนุกรมอนันต์ [3 คะแนน S = n=1 คู่เข้า 3. จงหาค่าจำนวนจริง t ทั้งหมดที่ทำให้อนุกรมอนันต์ [2 คะแนน S = ท=1 [2 คะแนน ลู่เข้าแบบสัมบูรณ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะ ขอไม่เกินสามทุ่มนะคะ🥺

จงอธิบายการหลักการทำงานของ โวลต์มิเตอร์ และ แอมมิเตอร์ ว่ามีหลักการทำงานและใช้งานอย่างไร โดยละเอียดและเข้าใจง่ายและใช้หลักการทางไฟฟ้าในการอธิบายด้วย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ

ใบงานที่ ๕ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้ง ๗ โรค (หน้า ๓o - ๓๒) ลำดับที่ ชื่อโรค อาการของโรค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ

ใบงานที่ 5 วิธีปฏิบัติและป้องกันตนเองจากโควิด-๑๔ คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนวิธีปฏิบัติและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-๑๙ เป็นแผนภาพ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 3
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ

ใบงานที่ ๘ การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพส่วนภูมิภาคในระดับต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ระดับจังหวัด | | ระดับอำเภอ 1 ระดับตำบล และหมู่บ้าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5132