ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ข้อ 5 ทำไงอ่อคะ

«6 - ณ จร ' “1 ด1 4= - 0 0.14.5).4) จงพิจารณาว่าขอกฐามต่อไปนี้เป็น: เจทา ก0๐4 ”์ ว2 0 964 1. ก : ปทแเ=“: น กๆ ฮะ2(4 8 ฮ7=2(2 ๑ 1 @17 ป-(5.67,89], 4=(%|[%> 7 และ 8 =1 5, 6 |] จงหา ท (42)ค»(8) 2 »(46ค98) 3 ”/(ภง7(8) 2 5(4) พ ง 7 จ็ฉฉ
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

แสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ

ดั้งนั้นจะเหลือเงินที่ค้องผ่อนชําระอึก 24 .000 บาท ร 13 . 4 24000. ๓=6, ท กร ว 508 ล จะได้ว่า % “ ส1 0ป”. (+0ู7 -1 - ว4000100130 6. 601222 (1+00139)” -1 = 24000 % 0.1743316 = 4 183.96 . . ดังนัน กมลวรรณจะค้องชําระเงินเคือนละ 4,183.96 บาท เล 8 ฆ/7 5 ดื แบบฝึกหัด 4.2 เบ้านหลังหนึ่งจ่ายเงินคาวน์ 200,000 บาท และตกลงจะจ่าย 8.000 บาท ทุก 3 ๒ ว ห 10 ปี คนขายคิดคอกเบีย 6% ทบต้นทุก 3 เดือน ล + ” นี้มีมูลค่าเป็นเงินสคเท่าไร (439,326.80 บาท) าคส่ง 12 งวดแรก งวดที่ 13 เขาต้องชําระเท่าใคถึงจะทันเวลา าท) . 4 < น 4 ๒ เป 8งวด ในงวคที่ 9 นายเอ็มต้องการชําระส่วนที่เหลือทังหมด นายเอ็มต้องชําระเงินทั้งหมดเท่าใด (197,169.2+8,000 บาท) ษ » วคแรก งวดที่ 11.เข้าต้องจ่ายเท่าใคเพื่อล้างหนีทั้งหมด
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำไงค่ะ

-- 6ไหอด (ลททฑ์๕), ลทส์ ฝ่า6ท ใช้กท 10 กิกเรท . 3. 7๐ ณ์51 ลพณ์1 ------------ (6่651อกภ) ร๕ห๕ก ทอนร6ร ยท 8ิระอไฮตล ร [21๕ ทอ๐ ---------- (5แยม1) พ๐ๆ ไท ล ๕ทนทอท 1จอ (พอภะ) อก เท๐ 6ทนทอท พทอก ท๕ (ส๒). - 4- 1 25! ภาอทฝ้า 2 อลท1: 1๐5๒๕๓ -----(650206) หกํา๐ ฝ๒ อณัณะ 7รสเ (ม่๓๐) ไกรทท 10 ท์รอท. 1 ลแอก ป่าอ6ท 0 (๐๐5) ทหท ลออโก ลตรอั ยัท์ร ต์ทฑทฑ6 ฝ่า๕,/ ------ (!0๐6) กไทฑ นอ จๆฟหอน1 จก*+ ถูแดไฟไอถา ' ผู 5- ไท๊กไกว"5 ๐๐เ๒ล11 เอลทา พ/๕๒ ใน๑1 ไลร1 แน ล0 3 ฟิ๒1 ----- (หกัด) ส๒ ---- (1056), น! เท ฝ่า6 ๑ท๕ (ทอง ธฆเทย 9 4 ธ0ล15 !๐ 2 6. 7๐๓ ไ1 อกทงท 4 เจ 4 (5โท8 ) แทส ฆ้นททร ฉภข่า ข่า6 136ล66. /เกิเด! ฟ่าล1 ไท6 507185 หคฝ่าอน! ฝ่า6 ไ3๕ป่66. 1ไจโอ อ๓ ให้เร่: (ไกอลท ง//- ----'0ใจ) อก ตณะ ------ (๒๒๐0๓4) จะง๓ --------- (0ิ0อม๐) ล กอง เณ๕ (8001)) ใน่เท. : 3@ อห6แห่ทฎ จลร 6ู6เท่เภ) ด่ลกไเอก. โท6 แพ1! 1ปไปเร (ในพรร/) เตต6 ลปิตะ พลณ์, 1
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำไงค่ะ

-- 6ไหอด (ลททฑ์๕), ลทส์ ฝ่า6ท ใช้กท 10 กิกเรท . 3. 7๐ ณ์51 ลพณ์1 ------------ (6่651อกภ) ร๕ห๕ก ทอนร6ร ยท 8ิระอไฮตล ร [21๕ ทอ๐ ---------- (5แยม1) พ๐ๆ ไท ล ๕ทนทอท 1จอ (พอภะ) อก เท๐ 6ทนทอท พทอก ท๕ (ส๒). - 4- 1 25! ภาอทฝ้า 2 อลท1: 1๐5๒๕๓ -----(650206) หกํา๐ ฝ๒ อณัณะ 7รสเ (ม่๓๐) ไกรทท 10 ท์รอท. 1 ลแอก ป่าอ6ท 0 (๐๐5) ทหท ลออโก ลตรอั ยัท์ร ต์ทฑทฑ6 ฝ่า๕,/ ------ (!0๐6) กไทฑ นอ จๆฟหอน1 จก*+ ถูแดไฟไอถา ' ผู 5- ไท๊กไกว"5 ๐๐เ๒ล11 เอลทา พ/๕๒ ใน๑1 ไลร1 แน ล0 3 ฟิ๒1 ----- (หกัด) ส๒ ---- (1056), น! เท ฝ่า6 ๑ท๕ (ทอง ธฆเทย 9 4 ธ0ล15 !๐ 2 6. 7๐๓ ไ1 อกทงท 4 เจ 4 (5โท8 ) แทส ฆ้นททร ฉภข่า ข่า6 136ล66. /เกิเด! ฟ่าล1 ไท6 507185 หคฝ่าอน! ฝ่า6 ไ3๕ป่66. 1ไจโอ อ๓ ให้เร่: (ไกอลท ง//- ----'0ใจ) อก ตณะ ------ (๒๒๐0๓4) จะง๓ --------- (0ิ0อม๐) ล กอง เณ๕ (8001)) ใน่เท. : 3@ อห6แห่ทฎ จลร 6ู6เท่เภ) ด่ลกไเอก. โท6 แพ1! 1ปไปเร (ในพรร/) เตต6 ลปิตะ พลณ์, 1
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำยังไงค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ 🙏🙏🙏

ง “- ไม้ท อ๐มเสก'« รถกธ อน๑ อท «ท6 6 โห้ท ๐รก หอน ๒น อ ถีอเทอท7 - ง 34- โผก7 อร๓ อบอ |เกะ 200 เจแอร? 3. ไฟท ออนเดก อรธทท "อร2ท +ทธ ๐นอ๒๐ลกซ์ ? ทร เกอนร๕# เมส4 4100 6101 ๕๐ ผูอ ขอ พอทห 40 ] ร«ลหดน่ ยจ (พกอ อก [ๆ9ทสอ ”ก@ "๐๐๓ แลร «00 ผล1 รอ ศิกย เทร เตทพ ฮูเฮห65. ผลดรฯ ๒ วกร กอแรด พลร 509 เต่ «9 ท่6@ 0 1 ตแผเต่ต ทอ« นด
1/4136