ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ช่วยหน่อยได้มั้ยคะ พรุ่งนี้ต้องส่งแล้ว ;-; ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

6 ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย / หรือ X ลงใน ] คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ และแก้ไขข้อความใหม่ให้ถูกต้อง (ส ๔.๒ ม.๓/๑) ๑0 ข้อความ / X แก้ไข ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัย อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ๑. ๒. ชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย คือ ชาวอะบอริจินิส ใน ค.ศ. ๑๘๕๖ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นผู้นำในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีลับ ๓. ๔. ออสเตรเลียเป็นดินแดนแรกในจักรวรรดิ อังกฤษที่ให้สิทธิทางการเมืองแก่สตรี ๕. ออสเตรเลียมีลักษณะเป็นสังคม นานาชาติที่มีความหลากหลาย ทางด้านวัฒนธรรม 5. White Australia Policy เป็นนโยบาย เพื่อกีดกันการอพยพของคนผิวขาว ๗. ขนแกะจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ของออสเตรเลีย ทำให้ฟาร์มปศุสัตว์ ขยายตัว ๔. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความ ก้าวหน้าทางด้านเกษตรกรรม มรดกชิ้นสำคัญของออสเตรเลียที่ทิ้งไว้ ให้แก่ชาวโลก คือ เทคนิคการเลี้ยงแกะ ๔. ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำ ๑๐. ด้านโทรทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ วิชาภาษาไทยอังกฤษ (Past Simple Tense)

(Past Simple Tense) ตัวอย่าง Jimin cook / (cooked) dinner for me. 1. | broke / break the window yesterday. 2. She take / took bath 3 hours ago. 3. My mom drink / drank too much coffee last Monday. 4. My brother go / went to school yesterday. 5. My sister make / made a cake 4 hours ago. 6. My mother forgot / forget to buy some milk. 7. | read / red three books last week. 8. Suga and Jane marry / married in the church. 9. Jisoo eat / ate pizza last night. 10. The children sleep / slept in the car.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

4. ถ้าส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ของความสูงของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมีจำนวน 30 คน คือ 3.5 แล้วควอร์ไทล์ที่ 3 กับควอร์ไทล์ที่ 1 มีค่าต่างกันเท่าใด 5. แผนภาพกล่องแสดงคะแนนสอบของนักเรียนห้อง ม.6/1 9 15 18 คะแนน 10 15 ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ของคะแนนสอบของนักเรียนห้อง ม.6/1 เป็นเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ทำอย่างไงหรอครับ

3. ขดลวดการเหนียวนำมีความต้านทาน 15 โอห์ม เมื่อต่อเข้ากับแรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์, 60 Hz กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 4 แอมแปร์ ถ้าต่อกับ 100 โวลต์ 50 Hz จงคำนวณหา (ก) ค่าการเหนียวนำ (C)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ใครทำได้บ้างครับ ผมทำไม่เป็น

การบ้าน พิจารณาข้อมูลของสารต่อไปนี้ จุดเดือด (o) K, (C/m) จุดเยือกแข็ง (c) K, CC/m) สาร น้ำ (H,O) 100,0 0.51 0.0 1.86 คลอโรฟอร์ม (CHCly) 61.2 3.63 -63.5 4.68 จงแสดงวิธีคำนวณหาจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายต่อไปนี้ (มวลต่อโมล H = 1.01 C = 12.01 0 = 16.00) 1. น้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 2 โมแลล 2. น้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 3 โมแลล 3. สารละลายที่มีแนฟทาลีน (C10H8) 32.0 กรัม ละลายอยู่ในคลอโรฟอร์ม 0.50 กิโลกรัม 4. ตัวละลายชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระเหยง่ายและไม่แตกตัวเป็นไอออนจานวน 0.25 โมล ละลายอยู่ใน คลอโรฟอร์ม 0.50 กิโลกรัม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครช่วยอธิบายการเขียนกราฟอันนี้ให้หน่อยได้ไหมคะ หนูไม่เข้าใจว่าต้องเขียนยังไง

ช่อ จงคำนวณหาจุดตัดของเส้นตรงสองเส้นที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เขียนกราฟ จง ตัวอย่าง (2.r-ย =1 .(0) (ม = 0 .2) (1) - [วิธีทำ] (การคำนวณ) (วิธีทำ (การคำนวณ) แทน 2 ใน 1) 2r =1 1 r= 2 ด้วทน จ บ ะ ดังนั้น จุดตัดคือ 3, 0) (กราฟ) (กราฟ) จาก 1, บู = 2r-1 จาก 1 5 บ = 0 -5 0 5 -5 2r- ย = 1 @ 2002 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH 0 2002 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH Pr @ 2002 Kumon Institute of Education JP Thailana

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ แบบไหนก็ได้ แนะนำวิธีก็ได้ค่ะ ไม่ต้องคิดให้ก็ได้ค่ะ บอกแนวคิดก็ได้ค่ะ

1. จากรูปที่กำหนดให้ จงหาค่า x ในแต่ละข้อต่อไปนี้เมื่อกำหนดให้ ๐ เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม 0 B B 1) D 2) A A 38 110 C C D X = X = C 3) B X B A 12 D X 110 E 70 A 10 C X = X = 5) D A 100 E B X =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ตรงคำว่า เติมเอาเด้อ ค่ะ ที่งง? ขอบคุณค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ

22:26 38 48 l 58% - : 5 คะแนน เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้ทำการระบุ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และขั้นตอนวิธีของการคิด เกรด ตามเงื่อนไขที่ กำหนดให้ ต่อไปนี้ - คะแนนตั้งแต่ 80 ขั้นไปได้เกรด A - คะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 80 ได้เกรด B - คะแนนตั้งแต่ 60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 70 ได้เกรด C - คะแนนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 60 ได้เกรด D - คะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน ได้เกรด E ตัวอย่าง ข้อมูลเข้าคือ : (เติม) ข้อมูลออกคือ : (เติม) ขั้นตอนวิธี :1. ให้ Score เท่ากับคะแนนที่รับเข้ามา 2. ให้ grade เท่ากับ E 3. ถ้า score >= 80 แล้ว 3.1 ให้ grade เท่ากับ A ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริง ถ้า score >= 70 และ score < 80 แล้ว 3.2 ให้ grade เท่ากับ B (เติมเอาเด้อ ..) 4. แสดงผล grade - ครบกำหนด พ., 23:59 งานของคุณ + เพิ่มงาน <

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

อยากทราบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของม.เกษตร สายศิลป์-ภาษาสามารถสอบเข้าหรือยื่นพอร์ตได้ไหมคะ หรือรับเฉพาะสายวิทย์-คณิตอ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5262