ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

รักแท้แค่ห่อหุ้ม ห่วงใย รักช่วยห่อหุ้มไว้ ทั่วเจ้า เอิบอิ่มอบอุ่นใจ คงมั่น ความรักเฝ้าเคียงเฝ้า คลั่งไคล้หลงใหล ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเเก้โจทย์อันนี้ได้ไหมคะ ช่วยหน่อยได้ไหมคะ 🙏🙏🙏❤❤ help me 🙏🙏🙏

17:47 () แบบฝึกหัด 1. จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ 2x + 4y = -4 2x + 4y = 12 --(1) - (2) X Y Y 8 0 X -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคั้บ🥺

A: Choose the correct options. Relative Clauses exercises 2 คลคคารหes iIs the teacher which/ who broke his leg on the field trip. He still can't walk properly. the number 3ปse $ Place is the cafe that/ where worked during the summer holidays. I saved a lot of money. . L0ok That's the guy that/ which cheated in the exam. He still got bad marks though. -าeres the text book where/ that you left at my house. Now you can do your homework. บ0you remember the number of the room which/ where the exam is today? r'm so stressed I can't remember anything. 9. This is the computer which/ where always goes wrong. Someone should fix it. 6. Use the prompts to write sentences with relative clauses. 1. football/ a sport/ is cheap and fun 2. a pupil/ a child/ goes to primary school 3. a tattoo/a picture under your skin/ never disappears 4. Mrs. Kemp/ the teacher/ always gives us lots of homework 5. Oxford/ the city/ has the oldest university in the UK 6. the Japanese/ the people/ invented sushi 7.an architect/ a person/ designs buildings 8. an ice rink/a surface/ yoน can ice skate C: Cross out the relative pronoun where it is not necessary. 1. If Mum can't pick me up from school, I get the bus which stops outside our house. 2. ("ve written down the phone number of the private tutor that my cousin recommended. 3. This is the hospital where was born. It's much bigger now than in the past. 4. Can you buy some apples, some cheese and the eggs that say "organic" on the box? 5. This is the puppy which I chose. Isn't he cute? D: Complete the sentences with relative pronouns. 1. This is the bag | bought on Saturday. lost the MP3 player? we ate lunch last week. you bought? taught us last week. T have my English lessons. 2. Where is the student 3. Take me to the place 4. Can see the new phone 5. This is the teacher 6. That is the classroom

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยงครับบ🙏

1. จากรูปที่กำหนดให้จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.1 เวลาที่เคลื่อนที่ขึ้นไปสูงสุด 1.2 เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมด 1.3 ระยะทางที่ไกลที่สุด 1.4 มุมที่ทำให้ได้ระยะทางที่ไกลที่สุด 1.5 ระยะทางที่สูงที่สุด Maximum height, h U sin @ 0 Cos Horizontal range = r

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

เขียนแสดงความคิดเห็นหัวข้อ ผมสั้น ผมซอย ผมยาว ทรงผมใดดีที่สุด **เขียนโดยปราศจากอคติ** ใครพอได้บ้างคะแงงยากมาก ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่าา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ

กำหนดฟังก์ชัน f(x) = 2x -3 g(x) = X + 2 จงหา 1) (5+g)(4) 2) (f-g)(O) 3) (fg)(9) 3) (-(1) ข้อ 1 วิธีคิด จาก... จะได้ว่า จาก.. ดังนั้น ข้อ 2 วิธีคิด จาก... จะได้ว่า จาก.. ดังนั้น ข้อ 3 วิธีคิด จาก.. จะได้ว่า จาก. ดังนั้น ข้อ 4 วิธีคิด จาก.. จะได้ว่า จาก.. ดังนั้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ

กำหนดฟังก์ชัน f = {(-5,0) , (-4,-1) , (-3,3) , (-2,4) , (-1,6) , (0,-3) | g = ((-3,2) , (0,-1) , (-1,3) , (-4,1) , (-2,2) , (-5,-2) }| จงหา 1) (f+g)(-5) 2) (f-g(-1) 3) (fg)(O) 3) (-(- ข้อ 1 วิธีคิด จาก.. จะได้ว่า จาก.. ดังนั้น ข้อ 2 วิธีคิด จาก.. จะได้ว่า จาก. ดังนั้น ข้อ 3 วิธีคิด จาก จะได้ว่า จาก. ดังนั้น ข้อ 4 วิธีคิด จาก. จะได้ว่า จาก.. ดังนั้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

6 20. การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิด CMU38 1. ระบบการผลิตแบบจ่ายงานไปตามบ้าน 3. ระบบปิดล้อม 21. การประดิษฐ์เครื่องมืออะไรที่ถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่สุดที่นำไ ปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม CMU38 1. รถจักรของสตีเวนสัน 2. ระบบพาณิชยนิยม 4. ระบบสังคมนิยม 2. เครื่องจักรไอน้าของวัตต์ 3. กระสวนพุ่งของจอห์น เคย์ เครื่องปั่นด้ายสปินนึง เจนนี่ของฮาร์กรีฟส์ 22. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชน บทอย่างไร CMU40 1. เมืองเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2. เมืองเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจการค้า 3. เมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ชนบท 4. เมืองเป็นศูนย์กลางการผลิตและดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรกรรม 23. ลัทธิเศรษฐกิจการเมืองใดไม่ได้เกิดจ้ากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4. CMU37 1. ทุนนิยม 4. จักรวรรดินิยม 24. ข้อใดเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม CMU41 1. ระบบปิดล้อม 2. เสรีนิยม 3. พาณิชยนิยม 2. เครื่องจักรไอน้า 3. ลัทธิจักรวรรดินิยม สมาคมช่างฝีมือและอาชีพ 4.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5197