ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับบ

ธอเ85198 "7 ว108 8 พ๕เณ์ย6 (6 ธอกเอต๓๕6ร 1 อีมลกมุด[๕ โน ม ๓ โลธ๑519@ “ท้อ106@« 1111++«7- เ@ ธะนสอก5 จ 1จ56 (ว๓ ส่๐8 ส1ส ๓๐ะ ไม่แอ ยไร@ ๕ล8. ไอ๐๓ เร | 7ลรล 1 ค, พลร๑ หุ6 ฎูผห 1 3 +> ร ไโไ ๆ๒๓๓ต่อลอะ๐๐ะอ กิออโกญน 333 7 077 1 0 7. [๐แท ๕ไอแท๑ส ะท@ ๒ละไทะ๐๐๓. ร ร 1๑๒ 5ะถลนธรร ไตอ๐๓56ส แท6๕ ใน6 ]อลร. 4 ห ๆทอฯ ส่อง๕ไ๐๒6ส ล ตอ๓ ไตโหล่ ๐ธ์หลรไน่ทร ทองสื่อง 5ถก๐7 ๕๐ฯอส ะ6 ททอ๐นทแลไทร. 7ก@ [ลส่” ฐลง@ ทร6 [0@ 1๕๕95. นน 111++็2๐2. 9น6 ทน1ร ะไเ๕ ถน๕ไรล๕ไ« อ ยไน ม็ไออะ+ 7โท6 ห๑ไห่๕๑๓๕๓ ไท6ไห ช์ไท6 ๕ใม่ไสล่ตอต. 1หไดยทฮ่ พเละอ แทอ ย็ไองตอชร+ 7อห รไทธ ะ16 รอกร อ ล[1
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

คืออาจารย์ให้โจทย์ทำบัตรคำคือ"นวัตกรรมของเอเชียต่างๆ" เราหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ เลยอยากจะให้ผู้รู้ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ▼・ᴥ・▼

แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ​ ทำไม่เป็น

ภรภาเนตนรน เซ 4 สล.ง. ใหม่ที่แสดงว่าม้าลายมีจํานวน ลูไร ถ้ามีข้อสก ลดลง พิก 3.1 ขฆ วิเคราะห์เชิงพรรณนา 1หเลือกชุดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี และตอบคําถามที่กําหนด ข้อมูลสภาพไฟป่า 1 ด ค่าสูงสุด ของแต่ละปัจจัย 6 ค่าตําสุ ๐ อุณหภูมิในช่วงใดสูงกว่าช่วงอื่น ๆ 6 เดือนไหนฝนตกมากที่สุด 2 2 ข้อมูลการโพสต์เฟซบุ๊กของตนเอง ตั้งแต่เริ่มสมัครเป็น สมาชิก ๐ มีจํานวนโพสต์ทั้งหมดกี่ครั้ง @ โพสต์ใดที่เพื่อนชอบมากที่สุด ๐ ช่วงเวลาใดที่นักเรียนโพสต์มากที่สุด 3ซืไไไไม อ สินค้าอุปโภคบริโภคของไทย (น้ามัน ทองคํา แก๊สหุงต้ม น้าตาลทราย ข้าว ยางพารา) ใ!ใ 0 1 ฑา จ ) = . @ ค่าเฉลีย ค่าตําสุด คาสูงสุด ของแต่ละปีของสินค้าแต่ละชนิด 6 ลินค้าใดทํารายได้มากที่สุด เทคโนโล ทยาศาสตร์และ ญะ«๓- "รี . สถาบันส่งเสริมการสอน3
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ(พอดียังไม่เข้าใจ)🙏🏻

2) จงหาค่ายอง % แลสะ + «๑๑๑๓๑๑๑๓=๓«คะ ทด๓๑๑๑๑๑ค8๓๑ ๑๓๓ @=ต๑ดทะ«พอแตครเขลททดชด๑ ครชาท สรย ศาจ ๑«๑๑๑๑๑๑๑๑=๑5 ๑๑๑๑==๑๑๑๑๑๑๑4๑“ ๑๑+ฉ๑๑๑๑๑4๑«๑๑+๑๑๑๑๑94 2 1 3ง1๐3๐0๐: : เจ31+ง 13ง.@0
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

พี่ๆๆช่วยหน่อยครับ​

1.1. ถ้าหมุนจุด 3 รอบจุด 4, ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 90 องศา จุด 8 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด.......... 1.2. ถ้าหมุนจุด 9 รอบจุด ” ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 180 องศา จุด จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.3. ถ้าหมุนจุด 0 รอบจุด 4 ตามเข็มนาฬิกาทํามุม 270 องศา จุด 0 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.4. ถ้าหมุนจุด 8 รอบจุด 1 ตามเข็มนาฬิกาทํามุม 180 องศา จุด 2 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด.... 1.5. ถ้าหมุนจุด 1 รอบจุด ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 90 องศา จุด 1 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.6. ถ้าหมุนจุด +. รอบจุด 8 ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 90 องศา จุด 4 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.7. ถ้าหมุนจุค 7 รอบจุค 4 ตามเข็มนาฬิกาทํามุม 180 องศา จุด 7] จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุค........... 1.8. ถ้าหมุนจุด 1. รอบจุด ๕ ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 90 องศา จุด 1 . จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด........... 1.9. ถ้าหมุนจุด ๕ รอบจุค 4 ทวนเข็มนาฬิกาทํามุม 180องศา จุด % จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด.......... 2.0 ถ้าหมุนจุด ” รอบจุด 4 ตามเข็มนาฬิกาทํามุม270 องศา จุด 8 จะไปอยู่ตําแหน่งของ จุด...........
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาาา

ตอนที่ 1 แบบทตสอบแบบเลือกตอบ ๕ ตัวเลือก (10 คะแนน) 1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ค)ถ้า @"%@" =๕7 เมื่อ 6,ต,ศ0 >0 แล้ว ต4ท=ย (ย ถ้า 4=[ม๕ส“|๒7=๕2 แล้ว 4=(2] ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง จ (ก) และ ข้อ (ข) ถูก แต่ ข้อ (ค) ผิด 2. ข้อ (ก) และ ข้อ (ค) ถูก แต่ ข้อ (ข) ผิด 3. ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ถูก แต่ ข้อ (ก) ผิด 4 ข้อ (ก) ข้อ (ข) และข้อ (ค) ผิดทั้งสามข้อ 2ให้ 4=[ม๕2|9”-3" =54] แล้ว 4 เป็นสับเชตของเซตข้อใดต่อไปนี้ บ [ะ๕2|(«-9(«+6)=0] 26[*6 2” =10 ล 4 [*๕2|15"=ป . เป็นสับเซตของข้อใต 2.[20 4. (5.7] ๓1 .4 เป็นสับเชตของเชตข้อใดต่อไปนี้ 8. [3,๓๐)
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครก็ได้ช่วยทีค่ะ🥺

'ในกิจกรรม เรื่อง ปฏิสัมพั 1.สรปแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวบิจาร 1+1165เ111[1++0 เล 0 5502ฝ0ฝด01 - ๐. «๑๐09.6 5ล20299๓6๑929ล๑9690099996๑๐๑๐๐๐๓๐๐๐๑๐๐๑๕๑๑๐๐๓๐๓๓ื๐๑๐๐๒๓๐๑๐5๑๐๒๑๑๓๐๐๕๐หลล๑๐๐๑๓๓๑๑๑๑๐๐๓๐๕ ว0!"56200อ0อ980ออ0099อด๕๐0๐499อ๐อ6๓66๐00๐6006๐96090066๐0๐6๐6๑๐๐๕๐๑ 1 หมุนรอบตัวเองของโลก ปรากฎการณ์การหมุนรอบตัวเอ ลาขึ้นทัก ขุ0 ดจง0หไต (ดกในร ตั๋วเมตาถกล รรรรยนนดเดนรดพดวเฉฉาถกรา“
1/4328