ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

20:38 น. Vol 3.76 เTE KB/s 95% 4 แบบฝึกทักษะที่3... Q แบบฝึกทักษะที่ 3.1 เรื่อง แรง อำพี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องพร้อมทั้งแสดงวิธีทำ 1. จงเขียนแผนภาพวัตถุอิสระของหนังสือที่วางบนโต๊ะที่มีแท่งไม้ทับอยู่ดังรูป รูป หนังสือที่วางบนได้อที่มีแห่งไม้ทับ 2. จงเขียนแผนภาพวัตถุอิสระของก้อนหินที่ถูกโยนขึ้นในอากาศ โดยเขียนแผนภาพวัตถุอิสระของ ก้อนหินในขณะที่ก้อนหินกำ ลังเคลื่อนที่ลง แต่ยังไม่ถึงพื้น (ไม่ต้องพิจารณาถึงแรงต้านอากาศ)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา (พค21001) สำชี้แลง ส่วนที่ 1 หผู้ทำเอกตารค้นคว้าด้วยตนเอง ลำนทำความเข้โจและปฏิบัติดังี้ 2. นักศึกษาจะต้องเขียนเอกสารการค้นคว้า (Take Horme) วิชา คณิตศาสตร์ ด้วยอายมือของ ตนเองให้ครบทุกเนื้อหา (ยกเว้บนปกให้พิมพ์ได้) และนำส่งเป็นรูปเล่มที่สวยงามสมบูรณ์ถูกต้อง โดยต้องไม่น้อยกว่า 10 แผ่น (20 คะแนน) เรื่องที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องที่ 2 การวัด เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามติติ เรื่องที่ 4 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ สำวชี้แน.t่วนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ (20 คะแนน) 1. การคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมไดๆ (Polygon) กำหนดให้ ABCD เป็นรูปตามเหลี่ยมไดๆ มีความยามของด้านต่างๆ มีหน่วยเป็นเซนติเมตร จงหาพื้นที่ของรูป ABCD 14 15 2. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสาวล้านละ 64 หน่วย สูงเอียง 40 หน่วย จงหาพื้นที่ผิว และปริมาตร ดังต่อไปนี้ "ส่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. หากส่งเก็นกำหนดให้ผลคะแนนเป็น " 0 "

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหนอยคะ มีใครทำเป็นบ้างคะ

นอ. 666 098ิทา 1. การเปลี่ยนหน9ขราก องศา เป็น เรเดียน 180 1 Yad อเอ้มเอฟเหมียวน้า 2. - At 3. 657 ลราน0มิเ๓๐ร์ NIBA 4. ต9ามเคน 6 F - A ความเครียด ๆ t = AL 5. มอ 7

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

TOTO4 ให้ p, 9, r, S และ t เป็นประพจน์ ถ้าประพจน์ (pAq)(rvs) มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้ว ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มี ค่าความจริงเป็นเท็จ 1. (pVr)(sAt) 2. (pAs)(qVt) 3. (pAs)>(rAt) 4. ((p)A(s>t)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับบบ🙏🏻

00:57 พ. 20 ต.ค. จ 53% น X THANATCHA NORNOI - Writing Task 2.pdf Writing Task 2 Read your friend Betty's email asking you about your travel experience. Then, imagine that you just got back from your trip and complete the email you are writing in replying to her. (6 points) Hi there, I've heard you just got back from your trip. How was it? Where did you go? I can t remember if you mentioned it when we talked last time. Anyway, was it a good or bad experience? What happened? I want to hear all about it. I'm so bored since I've been stuck at home for months now. So, please reply soon. Love, Betty Xx Sorry to hear you re bored out of your mind. I hope my email can cheer you up a bit. I had quite a holiday in was/were Now let me tell you what happened. I wish you could have come with me. Let's plan a trip together next time. Talk to you soon! Love,

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5127