ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

9. คำถามทบทวน ลักษณะทางกายภาพของคลื่น • สันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใด คำตอบ • คลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าใด คำตอบ 10. แอมพลิจูดของคลื่น จะขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ในการรบกวนตัวกลาง - ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานน้อย คลื่นจะมี - และ ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานมาก คลื่นจะมี 11. เพราะเหตุใดคลื่นสึนามิที่มีแอมพลิจูดสูง จึงสามารถทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินริมชายฝั่งทะเลได้มาก คําตอบ 12. ความถี่คลื่น (1) คือ จำนวนรอบที่ตัวกลาง มีหน่วยเป็น - ความถี่น้อย ลูกคลื่นน้อย คลื่นมีความถี่ - ความถี่มาก ลูกคลื่นมาก คลื่นมีความถี่ 13. นักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่น . เคลื่อนที่จากจุด A ไป B และพบว่าเม็ดโฟมที่อยู่บน ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้น ลงในแนวดิ่ง ดังภาพ คำตอบ คลื่นสปริงนี้มีความเป็น หรือ ภาพตัดขวางผิวหน้าของน้ำ โจทย์ถามว่า ถ้าพบว่า ในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ 8 รอบพอดี คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด คำตอบ คลื่นน้ำที่มีความเป็น 14. โจทย์ถามว่า ถ้านักเรียนสะบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวาง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที สังเกตคลื่นในสปริงที่เกิดขึ้นได้เป็นดังภาพ คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด เรื่องที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15. ลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวคลื่น ความยาวคลื่น.. ตอบ ในการเคลื่อนที่ ระยะในแนวดิ่ง (cm) - เป็นคลื่นที่.. - จะอาศัยการเหนี่ยวนำ - เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว ๆ - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า 16. แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ 17. การใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 18. การเกิดโทษต่อมนุษย์จากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 19. คำถามทบทวน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ความถี่ ความยาวคลื่น และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตอบ แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว เสียงที่ได้ยินจากเครื่องรับวิทยุเป็นคลื่นกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะเหตุใด B ระยะในแนวระดับ (cm) เพื่อส่งผ่านพลังงานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในตัวกลางอื่น CoXXI

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

เราทำถูกมั้ยค่ะหรือถ้าทำผิดตรงไหนรบดวนช่วยแนะนำหน่อยน้าค้า💖 (ป.ล. เราใช้ Verb to do 50% นะค่ะ ส่วนอีก 50% คือ Verb to dav<เดา>ค่ะ 5555556... อ่านต่อ

REEZE A Will be going to be ving 2023.pdf will not ( won't) have an English exam tomorrow morning. I have to study all night. Exercise: Use will or be going to in the blanks 1. We 2. 3. Joseph 4. Waiter: What would you like as a starter, sir? Man: I have lentil soup, please. you open the window, please? It's hot and humid here in the classroom. fly to Berlin for a company project next week. 5. A: Look at that woman over there. She is very fat. B: She has only a big belly because she 6. I don't think my parents 14. I don't think there have a baby. give me permission to go to the school trip. tell it to anybody. 7. Can you tell me your secret? I swear I 8. The scientist says people 9. Don't worry about the Maths homework. I 10. Who do you think 11. My father 12. Look at those fierce dogs! They're running wildly. They 13. OK. I do the washing up for you. be an agreement on the new budget. 15. No, I __let you eat my hamburger. You've already eaten yours. 16. Hey, that man is crossing the road at the red light. He produce artificial organs by the year 2070. write it for you. win the box tournament? visit the dentist at 9:00 am on Wednesday. attack those cats by have an accident.

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ

☺ ใบงาน เรื่อง บทบาทของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 4-7 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ : ประวัติศาสตร์ ชื่อ คําชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ที่กำหนดในฐานะบทบาท ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยลงในช่องว่าง พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัด (ส 4.3 ม.3/1) เลขที่ พระราชกรณียกิจสำคัญ ชน. พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

คือวิชาคณิตศาสตร์ ฉันเนี่ยครูของเราให้ทำในลิงค์ เราไม่เข้าใจเพื่อนๆช่วยบอกเราหน่อย

แบบทดสอบบทที่ 3 ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน) คำชี้แจง เลือกคำตอบเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1. 6 < 10 2. ข้อใดแสดงว่าสมการเป็นจริง 1. (8 x 3) 9 = 16 3. 46 (3 x 13) = 7 3. จงหาคำตอบของสมการ 1.-2 x + 1. X23-33 4. จงหาคําตอบของสมการ 2a = 15 1. 7.5 2. 13 X 1. 2. 4x9= 11 x = -10 2 2.-50 + 8 = 24 5. ให้ y + 3 = 8 ดังนั้น y + 19 = 24 โดยใช้สมบัติในข้อใด 1. สมบัติสมมาตร 3. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก 3. 104 + 2a 2. 18+ (4 x 7) = 36 4. (9 x 9) - 47 = 33 2. 2+24 3.2 6. ประโยคภาษา “สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับอีก 3 คือ 33” เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ดังข้อใด 2. +3=33 3. 2(x + 3) = 33 4. 2x + 3 = 33 + 24 = 8 3.17 7. ประโยคภาษา “ครึ่งหนึ่งของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 8 เท่ากับ 24” เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ดัง ข้อใด 4. 22.20 # 2 +0.42y 4. 50 4.30 2. สมบัติถ่ายทอด 4. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ 3. -= 24 + 8 2 4.24 = 8 2

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเราย่อหน่อยนะคะ

ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็นเป็นแบบญ อย่างมีความสุข คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถ หาทาง แก้ปัญหาได้หลายทาง อาจเกิดจากการรวบรวมความรู้ข้อเท็จจริง นำไปสู่การลงข้อสรุปหรือ ความรู้ใหม่ แต่ผลสุดท้ายได้ผลลัพธ์เดียวกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหา เพียงวิธีเดียว แต่เราสามารถสร้างสรรค์วิธีใหม่ในการแก้ปัญหาที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ จากการเรียนในชั้นเรียน คณะผู้จัดทำพบว่าการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี วิธีการที่จะซับซ้อน จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และได้ ค้นพบวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้วิธีการคูณไขว้ที่ทำให้ได้คำตอบถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการหาคำตอบมากกว่าการใช้วิธีที่พบในหนังสือเรียน และจากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ระบบสมการกับการคูณไขว้ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

วิชา พระพุทธศาสนาค่ะ วอนผู้รู้ช่วยทีค่ะไม่เก่งวิชานี้จริงๆค่ะ นั่งหาคำตอบมาตั้งแต่เย็นแล้วค่ะ

> ใบงาน เรื่อง อุปทาน 4 นามสกุล คำชี้แจง อ่านกรณีศึกษา แล้วตอบคำถาม กรณีศึกษา คําถาม โกมล เป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงหนึ่ง เขามีคนยกย่องนับถือและให้เกียรติ เวลาไปไหนก็มีคนต้อนรับมากมาย เขามีความภูมิใจในตำแหน่งของเขา โกมลมีความเชื่อมั่นว่า การที่จะมีอำนาจได้นั้นจะต้องมีเงินและมีบริวารสนับสนุน โกมลจะช่วยลูกน้องทุกคนของตนให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ทำให้โกมลมีความมั่นใจว่า พวกลูกน้องของเขาที่เขาเคยช่วยเหลือจะเป็นฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในสมัยหน้า เลขที่ เขาต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และต้องการได้รับชัยชนะคู่แข่งของเขาแบบได้คะแนนท่วมท้น และจะต้องได้เป็นรัฐมนตรี ต่อมาเขาได้ข่าวว่า คู่แข่งของเขาก็พยายามทุ่มเทหาเสียงด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ชัยชนะเช่นกันทำให้โกมลรู้สึกไม่สบายใจ โกมลมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุปาทาน 4 อย่างไรบ้าง และมีผลต่อโกมลอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

หลักฐานโบราณยุคหินกลางภาค้หนือ

ยุคหินเก่า ที่ 14 พัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่าง ๆ ของไทย ชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่าง ๆ ของไทย ร้อมระบุแหล่งที่พบ ชุมชน ค เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รหัส 821102 วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11/12 จำนวน 17 หน้า เรื่อง พัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่าง ๆ ของไทย ครูผู้สอน นางสาวเบญจมาศ เอกวุธ นายอำพล ตาหมาด และนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภศร ชื่อ....................... ….....….….….…........ ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ยุคสําริด ยุคเหล็ก ภาคกลาง หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่าง ภาคเหนือ .... เฟ่า Laser Mott จานดินเผา เลขที่.............. alrunden มากท เสรท....... mür yara ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Lazansgrexas Chipon. วัดดอ 17 ๆ ของไทย ภาคใต้ สอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/232