ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเราย่อหน่อยนะคะ

ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็นเป็นแบบญ อย่างมีความสุข คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถ หาทาง แก้ปัญหาได้หลายทาง อาจเกิดจากการรวบรวมความรู้ข้อเท็จจริง นำไปสู่การลงข้อสรุปหรือ ความรู้ใหม่ แต่ผลสุดท้ายได้ผลลัพธ์เดียวกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหา เพียงวิธีเดียว แต่เราสามารถสร้างสรรค์วิธีใหม่ในการแก้ปัญหาที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ จากการเรียนในชั้นเรียน คณะผู้จัดทำพบว่าการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี วิธีการที่จะซับซ้อน จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และได้ ค้นพบวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้วิธีการคูณไขว้ที่ทำให้ได้คำตอบถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการหาคำตอบมากกว่าการใช้วิธีที่พบในหนังสือเรียน และจากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ระบบสมการกับการคูณไขว้ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ ส่งพรุ่งนี้แล้วคะ

คำนํ้า år ๔.๒ ทําใ เช่น คนตัว เสื้อส ๔.๓ เน็ เช่น G.C เช่น ใบงาน สรุปการสร้างคำ จงจำแนกกลุ่มคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ลงในกรอบให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ สิ่งของ น้องสาว พ่อแม่ ปากกา โต๊ะเขียนหนังสือ รุ่งริ่ง โง่เง่า แสดง ปัญหา กระต่าย กระดาษ ก็ดี แปลกปลอม ข้าวต้ม แมว กล้อง พ่อค้า โศกเศร้า เพื่อน ๆ แพรวพราว สาว ๆ โรงเรียน แก้วน้ำ สิงโต ประตู สูงสุด ย่ำแย่ ชั่วร้าย นรก เตาะแตะ ไพเราะ คำมูล คำประสม คำซ้ำ ข้อแตกต่างของคำประสมและคำซ้อนเพื่อความหมาย อแตกต่างของคํามูลและคําซ้อนเพื่อเสียง คำซ้อน da vermeninus O

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ ด่วนค่ะ

6 คํา เลที่มีรู ใหม่ แ จํา ป็น ใบงาน คำมูล คำประสม ๑. คำมูล หมายถึง ค่าเกี่ยวกับความหมาย และไม่ได้ประสมกับท่าน โดยจะมีพยานได้ ๒. คำประสม หมายถึง เป็นวิธีการสร้างปราการ ๒ ค่า มาเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นค่าที่มีความเป็นม หอการหมายเรียกไปได้ จงยกตัวอย่างคำมูล และคำประสมตามประเภทที่กำหนดให้ อย่างน้อยประเภทละ ๔ คำ ๑. คำมูล คน - นา เตาแก้ส ทาง คำมูลพยางค์เดียว ๑. ปกติ ๒. ชีวิต คำประสมความหมาย คล้ายเดิม = = ค่ามล 1 ๓. ควาย ๔. บ้านพัก ๔. แม่เลี้ยง 5. รถตู้ ๗. ชาวบ้าน - ประสม ๘. ไอแพด C. ใจเย็น ๑๐. นาที ออ. ปะการัง - ๑๒. หน้ามืด พล |||||||||||||||||||| จงบอกว่าคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นการสร้างคำแบบคำมูลหรือคำประสม และเพราะเหตุใด ๒. คำประสม นาฬิกา กะลา คํามูลหลายพยางค์ ปะการ ต เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ ดายมา แข่เข้า 5 6 คำประสมความหมาย เปลี่ยนไป เพราะเป็นค่าไม่มีความหมายมาประมา เป็นว่าไม่มีความหม เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะเกิดจากอิสระ และมีการแนวายมาประสม มารวม 7 8 91 r

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/141