ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

อาเซียนศึกษา
มัธยมต้น

รบกวนหน่อยค่ะ

สาระอ ควฬวทกทฬทรรฬ-รรรรก--------------- 7 อ 1 ณซ 30. ข้อใคเป็นความร่วมมือทางค้านสังคมในอาเซียน จ ฬ “0 8 ก. จัดตั้งเครื รอข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ๑” ซ่ = ป: จัดโครงการแรกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ค. สังเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ง. ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา
อาเซียนศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ รีบจริงๆ🙏🏻

เทน ง|เพ 18. เพราะเหตุใด บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงมี ประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมาก ก. เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ) ข, เพราะ ะประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากมลายู ค. เพ เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ทําให้ได้รับ เทศผู้ปกครองดินแดน ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
อาเซียนศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา

เทน ง|เพ 18. เพราะเหตุใด บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงมี ประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมาก ก. เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ) ข, เพราะ ะประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากมลายู ค. เพ เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ทําให้ได้รับ เทศผู้ปกครองดินแดน ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
อาเซียนศึกษา
มัธยมต้น

ตอบอะไรคะ🙏🏻🙏🏻

ระสงค์ในการก่อตั้งอาเซียิน ัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ง, เปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปใตย ทุกประเทศ
อาเซียนศึกษา
มัธยมต้น

ตอบอะไรคะ🙏🏻

24. ข้อใดกล่าวถึง “ปฏิญญาอาเซียน” ไม่สอดคล้องกับ ความเป็นจริง ก. มีผู้แทนร่วมลงนาม 5 ประเทศ 30. ข. ลงนามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ค. เริ่มชื้นจากการประชุมกันที่บางแสน จ. ชลบุรี ว มีการลงนามกันที่กรุงเทพมหานคร ประเทศใทย
1/3