ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยด้วยค่ะ

คําอายท้ายหน่วยการเรียนรู้ 1. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนหมายถึงอะไร และสำคัญอย่างไร 2. การประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียนหมายถึงอะไร และสำคัญอย่างไร 3. อาเซียนมีประเทศสมาชิกครบ 10 ประเทศในช่วงวิวัฒนาการใด 4. ปัจจุบันอาเซียนมีความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มประเทศภายนอกอยู่เท่าใด และ มีความสัมพันธ์กันแบบใด 5. 6. เพราะเหตุใดอาเซียนจึงได้ประกาศ ASEAN Vision 2020 ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลทำให้อาเซียนปรับเปลี่ยนกลไกการดำเนินงานหลายด้าน และเพราะเหตุใด 7. ASEAN Charter จัดทำขึ้นในช่วงใดของวิวัฒนาการอาเซียน 8. งบประมาณของสํานักเลขาธิการอาเซียนมาจากที่ใด 9. ปัจจุบันการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนเป็นอย่างไร 10. ความตกลงที่มาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนมีลักษณะเป็นอย่างไร และสำคัญอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง #นครพนม

ประชากร กลุ่มชาติพันธุ์ และภาษาของชุมชนภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จํานวนประชากรในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศที่ผูกพัน พึ่งพาอิงอาศัยผลประโยชน์หรือได้รับผลกระทบสูงสุดจาก แม่น้ำโขงทั้งในด้านของพื้นที่ ปริมาณน้ำ และประชากร คือ ประเทศ สปป.ลาว รองลงมาคือ กัมพูชา ไทย เวียดนาม และมณฑลยูนนานประเทศจีน ส่วน ประเทศพม่ามีผลกระทบน้อยมาก จำนวนประชากรทั้ง 6 ประเทศรวมกัน ประมาณ 223.9 ล้านคน และจำนวนประชากรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงประมาณ 74.3ล้านคน ง กลุ่มชาติพันธุ์ และภาษาของชุมชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มชาติพันธุ์และภาษาของชุมชนในประเทศพม่า ประเทศพม่ามีชนพื้นเมืองต่างเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า67 กลุ่ม กลุ่มชาติพันธุ์และภาษาของชุมชนในทิเบต แม่น้ำโขงเริ่มต้นบนแนวเทือกเขาตั้งกลาซาน ที่ราบสูงทิเบต เรียกว่า แม่น้ำจาก เป็นแม่น้ำแห่งจิตวิญญาณบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ชาวทิเบตมีเชื้อ สายผสมกับจีน มองโกล พม่า และชนชาติอัสสัมในประเทศอินเดีย ภาษา ทิเบตเป็นตระกูลจีน-ทิเบต ชิโน-ทิเบตัน หรือ ทิเบโต ไชนีส นักมานุษยวิทยาได้จำแนกชาติพันธุ์มนุษย์ตามลักษณะทางกายภาพไว้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ 1.Caucasoid มีผิวกายสีขาว 2.Mongoloid มีผิวกายสีเหลือง 3.Negroid มีผิวกายสีดำ 4.Australoid ไม่ปรากฏเชื้อชาติเด่นชัด นอกจากนี้แต่ละกลุ่มยังแบ่งแยกออกไปอีกเป็นหลายกลุ่มย่อย แม่น้ำโขงอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ไหลผ่าน 6 ประเทศ รวมทั้งทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศจีน จึงหลากหลายด้วยกลุ่มชาติพันธุ์และภาษา มีภาษาหลักและภาษาถิ่นมากถึง242ภาษา ชาวพม่าเป็นชนชาติ ตระกูลทิเบต-พม่า ชาวมอญ ไทใหญ่รัฐฉาน กะเหรี่ยง กะฉิ่น ระไคน์ และชิน นอกจากนี้ยังมีชาวอินเดีย และจีนอาศัยอยู่ จำนวนหนึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์และภาษา ของชุมชนในประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชามีประชากรกว่าสิบล้านคน เป็นชนเชื้อ ชาติเผ่าพันธุ์เขมรมากกว่า 90% ที่เหลือเป็นชนกลุ่ม น้อย ได้แก่ ชาวเวียดนาม ชาวมุสลิมเชื้อสายจาม ชาว จีนไทย ลาว และไทใหญ่ เขมรบนประกอบด้วยชาวเขา เผ่าต่างๆ ได้แก่ กุย พนอง เปรา ข่าตะพวน บางราย เป๊อร์ และเซาว์ กลุ่มชาติพันธุ์และภาษาของชุมชนในมณฑลยูนนานประเทศจีน กลุ่มชาติพันธุ์และภาษาของชุมชนในประเทศไทย ประเทศไทยคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท ไต ประกอบไปด้วยชา เขา ชนเผ่า ชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์อีกจำนวนมากอยู่กระจัดกระจายทั่วไป แบ่งตามตระกูลภาษาได้ดังนี้ 1.ตระกูลจีน-ทิเบต ได้แก่ ลีซู ลา อาข่า กระเหรี่ยง 2.ตระกูลออสโตร-เอเชียติกได้แก่ เขมร มอญ ว่า ละว้า ชาวบน ชาวสัก ซึมเร โซ่/ไส้ แสก สวย กุย กะเลิง กะลอง ฯลฯ 3.ตระกูลไท ไต ได้แก่ ไทยกลาง ไทโคราช ไทแฮ ไทเพิ่ง ไทพวน ไทยวน ไทลื้อ ชาน ไทใหญ่ ลาวเวียง ผู้ไท ไทญ้อ ฯลฯ 4.ตระกูลมัง-เช้า ได้แก่ จีน มังหรือแล้ว และเข้าหรือเงี่ยน 5.ตระกูลมาลาโย-โพลินิเชียน ได้แก่ มาลายู ชาวน้ำ โมแกน และชนเผ่าเงาะ ประชาชนจีนมีชนชาติต่างๆอาศัยอยู่ถึง65กลุ่ม มณฑลยูนนานอยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนมีพื้นที่ประมาณ 495,000 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 4% ของพื้นที่ทั้งประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของมณฑลใน ประเทศจีน ยูนนานในอดีตประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ หลากเผ่าพันธุ์ต่อมา ทุกวันนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อสายจีน (ฮั่น)และมีชนกลุ่มน้อย25กลุ่ม ได้แก่ 1.จ้วง 2.หุย 3.แล้ว 4 ทิเบต 5 เข้า 6.ไป 7.ว่า 8.นาซี 9.หลง 10.ลีซู 11.ปูลาง 12.ฮานี 13.3 14.ไต 15.วิ่งพอ 16.ลา 17.จินัว 18. 19.ปูยี 20.สุย 21.อาข่าง 22.แตง 23.ฟูมิ 24.มองโกล 25.แมนจู กลุ่มชาติพันธุ์และภาษาของชุมชนในประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอยดี ประกอบด้วย 5 ชนเผ่า หรือชนกลุ่มน้อย ชนเชื้อชาติก๋งษ์ หรือเวียด มีจำนวนมากที่สุดประมาณร้อยละ80 ของประชากรรวมทั้งประเทศ แบ่งออกได้ถึง 8กลุ่มตระกูลภาษา 1.ตระกูลเวียด-เมือง มี 4ชนเผ่า 2.ตระกูลไต-ไทย มี 8ชนเผ่า 3.ตระกูลมอญ-เขมร มี21หน เผ่า 4.ตระกูลมัง-เข้า มี 3 ชนเผ่า 5.ตระกูลกะได มีชนเผ่า 6.ตระกูลนามยาว มี 5ชนเผ่า 7.ตระกูลอื่น มีชนเผ่า 8.ตระกูลดัง มีชนเผ่า กลุ่มชาติพันธุ์และภาษาของชุมชนในประเทศลาว สปป.ลาว มีประชากรประมาณ5ล้านคน ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ หลากเผ่าพันธุ์ เรียกเป็นทางการว่า “ชนเผ่า การจัดแบ่งชน เผ่าใน สปป.ลาวนั้นมีความสลับซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ทางการเมืองการปกครองแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันมี 4 ชนเผ่า จัดแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศได้เป็น 3กลุ่มใหญ่ คือ 1.ลาวลุ่ม ตั้งถิ่นฐานอยู่เขตที่ราบหุบเขาหรือที่ราบลุ่ม พูดภาษาตระกูลไท-ลาว 2.ลาวเทิง ตั้งถิ่นฐานอยู่บนลาดเขาหรือที่ราบสูง พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร 3.ลาวสูง ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขา หรือภูดอย พูดภาษา ตระกูลทิเบต พม่า และ ยังเข้า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/4