ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ในฐานะที่นักเรียนเป็นประชาชนอาเซียนนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในปฏิญญาอาเซียน?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🤍

ในฐานะที่นักรียนเป็นประชน อาจยน ในการปฏิบัติตนอยางร นกเรียนจะมีส่วนชวม จึงจะบรรลุวัต ์ตถุประสงค์ ในลิญญาอาชัยน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

รบกวนหน่อยค่ะ

สาระอ ควฬวทกทฬทรรฬ-รรรรก--------------- 7 อ 1 ณซ 30. ข้อใคเป็นความร่วมมือทางค้านสังคมในอาเซียน จ ฬ “0 8 ก. จัดตั้งเครื รอข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ๑” ซ่ = ป: จัดโครงการแรกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ค. สังเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ง. ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ รีบจริงๆ🙏🏻

เทน ง|เพ 18. เพราะเหตุใด บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงมี ประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมาก ก. เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ) ข, เพราะ ะประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากมลายู ค. เพ เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ทําให้ได้รับ เทศผู้ปกครองดินแดน ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา

เทน ง|เพ 18. เพราะเหตุใด บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงมี ประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมาก ก. เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ) ข, เพราะ ะประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากมลายู ค. เพ เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ทําให้ได้รับ เทศผู้ปกครองดินแดน ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/3