ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ขอวิธีทำระเอียดๆหน่อยนะคะ เราอยากเข้าใจเรื่องนี้สักที คุณครูสอนเร็วมาก ╥﹏╥

20:24 ๒ 9 6 g จ.l 39% < แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำซี้อจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำ แก้สมการและหาคำตอบให้ถูกต้องลงในสมุด 1) Dรูปหนึ่งมีด้านยาว ยาวกว่าด้านกว้าง 10 ซม. และมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 60 ชม. บรูปนี้ มีด้านยาวเท่าใด 2) จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงติดกัน มีผลบวกทั้งสามจำนวนเท่ากับ 48 จงหาจำนวนที่น้อยที่สุด 3) เลี้ยงหมุมากกว่าเลี้ยงกบ 50 ตัว และ 3 ของหมูเท่ากับ ของกบ จงหาว่าเลี้ยงหมู และกบที่ตัว +) ปัจจุบันโพดมีอายุน้อยกว่าแม่ 300 เมื่อสิบปที่แล้วแม่มีอายุเป็น 4 เท่าของโพด ปัจจุบันโพดมี อายุเท่าใด : < 0

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทำ 4 ข้อสุดท้ายหน่อยได้มั้ยคะ ทำไม่ได้เลยค่ะ

และแกะกี่ตัว วิธีทำ ตัวอย่างที่ 4 เมื่อสามปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็นหนึ่งในหกของอายุของปิดา ถ้าปัจจุบันบุตรมีอายุ 8 ปี จงหาอายุปัจจุบันของปิดา วิธีทำ แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำ แก้สมการและหาคำตอบให้ถูกต้องลงในสมุด 1) D รูปหนึ่งมีด้านยาว ยาวกว่าด้านกว้าง 10 ซม. และมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 60 ซม. Dรูปนี้ มีด้านยาวเท่าใด 2) จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงติดกัน มีผลบวกทั้งสามจำนวนเท่ากับ 48 จงหาจำนวนที่น้อยที่สุด 3) เลี้ยงหมมากกว่าเลี้ยงกบ 50 ตัว และ และกบกีตัว 3 ของหมูเท่ากับ 3 ของกบ จงหาว่าเลี้ยงหมู 4) ปัจจุบันโพดมือายุน้อยกว่าแม่ 30 ปี เมื่อสิบปีที่แล้วแม่มีอายุเป็น 4 เท่าของโพด ปัจจุบันโพดมี อายุเท่าใด 3/3

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/15