ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ขอสอบถามหน่อยงับ

08:42 น. เ]t ย แl 561 (35) *5G - ใบงานที่2.1.pdf ใบงานที่ 2.1 พุทธประวัติ ตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนนำหมายเลขหน้าข้อความไปเรียงลำดับตามเหตุการณ์พุทธประวัติในกรอบ ด้านล่าง 1. พระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญ 2. เมื่อพระสิทธัตถะผนวช เพียรทางจิต 3. พระพุทธเจ้าเสด็จไปตรัส สอนธัมมจักกัปปวัตตน แล้ว ได้พยายามศึกษา สูตร ว่าด้วย อริยสัจ 4 ประการ แก่ปัญจวัคคีย์ ค้นคว้าทางพันทุกข์ 5. พระสิทธัตถะปฏิบัติสมาธิ ใต้ต้นมหาโพธิ์จนสามารถ รู้แจ้งหรือตรัสรู้อริยสัจ 4 6. พระพุทธเจ้าประทาน อุปสมบทให้แก่ยสกุมาร 4. พระสิทธัตถะทรงฝึก ปฏิบัติโยคะกับอาพา รดาบส กาลาม และสหายอีก 54 คน ส่ง โคตร และอุททกดาบส ให้ไปประกาศ รามบุตร พระพุทธศาสนา 7. พระสิทธัตถะเสด็จไปยัง ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ทรงรับข้าวมธุปายาส 9. พระพุทธเจ้าโปรดให้ พระสารีบุตร และพระ 8. พระสิทธัตถะรับหญ้ากุสะ จากพราหมณ์โสตถิยะ โมค-คัลลานะเป็นพระอัคร มาปูลาดเป็นอาสนะ ณ โคนต้นมหาโพธิ์ จากนางสุชาดา สาวกเบื้องขวาและเบื้อง ซ้าย 12. พระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญ 10. พระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญ 11 หลังจากพระพุทธเจ้าทรง แสดง "อนัตตลักขณสูตร" (ว่าด้วยไตรลักษณ์) ปัญจ วัดคีย์ได้บรรลุอรหันตผล ทุกกรกิริยา ด้วยการกัด ฟัน กลั้นลมหายใจ อด ตบะหรือทรมานตน หลายอย่าง อาหาร 13. โกณฑัญญะ หัวหน้า ปัญจ-วัคคีย์ได้ "ดวงตา เห็นธรรม" ทันทีที่ฟัง 14: อัญญาโกณฑัญญะ เป็น พระสงฆ์สาวกรูปแรกของ 15. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ชฏิลสามพี่น้อง พร้อม พระพุทธศาสนา ตัวยบริวาร ปฐมเทศนาจบ แจกโค้ดลดเพิ่ม Shopee Mall ทุกวัน10 =
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะต้องส่งบ่าย2นี้😵‍💫😵‍💫เขียนเป็นภาษาไทยให้เราก็ได้ขอร้อง

12:01 Fri 18 Jun 3 ๑ 87% < Back Protein QUIZ > Not yet answered Question 1 Marked out of 1.00 Please tell the story from this picture and refer to the previous topics such as carbohydrates or lipids. Not more than 5 lines Tryptophan Blood Alanine : Alanine Serine Threonine : : Glycine Cysteine Pyruvate Acetyl CoA Arginine Histidine Glutamine Proline เOxaloacetate Muscle Gut Kidney Aspartate Asparagine :Glutamate TCA Liver Glucose 4 Malate cycle C-Ketoglutarate เFumarate Succinyl CoA Aspartate Tyrosine Phenylanine ; Methylmalonyl CoA Valine Threonine Isoleucine Methionine Propionyl CoA A Leucine Acetyl CoA + Acetoacetyl CoA - HMG CoA Acetoacetate (ketone bodies) Threonine Lysine
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยน่อยคะหนูทำไม่เป็นเลยคะพี่ๆ😭😓

F11 F12 F10 Pag) Locค ( 4] ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนนำตัวเลขแทน แม่น้ำ ทะเลสาบ อ่าว แหลม คาบสมุทร เกาะ น่านน้ำ ใส่หน้าชื่อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (1) มหาสมุทรแปซิฟิก (5) อ่าวอะแลสกา (9) คาบธมุทรฟลอริดา, (13) ทะเลสาบมิชิแกน (17) แม่น้ำรีโอ แกรนด์ -21) แม่น้ำเซนต์ ลอร์เรนซ์ 25) ทะเลแคริบเบียน 29) เกาะกรีนแลนด์ (2) มหาสมุทรแอดแลนติก (6) อ่าวบัฟฟิน - (10) แหลมแคลิฟอร์เนีย (3) อ่าวเม็กซิโก (7) ทะเลโบฟอร์ต (11) ทะเลสาบวินนิเพก (4) อ่าวแคลิฟอร์แ (8) ทะเลแลบรา _(14) ทะเลสาบฮูรอน - (18) แม่น้ำมิสซิสชิปปี (22) แม่น้ำแมคเคนซี (26) หมู่เกาะแอนทิลลีส -(30) เกาะนิวฟันด์แลนด์ _(12) ทะเลสาบซูพ (15) ทะเลสาบออนแทริโอ _ (16) ทะเลสาบอีริ (20) แม่น้ำมิสซรี่ (24) คอคอดปาน- (28) แม่น้ำคาโล- (19) แม่น้ำเรด -(23) แม่น้ำยูคอน - (27) กาบสมุทรอะแลสกา, (31) เกาะวิกตอเรีย (32) เกาะบัฟฟิน ๒)
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายให้หน้อยที ขอบคุณค่ะ💓

ชื่อ เลขที่ ชั้น ใบงานที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ คำสั่ง ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติให้ถูกต้อง ภูมิอากาศ/ลีกษณะ ภูมิอากาศ ลำดับที่ พืชพรรณ บริเวณ 1 อากาศแห้งแล้งมาก ในฤดูหนาว 2 อากาศหนาวจัด ฝนตกน้อย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ สหรัฐอเมริกา และตอนกลางของที่ ราบสูงเม็กซิโก 3 เมดิเตอร์เรเนียน / อากาศอบอุ่น ในฤดูหนาว และร้อนจัดในฤดูร้อน ท้องฟ้าโปร่งตลอดปี มีฝนตกปาน 4 กลาง ส่วนใหญ่ตกในฤดูหนาว ป่าดิบชื้นในเขตอบอุ่น ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบผสม 5 กับป่าสนและมีมอสเป็นพืชผิวดิน 6 7 หญ้ามอสส์ ตะไคร่น้ำไม่มีพืชพันธุ์ ใดๆขึ้นได้เลย บริเวณขอบ 8 ชายทะเลจะมีพืชพรรณจำพวก มอสส์ ตะไคร่น้ำขึ้นได้บ้าง ที่สูง / แตกต่างกันไปตามระดับ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปาน 10 กลาง ื่อ แลขที่ เชั้น
1/2075