ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

19:37 น. X PDF ส. ใบงานคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย .p... drive.google.com AD 000 €1P ใบงานเรื่อง ภาษาจีน การยืมคำภาษาจีนเข้ามาใช้ในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็น... เพจ ภาษาไทย ใจพองโต ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเต็มคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและความหมายสัมพันธ์กัน ตัวสะกด วรรณยุกต์ ภาษาค่าโดด วรรณยุกต์ตรี ภาษาจีนแต้จิ๋ว วรรณยุกต์จัตวา ภาษาไทย สระประสม ภาษาจีนมีลักษณะคล้ายกับ.... เสียง... 47925 67 คือ เป็นภาษาที่จัดอยู่ใน... มีเสียง... ......…...................มาใช้ในภาษาไทยซึ่งมีเสียงวรรณยุกต์และ.... หรือ ลงชื่อเข้าใช้ จึงทำให้สามารถออกเสียงวรรณยุกต์และสระตามภาษาจีนได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น หน้า ..และภาษาจีนฮกเกี้ยน 3 / 5 นอกจากนี้การสะกดคำภาษาจีนใน ภาษาไทยยังใช้.. ตรงตามมาตราตัวสะกดทั้ง 4 มาตรา ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเขียนชื่ออาหารให้ถูกต้องตามรูปภาพที่จําหนด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะข้อ2-ข้อ4 อันแรกค่ะ

Fill in the gaps with the type 2 conditional sentences. 1. If my children fruit, I 2. The road traffic there 3. Communication if there 4. If the cardigan. so expensive, I 5. If I (be) some policemen. (not/be) so easy. for the Internet. (not/be) (buy) it. (not have) a (borrow) one. (not/be) so (wear) it tonight. (not like) chocolate so (give) you this piece. (be) more understanding, we could have a better relationship. 8. If you 9. If you (turn) the TV on, (wake up) our neighbours. (visit) the Eiffel Tower (go) to Paris. (be) you, I (apply) (apply) for the job, computer, I 6. If the dress tight, I 7. If I much, I Second and third conditionals Fill in the gaps so as to build correct type 3 conditional sentences. 1. If you we 10. We if we 11. If I for the job. 12. If Ann she (like) raw (not/ need) to boil it. (flow) if (not/be) (get) it. you 2. It 5. I would apply for the job if I 6. If I 7. You would need to find another job if you (damage) your eyes. (be) impossible to enter the (not/be) there. building if the porter 3. If the flight hadn't been delayed, my boss (arrive) on time to the meeting. (stop) at the red 4. If the driver sign, I 5. I 13. I would eat your adorable meatloaf if I 14. If you Fill in the blanks with either second or third conditional. 1. You 2. If you 3. If you had eaten at lunch, you 4. If there were an ashtray in the house, we smoke a cigarette. 6. If the thieves store, the owners 7. If you (not have) the accident.. (eat) the soup if it (not/be) so salty. (rob) the whole jewellery would have been ruined. (take) your umbrella, you (have) some protection, (not/ catch) a cold. 8. I storm if I 9. The burglars (manage) to escape the (be) more cautious. (escape) to a foreign (not/ catch) them. (learn) to play the piano, I country if the police 10. If you you could have participated in the contest. 11. If you (study) more, you (get) a better mark. 12. There (notice) my new haircut if you had been more attentive. (enjoy) modern art, we could visit the new exhibition. (not/be) so hungry now. (be) a fight if the police (not/ arrive) in time. (not/ need) to go to the balcony to (go) to the job interview, I might have got the job. (know) how to write an application letter. (move) to a new town. 8. I would exercise twice a day if I (have) more time. 9. If the T-shirt (not/be) so loose, I would wear it. 10. If the factory (not/ close), many workers wouldn't be unemployed. 11. If there hadn't been for the snow, most European airports (not/ close) during Christmas time. 12. If there wasn't for the fire, we (freeze) to death. (not/be) a vegetarian. (teach) me how to dance, I would learn it fast. ISLCollective.com

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

9. คำถามทบทวน ลักษณะทางกายภาพของคลื่น • สันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใด คำตอบ • คลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าใด คำตอบ 10. แอมพลิจูดของคลื่น จะขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ในการรบกวนตัวกลาง - ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานน้อย คลื่นจะมี - และ ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานมาก คลื่นจะมี 11. เพราะเหตุใดคลื่นสึนามิที่มีแอมพลิจูดสูง จึงสามารถทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินริมชายฝั่งทะเลได้มาก คําตอบ 12. ความถี่คลื่น (1) คือ จำนวนรอบที่ตัวกลาง มีหน่วยเป็น - ความถี่น้อย ลูกคลื่นน้อย คลื่นมีความถี่ - ความถี่มาก ลูกคลื่นมาก คลื่นมีความถี่ 13. นักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่น . เคลื่อนที่จากจุด A ไป B และพบว่าเม็ดโฟมที่อยู่บน ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้น ลงในแนวดิ่ง ดังภาพ คำตอบ คลื่นสปริงนี้มีความเป็น หรือ ภาพตัดขวางผิวหน้าของน้ำ โจทย์ถามว่า ถ้าพบว่า ในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ 8 รอบพอดี คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด คำตอบ คลื่นน้ำที่มีความเป็น 14. โจทย์ถามว่า ถ้านักเรียนสะบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวาง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที สังเกตคลื่นในสปริงที่เกิดขึ้นได้เป็นดังภาพ คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด เรื่องที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15. ลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวคลื่น ความยาวคลื่น.. ตอบ ในการเคลื่อนที่ ระยะในแนวดิ่ง (cm) - เป็นคลื่นที่.. - จะอาศัยการเหนี่ยวนำ - เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว ๆ - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า 16. แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ 17. การใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 18. การเกิดโทษต่อมนุษย์จากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 19. คำถามทบทวน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ความถี่ ความยาวคลื่น และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตอบ แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว เสียงที่ได้ยินจากเครื่องรับวิทยุเป็นคลื่นกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะเหตุใด B ระยะในแนวระดับ (cm) เพื่อส่งผ่านพลังงานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในตัวกลางอื่น CoXXI

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1000