ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ต่อกันน-😿

28. การเป็นอุบาสกและอุบาสิกาที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร ก รักษาศีลให้เคร่งครัด ข ไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม ค หมั่นศึกษาและฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ ง ถูกทุกข้อ 29. บุคคลที่มีพฤติกรรมในทำนองว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หรือเห็นชั่วเป็นดี แสดงว่าขาด หลักปฏิบัติข้อใด ก สัมมาทิฏฐิ ข สัมมาอาชีวะ ค สัมมาสังกัปปะ ง สัมมากัมมันตะ 30. สิกขา 3 กับมรรคมีองค์ 8 ข้อใดสัมพันธ์กัน ก ศีล-สัมมาสติ ข สมาธิ-สัมมาทิฏฐิ ค ปัญญา-สัมมาสังกัปปะ 31. ข้อใดคือความหมายของพระสงฆ์ ง ปัญญา-สัมมากัมมันตะ ก ผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา คผู้ที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ข ผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ง ผู้ที่เป็นทายาทในพระพุทธศาสนา 32. คำว่า สุปะฏิปันโน มีความหมายตรงกับข้อใด ก เป็นผู้ปฏิบัติดี ค เป็นผู้ปฏิบัติสมควร 33. พระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตนน่ายกย่องนับถือและกราบไหว้ตรงกับข้อใด ก อุชุปะฏิปันโน ข เป็นผู้ปฏิบัติตรง ง เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม ข ญายะปะฏิปันโน ง สามีจิปะฏิปันโน 34. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติขอบคือการปฏิบัติตนตามแนวทางในข้อใด ค อัญชะลึกะระณีโย ก อริยสัจ 4 ข มรรคมีองค์ 8 ค พรหมวิหาร 4 ง ทศพิธราชธรรม 10 35. อริยสัจ 4 ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรละหรือทำให้หมดไป ข สมุทัย ก ทุกข์ 36. อริยสัจ 4 ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ค นิโรธ ง มรรค ก ทุกข์ 37. ข้อใดคือหลักธรรมที่ควรรู้ของอริยสัจ 4 ข สมุทัย ค นิโรธ ง มรรค ก วัฏฏะ 3 38. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองสกปรกไม่สะอาด ข อัตถะ 3 ค ปัญญา 3 ง ไตรลักษณ์ ก กรรม ข ตัณหา ค กิเลส ง วิบาก 39. บทกลอนนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงธรรมะในข้อใด เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า ก สุญญตา คอัปปมาทะ เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา ขอนิจจตา ง วิบากกรรม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

มุแงง ช่วยหน่อยครับบ-😿

มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ ศาสนาที่ตนนับถือ คำชี้แจง 1. ข้อสอบนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (10 คะแนน) ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ (10 คะแนน) 2. ให้นักเรียนทำข้อสอบลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้เท่านั้น บ 1 3. ให้นักเรียนใช้ปากกาดำหรือน้ำเงินในการทำข้อสอบเท่านั้น ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. กษัตริย์พระองค์ใดริเริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ นอกดินแดนชมพูทวีป ก พระเจ้าพิมพิสาร ข พระเจ้าสุทโธทนะ ค พระเจ้าปเสนทิโกศล ง พระเจ้าอโศกมหาราช 2. พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนในสมัยใด ก จักพรรดิไทจงแห่งราชวงศ์ถัง ข จักพรรดิโกโจแห่งราชวงศ์ฮั่น ค จักพรรดิมิ่งตี่แห่งราชวงศ์ฮั่น ง จักพรรดิจินซี่แห่งราชวงศ์ฉิน 3. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปคือวัดใด ก วัดพุทธรังสี ควัดพุทธอาศรม 4. หนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเยอรมนีที่ได้รับการตีพิมพ์ถึง 6 ชั่วอายุคน คือหนังสือเล่มใด ข วัดพุทธปทีป ง วัดพุทธสมาคม สฯ บญ ก พระพุทธวจนะ ข ประทีปแห่งเอเชีย ค ศาสนจักรแห่งบูรพทิศ 5. พุทธศาสนิกชนกลุ่มแรกที่ช่วยกันจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาคือกลุ่มใด ก คนญี่ปุ่นในโตเกียว ค คนอังกฤษในกรุงลอนดอน ง หนังสือปุจฉาวิสัชนาทางพระพุทธศาสนา ข คนไทยในกรุงเทพฯ ง คนอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นและจีน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

8. Supa brought a pouch containing 40 pieces of 1-Baht coins and 12 pieces of 5-Baht coins to buy stationery. She spent 52 Baht altogether. (a) Write a linear equation in two variables for the given information. (b) List all the possible ways that Supa could pay with the coins in her pouch.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ บทประพันธ์อิศรญาณภาษิตค่ะ คือหนูไม่ได้ตรงน้ำเสียงอะคะ เเต่ตรงที่ผู้เขียนต้องการสื่ออันนั้นหนูพอได้นะคะ ช่วยหนูหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

1. สำหรับคนเจอจิตจริตเขลา ด้วยมัวเมาโมห์มาก ในซากผี ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี สำหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด น้ำเสียงของผู้เขียน ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้า ใครเลยเล่าจะไม่งามตามเสด็จ 2. จำไว้ทุกสิ่งจริงหรือเท็จ พริกไทยเม็ดนิดเดียวเคี้ยวยังร้อน ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด. น้ำเสียงของผู้เขียน มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ 3. หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้ ที่ห่างปิดที่ชิดไซให้ทะลุ คนจักษุเหล่หลิ่วไหล่พลิ้วพลิก ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด. น้ำเสียงของผู้เขียน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ♡

ใบงานที่ 2 ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 2.องศาได้ ๑. ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ระหว่างประมาณละติจูด องศาเหนือ ถึง ลองจิจูด. องศาตะวันออกถึง องศาตะวันตก โดยมีเส้นศูนย์สูตรผ่านกลางทวีปทำให้ครึ่งหนึ่ง ของทวีปแอฟริกาอยู่ทางซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทางชีกโลกใต้เส้นศูนย์สูตรลากผ่านประเทศ ๒. อาณาเขต ทิศเหนือติดกับ ทิศใต้ติดกับ.... ทิศตะวันออกติดกับ ทิศตะวันตกติดกับ.... ๓. ขนาด ทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณ ใหญ่เป็นอันดับ ไของโลกรองจากทวีปเอเชียและใหญ่กว่าทวีปยุโรปถึง . .ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาด เท่า ๑. น่านน้ำที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรป คือ ๒. คลองสุเอชขุดเชื่อมระหว่างทะเลอะไร ๓. อ่าวเอเดนอยู่ทางทิศใดของทวีปแอฟริกา ๔. น่านน้ำที่เป็นพรมแดนระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย คือ ๕. แหลมก็้ดโศปอยู่บริเวณใดของทวีปแอฟริกา 5. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบวิกตอเรีย ๗. ประเทศใดที่มีดินแคนส่วนใหญ่อยู่ในเขตทะเลทรายสะฮารา ๔. ทวีปแอฟริกามีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่รองจากทวีปใด ๔. ช่องแคบยิบรอลตาร์เป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างประเทศอะไร ๑๐. ทวีปแอฟริกาเป็นเส้นทางการเดินเรื่องสมุทรผ่านระหว่างทวีปอะไร ๑๑. ทวีปแอฟริกามีชายฝั่งทะเลติดต่อกับมหาสมุทรใดบ้าง ๑๒. เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา คือเกาะอะไร ๑๓. ทวีปแอฟริกาได้รับฉายยาว่า ๑๔. ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีดินแดนใกล้กับทวีปยุโรปมากที่สุด ๑๕. น่านน้ำที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับเกาะมาดากัสการ์ เรียกว่าอะไร - เพราะ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

3. ให้นักเรียนศึกษา อาณาเขตของแอฟริกา และตอบคำถามลงในกล่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ ทิศเหนือ จดทะเล และช่องแคบ. ยุโรป ทิศตะวันออก จดมหาสมุทร.. ที่รานฝุน รอดก็เจอวิจ ที่รากสูงตาิด เทื่อพราะาร์ ท : เ 4 " 1 1 ย ส ะ 6 1 1 1 เทื่อกเราแคร์ เข ต ทุ่ 3 ห ญ 1 ๆ 6 1 น ที่ราษสู ที่รา บ สู 0 นี้ มหา สมุท.ร อินเดีย ม ห 1 ส ม ท 1 แ 0 6 แ 6 น ที่ ก ค 6, ค 1 ก 1 1 ทิศตะวันตก ทิศให้ จดมหาสมุทร จดมหาสมุทร. และมหาสมุทร..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะประเทศอะไรก็ได้ค่ะ

นักเรียนเปรียบเทียบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศในโลกที่สนใจมาภูมิภาคละ 1 ประเทศ ลงในแผนภาพความคิด แล้วตอบคำถาม ทวีป ทวีป ลักษณะ ประเทศ ประเทศ ที่เหมือนกัน เพราะเหตุใดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ในโลกจึงมีความแตกต่างกัน นักเรียนในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลกจะปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขและไม่เกิดความขัดแย้งกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อย🙏

Self Check ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ โดยพิจารณาข้อความว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุด หากพิจารณาข้อความ ไม่ถูกต้อง ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาตามหัวข้อที่กำหนดให้ ถูก/ผิด ทบทวนหัวข้อ 1. ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตกับองค์ประกอบที่มีชีวิต 1. 2. แสงสว่างเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 1.1 3. พืชบางชนิดมีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น ต้นกาบหอยแครง หม้อข้าวหม้อแกงลิง 1.2 4. ผู้บริโภคชากสัตว์ทำหน้าที่หมุนเวียนสารกลับคืนสู่วัฏจักรธรรมชาติ 1.2 5. ต้นไม้กับคนมีความสัมพันธ์กันแบบภาวะอิงอาศัย 2. 6. เหาฉลามกับปลาฉลามมีความสัมพันธ์กันแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน 2. บันทึกลงในสมุด 7. การระบาดของแมลงศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรต้องใช้วิธีกำจัดแมลงศัตรูพืช ทางชีวภาพ โดยให้สิ่งมีชีวิตอื่นมากินแมลง เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า 2. ภาวะการล่าเหยื่อ 8. ถ้าในระบบนิเวศหนึ่งมีพืช หนอน นก แมว เหยี่ยว ในการถ่ายทอดพลังงาน ผ่านการกิน หนอนจะได้รับปริมาณพลังงานมากที่สุด เนื่องจากหนอนเป็น ผู้บริโภคลำดับที่ 1 3. 9. ถ้าสารพิษตะกั่วเกิดรั่วไหลออกสู่ทะเล ร่างกายมนุษย์จะมีสารพิษตะกั่วสะสม อยู่มากที่สุด 3. 10. การกระทำของมนุษย์ เช่น ตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ การใช้ยาฆ่าแมลงก่าจัด ศัตรูพืช เป็นสาเหตุที่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ 3. ญ่ ญ่ ญ่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2309