ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ขอคำตอบหน่อยค่ะต้องส่งพรุ่งนี้เเล้ว🥺🙏🏻

ชื่อ 17:58 . P DI วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อส... วิชา ลักษณะนิสัย พระอภัยมณี ถ้านักเรียนเป็นพระอภัยมณีจะแสดงนิสัยเช่นนั้นหรือไม่ TERCA ชื่อ ข้อดีของพระอภัยมณีคืออะไร สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ วิชา วันที่ ลักษณะนิสัย NG 19% ข้อเสียของพระอภัยมณีคืออะไร สามารถลักษณะนิสัยมาปรับปรุงอย่างไรในการใช้ชีวิตประจําวัน ONE MINUTE ยกตัวอย่างคําประพันธ์ที่แสดงถึงลักษณะนิสัยตัวละคร พร้อมอธิบายลักษณะที่เห็นได้จากค่าประพันธ์นั้น ๆ วันที่ LIVEWORKSHEETS ยกตัวอย่างค่าประพันธ์ที่แสดงถึงลักษณะนิสัยตัวละคร พร้อมอธิบายลักษณะที่เห็นได้จากค่าประพันธ์นั้น ๆ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ตอบหน่อยค่ะ

37. จงหาความสัมพันธ์ของคำประพันธ์ที่กำหนด “เรือนรายชายฝั่งสองฟาก เรียงหินเป็นเพื่อนที่ชายคลอง หัวข้อ เป็นโวหาร ประเภทใด หัวข้อ สาระสำคัญ ของเรื่องคือ ข้อใด คําถาม 1) 2) 3) บรรยายโวหาร | พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สอดคล้องกับ สํานวนได ป่าจากเขมรากล้าพูร่อง รับฟองคลื่นฟูอยู่เย็นเย็น 1) 2) 3) 4) คำประพันธ์ สั่งสอนให้รู้คุณค่า บอกการตั้ง คร่ำครวญถึงการ เปรียบเทียบให้ ต้องการสื่อสารของธรรมชาติริม บ้านเรือนและ ในเรื่องใด ฝั่งคลอง พลัดพรากจาก เห็นความงามของ บ้านเรือน สิ่งมีชีวิตริมคลอง ธรรมชาติริม คลอง ตาราง 1 38. จงหาความสัมพันธ์ของข้อความที่กำหนด ประเทศ ตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมดี ก็จะส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีด้วย คำถาม 1) คุณภาพชีวิต ของประชาชน “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาและความเจริญของ 1) ทรัพย์ในดินสิน ในนา ตาราง 2 ตาราง 1 2) สร้างวิมานใน อากาศ ภาษาไทย ป.6 หน้า 13 4) เทศนาโวหาร ตาราง 2 2) 3) การพัฒนา การพัฒนาและ คุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติ ความเจริญของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเทศ และสิ่งแวดล้อม 3) อยู่ดีกินดี 4) ตั้งหลักปักฐาน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ใครพอจำได้มั้ยคะTT

แบบฝึกหัดที่ เรื่อง ฟระอภ์ยมณี ตอน พรงอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง แล้วอัปโหลดส่งใน google classroom 2 1. ให้นักเรียนรวบรวมคำที่แสดงอาการเคลื่อนไหวและคำเลียนเสียงธรรมชษาติ จากคำประพันธ์ เรื่องพระอภัยมณี อย่างละ 3 คำ หากเป็นคำที่แสดงการเคลื่อนไหว ให้นักเรียนระบุลกษณะ การเคลื่อนไหวและหากเป็นคำเลียนเสียงธรรมชาติให้ระบุว่าเสีืยงนั้นเป็นเสียงอะไร ตอบ คำแสดงการเคลื่อนไหว จำนวน 3 คำ ดังนี้ 1. คำว่า กระโจนโจม แสดงการเคลื่อนไหว คือ โถมและพุ่งเข้าใส่เต็มกำลัง 2. 3. คำเลียนเสียงธรรมชาติ จำนวน 5 คำ ดังนี้ 1. เลียงโฮโฮ เป็นเสียงร้องให้พของนางผีเสื้อสมุทร 2. 3. 2. บกตัวอย่างเขียนคำประพันอ์เรื่องพระอภัยมณี จำนวน 2 บท แล้วระบุตำแหน่งคำที่มีสัมผัสใน และสัมผัสนอก ทั้งสัมผ์สพย์ญชนะและสัมผัสสระ ตอบ สัมผัสใน (สัมผัสภายในวรรคเดียวกัน) มีคำสัมผัสดังนี้ สัมผัสพบัญหนะ ได้แก่คำว่า สัมผัสสระ ได้แก่คำว่า - - สัมผัสนอก (สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างบท) มีคำสัมผัสดังนี้ - สัมผัสพบัญหนะ ได้แก่คำว่า สัมผัสสระ ได้แก่คำว่า - 3. เขียนบทประพันธ์ 1 บท แล้วระบุว่าบทประพันธ์ดังกล่าวเป็นโวหารภาพพจน์หนิดใด ตอบ เขียนบทประพันธ์ 1-2 บท แล้วระบุว่าบทประพันธ์ดังกล่าวเป็นรสในวรรณคดีษนิดใด ตอบ 5. ปกตัวอย่างชข้อคิดจากเรื่องพระอภ์บมณีและบกตัวอย่างการนำข้อคิดไปประบุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง ตอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ข้อสุดท้าย ตอบ 1 หรือ 2 ครับ

350 สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3) แบบทดสอบเรื่อง พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสง องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (จำนวน 20 ข้อ) 1 พระสุนทรโวหาร (ภู่) มีชีวิตรุ่งเรืองในการรับราชการมากที่สุดในสมัยใด 1. รัชกาลที่ 1 2. รัชกาลที่ 2 4. รัชกาลที่ 4 3. รัชกาลที่ 3 3. เรื่องพระอภัยมณีแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด 2. กลอนเพลงยาว 1. กลอนบทละคร 3. กลอนนิทาน 4. กลอนนิราศ 3. ลักษณะทางวรรณศิลป์ในการประพันธ์ของสุนทรภู่เป็นอย่างไร 1. ใช้คำเปรียบเทียบ 2. การเล่นคำพ้อง 3. ความหมายลึกซึ้ง 4. การเล่นสัมผัสแพรวพราว 4. ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญที่กวีแต่งเรื่องพระอภัยมณี 1. เพื่อขายเลี้ยงชีพ เพื่อให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต 2. เพื่อแสดงฝีมือทางวรรณศิลป์ 3 4. เพื่อประชันฝีมือในการแต่ง 5. พระอภัยมณีไปอยู่กับนางผีเสื้อได้อย่างไร 1 พระอภัยมณีหลงทางในขณะเดินทางกลับเมือง 2. พรอภัยมณีเรือแเตกกลางทะเล 3. พระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อจับตัวมา 4 พรอภัยมณีรักนางผีเสื้อ 6. เพราะเหตุใดพระอภัยบณีจึงไม่หนีนางผีเสื้อ 1 เพราะกลัวนางผีเสื้อเสียใจ 3 เพราะห่วงสิ้นสมุทร 2. เพราะเกรงว่านางผีเสื้อจะฆ่าพระองค์ 4. เพราะไม่รู้จะหนีไปที่ไหน 7 เหตุใดสินสมุทรจึงผูกพันกับพระอภัยมณีมาก 1. เพราะนางผีเสื้อไม่เลี้ยงดู 3 เพราะนางผีเสื้อไม่ชอบเด็ก 2 เพราะพระอภัยมณีเลี้ยงดูสินสมุทร 3. เพราะพระอภัยมณีมีคุณธรรมสูง

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า สาระที่ ๕ มาตรฐาน มาตรฐาน ท ๕.๑ ตัวชี้วัด ๓/๒ เลขที่ ชื่อ นามสกุล ชั้น คำสั่ง ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ตามประเด็นที่กำหนด ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่องตอนที่แสดงถึง วัฒนธรรม ๑. ๒. ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่องตอนที่แสดงถึง ประเพณี ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่องตอนที่แสดงถึง วิถีชีวิต ๓. ๔. ให้นักเรียนยกข้อความในเรื่องตอนที่แสดงถึง ความเชื่อ ๕. ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/6