ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

4G 4แ 14:02 น. เว 44 ใบงานที่-2.pdf ระตบซน เลขท ใบงานที่ 2 เส้นขนาน 1. จงเขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานกับมุมภายในข้างเดียวกัน 2. จงเขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานกับมุมแย้ง 3. จงเขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานกับมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้ามบนข้างเดียวกัน 4. คุณสมบัติของเส้นขนาน กำหนดให้ 4.1) ขนาดของมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันได้ 180 องศา 4.2) ขนาดของมุมแย้งเท่ากัน 4.3) ขนาดของมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่ข้ามบนข้างเดียวกัน มีขนาดเท่ากัน 5. จงพิจารณาส่วบของเส้นตรง AB และ CD แต่ละคู่ขนานกันหรือไม่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคับ

คำช้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มีลักษณะของเส้นขนาน ปร่d 4. จากรูป กำหนดให้ AB // CD และมี PQ เป็นเส้นตัด แล้ว x มีค่าเท่าใด ก. ทางม้าลาย ข. รางรถไฟ ค ขอบกระดานดำ A B ง. ใบพัดลม เ2x? 2. ข้อใดเป็นการขนานกันของเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บน 120% ระนาบเดียวกัน C D ก. เมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันและมีระยะห่าง ก. 200 Q เท่ากันเสมอ น 300 ข. เมื่อต่อปลายเส้นตรงทั้งสองไปพบกันที่จุดหนึ่งได้ ค. เมื่อมุมประชิดมีขนาดเท่ากัน ง. เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งแล้ว ทำให้เกิดมุมแย้งเท่ากัน ค. 609 4. 180 พิจารณารูปที่กำหนดโวห้ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 5-6 กำหนดให้ AB // CD และมี XY เป็นเส้นตัด 3. จากรูป AB และ CD มี AB-CD ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด B 1 B 3 4 . 120 5 8 D ก. ขนานกัน เพราะ AB และ CD มีระยะห่าง 5. จากรูป มุมใดที่มีขนาดเท่ากันบ้าง ก. 1= 4 = 5 = 8 น. 1 = 2 = 3 = 8 ค. 2= 3 = 5 = 7 ง. 3 = 3 = 5 = 6 6 เท่ากันเสมอ ข. ขนานกัน เพราะขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา ค. ไม่ชนานกัน เพราะชนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัดรวมกันไม่เท่ากับ 180 องศา 6. จากรูป มีขนาดเท่าใด ง. ไม่ขนานกัน เพราะเส้นตรงสองเส้นยาวไม่เท่ากัน ก. 209 ข. 309 ค. 609 2. 1200 มีต่อหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ เรื่องเส้นขนาน คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ

A จากรูป ถ้า DE II BC แล้ว 2 + 3 เท่ากับ 16. E กืองศา D A ง จงเลือ 32 1 48 1. 80 องศา ปสามเหา 2. 100 องศา 1. 2.5, 6 3 3. 5. 12 เ B 3. 132 องศา C 4. 148 องศา สามเหลี่ยะ ถ้านตรงข้าม 17. จากรูป QPR = 45 , NMR = 20 และ (45 18 เซนติเม QON = 150 แล้ว x เท่ากับกี่องศา N 1. 45 องศา 150? 2. 50 องศา ามเหลี่ยมมา ากด้านหนึ่ง 20ง 3. 85 องศา X M 9 เซนติเมตร Q R 4. 95 องศา 18. จากรูป ABII DE, AB = BC, BCE = 112 B และ ADc= 80 แล้ว เท่ากับก่องศา มเหลี่ยมมุม y y 1. 34 องศา 2. 56 องศา 25 80 112 3. 66 องศา 4. 68 องศา C E 19. จากรูป DEII AB ,CE = DE และ ACB = 50 แล้ว ABC มีขนาดก่องศา ปุนความสัมพัน 1. 50 องศา 50 C 2. 60 องศา y E 3. 80 องศา B 4. 100 องศา ปสามเหลี่ยมที่กำ 20. เG H จากรูป ADII EF BG = EH , Aง 17 AGB = 24 และ GAB = 50 แล้ว CEF มีขนาดกี่องศา 15 (50 1. 50 องศา 2. 53 องศา A B C D 3. 74 องศา 4. 106 องศา E F

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/10