ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

🥺🙏🏻

1.แผนที่ หมายถึง.. 2.แผนที่มีประโยชน์ 123101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใบงานที่ 1 เรื่อง แผนที่ ชื่อ-สกุล........ 4.สัญลักษณ์ คือ.. 3.แผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง 5.มาตราส่วน คือ sour 6.มาตราส่วนแบบเศษส่วน เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน 7.มาตราส่วนแบบคำพูด เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน 8.มาตราส่วนเส้น หรือบรรทัด เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน เลขที่...................... 3/9... 10.ระบบพิกัด คือ... 11.เส้นเมริเดียน คือ 12เส้นเมริเดียนแรก คือ 13.เส้นเมริเดียนตะวันออก คือ NGHLGR Papratgan ROLIS 9.จากมาตราส่วนคำพูด 1เซนติเมตรต่อ 1 กิโลเมตร ทำให้เป็นมาตราส่วนเศษส่วน ได้ดังนี้ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

4G 4แ 14:02 น. เว 44 ใบงานที่-2.pdf ระตบซน เลขท ใบงานที่ 2 เส้นขนาน 1. จงเขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานกับมุมภายในข้างเดียวกัน 2. จงเขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานกับมุมแย้ง 3. จงเขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานกับมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้ามบนข้างเดียวกัน 4. คุณสมบัติของเส้นขนาน กำหนดให้ 4.1) ขนาดของมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันได้ 180 องศา 4.2) ขนาดของมุมแย้งเท่ากัน 4.3) ขนาดของมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่ข้ามบนข้างเดียวกัน มีขนาดเท่ากัน 5. จงพิจารณาส่วบของเส้นตรง AB และ CD แต่ละคู่ขนานกันหรือไม่

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคับ

คำช้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มีลักษณะของเส้นขนาน ปร่d 4. จากรูป กำหนดให้ AB // CD และมี PQ เป็นเส้นตัด แล้ว x มีค่าเท่าใด ก. ทางม้าลาย ข. รางรถไฟ ค ขอบกระดานดำ A B ง. ใบพัดลม เ2x? 2. ข้อใดเป็นการขนานกันของเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บน 120% ระนาบเดียวกัน C D ก. เมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันและมีระยะห่าง ก. 200 Q เท่ากันเสมอ น 300 ข. เมื่อต่อปลายเส้นตรงทั้งสองไปพบกันที่จุดหนึ่งได้ ค. เมื่อมุมประชิดมีขนาดเท่ากัน ง. เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งแล้ว ทำให้เกิดมุมแย้งเท่ากัน ค. 609 4. 180 พิจารณารูปที่กำหนดโวห้ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 5-6 กำหนดให้ AB // CD และมี XY เป็นเส้นตัด 3. จากรูป AB และ CD มี AB-CD ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด B 1 B 3 4 . 120 5 8 D ก. ขนานกัน เพราะ AB และ CD มีระยะห่าง 5. จากรูป มุมใดที่มีขนาดเท่ากันบ้าง ก. 1= 4 = 5 = 8 น. 1 = 2 = 3 = 8 ค. 2= 3 = 5 = 7 ง. 3 = 3 = 5 = 6 6 เท่ากันเสมอ ข. ขนานกัน เพราะขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา ค. ไม่ชนานกัน เพราะชนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัดรวมกันไม่เท่ากับ 180 องศา 6. จากรูป มีขนาดเท่าใด ง. ไม่ขนานกัน เพราะเส้นตรงสองเส้นยาวไม่เท่ากัน ก. 209 ข. 309 ค. 609 2. 1200 มีต่อหา

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/11