ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ข้อวิธีคิดข้อนี้หน่อยค่ะ

11. นักเรียนห้องหนึ่งมี 140 คน และอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงเท่ากับ 6 : 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนชายเท่ากับจำนวนของนักเรียนชายและค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียน หญิงเท่ากับจำนวนของนักเรียนหญิง ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนทั้งห้องเท่ากับเท่าไร
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยบอกผมหน่อยครับ แคลคูลัส1 พืชคณิตเวกเตอร์ครับ

การบ้าน 1. จงหาระยะทางระหว่างจุด P (2,0,-2) และ Q (6,-1,4) 2. กำหนดให้ V = (3,1)และW = (1,2)จงหาค่าของ 3Vและ-3W 3. กำหนดให้ V = (-10,-6) และ W = (-3,7) จงหาค่าของ 3V + W, V-4Wและ 3V 31
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย

สนใจทักมาได้เลยจ้า

๐๐๐๐ กาพย์ (บทละ 1 บาทm) กลอน (บทละ 10 บาท) โคลง (บทละ10 บาท) ฉันท์ (บทละ 15 บาท) ราย (บทล10 บาท) งานเร่ง + เพิ่ม 5 ขาท "ปรึกษาการแต่งกลิอิน +ให้ช่วยหาคำ (บทละเขาท) (ไม่รวมาย/ ันท์) รับงานเขียนเรียงคทม เรื่องสะ30 บาท) @ สอนอานกลอน ฟรี 9 20 นาที่ นใช้การ Coll Line 5 ถังเกิน 2.0 นาที จะคิดเพิ่ม 5 บาท 10 นาที สนใจ ปm มาได้เลยจ้า
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ช่วยทีคับ

จากรูป a และ b คือขนาดของด้านของ สามเหลี่ยมมุมฉาก จงหา a-b (ให้ตอบในรูปจำนวนเต็ม โดยไม่ต้องเติม หน่วยลงในช่องคำตอบ) a b 379 4 Answer: Question 6 Not yet answered - + |10 (อ)
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

หนูแปลแล้วแต่เติมคำไม่ถูกค่ะ

PENCIL (2B) B. Complete the text about Niran's day. go Out go listen make Start Work finish Work chat นse the internet A day in Niran's life Niran wakes up at 6.30. He doesn't have breakfast. He takes the ! children to school. He at 8.30 ล.m. โท the afternoon, | he for_his work. Sometimes he with his friends. At 5.00 p.m. he and for dinner. In the evening, he the bed, watches TV and to music. He to bed about 10.00 p.m.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ช่วยข้อนี้หน่อยค่ะ

2 6. ลูกบาศก์ ดังแสดงในภาพ มีความยาวด้านละ 0.5 เมตร อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 0.6 Wb/m ลวด abcde มีกระแสไหลผ่าน 4 แอมแปร์ ในทิศดังรูป จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงที่ กระทำต่อลวด ab, bc, cd และ de b >B d ง
1/162