ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทีครับ ขอบคุณครับ

แบบทดสอบ เรื่อง คาน คสล. คำสั่ง จงออกแบบคาน B1 มีความยาว 5.00 m โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้ 1. น้ำหนักพื้น ผนังและน้ำหนักบรรทุกจรถ่ายลงคาน วิธีทํา f'c (ksc) 170 R1 fc (ksc) 64 1. กําหนดหน้าตัดคาน น้ำหนักคาน M max. Mc รวมน้ำหนักที่กระทำต่อคาน (w) 2. คำนวณหาโมเมนต์ As Mc = ดังนั้น เสริมเหล็กรับแรงดึงที่ท้องคาน 3. คำนวณแรงเฉือน n 10 fs (ksc) 1,200 1,500 1,700 w kg/m 5.00 m = 952 kg/m (ไม่รวมน้ำหนักคาน) k 2 0.35 0.30 0.27 m j 0.88 0.90 0.91 kg/m - (w*d) kg*m Mmax, เสริมเหล็กรับแรง ksc 4.1 แรงเฉือนสูงสุดจะเกิดที่ระยะ d ห่างจากขอบฐานที่รองรับ WL แรงเฉือนที่เกิดขึ้น V cm 2 R2 kg/m R (ksc) 9.86 8.64 7.86 g ....

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยตอบอันนี้หน่อนะคะไม่เข้าใจค่ะว่าต้องตอบยังไงมันเป็นระบบการเช่ารถอะค่ะ

22:17 น. (0) Û 9% docs.google.com/1 Use Case: การรับรถ Primary Actor: พนักงานบริการ Stakeholders and their interests: + 1. จากรูปเนื้อหาที่ให้มาให้นักศึกษา วิเคราะห์ System Event จาก Main Success Scenario ของระบบเช่ารถ VO LTE1 45 2 ลูกค้า ต้องการได้รับรถที่จองไว้แล้ว พนักงาน พนักงาน ต้องบันทึกว่ารถที่ลูกค้ารับออกไปไม่สามารถให้ลูกค้ารายอื่นๆ เช่าออกไปได้ Pre-condition: มีรายการจองรถของลูกค้ารายนั้นไว้ล่วงหน้าแล้ว Post-condition: รายการจองรถของลูกค้าถูกบันทึกและมีสถานะว่ารับรถไปแล้วสถานะของรถถูกปรับปรุง ว่ากําลังถูกเช่าออกไป Main Success Scenario: 1. ลูกค้าติดต่อพนักงานบริการ เพื่อขอรับรถตามการจองที่ได้ทำไว้ตามเลขที่ใบจอง 2. พนักงานบริการค้นหารายการจองโดยใช้เลขที่ใบจอง คําตอบของคุณ 3. ระบบค้นหาข้อมูลการจองที่บันทึกไว้แล้วและแสดงรายละเอียดการจองที่ทำไว้แล้ว 4. พนักงานบริการแจ้งข้อมูลการจองเพื่อให้ลูกค้ายืนยัน 5. พนักงานบริการแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าเช่าของรถที่จะให้ลูกค้าเช่า 6. ลูกค้ายืนยัน พนักงานบริการขอข้อมูลของผู้เช่าเพิ่มเติม ได้แก่ เลขที่ใบขับขี่ 7. ระบบบันทึกรายการเช่ารถ โดยแสดงมีข้อมูลรถคันที่ลูกค้าตกลงเช่า ได้แก่ ทะเบียนรถ โมเดลของ รถ อัตราค่าเช่า และเงื่อนไขอื่นๆ พร้อมทั้งคำนวณค่าเช่า ตามรายละเอียดที่ลูกค้ายืนยัน ได้แก่ จำนวนวันที่ เช่า ขนาดรถที่เช่า และจัดพิมพ์สัญญาเช่ารถคันที่ลูกค้าตกลงเช่า 8. ลูกค้าเซ็นสัญญาเช่ารถและพนักงานบริการบันทึกการเซ็นสัญญาของลูกค้า 9. ระบบบันทึกเปลี่ยนสถานะของรถคันที่ลูกค้าจะเช่าออกไปเป็น “ไม่ว่าง 10. พนักงานบริการให้กุญแจแก่ลูกค้า พร้อมกับสัญญาคู่ฉบับ แล้วลูกค้าขับรถออกไป < 2. ให้นักศึกษาหา System Event จาก Extentions ของระบบเช่ารถ * *

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า🥹🥹

ตอนที่ 2 ทดสอบความเข้าใจ 1. คำถามข้อ 1 จากข้อมูลของบริษัท โชคดี จำกัด ในปี 25X1 มีราบละเอียดดังนี้ วัตถุดิบทางตรง D วัตถุดิบทางอ้อม 08 ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางอ้อม 08 ค่าสาธารณูปโภค 0 1 ค่าเบี้ยประกันโรงงาน 0 ค่าเบี้ยประกันสำนักงาน ค่านายหน้าพนักงานขาย เงินเดือนผู้บริหาร ค่าโฆษณา ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร OH ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าเช่าสำนักงาน ให้ทำ 1.1) คำนวณต้นทุนขั้นต้น (1 คะแนน) OH S 1.2) คำนวณต้นทุนแปรสภาพ ( 1 คะแนน) 1.3) คำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต ( 1 คะแนน) 1.4) คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 1 คะแนน) 1.5) คำนวณต้นทุนจม ( 1 คะแนน) 2. คำถามข้อ 2 ข้อมูลต่อไปนี้ได้มาจากการผลิตในเดือนมกราคม 25X2 ของบริษัท มีดี จำกัด 1. ซื้อวัตถุดิบทางตรงเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท - 2 จ่ายค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต (ค่าแรงงานทางตรง) รวม 75,000 บาท เป็นเงินสด 2. 410,000 บาท 156,000 บาท 520,500 บาท 45,000 บาท 300,000 บาท 100,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาท 350,000 บาท 100,000 บาท 80,000 บาท 50,000 บาท 80,000 บาท 3. จ่ายเงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน 15,000 บาท เป็นเงินสด 4. ได้รับบิลค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท 5. ค่าเสื่อราคาของอุปกรณ์ในโรงงานเท่ากับ 6,000 บาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/228