ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี
มหาวิทยาลัย

ขอวิธีทำอย่างละเอียดค่ะ ขอบคุณค่ะ

------------ ป๒งแนยท6 7»+ ท------ . 1) นั้กสัมสายซ์ 50 ภู มี(๑แอซูติกละเข๐4 4 0 จ้าน้าสัมเทยศ์ณิธาธนณเหญ่ด, 40 รู1๐๓ จักส้ลสพตเค้งคัง. รนต์รนาตด ย กรพงาทย วธิท - ล อ
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยได้ไหมคะ

5. ให้กุ้งชนิดหนึ่งมียืนควบคุมความยาวกรี และสีตัว อยู่บนโครโมโซมร่างกาย โดยการทดลอง ค นํากุ้งกรียาว สีแดง มาผสมกับ กุ้งกรีสั้น สีขาง ได้ลูกออกมาเป็น กุ้งกรียาว สีแดงทั้งหมด ในการทดลอง 8 นําลูกกุ้งกรียาว สี่แดงจากการทดลอง / มาผสมกับกุ้งกรีสั้น สีขาว 'ด้ลูกดังนี้ กรียาว สีแดง 32% กรียาว สี่ว 18 % กรีสั้น สีแดง 18% 1รีสั้น สีขาๆ 32% ะ. 5 ล จากข้อมูล ตอบคําถามดังนี่ ก. กุ้งกรียาว สีแดง ในรุ่นพ่อแม่ของการทดลอง 8 สร้างเซลล์สืบพันธุ์ชนิดใดบ้าง อย่างละเท่าใด (ร้อยละ) ๑๑ซ่=.. = 1 4 1 ข. ชนิดทีมีจํานวนน้อยเกิด จากเหตุการณ์ใด ในการแบ่งเซลล์แบบ กา608เ5 : ค. ยื่นทังสองเป็นอิสระต่อกันหรือไม่ทราบได้อย่างไร อธิบาย ง, จงวาดโครโมโซมลงในเซลล์แล้วลงตําแหน่งของยื่นทังสองบนโครโมโซมให้ถูกต้องตาม คําตอบ ข้อ ค.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ใครทำได้ช่วยที 🙏🙏

คล8๒0๐0ส | เลพิอ0๐0ส /เก[3ท(7 เลไห(ค น ' '. [| 1ล1510(, คเล1310(26 กล [ว่ คล8๒066๐0 6อ896๓004 ค608๒6๓0ส , เพ 0 6 ผิอหทล อ 5เสย, | !ไสลย์เทย 1 116ลผ่เห 1 | า วยเทชู ปล 1 5รน๒ปั6 ไทท.., 6ททกลรโร ล อท ไน : . ทา *) และ 8=8ู5 งการแมกซ์เวลล์ 683 "ชะซัหอ แหห6 8ร 6ร 3. ถ้าสนามแม่เหล็กของคลืนระนาบในตัวกล่างใน ก๐6 80866 คือ 2 =10"[ «(21 0 920 9518) อ) จงหาสนามไฟฟ้า ๒) ความหนาแน่นกําลังเฉลีย 4 จงอธิบายสถานะโพลาไรซ์ของคลืนระนาบ
การบัญชี
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะะ

เชื่ดง ลูกหนี้. บริษัท โกเต้น จํากัด ขายลูกหนี้มูลค่า 200.000 บาท ให้บริษัท พิ้งกี้ จํากัด ในวันที่ 1 (สเค %1 โดยปริษัท โกเต้น จํากัด ไม่ต้องรับผิดขอบในหนี้สูญที่จะเกิดขึ้น บริษัท พิ้งกี้ จํากัด จะเป็นผู้เก็บหนี้ให้โดยคิดคําธรรมเนียม 12 % และสํารองไว้อีก 10 %6 ของยอดลูกหนี้ลําหรับรายการปรับปรุง สื้นปี %1 มีการประมาณหนี้ที่รียกเก็บ. เงินไม่ได้ 1% ต่อมาในปี %2 ลูกหนี้ทั้งหมด(สุทธิ) มาจ่ายชําระ ในจํานวนนี้ มีส่วนลดจ่าย 4.000 บาทรับคืน. และส่วนลด 12.000 บาท ให้บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้ง ด้านบริษัท โกเต้น จํากัด และ บริษัท พิ้งกี้ จํากัด เรื่องเงินลงทุน บริษัท ยังคงเหมือนเดิม จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับรายการเงินลงทุนดังต่อไปนี้ ยอตยกมาตันปี 25%2 หลักทรัพย์ เผื่อขาย (หุ้นสามัญ บริษัท เอ จํากัด) จํานวน 3.000 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 20 บาท หลักทรัพย์เพื่อค้า (หุ้นสามัญ บริษัท บี จํากัด) จํานวน 5.000 หุ้น ราคาหุ้นละ 20 บาท และมีค่าเมื่อการ ต่ (เด บิต 3.000 บาท รายการกําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ด้านเครดิต 3.000 บาท วันที่ 2 ก.พ. 25%2 ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ จํากัด 1.000 หุ้นราคาตลาดหุ้นละ 30 บาท วันที่ 3 มี.ค. 25% 2 ขายหุ้นสามัญ บริษัท บี จํากัด 2.000 หุ้น ในราคาหุ้นลง 22 บาท 15 มิ.ย. 25%2 ขายหุ้นสามัญ บริษัท เอ จํากัด 2.000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35 บาท วันที่ 31 ธ.ค. 25%(2 ราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัท เอ จํากัด ราคาหุ้นละ 28 บาท ราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัท บี จํากัด ราคาหุ้นละ 19 บาท ต่อมาวันที่ 1 ม.ค. 25%(3 บริษัท ยังคงเหมือนเดิม จํากัด ได้เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน จากเงินลงทุนเพื่อขาย หุ้นบริษัทเอ จํากัด. 'ไปเป็น เงินลงทุนเพื่อค้า ขณะนั้นมีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เท่ากับ 43,000 บาท เปลี่ยนจากเงินลงทุนเพื่อค้า หุ้นสามัญ บริษัท บี จํากัด ไปเป็น เงินลงทุนเผื่อขายขณะนั้นมีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เท่ากับ 61,000 บาท .ให้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด กิจการเชวิธีเข้าก่อนออกก่ธนในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของเงินลงทุน กิจการ กการปรับมูลค่า
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ช่วยตรวจเช็คให้หน่อยนะคะว่าทำตรงไหนผิด พอดีว่าทำแล้วไม่มีคำตอบในช้อย

ก ด5จ 4 -"" “ โล ร = (ใน 272.15)6จ) + 3ล แก9าทข่64 (ไน - เหร19วิตเจรบ : 9 5 จโน” 1545.ๆต . ๑ 1 "0 4ใน” จจล,ย 5 ผู ” 033.15 1 8 ร จคอม0 กยาง 506 เมตร' ถ้าคําสุ้มประสิทธิ์กกรขยายตังเจิงเดินให้ากัน 195-9 (อา ดค ( แน่งข 6ทว กล 5 ารอ“ เลก: แซ.ร๒"ด ด 50(14 1077)( 65.56)
สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัย

ใครอยู่แถวงพิพิธบางลำพูช่วยเค้าหน่อยยย ข้อ 1.1-1.4 ขอบคุณค่ะ

' น : เมย, ทเรียนจากการทัศนศึกษานอกสถานที่ ในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ ส6 5 เท เจ็รืเสื่อ๓๕จคัจเจดสืไจ! )าทของภาครัฐกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนมีเกี่ยวข้องกันหรือไม่ การขับเคลื่อนของเครือข่ายชุมชน สังคมมีความสําคัญต่อการคงอยู่ของพิพิธภัณฑ์อย่างไร 7 13 พิพิธภัณฑ์ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มีการบริหารจัดการอย่างไร และสําคัญต่อเมืองในด้านไหนบ้าง 4 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และการอบุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวในมุมมองข! พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดถึงควรพัฒนาด้วยแนวทางดังกล่าวที่เสนอแนะ ว ริว เว2 เซ โกษาประทับใจจากการทัศนศึกษาในครังนี่ คืออะไร เพราะเหตุใด
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

สวัสดี ผมชื่อโอมนะครับบ ใครพอมีเเนวการทำข้อสอบวินิจฉัยบ้างครับ อยากทำเป็น ใกล้สอบไฟนอลเเล้ว😂 ใครพอมีประสบการณ์ ช่วยตอบหน่อยนะครับบบ

1/115