ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ เรื่องการเคลื่อนที่

บทที่ 1 ข้อ 1.12 ถ้ายิงปืนขึ้นไปในแนวติ่งจากดาดฟ้าอาคารโดยลูกปืนมีความเร็วต้น 100 ทา/ร5 100 กา จงหา ก) ระยะที่ลูกปืนขึ้นไปได้สูงสุดเมื่อวัดจากพื้นดิน ข) เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถึงจ ความเร็วของลูกปืนขณะตกลงพื้น และ ง) เวลาทั้งหมดที่ลูกปืนอยู่ในอากาศจนตกถึงพื้น ซ่ ๑ , ร ขมฆ้ บทที่ 3: ข้อ 3.2 โคออร์ดิเนตของวัตถุหนึ่งเป็น ดังนี้ % = (!.9เ๓ /5* 62 และ ” = (0.47 ฑา/ 85 ความเร็วย่อยของวัตถุ และ ข) ความเร่งย่อยของวัตถุ ข้อ 3.9 จากรูป จงหาตําแหน่งทีลูกบอลชนกําแพง 8 และจงแสดงให้เห็นว่า ณ ตําแหน่งที่ชน จ่ . ส่ฮสั...@ เคลอนทขนหรอลง ง = 20 ถป5 | <« 32 เจ. ” |
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะข้อ 2กับข้อ4

โต จรดิโห๊ฯ | งอะที่ 6 ภคจเลย์จ @ ผล๕ค39 พว รม 9.ๆ - 2 แสั0เวว กงตันนต หิใ 9๒» 2๑ แ 2= เ๐ เศ ว ๒2=า2ง รมตจี่ แร จ ง งรนอนนล ง 3ว6๐๕ แล“2 แน๓๐ เอซีนน «2๐ วง ฟี ซ่๒ ดิงกร4์ ละเทล์ จคคนร4 «๑, 6๑@
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย

คำถามตามรูป

.สุกัญญาอ่านหนังสือพิมพ์ เรื่อง เกิ ง กิดอุบัต กันที่หน้ 1 . ตเหตุรถชนกันที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ - งรา ผู้ร๊า บ สูรบสาร คือ สี่ 9 9ลสว4ฮฮฮู5 ก 1 0 9 -ล7“ไ7ไ“โฮววววรรร6 เลาร คอ นด ว อ่ ๑0. 1! 2 “ธรทัยดูข่าว เรือง ทองค้าขึ่นราคาจากรายการเรื่องเล่าเข้านี้ก่อนไปโรงเรียน” * ส ฒณ์ 1 1 ด ววววนนนนนนะ ผูรับสาร คือ 010 ข้ซซ่ สาร คือ 5 0 598 ก 5 6 ก ว 0 3. “โทรศัพท์ของพลอยดังขึ้นขณะกําลังประชุม เมื่อแสดงเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของโยธิน พลอย จึงตัดสายทิง” ผู้ส่งสาร คือ ... สื่อ กอ ไว20 4 “ประชาสัมพันธ์ของห้างเซ็นทรัลประกาศให้นายวิศรุต มารับบุตรที่พลัดหลงกัน” สเศหร ต : แร กอ สื่อ ย 0๐0๕0 สาร ก ะ 5 . ณ์ ๕4 » 5. “นางสาวพรรณรายแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าห้องเรียน อาจารย์จึงเรียกไปตักเตือน ง ฐ * ผิร1 คื เอละสกร กอ 0 002000805006 ผิรบสาร คิยิ 2222.๑2222๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐๑๑๑๑๑2000000000005 = ณา . สื่อคือ เง |) 1โอ8็ื็ื
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ทำข้อสอบให้หน่อยครับ​ ขอร้อง

เรฆ สาวเลย ครีมมี 46 ฉูบเเภณเแตร (ดณและ17 | 810 1 15 1 ๑๓ โอทสูต ป่าแท 115 หล56 จจส่๕16น่า. โหย 1ดแล| รแพทัต๓๕ แทตล ด ป6 ๒๐5 15 240 ๓ @ 5ก0 ถา | 1+50 ฟา6 แอแล่| รนทห์ตอ๕ ลแตล ไร หลท ท) /1 = 62 + 47 ๕ทท แอแร อก์ ฝ6 ใดะ. จ ทคๆ /เก 0ต6๓ ห03 ๕๓ ]101ส| 80 ๕เกกี. 11 1ร เทลสอ บิเท ล รตุแลงะ 1พ่@๓๐ ๑ก นเทไล1@ หรูป1 3 ๕๓ รตุแลห6 อน1 มิเตท อลอ1 ตร 1ไร 4 ๐๑๕5. โกส ปทอ สักทอทรโดร ๑ร ปท@ ดเกียกโทล| แท่อ๑ อร์ เกล1๐ ร จุ๊ 3๓๓ 10 16 1 ก0551816 1๓ ๒๕๓4 ส 20 ๓๓ อทยูฟ่า อร์ หค่ ไก1อ ป๐ ฆ่า6 อร์ ส และพทดู1@ หๆน่ตก ใหแร ลต สท อก์ 11 715๕ 1๐๓!แทด|6 /113('1) 1ร ส์โนโส่อ] ไก10 ล รตุนละอ ลท ล รเทลไต: ง 1 ๒ 1๒๕เลทยู16 ไช/ [2(า] หๆให่อ 15 ทลแล1อ| 1อ 415 รให0แ1อ จือร. 1๐ 5ธา ปไอะ แ๒๓แท6 13( 61” 15 รมัทก่ไผ/ 1๐ เท๕ ๑ทยโทย 1๒๕ทดู16, 50 1อ๑ตทย 4.8(10 15 ล ผูอไส่๑๓ ห๑๕(แทรูไอ. 8 0 0 1 5 มม ธั ม - 1: 1 ก 1๕ 218 = 2 แต่ร ลส 9 - 1 แพ [| 11111็11+- 30 กน์ทน1๕5 |655 แท6 ฝ่าลท ฝ่า6 ภากล| แรนุท. โต้ไท ฝ่า6 06อส| ดก์ ฝา6 ๕ตุทตรร. 13 7, ผู1๐แท อก์ ๕ไส่๓ไห ๑น่2อ5 ๕ใหลอหส ส นร รโตะ 5160. 1ห๓พอเอ, ล1 ป1๕ ไสร! ทน่ทน16 8 อร์ ปอท 1โอ!| 1!] ลส์ หล 1อ ทนจ5 ป๐ 1ห่. 15 ล ออท5๑ตุนอ๓๐๐, ป่า๕ อฟ่าอ ๕1น์7อท5 นแส 10 ทลร ลท ๕เต. ม 18 เก5พ๕ ปาะ ()[ม เโทร ไกอไอ อ1 ทลตะ 1ด้. 15 2 น๓ ๕ทาท์ท ส จท์สื่อ 10ลส ท๕๐ส5 10 ทลร5 ปฝุ่หอนฏา ป๕ ภูตแลไห0ไ1๐ แททอ รดรก ไร6 แน่15 แอ ทท6หลร. 1ไท๕ แอ 1ร 5 ทท ใม่ผูใก ลตส 4 เท ท่สือ. [| 41.11111 แททอ1. เ 1
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ถ้าจะถามหา ค่าของฟังชั่น ที่ลิมิตเข้ามาสอง ทั้งสองข้าง จะต้องตอบว่า ลิมิตไม่ต่อเนื่องหรือตอบ 1 ครับ

22:55 โน6 4 คนย เอ 6 1. จ 2 วอ [ ๒ ง % เฉ1
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เพื่อนๆพี่ ใครมีวิธีการท่องมาตรเเบบสามารถจำไปใช้ได้ตลอด ไม่ใช่จำเพื่อสอบเเล้วหลังจากนั้นลืม ใครมีวิธีช่วยบอกด้วยนะครับ🤓

เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อไหนถูกบ้างคะ

8. ข้อความต่อไปนี่ “ถูก” หรือ “ผิด” 8.1 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (ทาลๆ«1 @๕๐๓๐กา) ธุรกิจ (เท) จะตัดสินใจว่าจะจ้าง งานและทําการผลิตสินค้า 8.2 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด “มือทีมองไม่เห็น ([กง5!01@ กลก4)” จะทําให้ความเป็นอยู่ ของสังคมโดยรวมดีขึ้น 8.3 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ครัวเรือน (|1๐น5๕๐14) จะตัดสินใจว่าจะทํางานอะไรและ ซือสินค้าด้วยเงินทิได้รับจากการทํางาน 8.4 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด รัฐบาลจะกําหนดนโยบายเพื่อให้ครัวเรือนและธุรกิจทําตาม 8.5 ในระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง (๐๑กปัลเษ เวเลททลส 6๕๐ท๐ทาท) จะใช้ ราคาเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรมากกว่าระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ช่วยข้อนี้หน่อยค่ะ 🙏🙏 #ฟิสิกส์ #การบ้าน

จ้โนต จงุณแณญญณรโรคัคอณฒวยอวาววลไย ปย ป4: ไสสซซไ 2 7 ' สพ๓ 7 2 1 เมื่อคนขับเบรคอย่างแรง รถยนต์จะลดความเร็วทีอัตราประมาณ 30 |สก//5 คนทัวไปใช้เวล = ซ์ ฒ- ๐ เ, 4๑ =ฆ - ๕< ไม่เกินคี่ ตอบสนอง 0.3 วนาท ม.มหิดลควรกําหนดให้รถยนต์วิงภายในวิทยาเขต ทความเรว [ ส 4 2 ฆ บ เ ณ/ ฆ ๕ ว เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ารถจะหยุดได้ทันในระยะทางไม่เกิน 3 เมตร หลังจากทีคนขับเห็น6 4 2ร5ัญ์, 5: 0 5 ม
1/143