ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยคิดหน่อยนะคะ ส่งพรุ่งนี้แล้วว

ส ๐ ะ ๐ < ๐ ๕ 4 2 ธี ติ' 8 เรือดําน้้าลําหนึ่งออกสํารวจเรืออับปางซึ่งจมอยู่กันทะเลทระดิบ -92 เมตร -68 เมตร จากระดับนําทะเล ในสภาพหงาย เมื่อเรือดํ น้าลงไปถึงระดับ 1 เรือดํา จากระดับนําทะเล จึงได้พบกับดาดฟ้าของเรือที่อับปาง อยากทราบวา ฆ จง่ ! ๑, ซู < ม สี่ เรือที่อับปางนี่มีความสูงจากท้องเรือถึงดาดฟ้าประมาณกิเมตรี. ล่ คคนคคนคคคคแคคนคนนแผแคนแบนนนนบบององนแนนยน
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ใครที่ทำเป็นช่วยทำให้หน่อยนะคะ คืองง มากเลยคะ ส่งพรุ่งนี้แล้วว 😔😓😭

6. จงหาค่าของ 1) ร) 3) ล 8ล 8 3=-- (ล-0 2 3 -” 13 ไข ส ๑ 7 1 ฆั )+ 0 และ ๑8 - (0 + 0) เมือกําหนด ล, 0 และ 0 ดังต่อไปนี้ ว ล เฉ เจ 4 - 1 12ี |
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

2 ข้อนี้ทำยังไงครับ 😭😭

ซะลาลร รา "ระ อ =- กัพ ั- จไฟ 4ป 8 0๐6๐5ร.ย๐00ย!อ6.60ทา หาจํานวนทีมากทีสุดเมือนําไปหาร 71 1 คะแนน แล้วเหลือเศษ 3 แต่เมือนําไปหาร 212 ได้ลงตัว คําตอบของคุณ หาจํานวนที่มากที่สุดเมื่อนําไปหาร 1 คะแนน 137 แล้วเหลือเศษ 5 เมื่อนําไปหาร 171 แล้วเหลือเศษ 6 เมื่อนําไปหาร 227 แล้วเหลือเศษ 7 คําตอบของคุณ
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ ไม่เข้าใจ

4อน < 14:22 แก้ไข หาจํานวนทีมากที่สุดเมือนําไปหาร 1 คะแนน 45 แล้วเหลือเศษ 9 เมือนําไปหาร 67 แล้วเหลือเศษ 7 ม คําตอบของคุณ
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

คือผมคิดสักพักเเล้ว ไม่ออกสักที บอกเป็นวิธีก็ได้ครับผมอยากทำเเล้วเข้าใจขอบคุณล่วงหน้าครับ😁😁😁

3 21 74 จ /%“ 2 0 0 = -- แล้ว » มีค่าเท่าไร 81 2%| # | | ? ล 7 7 อ 2ง | /] ! !
1/871