ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะงงมากก

45+45+150+120 + 100 4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน เป็น 51 คะแนน 1) จงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสิบคนนี้ 2) ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชายเป็น 49 คะแนน จงหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนหญิง ใน 6 วัน สมปองเก็บเงินใส่กระปุกได้รวมทั้งสิ้น 120 บาท ในวันที่ 7 สมปองจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไร ค่าเฉลี่ย จึงจะเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท 6. ดิลกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นดังนี้ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.20 4.00 3.50 3.00 ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวนหน่วยกิต 15.0 15.0 14.5

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1000