ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

เรางง ล่ะ ทำยังไง ? แสดงวิธีทำด้วย !

กระสอบสองใบ บรรจุข้าวสารที่มีนําหนักเท่ากัน จ0 : = เมื่อแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบแรกใส่ถุง ถุงละ 4.5 กิโลกรัม จะได้ข้าวสาร 20 ถุง พอดี ถ้าแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบทีสองใส่ถุง ถุงละ ว กิโลกรัม จะได้ข้าวสารกี่ถุง 1 5 22 ลุง 2 30 ถุง 3. 36 ถุง 4. 40 ถุง
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มันทำยังไงอ่้ะ

บ ง แผนภาพแสดงตําแหน่งของบ้านพัก ปั๊มนํามัน และร้านอาหาร เป็นดังนี่ ๕5 ร 95น4 ะ บ้านพัก ปัมนํามัน ร้านอาหาร 1 + # ๑4----ฯ- +- +๑ + ๆซู: ง่ 0 กม. 20 กม. 40 กม. 60 กม. 80 กม. 100 กม. ข้อใดถูกต้อง บ ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของระยะทางจาก บ้านพัก ถึง ปั๊มน้ามัน คือ 30 กิโลเมตร 2 ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของระยะทางจาก บ้านพัก ถึง ชั๊มน้ามัน คือ 40 .กิโลเมตร 3. ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของระยะทางจาก บ้านพัก ถึง ร้านอาหาร คือ 60 กิโลเมตร 4 ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของระยะทางจาก บ้านพัก ถึง ร้านอาหาร คือ 80 กิโลเมตร
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

สองข้อนี้มำไงเหรอคะ​ ช่วนทำหน่อยค่ะ​ ขอเเบบวิธีทำง่ายๆๆๆๆๆ

5 1 1 . 1๐ จ าๆ 14 4547 ภๆ ๆ า ง ว า กภกล 1 9 * จา » 0 « ต น ๆภ เร นบั % @% ซ๊ 2. จงหาจํานวนต่างๆตามเงื่อนไขต่อไปนี่ # 1) จ้านวน 4 จํานวน ทีมีพิสัยเท่ากับ 21 และมีมัธยฐานเท่ากับ 32 ง เพอ = 0 บว” 0 ก จ1ง ”- 3 | ) | 1 ด | - 0 ท๑ส4 (ดรงลลงๆว2 2) จํานวน 5 จํานวน ซึ่งอยู่ระหว่าง 90 ถึง 120 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 110 และมีมัธยฐานเท่ากับ 105 - | ษา * ะ 149 ๐
1/655