ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ใครก็ได้ย่อให้ผมหน่อยครับ🥺

ออร์แกเนลล์ที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีหลายชนิด เช่น วิทยาศาสตร์ Science H.1 H1 85 * ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นแหล่งผลิตพลังงานให้เซลล์ โดยสลายสารอาหารที่เซลล์ได้ รับมาให้เป็นพลังงานไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ ** ไรโบโซม (Ribosome) เป็นแหล่งสร้างโปรตีน * กอลจิ คอมเพลกซ์ (Golgi complex) เป็นแหล่งรวบรวม บรรจุ และขนส่งสารต่าง ๆ * ไลโซโซม (Lysosome) เป็นออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งเอนไซม์ ที่มีสมบัติในการย่อยสลาย * เซนทริโอล (Centriole) เป็นออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ ช่วยในการเคลื่อนที่ของ โครโมโซมและแยกโครมาทิดแต่ละคู่ออกจากกันขณะเซลล์แบ่งตัว 2 * คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) เป็น ออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช พบในไซโทพลาซึม ของเซลล์พืชบางชนิด มีลักษณะเป็นเม็ดกลมรีสีเขียว มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น โดยเยื่อชั้นนอกทำหน้าที่ควบคุมโมเลกุล ของสารที่ผ่านเข้าออก ชั้นในมีโครงสร้างคล้ายถุงแบน ๆ เรียงซ้อนกัน ภายในมีสารสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับพลังงานแสงและ มีของเหลวที่ประกอบด้วยเอนไซม์หลายชนิดที่ใช้ในการ สร้างอาหารของพืช มีหน้าที่รับพลังงานแสงเพื่อใช้ใน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ถุงบรรจุคลอโรฟิลล์ เยื่อหุ้ม 2 ชั้น - โครงสร้างและส่วนประกอบของคลอโรพลาสต์ ๆ * แวคิวโอล (Vacuole) มีลักษณะเป็นถุง เยื่อหุ้มชั้นเดียว มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ในเซลล์พืชมี แซบแวคิวโอล (Sap vacuole) ทำหน้าที่สะสมน้ำและสารอื่น ๆ ทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ เช่น กรดอะมิโน น้ำตาล แร่ธาตุ สารพิษ รวมทั้งของเสียต่าง ๆ ซึ่งเซลล์พืชจะเก็บไว้ในรูปผลึก พืชที่มีอายุน้อยจะมี แวคิวโอลขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อพืชอายุมากขึ้นแวคิวโอลเหล่านี้จะรวมเป็นถุงเดียวกัน ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น ในเซลล์สัตว์ แวคิวโอลมีขนาดเล็กกว่าและมีจำนวนมากกว่าในเซลล์พืชทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารและน้ำ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว มี ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) ทำหน้าที่บรรจุอาหารที่รับมาจากภายนอกเซลล์เพื่อย่อย สลายภายในเซลล์ ในเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม มี คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำและของเสียภายในเซลล์ คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล ผนังเซลล์ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม - เยื่อหุ้มเซลล์ - พารามีเซียม แซบแวคิวโอล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยย่อหน่อยนะครับ

วิทยาศาสตร์ Science H. นิตยส -ใช้โทน ทาไงหลายต้ แวคิวโอล เยื่อหุ้มเซลล์ หนัง - เซลล์พืช เซลล์สัตว์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ 1. ส่วนห่อหุ้มเซลล์ ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) และผนังเซลล์ (Cell wall) ซีล เฉพาะในเซลล์พืช 2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) 1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วย 1) เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) เซลล์ของ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีเยื่อหุ้มเซลล์หุ้มอยู่ภายนอก มีลักษณะ เป็นเยื่อบาง ๆ เหนียว ประกอบด้วยสารประเภทลิขิตและ โปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์มีรูเล็ก ๆ สามารถจำกัดขนาดของสารที่ ผ่านเข้าออกได้ จึงมีสมบัติเป็น เยื่อเลือกผ่าน (Semipermeable membrane) ซึ่งสารขนาดเล็กผ่านได้ส่วนสารขนาดใหญ่ผ่านไม่ได้ 3. นิวเคลียส (Nucleus) เยื่อหุ้มเซลล์ หน้าที่ 1. ควบคุมปริมาณและชนิดของสารบางอย่างที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ เช่น น้ำ และสารละลายต่าง ๆ 2. แสดงขอบเขตของเซลล์และห่อหุ้มส่วนประกอบในเซลล์ 2) ผนังเซลล์ (Cell wall) มีเฉพาะในเซลล์พืช เป็นโครงสร้างที่อยู่ชั้นนอกสุดห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง เป็นผนังแข็งแรง ซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากสารเซลลูโลส (Cellulose) เป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต ทำให้เซลล์ทนทาน แข็งแรง แม้ว่าเซลล์ อาจตายไปแล้วก็ตาม และเป็นเนื้อเยื่อที่ยอมให้สารต่าง ๆ ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ได้ หน้าที่ ทำให้เซลล์พืชแข็งแรงคงรูปและป้องกัน อันตรายให้กับเซลล์พืช อาหาร อากา 0 ผนังเซลล์ที่พบในคอร์กเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิต 2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นส่วนที่อยู่ภายในเซลล์ทั้งหมดยกเว้นนิวเคลียส มีลักษณะกึ่งเหลว ส่วนใหญ่เป็นน้ำและมีสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น น้ำตาล กรดอะมิโน โปรตีน ไขมัน และของเสียต่าง ๆ จากกิจกรรมของเซลล์ละลายและแขวนลอยอยู่ ภายในไซโทพลาซึมมีโครงสร้างเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle) กระจายอยู่ทั่วไป มีหลายชนิดและแต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะ และหน้าที่แตกต่างกันในกระบวนการ ดำรงชีวิตของเซลล์ ศ บ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะไม่เข้าใจ

A ร กิจกรรม ผลของอุณหภูมิ ตสภาพละสายไม้ของสาร จุดประสงค์ - เพื่อทดสอบผลการละลายของสารที่อุณหภูมิต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ 1. บีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กันลม 3. สารเคมีต่าง ๆ ได้แก่ น้ำกลั่น เอทิลแอลกอฮอล์ เกลือ น้ำตาลทราย และคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต ปฏิบั 4. กระบอกตวง 5. แท่งแก้วคนสาร 6. น้ำแข็ง - - การจาแนกประ - การกำหนดและควบคุมตัวแบ - การลดความเห็นจากข้อมูล จิตวิทยาศาสตร์ - ความสนใจ ความมีเหตุผล ช้าสวร 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ออกแบบการทดลองเกี่ยวกับผลของอุณหภูมิต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้วัส อุปกรณ์ และสารเคมีที่กำหนดให้ โดยแผนการทดลองมีองค์ประกอบ ดังนี้ - ปัญหา - สมมติฐาน - ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม - สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ - วิธีการทดลอง - ตารางบันทึกผล 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนการทดลองที่ร่วมกันออกแบบไว้ แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อ แผนการทดลอง และปรับปรุงแผนการทดลองให้ถูกต้องเหมาะสม 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลองตามที่ออกแบบไว้ 4. ให้นักเรียนและกลุ่มนำเสนอผลการทดลอง คำถามท้ายกิจกรรม 1. นักเรียนเลือกสารใดเป็นตัวทำละลายและตัวละลาย เพราะเหตุใด - เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง การละลายของตัวละลายในตัวทำละลายเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารหรือไม่ อย่างไร อภิปรายผลกิจกรรม จากกิจกรรม พบว่า อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร ซึ่งเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตัวละลายจะละลายในตัวท ขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิลดลง ตัวละลายจะละลายในตัวทำละลายได้น้อยลง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยด้วยค่ะทำไม่ได้

Climate change and school 1 Complete the rules with simple or continuous. 1 We use the present. to talk about... A our lives and things we do every day, week, etc. B how we think or feel about something. 2 We use the present. A things that are happening now. to talk about... B things that are happening around now (today, this week, etc.). 2 Choose the correct alternative. Then match to the rules (1A, 1B, 2A or 2B) in Ex 1. 1 Siri works/is working very hard at the moment.. 2 We travel/are travelling to school by bus every day. 3 'Where's Jamal?' 'He writes / is writing an essay in his bedroom.'. 4 "Whose bag is that?" "I think it belongs/is belonging to Amy.'_ 5 Every year, some students fail/ are failing their exams because they don't revise / aren't revising.. 6 A Do you like / Are you liking netball, Anya?. B No, it's boring. I prefer/are preferring basketball. 7 Our science lessons are always interesting - this week we study/are studying the water cycle. _ 8 Nasser wants / is wanting to be a climate scientist when he grows up.. 6 3 Complete the interview with the present simple or present continuous form of the verb in brackets. A So Tariq, what' (think) of your new classroom? Having your lessons on a boat seems strange. B It is a bit strange, but 12 3 school on a boat is really cool. (like) it. Going to (understand) why the boat is necessary? B Yes, of course. It's because of climate change. We (learn) about it in our science class this week. The climate (change) and it means there is more water in the river. So we can't get to school by road. A What is it like to study on a boat? B It's exciting. At first it was strange, but now it (get) easier. It 7 (have) desks, chairs and whiteboards - just like a normal school. And there are exams soon. Sometimes I A 9 (forget) I'm on a boat. B Yes, 10 moment, I (work) hard for your exams? (revise) for my exams at the (want) to go to university and study climate science, and 1 12 (know) it's 7 important to get good grades at school. Introduction

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/217