ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ต้องส่งงานพนแล้ว🥹🥹 ข้อ5-7นะคะ🥹🥹

Q. ๓. คำถามพัฒนากระบวนการคิด G. พัฒนาการด้านการเมืองของทวีปยุโรปส่งผลต่อสังคมโลกอย่างไร การล่าอาณานิคมของชาติยุโรปไปสู่ทวีปแอฟริกาก่อให้เกิดผลอย่างไร เพราะเหตุใด อเมริกาจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกในยุคปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มอดีตอาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือคืออะไร ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นสังคม อุตสาหกรรมได้คืออะไร เพราะเหตุใด หลังจากได้รับอิสรภาพทวีปอเมริกาใต้จึงขาดเสถียรภาพทางการเมือง ๗. ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้คืออะไร เพราะเหตุใด ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาจึงประสบปัญหาด้านการเมือง เพราะเหตุใด ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกจึงไม่ค่อยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ใด TRIMMERS กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.ces.in.th ๘๘ ประวัติศาสตร์ ม.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ เรียง Pronouns podk สื่อการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ครูแก้มยุ้ย Name : Last name: No:............. Complete sentences with subject pronouns and object pronouns 1. John is a doctor. John goes to work with his friends by bicycle. is a doctor. goes to work with 2. Sara has a puppy. Sara plays with her puppy every day. has a puppy plays with every day. 3. John and Sara are friends John and Sara are friendly. I like to speak with John and Sara are friends. are friendly. I like to speak with 4. John and I like pizza. Ms. Grace always buys pizza to John and I. like pizza. always buys pizza to 5 Kevin bought a new red car. Kevin likes his car very much. bought a new red car. likes very much. 6 Lilly is a nice girl. Lilly's parents usually give the dolls to Lilly as a reward is a nice girl. Lilly's parents usually give the dolls to as a reward 7. Daniel, Jackson and Mark are singers. Many people like Peter, Jackson and Mark very much. are singers. Many people like Hvery much 8 Pluto is a rabbit. My sister feeds Pluto with carrots every day. is a rabbit. feeds.. by bicycle. I like swimming Facebook page: English Worksheet 1.Kamyui ........ Subject Pronours 1/You/We/They/He/she/it Object Pronouns /you/us/them/him/her/it with carrots every day 9. My grandfather can speak Japanese. My grandfather likes to talk with the tourists can speak Japanese. Ikes to talk with 10. Bob and I like swimming Bob and I often go to the pool on Sundays often go to the pool on Sundays.

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่อยบอกหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 2.11 อธิบายเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (ส.5.2 ม.3/1, 2) ตอนที่ 1 ศึกษาแผนที่กลุ่มภาษาในทวีปอเมริกาเหนือ แล้วตอบคำถาม กาษาอินเดียน กลุ่มภาษา เยอรมนิก โรมานซ์ อเมริกันอินเดียน เอสกิโม-อินุอิต ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษามาย [ ภาษาอินเดียน ภาษาฝรั่งเศส man: DK Concise World Atlas. (2016, p.5) ภาษาสเปน ภาษา ภาษาสเปน ฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ 10 1. ทวีปอเมริกาเหนือมีภาษาหลักอะไรบ้าง 2. เพราะเหตุใดประชากรในแต่ละประเทศ จึงใช้ภาษาที่เหมือนและแตกต่างกัน 3. ปัจจุบันภาษาใดที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุด และภาษาใดที่มีการใช้น้อยลง เพราะเหตุใด ตอนที่ 2 ตอบคำถามเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ 1. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาเหนือจึงนับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุด 2. เพราะเหตุใดผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดในทวีปอเมริกาเหนือจึงมีสัดส่วนสูง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/103