ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ต้องตอบว่าอะไรบ้างคะ😭

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ ๑. การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง นักเรียน คิดว่าตนเองได้รับคุณประโยชน์อะไรบ้าง ให้แสดงความคิดเห็น ๒. จงอธิบายวิธีการแสวงหาความรู้ของพระพุทธเจ้าตามที่นักเรียนเข้าใจมาพอสังเขป ๓. พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมีกี่ประการ อะไรบ้าง - พระพุทธศาสนาถือหลักอาวุโสเป็นสำคัญ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอุรุเวลกัสสับะ ถือว่ามีอาวุโสสูงกว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ แต่เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงแต่งตั้ง ให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวก ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุผล และ ประโยชน์ที่ได้รับ 9 บบ ๕. ผลจากการศึกษาประวัติชีวิตของนางขุชชุตตรา นักเรียนได้แง่คิดอะไรบ้าง อธิบายพร้อม ยกตัวอย่าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ข้อนี้ตอบอะไรคะ

การทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6 นั้น มีพระเถระผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกจากประเทศใด 8. เชียวช ไปร่วมในการสังคายนา 19 พระพุทธทาสนา ม2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

พี่ๆช่วยอธิบาย​ให้หร่อยได้มั้ยคะ💜

ม4ธรรมในภูมิภาคเอเชีย ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้อย่างสั้นๆ วัฒนธรรมจีน มีต้นกำเนิดบริเวณใด 1. 2. ลิทธิความเชื่อที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและกลายเป็นรากฐานสำคัญของค่านิยมในภูมิภาคเอเชีย คืออะไร 3. ชาวจีนโดยทั่วไปนิยมรับประทานอาหารประเภทใด 4. อาหารจีนที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่อะไรบ้าง 5. เครื่องแต่งกายสตรีชาวจีนที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนทั่วโลกรู้จัก ได้แก่อะไรบ้าง 6. ภาษาประจำชาติของจีน คืออะไร ส่สส 7. วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน คืออะไร 8. เครื่องถ้วยชามที่มีชื่อเสียงของจีน คืออะไร 9. สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน คืออะไร 10. วัฒนธรรมอินเดียมีต้นกำเนิดในบริเวณแม่น้ำใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

คือว่าอันนี้เราทำไม่เป็นเลยค่ะเราพยายามแล้วใครที่ทำเป็นช่วยบอกเราหน่อยคะหรือไม่ก็อธิบายก็ได้😭

คะแนนเต็ม คุะแนนที่ได้ ให้นักเรียนศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคม ไทย แล้วเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูก และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง กิจกรรมที่ ๑.๓ 90 (ส ๑.๑ ม.6/๒) ๑. พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ๒. ถึงแม้สังคมไทยจะเปิดกว้างให้มีการเผยแผ่ศาสนาต่างๆ ได้เสรี แต่คนไทยส่วนใหญ่ ยังนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สถานที่ราชการมักจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อเป็นสิริมงคลและให้พุทธศาสนิกชน ๓. ได้สักการะ ๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ๕. ราชการกำหนดให้วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันหยุดราชการ 5. หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา คือ กระทรวงวัฒนธรรม ข 4 1 กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๗. คนไทยนิยมให้ในงานพิธีกรรม เช่น งานบวช มีมหรสพเฉลิมฉลอง ซึ่งต่างกับสมัย พุทธกาลที่การบวชไม่ต้องใช้เงินเลย ๔. ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๔. ภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนมากมีพื้นฐานมาจากภาษาขอม ซึ่งเป็นภาษาทาง พระพุทธศาสนา ๑๐. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนแปลงการนับ ศักราชจากแบบรัตนโกสินทร์ศกมาเป็นจุลศักราช

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้นักเรียนวิคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นคุณธรรมและเนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาลงในแผนภาพ ปัญหา จีงานด่วนที่ต้อง ผลที่เกิดขึ้น สาเหตุ ทำให้เสร็จทันเวลา จึงไม่ได้ทบทวน คุณธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหา คุณธรรม คือ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ(ส่งก่อน19:00น.ค่ะ)

ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมา1 อย่างแล้วนาข้อคิดจากการศึกษา พุทธประวัติมาวิเคราะห์การแก้ปัญหาลงในแผนภาพ โดย 0 ปัญหา O ผลกระทบ สาเหตุ 0 ปัญหานี้เกี่ยวข้อง กับพุทธประวัติตอน 0 แนวทางการแก้ปัญหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/9