ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

รบกวนช่วยตรวจหน่อยนะคะ🥺

B. Complete the sentences with always, never, sometimes, or uรually. 1. Ihate exercising. I ทever go to the gym. 2. I go jogging two or three times a month. I_ seldoๆ go jogging. 3. Iplay the guitar every day in the afterno0on. I Glพaus play the guitar in the afternoon. 4. Iplay video games after supper most days. I ASuallน play video games after supper. 5. I stay back after school on Tuesdays and Thursdays for soccer practice. [ Sometiตes stay back after school. 6. We do not have homework on the weekend. We ทever have homework on the weekend.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทุกคน~ ช่วยเค้าหน่อยน้าา༎ຶ‿༎ຶ

(ข้อละ 1 คะแนน) 2 Fin the blariks with the beit Vocabulary Wora. 2. Painting is riy frworte 3. My bst fretyd ard Wll 4. arn dolng to loxt wight Tonigit. 5. My favorite singer is doinig in iiterview cf1 arl 6. den't Ariow how to pliy che5, but cari play 7. y friend ard Le ta. the aty in 14ich of good cafes. 8 Cn game nlsht, W play anl
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยแต่งประโยคหน่อยค่ะจากคำข้างบนมีตัวอย่าง1ข้อข้างล่างนะคะ

Prepositions of place Look at the rooms for two minutes before you close your book. What is there in each room? Tell your partner. Use prepositions of place (in, on, behind, near, opposite, at etc.). * fireplace * 5ofa * chairs * washbasin * bed * mirror * window * wardrobe * table * Cooker * cupboards * bath pillows * Curtains * fridge 1 2 3 4 There (s a fireptace in the (iving room.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาา🥺🥺🙏💞

ADVERBS OF FREQUENCY 1) PUT THE WORDS IN THE CORRECT ORDER. 1. usually / very / works / Tommy / hard /. 2. homework / usually / does / at / he / his / seven /. 3. late / never / at / is / work / Lucy /. 4. they / to / sometimes / cinema / go / the /. 5. g0 out / you/ with / she / never /. 6. is / unhappy / James / never /. 7. work / go to / bike / George / by / sometimes /. 8. cooks/ mum / dinner / usually / my / at / 6pm /. 9. at / always / home / the/ she/ in / is / evening / . 10. always / are / they/ friendly /.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

รบกวนช่วยแปลใ้หน่อยได้มั้ยคะ😭

Reading 3 Who's the person in the picture? What do you think his daily routine is like? Listen and read to find out. A day in the life of 2 Mry, H e's young, he gets good grades at school and he has lots of friends and a good relationship with his parents. He also plays basketball for Huntington High School, Virginia, USA. Life is good for OJ Mayo. But it isn't always easy! "| really want to be a professional basketball player and I know I have to work hard," he says. He wakes up at 6:30 am every day. He starts the day with a big breakfast. Then he goes jogging in the park for an hour. After that, it's time for school. When he finishes, he usually goes to basketball practice. The HHS team practises four days a week. They often play two games a week. OJ is alwayS sad when they lose. "Well, Iknow it's only a game," he says, "but losing always makes me think we Could do better." So, with such a full programme, how does he manage? "Well, I never miss practice. I sometimes worry about school because I want to get good grades, but I'm well organised so I never fall behind with my homework. I never stay out late. I always do my best and work hard, both at School and on the court." Any advice for ambitious teenagers like himself? "Always stay motivated and never give up!" OI says. Read the text and answer the questions. Speaking 1 Who's OJ Mayo? How similar is your 5 daily routine to OJ Mayo's Tell your partner. 2 What does he want to be? 3 What is a typical weekday in his life like? เกr he cope with school and basketball practice?
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

เรางงเกี่วกับtag question น่ะค่ะ ช่วยเขียนสรุปให้หน่อยนะคะ คือไปหาอ่านตามเว็บแล้วก็เข้าใจไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ๆๆๆๆ อันนี้จากใน...

อ่านต่อ
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

present simple tense เปลี่ยนบอกเล่าให้เป็นปฏิเสธค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏

4.1 ให้นักเรียนแต่งประโยคลักษณะคล้ายกับข้อ 1-8 จำนวน 2 ประโย Subjet Pronouทs Name / Noun Subjet Pronoun Francisco is a student. ปไrs. Shccre is a teacher Erancisco and Mrs. Moore are busv. The building is large. He is a student She is a teacher. They are busy. It is large. Contractiง he's = he she's = sh The sentences below are incorrect. Write correct negative and affirmative sentences. Use a cotraction and a subject B pronoun in the second sentence. 1. Francisc0 IS a teacher. Francisco is not a teacher. He's a student. 2. Francisco is nineteen years old. 3. Mrs. Moore is a bad teacher. 4. Francisco and Mrs. Moore are in a Spanish class. 5. Francisco is at the board. 6. Mrs. Moore is at a desk. 7. The clasSTOom is a big room. 6. Fiancisco and Mrs. Moore are in a small building.
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะต้องอธิบายและเลือกยังไง 😢

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร นที่ 1 ชี้แจง โซ่อาหาร 1. ให้นักเรียนสร้างโซ่อาหารจากแผนภาพสายใยอาหารที่กำหนดให้ โดยประกอบ ยสิ่งมีชีวิตอย่างน้อย 5 ชนิด พร้อมระบุว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีบทบาทอะไรในโซ่อาหาร 2. คะแนนเต็ม 10 คะแนน แผนภาพสายใยอาหาร 23
1/162