ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

คำตอบคืออะไรคับข้อ4 3 หรือ 4

เอท% ไทล+ 1ร ทา0ร1 รไทาไไละ ไท ทาอลทไทย. ผู ๑1ร ชูท6 0!ส่อร? ทาลท ไท ปอ เพอทไผ่. 1. ไหลทท ทาธท ลเธ อเสอ! ฝ้าลท ทเทา. 2. |ฯอ6 |ธ ท๐1! ธร ๐อ!ส ธร ทาง ยูเลทส่เทอฟ่าธ. 3. |ไธ'ธ อเส่อ ฝ้าลท รอทาธ อไทธเ ททอท. 4 ไท6เธ ลเธ ทอ อเส่อ ทาธท ฝ้าลท ทเท รสทษาอธเธ. 5 รธัทล|| | แล(๐ ห0น 0 ปไท6 รเลไอท? 1, ไวเด่ | ใล๒6อ งอน 1!อ ไทธ รไลฟ์อท เง๕(๐๒6? นธ! | ไล๒ธ ทอน ไ0 ไทธ รไลฟ์อท? | 1! ๒6 ทธ๐6ธธรลสเฑ/ 10 ไธ ฯอน 10
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

อยากทราบว่าข้อพวกนี้ตอบอะไรคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

1 ๒๐ 13116 +-- : ๒.่ญู1 / ส1ส / เหปีใตอย ออ 4. ฯงห1 / ส๐ / ส๐6ธถ”น ๕อ๐๓๓๐ '๐อน ทอระ รินท๕ไลขห, 1 1 บแลลล ไ15. 6อ๓อ / ชูชะ ส์. พปี1 ๐๐หาธ / ซิรน
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ

ซ%” 23. อน ลอ อท/ เศอทห/อน5 ๒๕6ลนรอ %อ๐น ลทล ชู๐ไทธร 1๐ ฮูง6 ล ริอธอผ่ด โท ก๊เอท1 0ก ฟ่า6 6!ธรร, ร๐ ขอน ง0น ล. |ล ไวนเหไอท์ปิ6ร โท ทาท ร1๐ทาล๕ก. 7๒. "อน”แล ฝ่าล รเงเวเอ ๐1 ทา7 สงลร. 6. |”ทา ฮูแฮอท หต์ฝ่า อทพ. ฝี่. อน”หล ร66๐อทส์ 1๐ ทอทล. ๕ 24. อน"งอธ อแล่อหอค ล ทิกสด์ในทหา รไอล|< ไวน1 ป่า6 งพมลไลห รสเงลสู่ หอ๐น ล ไล๊แส| ๐อทอ. "อน ไอลฟป์ ทแท ลทกส่ เกอรสัทบลพผล:น ล. |1!| รออ 10 ฝ้าล1 ท่ชูท1 สเพลห. ว. 1 15 ๐นะ ดีธิท๒เลสเหลหไลเณ, รโก. 6. ห้อร, วน! ทอน ทลสท71 1อไส ทท6 ไทลห สู่. ดอนไต่ เอน ลลน ได งงกไล | ฐ6 16 ทัทชู หอน อกล?
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ข้อนี้ตอบว่าอะไรช่วยหน่อยนะคะคือไม่แน่ใจระหว่างข้อa, c

ทาเซ ร ร5 ไว จ 14. อน ลร|« งอ๐นะ (อล๕ทอะ ไก รกอ งงอนไส4| ทเหล่ ล 0 ฟ้าอ ๐ สุธรเซหตตรอร2เท. รถ๑ คิสแค « 2 - ็ฮ032ฮ8ท๓ฝฒ2ฮ9 ลธ. ห้อน”ห6 เมล!๕อทาค. ๒. /เทง ปี้ทาล. 0 ส. 1ทล1ห7ร ท์ชูกน. 02000500040030288“ 0๐ฒ๐ฉ๐๊
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำอย่างไร

ชี, ญู |ห6|16 1116 0ผ่ส 0ู6 ยน1, (10 พแจ) แม เ 1 ๒9 [ทล!ส / ม ๒ หถอน! (แพท [พ พ %, |@ย08 ยลก6 ท 0 |, เม7 เลส! ยอ แพทด1 | อู, อ9 (หลก ๒7 เพเพ ๆ| ภุ 0 เย (ล7 ล7 ด ย68 พพ เพทพ 7 แลกศู“ ก ) 1ก เฟ ก . # ดูกร ? ณุเฟ [๒ล อพอท . | มน ค กล ว 60เล ม 7 19 แบทฮิ
1/104