ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยแต่งหน่อยได้มั้ยคะ คือหนูงงมากๆเลยค่ะ🙏🏻🥺

( 4 0 6 0 กริยาไม่เปลี่ยน 2.0แอ รเทา,เวเธ ๐0ท กริขาเปลี่ยน 3.๒ลร1 รไทท,เวลร1 ๐0ท กริขา ไม่เปลี่ยน . 4.0ลร1 ร|ทา,วลร1 ๐อท กริขาเปลี่ยน
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำยังไงหรอคะ?

| 2 ) ใน! ปฝ้าล ลสฝ่งลไวร 0ร์ โลสุนลท6๐/ ไท ฝ่า6 6๐๓๕1 0ใล6๕๑ ใท ฝ้าล รลทไอท6๕ร. 1 ลไล ฮุด15 นฏ ลลฟา. (นรนล|!ไท) “อไอ นรนล|!!/ ฮุอไร น อลหพห 2 ไล ฏิ!ล5 6๐ทานเละ ฮุลทาธร ลอเหล เลล1โลร1. (50ทาลบปิเทาลร) 3 ไล ทาลอ1ร ลน| โอ ล ฮุลทาล 6ร ไอทท]ร อท เทล เมลอแอทผู่. (๐01ไอท) 4 โทลห ฏ!ลห ไลททเร โท ไทล ตลฟะ. (ล|!พมลงร) ว "ดไล |0ร65 ล ฮูลทาล. (ทลหผ่ไห ลนลท 6 ไทลดโเ โห่ลทส !ไลห่ล ไร ป่าลล 10 งมล16ท ข่าลทา. (กลงอท) 7 6ไอล ลทส 0ิลน| ลเอ กลดอห ล๒0น1 ไทล1. (นรนล|ไง)
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบ;-;

แระ แ= 9) "6๑ เท6 พอหส่ร ๒6ไอพ/ ไท บท6 0ไนแล่. 1 600ปย่า ๒» 4666๐เก 095กภรเวงรวรวรว0999 2 พล(6๕1 - ๕อ9อ99อ9ออ99อง แว9อ9* . 8 เทลธูลยิเทธ - : 0๐ 3 . 1ทล 9 รท6 - ๑๑๑๑9๑96๑8998 99990860969 4 8ไล55 - ๑๑6๑999999009590090909099 10 พลเก - อ๑๑๑๐990099090690099099 เ อ 1 วเงเอ [ เปอว0อ - @ ไหทาร/ไทด1 - ไท6ร6/โท056
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

💬ช่วยหน่อย ทำแค่ข้อ 6 ใหญ่ มี 12ข้อ ค่ะ ขอบคุณมากๆๆ🙏🙏 ด่วนๆๆ💥

5 ๓ม เณ ร 0' 0 5 ฟ 6 ร97 ' 7 0ฝ0 ย 12 9 - 10 0๐เทพเ(6ไอ6 ไท6 รอทไอท665 หะไป้ท ให6 60เ๓861 11 รนธ์[อ6๐ ฉะ 0อ๕ ฏเอทอนทรธ., % หร ไอ คือต์10 [5 ไฟอไ[มอ. 12 โอทา ไร ล ทแ6ธ 00ห. !.ธไร ไลฟ์« 10 2....,,...., . โทไร [ร ทธไอท ธน| สทค !ทสพ/. ..........., ลโธ ททห 1ท้อทค่ร, 5หไท[ส [5 รโ%ไออท. !.00ผ ล22.น.เนะ. โท15 15 อ อท. - ไร โอนี่. ใกิลไรท สทส์ ให่[ไรท ล6 ทาห ส่อสุร. ......,...,. ลโธ โห6 ทูด85 0ไฝ. โพโร 15 !หลทผ่ท สทน์่ ทธ ไร ไธ!พ6 ..,........, ส16 ไฮล6๐ทอร. ให่ท ทลททล [ร รลทสู่ทส. .......,..,, ลทท 5๒ลทเรท. ไทท1ร 15 ธ ไลยู. .....,....., [5 ยุหธ6ลท, 5นรลททล [5 |ไลน์ลท. ......,,.,.., |ร โหอทา เจิอทาล. ศิ 5 68 ชร อ6 โทร ทอร6ร สทอ ๒06ลบป้ห็น!. !.00น6 ล1 ...... 8 ไทอทา 8 งอน 0 1 /เหธ หอน ชิท์พรท? อธร, ..,....., . ค ทฑท 8 | รทท 0 หูอน ลธฮ 2๐6๐๓ [5 7สน!0 กอทา? !ใลไห. 8 พท๐ 8 เท6๒ เ(0 "พพทอท [สนเล ฮทส์ 5เธงอ ........, โหอทฑา ไท6 ปรส์. ค ๒ 8 ล๓ 0 รท 5รลท ค ตอ จ 4 [5ท 8 อท ท0[ 0 ลเฮท ใหท ทลทฑาธ ไร วนลท. | ... 8 ล๒ 8 ลอทา ผูทลเร ไท[5? |ปร ...,.... 6ธุสรอท. 8 อท 8 !ทอ (๓ ล ไท1ร |ร /เทตห ลหยี่ ษิดท. ....... 8๒ธ ทาท ห0ป้า6ร. 4 ปอ 8 พอ 0 โทลง ทกทอ ตลท|ไ๒๒ แลสู่. # ล๒ 8 [5 0 ลทา ขนไล [ร5 ทอเพ. ! อ0ร ไล4ไอ ป. 4 ไทลทา 8 ทล 0 กทเท ห่ไอ กิง6 รอทไอท6อร ใท หอนะ ทอใอ9๒006. ปรอ [ทอรอ เอส่ร. % % ลฑ เทลไทร 8. 107 1ร 1รท แทท 1โทเดทย่ - ก โฉบรร!ลท ร ลทอท) สทลพไทย 8 ฉลเท'ัทย 1โอ๐10ล[| .
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อนนะคะ🥺🥺🥺

'ใให้ราษฎรตีกลองวินิจฉัยเภรีเพื่อถวายฎีการ้องทุกข์ ทรงประกาศเลิกทาสและไพร่ มีการจัดทํากฎหมายตราสามดวงและประกาศใช้จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 .. เป็นยุคทองของวรรณคดี .., เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ใครสร้างวัดถวายจะกลายเป็นคนโปรด ยกเลิกตําแหน่ง “วังหน้า” และโปรดให้มีตําแหน่งแทนคือ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารี เพอ 2: 0 9. ยกเลิกการค้าแบบรัฐบรรณาการ (จิ้มก้อง) กับประเทศจีน .. 10. มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย .. 11. ยกเลิกการใช้เงินพดด้วง ... 12. ได้รับยกย่องเป็น “พระภัทรมหาราช” .. 13. เป็นกษัตริย์ที่เสด็จเข้าร่วมดื่มนั้าพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับข้าราชการ 14. เปลี่ยนชื่อ “สยาม” เป็น “ไทย” .... 15. จัดตั้ง “ดุสิตธานี” เมืองจําลองประชาธิปไตย 16. เป็นสมัยที่มีการทําสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษ.... 17. มีความสามารถด้านการค้าขายกับต่างประเทศ จนได้รับยกย่องว่า “กษัตริย์เจ้าสัว” แกล ก กี 18. ทําสนจิสัญญาฉบับแรกกับชาติตะวันตก ข้อสนธิ้สัญญาเบอร์นี.. 19. ราษฎรมีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ เวลาเสด็จพระราชดําเนินผ่าน ... จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเป็นสํานักงานจัดเก็บผลประโยชน์ รายได้ ตลอดจนภาษีอากรของแผ่นดิน 20. 21. บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺

ห๐๐ลเงนไลเพ ตู่แนแนว ซีแแ! เท ๐ล๐ท เวเลท งหแป่า ๐ทอ ๐1 ป้าอ เหอหสร ไท ฝ้าอ !ไร1 ว 1. ธรทส์เทย สท รทบเธ สด่ลฯ 10 ย0 |0909!ทย 1ร ลท นธรธ ภ์น ป่าล1! | ต่๐อท”! รในต่ง ทสส่. โไทไร 1ร ท6 ท 2. ไง วดเอทไร 3. ปล๐ รลบงธ ป้าธเอ ทานธร1 06 ปฏิวธร. ! ส่อท"! ลยเธธ งหเป้า !กเร เท ป้ทธ นทโพธร6 4 86เอทบปีธ1ร ๐อทน์เทนธ 10 !00 โอ/ ไหแทย 5 เพฒเฮท'ธ รไลไธทาธทใ ป่าล1 รทธ ทลร ธรธอท ญ่!ธทร |ร ทลเส 1อ ๒ร|ไธม6 สฆ่ไอท 7ฉนเรเต่อ ลเศน ๐เฒฆ่ทา ทา๐เธ0งธะ เทธรที่16อทใ ๐เอล นทไงธรธ ยขุฆอ%%
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยฮับ ของคุณมากคร้าบ 🙏🙏

5 ๓ม เณ ร 0' 0 5 ฟ 6 ร97 ' 7 0ฝ0 ย 12 9 - 10 0๐เทพเ(6ไอ6 ไท6 รอทไอท665 หะไป้ท ให6 60เ๓861 11 รนธ์[อ6๐ ฉะ 0อ๕ ฏเอทอนทรธ., % หร ไอ คือต์10 [5 ไฟอไ[มอ. 12 โอทา ไร ล ทแ6ธ 00ห. !.ธไร ไลฟ์« 10 2....,,...., . โทไร [ร ทธไอท ธน| สทค !ทสพ/. ..........., ลโธ ททห 1ท้อทค่ร, 5หไท[ส [5 รโ%ไออท. !.00ผ ล22.น.เนะ. โท15 15 อ อท. - ไร โอนี่. ใกิลไรท สทส์ ให่[ไรท ล6 ทาห ส่อสุร. ......,...,. ลโธ โห6 ทูด85 0ไฝ. โพโร 15 !หลทผ่ท สทน์่ ทธ ไร ไธ!พ6 ..,........, ส16 ไฮล6๐ทอร. ให่ท ทลททล [ร รลทสู่ทส. .......,..,, ลทท 5๒ลทเรท. ไทท1ร 15 ธ ไลยู. .....,....., [5 ยุหธ6ลท, 5นรลททล [5 |ไลน์ลท. ......,,.,.., |ร โหอทา เจิอทาล. ศิ 5 68 ชร อ6 โทร ทอร6ร สทอ ๒06ลบป้ห็น!. !.00น6 ล1 ...... 8 ไทอทา 8 งอน 0 1 /เหธ หอน ชิท์พรท? อธร, ..,....., . ค ทฑท 8 | รทท 0 หูอน ลธฮ 2๐6๐๓ [5 7สน!0 กอทา? !ใลไห. 8 พท๐ 8 เท6๒ เ(0 "พพทอท [สนเล ฮทส์ 5เธงอ ........, โหอทฑา ไท6 ปรส์. ค ๒ 8 ล๓ 0 รท 5รลท ค ตอ จ 4 [5ท 8 อท ท0[ 0 ลเฮท ใหท ทลทฑาธ ไร วนลท. | ... 8 ล๒ 8 ลอทา ผูทลเร ไท[5? |ปร ...,.... 6ธุสรอท. 8 อท 8 !ทอ (๓ ล ไท1ร |ร /เทตห ลหยี่ ษิดท. ....... 8๒ธ ทาท ห0ป้า6ร. 4 ปอ 8 พอ 0 โทลง ทกทอ ตลท|ไ๒๒ แลสู่. # ล๒ 8 [5 0 ลทา ขนไล [ร5 ทอเพ. ! อ0ร ไล4ไอ ป. 4 ไทลทา 8 ทล 0 กทเท ห่ไอ กิง6 รอทไอท6อร ใท หอนะ ทอใอ9๒006. ปรอ [ทอรอ เอส่ร. % % ลฑ เทลไทร 8. 107 1ร 1รท แทท 1โทเดทย่ - ก โฉบรร!ลท ร ลทอท) สทลพไทย 8 ฉลเท'ัทย 1โอ๐10ล[| .
1/140