ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

พี่ๆคนสวยค่ะเขียนความเรียงจากเนื้อหาที่รูปที่หนึ่งให้หน่อยค่ะตัวอย่างการเขียนอยู่ที่รูปที่สองค่ะแต่ใช้เนื้อหารูปที่หนึ่งค่ะ ตอนนี้เขียนค... อ่านต่อ

ERIC'S ROUTINE 7:00 6. Noke u? 7:30 go to school 7. play a ganย 3:00 5:00 8. 90 home 7:00 9. do my homewcrk - 10. brash my tedh / 9:00 9:15 11. Pack my bag 70:00 \go to bed

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

รบกวนนิดหน่อยนะครับ พอดีทำข้อสอบแล้ว ไม่แน่ใจว่าถูกไหม แก้คำตอบข้อที่ผิดทีครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ขอให้มีแต่ความเจริญๆ

1 they want to go to the theatre? 14 Ben lives in a nice flat. It belongs to . father. A Does B Do C Are A he B him C his 2 He usually . his homework in the afternoon. 15 We're playing football. Do you want to join .? A do B does C doing A we B them C us 3 This is me and Mary. are both twenty. 16 This is Cathy and Carol. are sisters. A They B You C We A They B Them C Their 4 Lucy .. a cup of coffee every morning. 17 . is Jack going? To the supermarket. A is having B have C has A What B Why C Where 5 Our neighbours spend a lot of time in . 18 Mary is . on time for work. She's never late. B seldom C always garden. A they're A usually B they C their 19 We . basketball in half an hour. 6 people are there in the picture? Two. A play B are playing C plays *๑๑๑ ๑ ๑ A How many B How much C How often 20 This is the train . goes to London. A who B which C where 7 The girl . is standing over there is my cousin. A which B who C where 21 How . is the bus stop from here? B far C long 8 Bill . goes to the gym; he doesn't like it. B always A old A usually C never 22 That's the cottage we spend our summer * ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ holidays. * 1s that man? He's my dad. C Who 9 A who B which C where A How B Where 23 he work at weekends? 10 How .do you go to the cinema? A Do B ls C Does A rarely B often C uรually 24 ๑ . is John from? Dublin. piano lessons three times a week. C have 11 He . * A Where B Which C What A has B is having 25 Are you .anything tonight? 12 My best friend . in Rome at the moment. C is living * A do B does C doing A live B lives 13 Do you know John? He's . brother. A mine B my C me

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

รู้ข้อไหนบอกก่อนได้นะคะ🙏🏻🙏🏻

32. Choose the correct answer. * 32. A: Who did you Vote foor the last election? B: 1 for Mr.Burin. was voting Votes Voted Vote 33. Choose the correct answer. * 33. A: Did you like your (ast job? B: It's bad time of my life. Yes, I do No, I don't No, I didn't Yes, I did 34. At the airport, the plane_ an hour ago. * take off took off takes off O taking off

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า🙏🏻

29. He four languages. * can speak cant speaks can speaks cant speak 30. Stanley created Captain America. He Spider-Man in 1961.1 written writes wrote write 31. Choose the correct answer. * 31. A: yoน the Prime Minister's Speech last night? B: Yes, I did. Were/hearing Does hear Do/hear Did/hear

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

รุ่นพี่ที่เคยสอบนารี หรือ โรงเรียนชั้นนำ เขาออกข้อสอบเกี่ยวกับที่เราเรียนมาตั้งแต่ ป. 4-5 เลยไหมคะ พอดีน้องจะสอบเข้าค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนล่... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/183