ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยที่เหลือหน่อยค้า

ชั้อใดถูกและข้อใดผิด 1. เมื่อคลิ้ที่ลิงค์การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บหน้าเดียวกัน จะเกิดการกระโดดไปที่ จุดเชื่อมโยง โดยหน้าเว็บจะเลื่อนขึ้นหรือลงไปที่ตําแหน่งจุดปลายทางนั้น. . ลิงค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 2 วิธี คือ การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บหน้าเดียวกัน และการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์ที่อื่น ต การเขียนลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจต้องกําหนดการเชื่อมโยง 'ไปยังจุดหมายปลายทาง และกําหนดจุดหมายปลายทางด้วย . เราจะใช้แท็ก <|กา0> เพื่อนําภาพมาทําเป็นลิงค์ / [1 1 11เเ1+ เป็นการสร้างลิงค์เพื่อส่ง 6กาล!| 26 4. เมื่อใดก็ตามที่เรานําเมาส์ไปวางบนรูป ภาพก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกภาพหนึ่ง และเมื่อใดก็ตามที่เรานําเมาส์ออกจากรูป ภาพนั้นก็จะกลับมาเป็นรูปเดิม กสรซี 0 เหตุการณ์เช่นนี้เราเรียกกันว่า 30!|0ง66 “ 7. คําสั่งตอบสนองเหตุการณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างลิงค์ [0 นันก็คือ ๐ก]/0น56|ก และ อกไป|อนรธน! ว6 8. การกําหนดแม็พ (กล0) ก็คือการกําหนดพื้นที่หลายๆ พื้น| 9. ปัญหาการไม่มีหน้าเว็บเพจที่เราจะเชื่อมโยงด้วย ปัญหานี้เรียกว่า |.081 ฝัก หรือ 81อล6 [ก6 10.สีของลิงค์ที่เคยถูกคลิกไปแล้วเรียกว่า เล
คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยที่เหลือหน่อยค้า

ตอนที่ 1 จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ซ๊ ข้อใดคือไฟล์ภาพที่นิยมนํามาใช้บน ก. @เค และ โไค๊ ค. 2รมิ และ ง5๒66 หากต้องการแสดงภาพวิวที่เป็นภาพถ่ายบนเว็บเพจควรแสดงเป็นไฟล์ตามข้อใด ? ก @6 ขาย 4ง6๒6 ง กร0 ข้อใดควรระวังในการนําไฟล์ภาพขึ้นใช้งานบนเว็บเพจ ? ก. ขนาดไม่ควรใหญ่จนเกินไป ข. ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าภาพนั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ค. ควรเลือกชนิดภาพที่ใช้อย่างเหมาะสม และใช้ภาพเท่าที่จําเป็น ง. ถูกทุกข้อ แท็ก <๒6 ๐6๑๕=ไ6 /> หมายความว่าอย่างไร ? ก ขึ้นบรรทัดใหม่ในบริเวณที่ด้านช้ายไม่มีวัตถุใดวางอยู่ ข. ขึ้นบรรทัดใหม่โดยวางข้อความไว้ด้านช้าย ว ค. ขึ้นบรรทัดใหม่โดยวางข้อความเสมอขอบด้านข้ายของรูป -ก ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. ข้อใดไม่ใช่ค่าที่สามารถกําหนดในแอททริบิวท์ อ[อูก ได้? ก ๒๒๐ ข. ฮ่๐ก ค. 6 ้อใดเป็นแอททริบิวท์ที่ใช้ในการใส่ข้อความกํากับภาพ ? กล ข ซ์ ภา ข้อใดเป็นความหมายของการใ้แท็กที่มีรูปแบบดังนี้ -<แทย กรล๐8="10” รแอ๓"ชื่อไฟล์ภาพ“> ? ล นทีพนบนแนกรอกาณ์คําบ 10 ท
คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้า

. ธน๒6โร0ท่อ1 คือ การกําหนดตัวอักษร ,, ไป๊ซ่5 1ร 29ช1๒๒ คือ การใช้แท็ก 0@|@ , <น> เป็นการกําหนดตัวอักษรการซี . 6ทา๒ทลรเร ใช้เน้นข้อความคําพูดหว็ , <สัท>..</สท> เป็นรูปแบบแท็1 ท , ตัวอักษรขนาด 5|26='7" จะมีขนาดิ
คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้า

ตนแหยูหนขนรกแบษษาหนนธนนรษนดู[แนะน รตเตยน๓ดตแลซนแม่ไปพดหแนทยเษพ หลูหผู1ด8ยนรรนะษต[แนะนน “4 ”าพเห หนูกาท[เหญา <| ร,=อ2 ,002,=นุมเวเห ธ08ธนุธ0น,=อธฏ8นุธ0น 1ปุ> 9 (บบนษญ) จแดิน ลงห (รบแ๒ต) มูร| "(๑เษนแบ) 1อในอว [ริธนทุห1อพหเทน๒พหเหแน นฏิ8 5 ล 1313131311311"51 แนน[เชิษหพนยษธุดแพบะ6 1 1 (60 4อในอธว '6 เตษา <์อ๐|>"“<์0อ0ส> นนุทหบูงด๑ล๒ <ต่> นนุทพรพชนน "ธะ 0หบธนอยกหพเษษพะเนพุท <10> ปลน ท 6 เษษ๒แตธุลษหนไ็ษ1## “ หล
คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคร้า

ตอนที่ 2 ข้อใดถูกและข้อใดผิด 1. แท็ก <07> เป็นการตัดคําขึ้นบรรทัดใหม่ ส ซี, ซี 2. การเขียนแท็ก <0> ต้องอยู่ในแท็ก <๒อสท>...</๒๐สมู> เส่มอ ๓ 1 ' ไว 3. 0อธทไฮ เป็นอีกแท็กหนึ่งที่ใช้ในการจัดวางตําแหน่งเนื้อหาในเว็บเพจ จัดวางได้ทั้งข้อความและรูปภาพ 4. < ร|26 ='30" /> เป็นการกําหนดความยาวของเส้นคั้นของ %พหบ ๐. จ ' ! ส่ 5, ล[ฮูท กําหนดตําแหน่งของเส้นให้อยู่ 66ก16 (กึ่งกลาง), |61! (ชิดซ้าย) และ ก่ฮูก! (ชิดขวา) 6. <ท ท0รทลส่ธ="ท0รทลตอ' พเต่ปท="200" ร|26อ='6' |> เป็นรูปแบบใน 4โไห.4 ข่ ๕ ซ่, ๆ ม ห 7. การทําให้ความยาวของเส้นคัน มีสัดส่วนทีพอดีกับหน้าจอของบราวเซอร์ ร ส่ สามารถทําได้โดยการกําหนดความยาวให้เป็นพิกเซล
1/5