ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

วิชาวิทยาการคำนวณ ฮื่อออออ

21:26 จ. 2 ส.ค. จ12% |ี X 07 การออกแบบผังงานโครงสร้างผังงานแบบมีทางเลือก.jpg ใบงานที่ 7 การออกแบบผังงานโครงสร้างแบบมีทางเลือก คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วออกแบบการแก้ปัญหาในรูปแบบของผังงานโครงสร้างแบบมีทางเลือก การโทรศัพท์สั่งซื้อพิซซ่า ซึ่งมีให้เลือกหน้า ดังนี้ ไก่บาร์บีคิว, แซลมอนรมควัน, ฮาวายเอี้ยน, เปปเปอร์โรนี และมาเกอริต้า โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 หน้า เท่านั้น การหาพื้นที่รูปวงกลมพร้อมตรวจสอบว่าผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้แสดงผลลัพธ์ ถ้าไม่ถูกต้องให้คำนวณใหม่อีกรอบ 1. 2. 3. การซักผ้าให้สะอาดพร้อมตรวจสอบว่าผ้าสะอาดหรือไม่ ถ้าสะอาดให้นำไปตาก ถ้าไม่สะอาดให้สักอีกครั้ง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ข้อใดเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

Unit test ปี ตะแนน ที่ได้ ทะ ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. ข้อใดเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 1. ข้อมูลจากการสังเกต 3. ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 4. ข้อมูลจากการกำหนดแหล่งข้อมูล 2. เพราะเหตุใด 2 ข้อมูลปฐมภูมิ เพราะสังเกตพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสำรวจ แอมสอบถามร้านอาหารที่อยู่ใกล้บริเวณการจัดงานวัดด้วยตนเอง เพื่อประเมิ จำนวนวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารต่อจำนวนคนที่ไปเที่ยวงานวัด จากสถา เป็นการรวบรวมข้อมูลประเภทใด และมีข้อดีอย่างไร 1. ข้อมูลปฐมภูมิทำให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 2. ข้อมูลปฐมภูมิทำให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3. ข้อมูลทุติยภูมิทำให้นำข้อมูลที่รวบรวมไปใช้ได้ง่าย 4. ข้อมูลทุติยภูมิทำให้หาข้อมูลที่รวบรวมจากหลายแหล่ง การใช้เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณข้อมูลจัดเป็นการประมวลผลข้อมูลประเ - การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ 3. 2. การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล 4. การประมวลผลข้อมูล รประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีกีขันตอน อะไรบ้าง เรสสะ 2 ขั้นตอน 1) การประมวลผลข้อมูล 2) กา 2 ขั้นตอน 1) การประมวลผลข้อมูล อกข้อมูล บ บ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

มีใครพอช่วยได้บ้างมั้ย​คะ;-;;;

สมาชิกภายในกลุ่ม ม.3/16 เลขที่ แลขที่ 2. เลขที่ 3. ให้นักเรียน อธิบายคำสั่ง Microsoft Visual C# Single X,a; inะ X1, x2, x3, x4, x5; X1 = Convert.ToInt32 (textBoxl.Text) : Result = (x1 + x2 + *3 + *4 + *5) / 5; label7.Text ="คะแนนเฉลี้ย =" + Result.IoString () ; MessageBox.Show (Result.IoString (), " ตะแนนเลลื่อ") ; Close (); textBox31.Text = พ."; textBox1.Focus () ; a = Converะ.Io5ingle (textBox2.Iext) ;

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยอันนี้หน่อยค่าา

ให้นักเรียน 1. อธิบายองค์ประกอบและการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีที่เลือกไว้หรือได้รับมอบหมาย 1 เรื่อง ในรูปแบบ ไดอะแกรม 2. เสนอแนวทางในการแก้ไขหากเทคโนโลยีเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่อง รวมทั้งแนวทางในการดูแลรักษาเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยีของ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) (ถ้ามี) | -) ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา 1. 2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. 2. แนวทางการดูแลรักษา 1. 2. ง่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยข้อนี้หน่อยนะคะไม่มั่นใจเลยง่ะ🙏🏻

5. งานด้านการศึกษานำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ ตามข้อใด ก. ออกแบบชุดนักเรียน ข. ผลิตสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ ค. บันทึกประวัตินักเรียน คำนวณคะแนนเฉลี่ย ง.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ข้อนี้ไม่รู้ง่ะช่วยหน่อยค้าบ

2. คอมพิวเตอร์ทำงานแทนมนุษย์ในเรื่องใดได้ดีที่สุด ก. การคำนวณ ข. การแต่งร้อยกรอง ค. การประพันธ์เพลง ง. การวางภาพเหมือนจริง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

มีใครทําได้บ้างมั้ยคะ คือเค้าพยามคิดแล้วคิดอีกแต่ไม่ได้จริงๆค่ะ;-;

9.ในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ได้มีการ ทำบุญครั้งใหญ่และจัดงานรวมศิษย์เก่า ศิษย์เก่าที่ ไม่ได้มาร่วมงานแสดงว่าไม่รักโรงเรียน นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความในสถานการณ์ดัง กล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด * ๘ ข เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย นักเรียนคิดว่า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุผล วิบัติอย่างไร ให้อธิบายพร้อมยกเหตุผลที่ถูกต้อง และเหมาะสมประกอบ * คำตอบของคุณ จำเป็นต้องตอบคำถามนี้ + 51

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

💖...

Unit Question 4 1 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน 2 ชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ชิ้นใดบ้างที่เราสามารถนำมาใช้ได้ ยกตัวอย่างมา 5 ชิ้นงาน 3 เมื่อเราพบเห็นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเข้าระบบค้างไว้โดยคนใช้งานคนเดิมยังไม่ได้ ออกจากระบบ เราควรทำอย่างไร 4 เมื่อพบเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมปรากฏขึ้นมา แต่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่บริเวณใกล้เคียง เราจะ ปฏิบัติอย่างไร 5 จงเขียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่อตัวเอง บุคคลอื่น และสังคม มาอย่างละ 1 ข้อ 6 นักเรียนจะนำความรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ได้บ้าง 107 2564.03.14 09:44

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

..

Unit Question 3 1 จงอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 2 ในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบใดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด 3 ในการสื่อสารข้อมูลจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง จงอธิบาย 4 การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ มีหลักการทำงานอย่างไร จงอธิบาย 5 เครือข่ายระดับประเทศ มีลักษณะอย่างไร 6 เมื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ นักเรียนควรทำอย่างไร 2564.03.14 09:44

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

...

แป็น Unit Question 2 งหน้า 1 คำตอบของ (7 + 3) < 4) OR (10 - 7) = 3) ตามลำดับการประมวลผลของตัวดำเนินการ มีค่าเท่าไร นการ 2 รหัสควบคุมการทำงานของข้อมูลทำหน้าที่อะไร 3 การใช้รหัสควบคุมข้อมูล %s กับ %d มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 4 ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมรับข้อมูลอายุของผู้ใช้งานโปรแกรม จะต้องใช้ฟังก์ชันคำสั่งใด 5 การเขียนโครงสร้างการทำงานแบบลำดับต่างจากโครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำอย่างไร 6 การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง if-elif-else เป็นโครงสร้างการทำงานแบบใด 63 2564.03.14 09:43

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/8