ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

21:16 น. ŝ LINE 19. x² + 9x + 20 20. x² + 14x + 48 1. x² + 16x + 64 2. x² + 14x + 49 3.x² + 7x+6 GO DAILY -การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง FULL (1) 4. x² + 10x + 9 5. x² + 16x + 64 6. x² + 2x + 1 7. x² + 12x +35 8. x² + 3x + 2 9. x² + 14x + 48 10. x² + 10x + 24 11. x² + 9x + 20 12. x² + 6x + 5 13. x² + 8x + 7 14. x² + 9x + 20 15. x² + 14x +49 16. x² + 15x + 54 17. x² + 8x + 12 18. x² + 12x + 35 19. x² + 9x + 14 20. x² + 18x + 81 = = = เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่พหุนามอยู่ในรูป x + bx + c ชุดที่ 2 ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ = = = = = = ● = = ******* 39. x² + 11x + 24 40. x² + 10x + 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอน นางสาวกัลย Dy แบบฝึกทักษะ …………………… ********* 21. x² + 10x + 16 | 22.x2+5x+4 23. x² + 12x + 27 24. x² + 6x + 5 25. x² + 9x + 18 26. x² + 7x + 10 27. x² + 11x + 24 28. x² +18x + 81 29. x² + 8x + 16 30. x² +8x+7 31. x² + 2x + 1 32. x² + 9x + 8 33. x² + 8x + 15 34. x² + 13x + 40 35. x² + 10x + 21 36. x² + 6x + 5 37. x² + 2x + 1 38. x² + 8x + 12 39. x² + 7x+6 40. x² + 8x + 16 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอน นางสาวกัลยา ชำนาญ ********* ……………………….. 51.076 …………….…. B/S ……………………….. แบบฝึกทักษะ = = = = = = = = = ************ = = E ********* = ******* เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่พหุนามอยู่ในรูป x – bx + c -

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/51