ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

อันนีทำยังไงเหรอคะ ขอวิธีทำด้วยค่ะ😭😭😭😭

07:28 ! คำตอบของคุณ docs.google.com all 4G ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีพื้นที่ 12 ตารางเซนติเมตร ต้องการตัดยอดของรูป สามเหลี่ยม ออกโดยให้รอยตัดขนานกับ ฐานและให้ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่ติด ออกเป็น 3 ใน 8 ของส่วนสูงของรูป สามเหลี่ยมเดิม จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่ถูก ดออกมีพื้นที่ที่ตารางเซนติเมตร (ตอบเป็น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องใส่หน่วย) คำตอบของคุณ Done ชายคนหนึ่งมองยอดตึกซึ่งเห็นในแนวเดียว กับเสาธง ถ้าตึกสูง 60 เมตร เสาธงสูง 25 เมตร ถ้าชายคนนี้ยืนห่างจากเสาธง 10 เมตร เสาธงจะอยู่ห่างจากตึกกี่เมตร (เติมค่า ตอบเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องใส่หน่วย) หอระฆังวัดสง 6 เมตร ในตอนเช้ามีเงาทอด Q

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 3
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ตอนที่ 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนขีด / ลงในช่องข้อความที่สัมพันธ์กับสถาบันการเงินที่กำหนด (ส3.2 ม.1/1) บทบาทหน้าที่ รับฝาก ให้กู้ เงินกู้ ส่งเสริ ส่งเสริม ส่งเสริม มการ การมีที่ ธุรกิจ ส่งออก การขาย สมาชิก กองทุน สถาบัน เงิน เกษตร อยู่อาศัย | และนำเข้า กรมธรรม์ ถือหุ้น รวม การเงิน 1. ธนาคารพาณิชย์ 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ สหกรณ์ การเกษตร 4. ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 5. ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 6. ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย 7. บริษัทเงินทุน 8. บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม 11. บริษัทประกันชีวิต 12. สหกรณ์ออมทรัพย์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ(เราทำไปแล้วข้อ1,2,4,5,6,7,12,13)ได้แค่บางข้อก็ได้นะคะ

1.ตัวอย่างลักษณะเด่นของอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนได้รับอิทธิพลจากอินเดีย คือ 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถศึกษาย้อนกลับไปได้ถึงยุคหิน เมื่อ 3. อารยธรรมสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคหินเมื่อ 3,000 ถึง 2,000 ปีก่อนพุทธศักราช คือ 1 2 3 4. รูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในยุคหินกลาง เช่น และรูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในยุคหินใหม่ เช่น 5. หลักฐานสำคัญของวัฒนธรรมดองซอนที่พบในยุคโลหะ คือ 6. "ดองซอน" เป็นชื่อตำบลหนึ่งในลุ่มแม่น้ำ กลองมโหระทึกสำริด แดง ประเทศ. เวียดนาม ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความชำนาญ ด้าน 1 2. 7. หลักฐานทางการค้าด้านการใช้มาตรา ชั่ง ตวง วัด ซึ่งเป็นมาตราที่ยังใช้กันอยู่ในจีนและอินเดียมีที่มาจาก การทำการค้าของชาว. 8. ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่พบบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ได้แก่ โ ตั้งอยู่ที่ ไตั้งอยูที่ 2 9. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีบ้านโนนนกทา จัดเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใช้โลหะสำริด เช่นเดียวกับอารยธรรม 10.ตัวอย่างกลุ่มชนที่ตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 1. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ปซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 2. 3. 11.ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ เช่น 1 2 3. 4 5. 12. สาเหตุที่พวกพยูสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ คือ 13. ลักษณะเด่นของภาชนะเขียนสีของวัฒนธรรมบ้านเชียง คือ 14. เหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าก่อนที่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียนั้นดินแดนนี้ มีความเจริญเป็นของตนเองมาก่อน คือ. 15. ลักษณะกระบวนการกระจายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียมีลักษณะแบบ..

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะต้องส่งวันนี้แล้ว

1,ตัวอย่างลักษณะเด่นของอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนได้รับอิทธิพลจากอินเดีย คือ 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถศึกษาย้อนกลับไปได้ถึงยุคหิน เมื่อ 3. อารยธรรมสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคหินเมื่อ 3,000 ถึง 2,000 ปีก่อนพุทธศักราช คือ 1 2 3 4. รูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในยุคหินกลาง เช่น และรูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในยุคหินใหม่ เช่น 5. หลักฐานสำคัญของวัฒนธรรมดองซอนที่พบในยุคโลหะ คือ กลองมโหระทึกสำริด เวียดนาม 6. "ดองซอน" เป็นชื่อตำบลหนึ่งในลุ่มแม่น้ำ แดง ประเทศ. ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความชำนาญ ด้าน 22. 1 7. หลักฐานทางการค้าด้านการใช้มาตรา ชั่ง ตวง วัด ซึ่งเป็นมาตราที่ยังใช้กันอยู่ในจีนและอินเดียมีที่มาจาก การทำการค้าของชาว. 8. ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่พบบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ได้แก่ 1. ไตั้งอยที่ ตั้งอยท่ 9. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีบ้านโนนนกทา จัดเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใช้โลหะสำริด เช่นเดียวกับอารยธรรม 10.ตัวอย่างกลุ่มชนที่ตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ปีซึ่ตั้งยู่บริเวณ 11.ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ เช่น 1 เช่น 1 2. 3. 3. 5. 12. สาเหตุที่พวกพยูสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ คือ 13. ลักษณะเด่นของภาชนะเขียนสีของวัฒนธรรมบ้านเชียง คือ 14. เหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าก่อนที่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียนั้นดินแดนนี้ มีความเจริญเป็นของตนเองมาก่อน คือ... 15. ลักษณะกระบวนการกระจายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียมีลักษณะแบบ..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

1,ตัวอย่างลักษณะเด่นของอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนได้รับอิทธิพลจากอินเดีย คือ 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถศึกษาย้อนกลับไปได้ถึงยุคหิน เมื่อ- 3. อารยธรรมสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคหินเมื่อ 3,000 ถึง 2,000 ปีก่อนพุทธศักราช คือ 1 2 3 4. รูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในยุคหินกลาง เช่น และรูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในยุคหินใหม่ เช่น 5. หลักฐานสำคัญของวัฒนธรรมดองซอนที่พบในยุคโลหะ คือ 6. "ดองซอน" เป็นชื่อตำบลหนึ่งในลุ่มแม่น้ำ แดง ประเทศ.. เวียดนาม ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความชำนาญ ด้าน กลองมโหระทึกสำริด 02.1 1 7. หลักฐานทางการค้าด้านการใช้มาตรา ชั่ง ตวง วัด ซึ่งเป็นมาตราที่ยังใช้กันอยูู่่ในจีนและอินเดียมีที่มาจาก การทำการค้าของชาว. 8. ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่พบบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ได้แก่ ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยูท่ 1 2L 9. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีบ้านโนนนกทา จัดเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใช้โลหะสำริด เช่นเดียวกับอารยธรรม. 10.ตัวอย่างกลุ่มชนที่ตั้งถิ่ฐานบนแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ปีซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 11.ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ เช่น 1 เช่น 1. 2. 3. 3. 4 12. สาเหตุที่พวกพยูสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ คือ. 13. ลักษณะเด่นของภาชนะเขียนสีของวัฒนธรรมบ้านเชียง คือ 14. เหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าก่อนที่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียนั้นดินแดนนี้ มีความเจริญเป็นของตนเองมาก่อน คือ. 15. ลักษณะกระบวนการกระจายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียมีลักษณะแบบ..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ…ได้แค่บางข้อก็ได้น้าา

1,ตัวอย่างลักษณะเด่นของอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนได้รับอิทธิพลจากอินเดีย คือ 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถศึกษาย้อนกลับไปได้ถึงยุคหิน เมื่อ- 3. อารยธรรมสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคหินเมื่อ 3,000 ถึง 2,000 ปีก่อนพุทธศักราช คือ 1 2 3 4. รูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในยุคหินกลาง เช่น และรูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในยุคหินใหม่ เช่น กลองมโหระทึกสำริด 5. หลักฐานสำคัญของวัฒนธรรมดองซอนที่พบในยุคโลหะ คือ 6. "ดองซอน" เป็นชื่อตำบลหนึ่งในลุ่มแม่น้ำ แดง ประเทศ.. เวียดนาม ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความชำนาญ ด้าน 2. 1 3. 7. หลักฐานทางการค้าด้านการใช้มาตรา ชั่ง ตวง วัด ซึ่งเป็นมาตราที่ยังใช้กันอยูู่่ในจีนและอินเดียมีที่มาจาก การทำการค้าของชาว. 8. ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่พบบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ได้แก่ ตั้งอยู่ที่ ปตั้งอยูท่ 2. 9. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีบ้านโนนนกทา จัดเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใช้โลหะสำริด เช่นเดียวกับอารยธรรม 10.ตัวอย่างกลุ่มชนที่ตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 1. 2. ซึ่งตั้งอยู่บริเณ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ปซึ่ตั้งอยู่บริเว 3. 11.ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ เช่น 1 3. 12. สาเหตุที่พวกพยูสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ คือ. 13. ลักษณะเด่นของภาชนะเขียนสีของวัฒนธรรมบ้านเชียง คือ 14. เหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าก่อนที่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียนั้นดินแดนนี้ มีความเจริญเป็นของตนเองมาก่อน คือ. 15. ลักษณะกระบวนการกระจายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียมีลักษณะแบบ.

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/10