ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย
มัธยมต้น

ต้องทำยังไงดีคะ?

๕ 6 ส วิเคราะห์เนื้อหา ๕๑« ง ๕ ๕ ฆ่ ๑. ยกตัวอย่างโคลงโลกนี ติที่สอนเรืองคุณ » และการทําแต่สิ่งดี ฒ์ฑ์ กมหร รดฉิ๊ก อน ๒. เลือกโคลงโลกนิติบทที่ชอบแล้วเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วที่สละสลวย ค่าของความรู้ การคบคน การ ๓. พิจารณาโคลงโลกนิติแล้วเปรียบเทียบกับสํานวนไทย พิจารณาภาษาการประพันธ์ ส ส 4 บ ห«501 2 ย ๐ ฒณ* 7 ๕6 5 0 510 จ
1/79