ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

สรุปเนื้อหา

คำที่ใช้ในกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ ๑. คำที่ใช้ในกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์มีความหมายและลักษณะที่ต้องพิจารณาดังนี้ ความหมายของคำในกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ มี ๒ ความหมาย ๑.๑ คำ หมายถึง หน่วยย่อยที่สุดของฉันทลักษณ์ และเป็นส่วนย่อย ของวรรค คำ ๑ พยางค์ สามารถนับเป็น ๑ คำได้ การนับคำในทางฉันทลักษณ์ จะแตกต่างจากการนับคำในทางไวยากรณ์ซึ่งถือตามความหมาย ตัวอย่างเช่น คำว่า พยายาม ในทางไวยากรณ์นับเป็น ๓ พยางค์ แต่ถือว่าเป็น ๑ คำ เพราะมีความหมายเดียว ส่วนในทางฉันทลักษณ์คำว่า พยายาม สามารถนับเป็น ๒ คำ หรือ ๓ ค่ำ ก็ได้ เพราะในทางฉันทลักษณ์ ๑ ค่ำ จะนับเป็น ๑ พยางค์ หรือ ๑ จังหวะที่ลงเสียงหนัก ดังนั้นจำนวนคำจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สัมพันธ์กับ กฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์แต่ละชนิด อาทิ กลอนสุภาพกำหนดให้แต่ละวรรคมีคำ จำนวน ๗-๙ คำ กาพย์ยานีกำหนดให้วรรคหน้ามี ๔ คำ และวรรคหลังมี 5 ค่ำ เป็นต้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะะ

เรื่องหรือญัตติ แตกต่างกันไป ศิลปะการพูด โยงข้อคิด คิดเห็นถึง อประเทศ ชุมชน ยค ขึ้นไป 9. m. ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคประธาน ๑.๒ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคแสดง ๒. ประโยคความรวมที่ซับซ้อน ๒.๑ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนตั้งแต่ 6 ประโยค ๑.๓ ๒.๒ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวมตั้งแต่ 6 ประโยคขึ้นไป ๒.๓ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความช้อนตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไป ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน ๓.๑ ประโยคความร้อนที่ประโยคหลักหรือประโยคย่อยมีความซับซ้อนเพราะประกอบด้วย หรือกลุ่มค่ามาขยายยืดยาว ๓.๒ ประโยคความร้อนที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวม ๓.๓ ประโยคความร้อนที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคที่กำหนดว่าเป็นประโยคซับซ้อนชนิดใด (๑๐ คะแนน) ๑.๑ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นผลดีต่อสุขภาพ ประโยคความเกี่ยวกับก่อน ๑.๒ เขาไม่มาตามนัดฉันจึงไปหาเขาที่บ้าน แต่เขาไม่อยู่ฉันจึงตัดสินใจกลับบ้าน ประโยคความรวมบอน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตคือปัจจัยสี่ แต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือ คุณธรรม ท ปลา ๑.๔ เธอบอกว่าจะมาตามสัญญาแต่เธอก็ไม่ทำอย่างที่เคยพูดไว้ ๑.๕ พวกเราจำเป็นต้องขยันหมั่นเพียรมากกว่านี้เพื่อความสำเร็จในอนาคตของพวกเรา ๑.๖ คนที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองสมควรถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ เพราะการเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง เป็นระยะเวลานาน ๑.๗ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ประโยคความซ่อนซับซ้อน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/173