ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ตอบข้อไหนบ้างคะ

ศาสนา และวัฒนธรรม ยน กล่ง (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จํานวน 60 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเร ยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขั้นมัย| คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทําเครื่องหมาย % 8 1.การที่พระเจ้าอนุรุทมหาราชสั่งให้ทําลายเมืองสุธรรมวดี และนําพระสงฆ์มอญพร้อมพระไต้ พุกาม มีผลสําคัญในข้อใด ก. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําขาติพม่า ขมีการทําสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก ค. พระมหากษัตริย์ทรงมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนา 'พระพุทธศาสนานิกายเถรวา าทแผ่ขยายที่อาณาจักรพม่า เระองค์ใด ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการทําสังคายนาฬ ข. พระเจ้ามนูหะ ง. พระเจ้าธรรมเจดีย์ศรีปิฎกธร ยานเคยเป็นที่นับถือกันอย่างแพร่หลายในประเทศ ง 2.กษัตวิย์พม่าพ' 8 ก. พระเจ้ามินดง ค. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช 3.หลักฐานในข้อใดที่แสดงว่า พระพุทธศาสนานิกายมหา! อินโดนีเซีย ก. กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ปกครองอาณาจักรศรีวิชัย ข. พระโสณเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ค. พระพิมพ์ดินดิบและรูปพระโพธิสัตว์ ง. การสร้างพระพุทธรูปศิลปะปาละ 4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์มีหลากหลายวิธีการ ยกเว้นข้อใด ก. การแปลตําราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างๆ ข. จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา และโรงเรียนอบรมศาสนจารย์ ค. องค์กรยุวพุทธมีการอบรมและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง ง. ผลิตพระพิมพ์ดินดิบ และเครื่องรางของขลังและพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ 51 สสุสต่านมัลโมชาท์ แห่งมาเลเซีย มีส่วนทําให้อิทธิพล ของพระพุทธศาสนาเสื่อมลงในดินแดนมาเลเซีย ก. พระองค์เลื่อมโสศาสนาอิสลาม ข. สั่งห้ามประชาชนศึกษาธรรมะของพระพุทธศาสนา ค. ต่อต้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนของมาเลเซีย ง. สั่งให้ทหารทําลายศาสนสถาน พระพุทธรูปและให้ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 6.พระพุทธศาสนาในประเทศลาวเลื่อมลงเนื่องจากสาเหตุ ในข้อใด ก. สาวถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ ข. ประชาชนขาดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ค. พระมหากษัตริย์ของลาวบางพระองค์ไม่เลื่อมโสพระพุทธศาสนา ง. ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และต่อมาถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ 7. สาเหตุสําคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเสื่อมลง คืออะไร ก. พระมหากษัตริย์ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ข. ประชาชนขาดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ค. ลัทธิคอมมิวนิสต์ และนโยบายของเฮงสัมริน ง. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของกัมพูชา ย่างไร
1/69