ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

สรุปยังไงงงงง

10. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีพื้นที่ตั้งแต่บริเวณเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงขั้วโลกเหนือ จึงทำให้มีภูมิอากาศทุกรูปแบบ และแตกต่างกันตั้งแต่ร้อนแบบศูนย์สูตรถึงหนาวเย็นแบบขั้วโลก หรือฝนชุกแบบมรสุมจนถึงแห้งแล้ง แบบทะเลทราย โดยขึ้นต่อปัจจัยกำหนดภูมิอากาศ ดังนี้ ถึง ศ ทอง และขนาด ทวีปเอเชียมีความกว้างใหญ่ และมีพื้นที่ตั้งแต่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึงขั้วโลกเหนือ จึงทำให้ทวีปเอเชียมีลักษณะอากาศ ครบทุกแบบ คือ ร้อน อบอุ่น และหนาวเย็น ระยะใกล้-ไกลทะเล ทวีปเอเชียมีพื้นที่ติดกับมหาสมุทร ส่งผลทำให้ได้รับความชุ่มชื้นจากทะเลมากน้อยแตกต่างไปตามระยะใกล้-ไกลทะเล ๓ มหาสมุทร โดยมีชายฝั่งทะเลที่ยาว การวางตัวของแนวเทือกเขาสูง เทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงทิเบต เทือกเขาในคาบสมุทรอาหรับและอิหร่านวางตัว แนวตะวันออก ตะวันตก เป็นแนวกั้นลมทะเลจากมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ไม่มี ความชื้นเข้าสู่ภายในทวีป ทำให้พื้นที่ด้านในทวีปเป็นเขตแห้งแล้งแบบทะเลทราย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง ทวีปเอเชียมีความโดดเด่นในลักษณะพื้นที่สูง ซึ่งมีความสูงจากระดับทะเลปานกลางมาก จึงทำให้บริเวณเหล่านั้นมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลง ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นแม้ว่าจะอยู่ในเขต ละติจูดต่ำก็ตาม ระบบลม ทวีปเอเชียมีลมประจำที่พัดผ่าน ได้แก่ ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ลมตะวันออกเฉีย และลมขั้วโลกเหนือ นอกจากนี้ยังมีลมมรสุมที่มีอิทธิพลต่อทวีปเอเชีย ได้แก่ ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กระแสน้ำในมหาสมุทร ทวีปเอเชียมีกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลผ่าน ส่งผลให้บริเวณที่มีกระแสน้ำไหล เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ กระแสน้ำอุ่นทำให้อุณหภูมิบริเวณชายฝั่งอุ่นขึ้น คว เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ และกระแสน้ำเย็นทำให้อุณหภูมิบริเวณชายฝั่งลดลง ความชื้นล มากกว่าปกติ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ทีตอนที 3 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1.เพราะเหตุใดป่าแอมะซอนจึงเป็นป่าดิบชื้นที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1. เป็นพื้นที่ทุรกันดารที่ยากต่อการบุกรุก 2.มีทรัพยากรดินและน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ 3.รัฐบาลในหลายประเทศร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่า 4.เป็นที่ลุ่มขนาดใหญ่ที่เป็นด้านรับลมจากมหาสมุทรแอตแลนติก 2.ข้อใดสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้องที่สุด 1. ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมีจำนวนลดลง 2. ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 3.ประชากรวัยทำงานและวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4.ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่อยตอบหน่อยครับ ใบงานสังคม 3.2

ใบงานที่ 3.2 หน่วยที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้ เรื่อง: ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ วิชา: ภูมิศาสตร์ ม.3 คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 1. เขตเทือกเขาสูงตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 1.1 เทือกเขาที่สลับซับซ้อนทอดแนวยาวตลอดชายฝั่งตะวันตกของทวีปคือ 1.2 เทือกเขาแอนดีสเกิดจากแผ่นเปลือกโลก 1.3 ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่มีชื่อว่า 1.4 บริเวณภูมิประเทศแบบฟออร์ดพบในบริเวณ 2. เขตหินฐานทวีป 2.1 ที่ราบสูงอานากำเนิดจาก 2.2 ที่ราบสูงมาดูโกรสซูกำเนิดจาก 2.3 ที่ราบสูงบราซิลกำเนิดจาก 2.4 ที่ราบสูงปาตาโกเนียกำเนิดจาก 3.3 ที่ราบกรันซาโกเกิดจากเทือกเขา 3.4 ที่ราบปัมปัส 23 ชื่อ........ กา ชาว เลขที่ 26 ห้อง ม.3/ ครูผู้สอน นครศ นมมา 3.เขตที่ราบ 3.1 ลุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ 3.2 ที่ราบยาโนสมีแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขากอร์ดีเยราโอเรียนทัลได้แก่ 4. เกาะและหมู่เกาะ 4.1 เกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปคือ 4.2 เกาะที่ตั้งในหมู่เกาะเวสต์อินดีส และ นาย บริเวณปากแม่น้ำมีลักษณะเป็น 4.3 หมู่เกาะฟอล์กแลนด์มีเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ 4.4 หมู่เกาะที่อยู่ในดินแดนเอกวาดอร์และเป็นเกาะที่แนวเส้นศูนย์สูตร และ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ ด่วนค่ะ

ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้น ม.เท่าที่ สาระ เศรษฐศาสตร์ ตัวชี้วัด (ส. ๓.๑ ม.๒/๒) เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ana คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสินค้าหรือบริการในท้องถิ่นของตนเอมา 9 ชนิด และวิเคราะห์หลักการ ผลิตที่สอดคล้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลงในแผนภาพ ด้านเศรษฐกิจ ๑. สินค้าหรือบริการนี้มีวิธีการผลิต อย่างไรให้ใช้ต้นทุนต่ำแต่มีคุณภาพดี 5. สินค้าหรือบริการนี้สอดคล้องกับ เศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร ด้านสังคม ๑. สินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ต่อคน ในชุมชนอย่างไร ชื่อสินค้าหรือบริการในชุมชน ผ้าไหม ด้านเศรษฐกิจ ๑. สินค้าหรือบริการที่สัมพันธ์กับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างไร ๒. การผลิตสินค้าหรือบริการนี้คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างไรบ้าง TA CAS L www.

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 2
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยผมหน่อยครับทำไม่ได้จริงๆ

7 Ctrl เดช มีรณัฐ รัตนาราท จงตอบคำถามหรือเพิ่มช่องว่างด้วยคำหรือข้อความสั้นๆ Tab Caps Lock Shift เห์ 14 1. ชื่อ อเมริกา ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ 2. ช่องแคบที่คั่นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย คือ นาง 3. หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน เรียกว่า น to 4. เกาะต่าง ๆ ที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือไม่ค่อยจะมีค่าทางเศรษฐกิจ เพราะ 9 AN ฟ 5. ส่วนที่แคบที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ คือ คลองปานามา 6. กลุ่มแองโกลอเมริกาประกอบด้วยประเทศ สายเมา และนาด1 7. ละตินอเมริกา คือประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมาจากประเทศอะไร 1) 2). 8. อเมริกากลาง หมายถึง ดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือนับตั้งแต่ประเทศ ลงไปถึงประเทศ 9. พื้นที่ทางภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศแบบ Y 10. ลักษณะภูมิประเทศที่เรียกว่า แคนยอน คือ หากที่ทางกลาง ยาขนาด เน โดยล 100 โลราโด ฝาหรับสัง 11. แคนยอนที่มีความงดงามมากในสหรัฐอเมริกาชื่อ 13 144 145 14 12. ที่ราบภาคกลางของทวีปอเมริกาเหนือ อยู่ระหว่างเทือกเขา 13. ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเล ใน เม 4. แม่น้ำที่ไหลจากทะเลสาบทั้ง 5 ลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก คือ มา 4 5. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์และกว้างขวางที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ คือ เรา มิส ปี - สร กับเทือกเขา กา ผู้มาเภชัยน น ที่ราบรอบอ่าวฮัดสัน มีคนอาศัยอยู่เบาบาง เพราะ 12 คน มันเป็น อนาว อากาศ การที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ระหว่างเส้นทรอปิกออฟ แคนเซอร์ กับเส้นอาร์กติก เซอร์เคิลมีผลต่อลักษณะภูมิอากาศอย่างไร กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมไหลผ่านด้านตะวันออกของทวีป จึงทำให้ชายฝั่งตะวันออกด้านมหาสมุทรแอตแลนติก มีลักษณะอากาศคือ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเม็กซิโก มีอากาศแบบ บริเวณเขตเทือกเขาสูง อุณหภูมิ ความกดอากาศและพืชพรรณธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตาม W" ญ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/128