ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไงวะ

87 ธั ซ่ น ร 8. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารที่พบเห็นใน ๑2 1 ฆ่ ส ซ่ 9. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่พบเห็นในชีวิต
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำอย่างไร

วลน ท1 6๐๐หรร =---- ฝี กร ฏี พตเค. --- ๐๐๓9 | แลร คณั ร 8ก๑๐๑๓+ 6๐๓หนอน ๒๕ แร๕ ๒๑” + “เทดู” “หด๑"๒5 | พ@ นร๕ “๒๑” +“๓๐1” 1 ๑๓ พ๓!ต่ท๑ , ร / | ร บรต 19@ เร เฒ่า ร ให่๑ ไร ท๐ ไคเ 1 [8 หลเห่เทด. “3 1โ 15 ก๐% ๓< ! โหอท ๓๓๑ รท9ท๑ . โทยท ๓๓๑ ท๐% ห”@ ๑๓๑ ๐๐๐ได้ทอ. 4 5ท6 กย? , อน ๑๓๑ รหน์ไทธ์. “ท้อน ๕ท๑ ท๐ร 4 . ทิ| เท 9ห๑ ๒|๓ทพร หครัท “ต” ๐๓ “ล๓๑”. ไซ [“ 1) 6๑9๑ 6๐๐1ต่ท9 ๕ รันทไอท ช็อ สโหทยก. จ 2) หอท 5อ117ท9 1ห๑๐ +๓๒|๑ . 1 3) ง๐๑หท แฑล!แท9 ออริ๊รอ๑ . " 2) โห๑ ๒๐ท5 พ๕1๐พทอ โช. 4 5) โร 5ทอหห9 อนชรเสลื่อ . 1 6) โห๑ 6๕๒ท ไดนดูก่ทด. 7) โห๑ 9พร ซดโหท9 ๒6ร9อ๓ ๑๑ธร . 4 ธั 5 พอ ๑๑ปัก9 ใบทองท. 6 9 โห6 สล่งอ ง 1๒๕๑๓หได่ท๑ . 6๑|อ๒หลพิทย ซิดรรอก | 10) 7ต๑ 6. |งออดทหอ โอหห | ไหท ๒|ลหแร พัห "5/ สท้อ /ท๐+"' คหลี่/อห “ทอ"หอห๒” ส 9 3 วโลท
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไงดี

๑ เจ เล 1 ) | | - | ๑ ย | จ 5 ข่ ก๐8 1ลบอพใทด) ห น พ๑ใด่ทด? <+ รว๑ 5 ก099 กลหน ๑ ผาจ จใหหด? ผู ด” ๑๒ ทล% าท9 , โจ พ๑ เก 9 จุ 6 จ 5ทดโทด . โจ ไจ ค๓คเกอ? อน 6: ท๑% ๑๑๓๑ใอ, อ 0 รต โล 7 5หนเหอ ค “ ] 4เก๓ ทอน 5หนกท9? | = -- ๕๓ ! รล 0 ณะ อร พ วพนมลยพาก”กระอกหทททา บรทาพหพด| ขะกทาดเลยทะ|/ จพเพายะพกงา: ก๕ รห๑ อ๐๓๓๑๐ “ทด” ง๑๓5 ไท จห๑ ๒ได . ด [| 41.๒6๓9๑ |5 สโหท๕๑๓ (อด๑๑๓๓๕) . อ. | 2.โหอท 0๓๑ 0 ใก็อท ไซิดรรอ" ๑๑95 (ในหง). ) | 3.ห/@ ๓๑ ๓๓ก ตะ อ พอางไห้จ (๑๑๓ป่า. 4 ' จี | จ4.โห๕ ๒อิสรอ่ ยินททท โร (๐๐๓๑) . พุ | 5.โ ล๓ อิตรอ่" ๑อดร (เห๕) . โ 6.โโท๕ อหฟัส่คอท สห๑ 6๐๕ทล่ง (๑๓%) . | 7 ท้อบ สห@ «๑ พ่๐@ รอทด (5เทด) . | | รลอลอู งาพอ๑ (@หล5๑). 9 โห๑ ๐๓1 )ร | 10.ห๑ 0. /หล4๒ ๕ ชุนอรทกีอท. ถุ | เท ทท@ ๒ปลฟ( พคหํา "๒อ" @หส “ทธู้" งอก5 1. | 2มง. สํใหทอก? (6๐6 ๒ สน . สัน
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไง

จครจณาท (ค๐9) ธร๕ บทาท เ48 (๐๐๓๓๑) ๒๑๕๓9๑๓ ๑๑5 (พนมป) 6 โท๑ โห๑ อ๐หศัไส้คล๓ ๓๓๓ อ๓๓เรัท (๑๐9) 7 ท๐๒ ๑๓๕ ๓ 1พ่อ๕ 9๐๑ (9ค๑). ใ ธา๑ ส่๐๓๓ เร +ห๑ ๐๐+% (๓๐3๑) | 9 โท๑ ๐๓9 15 (กนค) 1 | 10.)4๑ | ๐๐44๑๑ (สกโฟ) 7 | - 0๐0อ ้- 1้ - [ลั น ยย์ ! 0. ศัใต๓ ๓ ขุน๑51๐ห | | ๒พ์| เท #ห๑ ๒!๓๓6< หก่รห “๒๑๕” ๑๓๕ “เทด” “๑๓๒ - ๕เทท๕๓7? (๐๐๐ 1 * ง๊๑๐ ๒๑? (๒๑๓% 1 3 ว สน8 0 2? (๑๓๒) 4? ค 1ลร2 - ? (๕) |ะ- 2 0 ๒ซิ๑๑8๑๓ ๑9๑5? (เทฒไ๑) | -- - ด ' 6 งอ 8 0 ..? (๐๐พห่ก๑) 2?(๒๑๓๐ ?>๑๓๒0 ละ ว?(ไดน9๑9) ๕๑7๑๐ ๕หญี่ ง ๐หท ?(๑1๑๑0) ๕๕ เสลอนระสลม๑ก รห๑๐ ก. 0 ปกญ ปก 9. 0 20
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไง

7) โโ๕ ๕่๐9 ๒๑๓ไจทร. ง 0) 7]โโต๑ท ออ!๑๒๓๑1จ๓ โอิตรรอก. | ากะศัณต๑ กราย รณ๑ หรหพรกรย กรณาพ - ไงออ๕1วห@ ร์๐กเห. 7พี| โห ๒เล๓15 หครก 5/ ๕ท๑ /ท๐ร” ๕๓ล่/๐๓ “ทร“อ๒” โ ห ๐๐๐1ตท4 . : 5 ๊: ๑=๑๑๑ อ ๓๐1? @๕1๑. 5ห๑ [5 ท๐+ (ใฉนธท) =- เฉ6 (ก๑เท) . โหยท ๑๓6 ๒๕๒ททด อิตร1อ่ ๐๑95 '/6 "7๐1? @๐๓1179 ท๐อพ หล 05 (๒๕๒ 1เลกท 15 9!๑๐๓๓9 - 6๕1@ ๕ทส งั9หท ท๐? พล%๐ใจทรู โ"/ า๒ ๕๒01 กกก“ (๒๑9
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไงอ่ะ

เศพกิค 1 ตอดมที่ ร ให้จัก งอนแต่งประ ไยค ของ ทพย 0 รแง “ลลแอล @ กแอย ฮอตร. (แยทคยชากก) !, แนบวิธีที่ ! การใช้ ผม ประโยคบอกเก่า 1แ/เกดนี ประโยคปฏิเสท ประโยคคําถาม คําตอบ ห๓8, .. เกด ร เสง แบบวิธีที่ 2 การใช้ เว ประโยคบอกเล่า : .,.....6265683806865999599668 ประโยคปฏิเสธิ : ...22.62262566565455065555589 ประโยคดําอาม : 64ล6จ6965690585680966 สัน0 อ อ ซออ๑559ห 0 ๑๑9อ9ล๑99จ
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไง

ลง ศศก 0 0 ญู* แบมริตีที่ 1 การใช้ พง / แลด 0”ระโฆคบยสํา132659500077 . .ฟระโภคปฏิเสล าประโยคศําอาม แวเหม จงรัดกีอเซ ศัจคอร1 อ6, 2 มบบวิธีชี่ 2 การใช้ ๕เยย 46 ประโยคบอกเล๋า : ประโยคปฏิเสธ : เ 1 8 ็ฝืื21จ“น 2ง06 #.๑๑๑๑๑๑๕๑9๓๐๐๓9๑๑๓๑ล๓๑3ฟัยทชัญญขห๑๑9๑๑๐ -- .โจทย์ โธ8๒๐ แล (%๑าอชา 1. แบบวิธีที่ 1 การใช้ พกั /จนลนี ประโยคบอกเล่า : ....2222222222265525566๐ ประโฆ 2 1 .ประโต 2 วงวงวงงเงงรร คําตอบ “๐, 09 00 ซู 140, ' 11+ 85็ไ0ว1ว
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไม่เป็นอ่ะ

รระเวทเตาเรา 3 ง ว777ฝ0ฝฉ0722ฝ22228399945# ชาตกร 13ง3ง3ง3ง30 070300300๐๐๐ 124๐, ด”===๑๑๑-==๓๑๑๓=๑๑๓=๑๓==-๑ดกจร๑๑๑” 2. แบบวิธีที่ 2 การใช้ ย๐๒๕ 4๐ ประโยคบอกเล่า : . ประโยกปฏิเสธ : ” "5 "456๓๑๒4๑๓=สอต่๒ณะ 5้059654855จด99= ประโยคคําถาม : . ม๐, "00 0อจลรล๑6
1/81