ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยค่ะ

5. ในฐานะที่นักเรียนเป็นบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร และทำกิจกรรมทางพิธีกรรมของศาสนาพุทธอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นชาวไทยที่ดี ตอบเป็นข้อ ๆ ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อนี้ตอนถูกมั้ยคะ🙏🏻

การรวมกลุ่มของอาเซียน ส่งผลดีต่อข้อใดมากที่สุด สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค มีการคิดต่อค้าขายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน O สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ😢ของคุณล่วงหน้าค่ะ🙏 บางข้อครูพิมพ์ผิดนะคะตรงเอเชีย มีเอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลางนะคะไม่มีเอเชียอื่นเลยนะคะ

ข้อสอบย่ำยี กัตกร่อน ทับถม เพื่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศ 1พรมแดนของเอเชียใต้ คือ 2ชนดังเดิมของเอซียูใต้ คือ 3.เอเชียใต้มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับ 4.แหล่งเพาะปลูกของเอเชียใต้ 5.ทางตอนเหนือของเอเชียใต้มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบใด 6.การเลี้ยงสัตว์แบบเร่รอนมักเจอบริเวณไหนของเอเชียใต้ 7.ดาร์สูตะวันออกและดาร์สตะวันตกมีอิทธิพลอย่างไรกับเอเชียใต้ 8.ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียใต้มีกี่เขต อะไรบ้าง 9.ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา-พรหมบุตร มีความสำคัญอย่างไร 10.บริเวณที่มีประชากรหนาแน่น และเบาบางของเอเชียใต้ 11.แหล่งอุตสาหกรรมของอินเดีย คือที่ไหนและอะไร 12.รายได้ที่มาจาการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ประเทศใดในเอเชียใต้ 13.สินค้าส่งออกของเอเชขียใต้ 14.เราจะเจอป่าสนได้บริเวณใดของเอเชียใต้ 15.ประเทศใดในเอเชียใต้ที่มีอากาศร้อนแห้งแล้ง 16.ทำไมตอนกลางของอินเดียถึงมีอากาศร้อนแห้งแล้ง 17.ประเทศใดที่ประสบความแห้งแล้งมากที่สุดในเอเชียใต้ 18.ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการดำเนินชีวติของเอเชียใต้อย่างไรบ้าง 19.ปัจจัยทางกายภาพหรือภูมิประเทศของเอเชียใต้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง 20มรสุมโดที่เอเชียใต้เจอและประเทศใดที่ประสบปัญหามากที่สุด 21.ปัจจัยทางสังคมเรื่องใดบ้างมีผลต่อการดำเนินชีวติของเอเชียใต้ 22.อุปสรรคความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่างๆในเอเชียใต้ คือ 23.สมพายุที่เกิดบริเวณอ่าวเบงกอล 24.พีชพรรณธรรมของเอเชียใต้ (อธิบาย)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อ15ค่ะ อยากรู้ว่าทุกคนคิดว่าข้อไหนนี่เถียงกับเพื่อนอยู่

4G l ll 17:04 น. ) เร (78 แก้ไข X ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา 5 ส 23101 (หน้า 2) 13.ภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อนหรือแบบร้อนชื้น 9. การนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์แบบกราฟ เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลในข้อใดมากที่สุด ก. การอธิบายเขตภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้ ข. การแสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีป ตลอดปีของทวีปอเมริกาเหนือจะพบในบริเวณใด ก. บริเวณคาบสมุทรแคลิฟอร์เนีย ที่ราบสูง เม็กซิโก อเมริกาเหนือ ข. ชายฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดาและ ค. เปรียบเทียบรายได้ของประชากรใน อเมริกา สหรัฐอเมริกากับประชากรในอเมริกากลาง ง. สถิติการส่งสินค้าเข้าและสินค้าออกของ ค. ตอนเหนือของประเทศแคนาดา และบริเวณ เทือกเขาร็อกกี้ ง. ตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกไปทางชายฝั่ง ประเทศ ในทวีปอเมริกาใต้ทุกประเทศ ตะวันออกของอเมริกากลางถึงปานามา 10.การนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่มีการใช้เส้นสัญลักษณ์ รูป วาด ภาพถ่าย สี ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ใน การ นำเสนอข้อมูลในภาพรวมที่เข้าใจง่าย ก. แบบแผนภูมิ ข. แบบกราฟิก 14.ภูมิอากาศแบบทุนดราจะอยู่ตอนใดของทวีป อเมริกาเหนือ ก. ตอนเหนือสุดบริเวณอ่าวฮัดสัน ข. ตอนเหนือสุดของประเทศแคนาดา ค. ด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ง. พบอยู่ทั่วไปทางตอนเหนือจนถึงตอนกลาง ของทวีป ค. แบบแผนที่ ง, แบบกราฟ 11.เขตเทือกเขาหินใหม่ของทวีปอเมริกาเหนือจะอยู่ 15. ทำไมประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจึงมี แนวโน้มขยายพื้นที่ปามากขึ้นเรื่อยๆ ก. เพราะมีระบบการจัดการดูแลพื้นที่ป่าไม้อย่าง ดีมีการควบคุมดูแลการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้อย่างเข้มงวด ในบริเวณใดของทวีป ก. ตะวันออก ข. ตะวันตก ค. เหนือ ข. เพราะมีภูมิอากาศหลากหลายเหมาะสมกับป่า ไม้ทุกชนิด ค. เพราะประชากรนิยมปลูกป่าเพื่อทำ อุตสาหกรรมป่าไม้ ง. เพราะพื้นที่ในการทำป่าไม้มีปริมาณมากกว่า แถบอื่น ง. ใต้ 12.เขตที่ราบใหญ่หรือเกรตเพลน (Great Plains) มี พื้นที่ครอบคลุมบริเวณในข้อใด ก. บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ข. ชายฝั่งมหาสมุทรทางด้านตะวันออกทั้งหมด ค. บริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปตลอดแนว ยาวเหนือลงใต้ ง. ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนบนของ ทวีปจนถึงอเมริกากลาง ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา 5 ส 23101 (หน้า 3) 16.ข้อใดเป็นการเรียงลำดับการทำเหมืองแร่ที่ทำกัน 20. กลุ่มข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ B8 D0 เครื่องมือ มุมมองมือถือ ใช้ร่วมกัน PDF เป็น DOC แก้ไขบน PC

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหนูหน่อยค่าา หนูไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย😿 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

5. การลงทุนเพื่อการออมในข้อใดที่ได้รับผลตอบแทนสัมพันธ์กัน 1. การฝากธนาคารพาณิชย์ - กำไร 2. การซื้อพันธบัตรรัฐบาล - เงินต้น 3. การหยอดกระปุกออมสิน - ดอกเบีย 4. การซื้อหุ้นของธุรกิจ - เงินปันผลและกำไร 6. ปัญหาการออมที่พบส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีลักษณะตรงตามข้อใด 1. คนไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ 2. คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำ 4. คนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการออม 3. คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมการออม 7. การกระทำในข้อใดมีความสอดคล้องกับความหมายของการออมมากที่สุด 1. หยอดเงินในกระปุกออมสิน 3. นำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปฝากธนาคาร 4. ฝากเงินกับแม่ทุก ๆ เดือน เดือนละเท่า ๆ กัน 2. ฝากธนาคารเดือนละ 500 บาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

........ช่วยหน่อยนะคะ😢🥺

กรณีศึกษาที่ 3 น้อยเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น้อยเป็นคนเรียนไม่เก่ง อยู่ในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดี แต่น้อยก็มีความพยายามตั้งใจเรียนเอาใจใส่ในการเรียน น้อยเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อและชอบช่วยเหลือคนอื่น 4 อยู่เสมอ ดังนั้นเวลาครูมอบหมายงานใดให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อนคนอื่นจะพยายามชวนน้อยให้อยู่ กลุ่มเดียวกันน้อยมีความภูมิใจที่เป็นที่รักของเพื่อน น้อยสมัครเข้าอยู่ชมรมดนตรีไทย เพราะน้อยคิดว่า ดนตรี ไทยมีความไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีเพื่อนบางคนพูดจาเหน็บแนมว่าน้อยไม่ทันสมัย ไม่ยอมรับ ดนตรีสากล ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชื่นชม เพื่อนของน้อยบางคนชอบไปเดินซื้ออุปกรณ์การเรียน ตามห้างสรรพสินค้าและคุยอวดน้อยว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่ซื้อจากห้างมีคุณภาพดีกว่าชื้อจากตลาง น้อยก็พูดให้เหตุผลกับเพื่อนเหล่านั้นว่าถ้ารู้จักเลือกซื้อก็สามารถได้สิ่งของที่มีคุณภาพดีราคาถูก น้อยมีความ เชื่อมั่นในการกระทำที่มีเหตุผลของตนเองไม่รู้สึกว่าตนมีปมต้อยที่เรียนไม่เก่ง ครอบครัวฐานะไม่ดี ชีวิตของ น้อยก็มีความสุขและไม่เดือดร้อน พ่อนบ 4 ใ้ส่สู้ จากตลาดในหมู่บ้าน แต่ 4 ะ ทำไมน้อยจึง ข 4 dสe เจึงมีชีวิตที่มีความสุข จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า.

ใบงาน เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ คำชี้แจง เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง 1. ตลาดในความหมายทั่วไป หมายถึง 2. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ปคือ ตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย ซึ่งแต่ละรายจะผลิตและจำหน่าย 3. สินค้าเป็นสัดส่วนที่มากในตลาด 4. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ มี 2 ประเภท คือ 5. สินค้าประเภทสบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้ง จัดอยู่ในตลาด 6. บริษัทปูนซีเมนต์เป็นกิจการหรือธุรกิจในตลาด 7. ลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ 8. กิจการในตลาดผูกขาดเรียกว่า [ 9. สินค้าในตลาดผูกขาด เช่น 10. ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ผัก ผลไม้ เป็นสินค้าในตลาด ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น EELIVEWORKSHEETS Finish!!

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ขอด่วนๆ

E แบบวัด Geo-Literacy เคctivity คำชี้แจง สร้างแผนที่จากข้อมูลสถิติที่กำหนด แล้วตอบคำถาม ดารางสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้รายประเทศของทวีปอเมริกาใต้ พื้นที่ป่าไม้ (%) พื้นที่ป่าไม้ (%) พื้นที่ป่าไม้ (%) ประเทศ ประเทศ ประเทศ 2553 2558 2553 2558 2553 2558 อาร์เจนตินา 10.45 9.91 เอกวาดอร์ 52.11 50.52 ตรินิแดดและ 44.13 45.71 โบลิเวีย 51.89 50.55 โตเบโก กายอานา 84.21 83.95 บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย 59.64 59.05 42.66 38.57 9.89 10.54 ชิลี 21.83 เปรู 23.85 58.45 57.79 เวเนซุเอลา 53.86 53.93 โคลอมเบีย ซูรินาม เฟรนช์เกียนา 99.00 52.85 52,73 98.40 98.28 98.91 ตรินิแดดและโตเบโก เวเนซุเอลา 1. แผนที่นี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด มั่นท์ ป่า ไม่ กายอานา เฟรนช์เกียนา ชูรินาม (แรั่งเศส) โคลอมเบีย เอกวาดอร์ บ ร 1 ซิ ล 2. แผนที่นี้มีจุดเด่น-จุดต้อยอย่างไร เปรู โบลิเวีย ปารากวัย ซิลี อุรุกวัย อาร์เจนตินา เที่้ 3. แผนที่นี้สามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะใดได้อีกหรือไม่ อย่างไร 4. แผนที่นี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาเรื่องใดได้อีกบ้าง 5. แผนที่ประเภทใดควรใช้ประกอบการเสนอแนวทางการศึกษาในข้อ 4. และนำไปใช้ได้อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/115