ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ข้อ7ค่า

วัน จันทร์ ที่ 21 เดียน มัถุนาฯน พ.ศ. 25 4 จวขอก ปรโยชน์ 84 การปฏินัติตนเอง งตามแนวmนกาส6น1ศาา "นนับถือ . ตอิบ ารปฏิบติตนตามแนวทางคำสน 90 ศาสนาที่ชามเจ้านับสือ ปะโยชน์ดันี้ 1. ช่ให้มีคกเศใจ ชวให้สังคมความสวยฯ
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยฮะ ขอบคุณค้าบบ

12:30 อา. 20 มิ.ย. แจอ 100% โพสต์ของ Yanee ใบงาน เรื่อง ภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ เลือกคำถามที่นักเรียนสนใจ 10 ข้อเพื่อศึกษาหาคำตอบ ทำลงในสมุด พร้อมถ่ายรูปส่งที่ YANEE32DONWAI@hotmail.aom หรือช่องทางอื่นฯ 1.พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศแบบใด 2.กระแสน้ำอะไรที่มีอิทธิพลทำให้ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของแคนาดามีอากาศหนาวเย็นกว่ายุโรป ตะวันตก ซึ่งอยู่ในแนวละติจูดเดียวกัน 3.ชายฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิกในทวีปอเมริกาเหนือได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำ 2 สายคือ 4.ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายหรือทุ่งหญ้าสเตปป์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบได้ในบริเวณใด 5.พื้นที่ส่วนใหญ่ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะภูมิอากาศแบบใด 6.เขตทุ่งหญ้าสั้น ในทวีปอเมริกาเหนืออยู่บริเวณใด 7.เขตภูมิอากาศแบบไทกา ในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่พื้นที่บริเวณใด 8.เขตภูมิอากาศแบบใดมีทพืชพรรณธรรมชาติเป็นพวกตะไคร่น้ำและมอสส์ ภูมิอากาศแบบขั้วโลก 9.ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง พบบริเวณใดในทวีปอเมริกาเหนือ 10.พายุหมุนที่มักก่อตัวมาจากทะเลแคริบเบียนมีชื่อว่าอะไร 0 ถูกใจ 0 แสดงความคิดเห็น 11.กลุ่มประเทศละดินอเมริกา และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน ส่วนใหญ่มีภูมิอากาศแบบใด 12.ชายฝั่งตอนกลางของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับ บริเวณใดของยุโรป 13.มลรัฐใดของสหรัฐอเมริกาที่มีภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นแบบทะเลทราย 14.ภูมิอากาศแบบอบอุ่นซื้น ควรประกอบเลี้ยงสัตว์ประเภทใดที่จะให้ผลตอบแทนมากที่สุด 15.ชายฝั่งของรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาและมลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกามีอากาศหนาวไม่มากใน ฤดูหนาว เพราะได้รับอิทธิพลจากอะไร 16.มีปัจจัยใดบ้างที่อิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 17.บริเวณใดของอเมริกาเหนือที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น 18.บริเวณใดของทวีปอเมริกาเหนือที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 19.เขตภูมิอากาศอบอุ่นซื้นด้านซายฝั่งตะวันออกของแคนาดาและสหรัฐอเมริกามีฝนตกชุกตลอดปี เพราะ ได้รับอิทธิพลของอะไร 20.ดินแดนทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศเม็กซิโก ตั้งอยู่ในละติจูดต่ำ ซึ่งเป็นเขตร้อน แต่มีอากาศเย็น สบายไม่ร้อนจัด เพราะเหตุใด 9 ถูกใจ 0 แสดงความคิดเห็น
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยน่อยคะหนูทำไม่เป็นเลยคะพี่ๆ😭😓

F11 F12 F10 Pag) Locค ( 4] ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนนำตัวเลขแทน แม่น้ำ ทะเลสาบ อ่าว แหลม คาบสมุทร เกาะ น่านน้ำ ใส่หน้าชื่อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (1) มหาสมุทรแปซิฟิก (5) อ่าวอะแลสกา (9) คาบธมุทรฟลอริดา, (13) ทะเลสาบมิชิแกน (17) แม่น้ำรีโอ แกรนด์ -21) แม่น้ำเซนต์ ลอร์เรนซ์ 25) ทะเลแคริบเบียน 29) เกาะกรีนแลนด์ (2) มหาสมุทรแอดแลนติก (6) อ่าวบัฟฟิน - (10) แหลมแคลิฟอร์เนีย (3) อ่าวเม็กซิโก (7) ทะเลโบฟอร์ต (11) ทะเลสาบวินนิเพก (4) อ่าวแคลิฟอร์แ (8) ทะเลแลบรา _(14) ทะเลสาบฮูรอน - (18) แม่น้ำมิสซิสชิปปี (22) แม่น้ำแมคเคนซี (26) หมู่เกาะแอนทิลลีส -(30) เกาะนิวฟันด์แลนด์ _(12) ทะเลสาบซูพ (15) ทะเลสาบออนแทริโอ _ (16) ทะเลสาบอีริ (20) แม่น้ำมิสซรี่ (24) คอคอดปาน- (28) แม่น้ำคาโล- (19) แม่น้ำเรด -(23) แม่น้ำยูคอน - (27) กาบสมุทรอะแลสกา, (31) เกาะวิกตอเรีย (32) เกาะบัฟฟิน ๒)
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

3G แ แ 19:53 น. 4G 46 ใบงานประกอบการส.. ใบงานที่ 23 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและยกตัวอย่างสิทธิและเสรีภาพ ในข้อที่กำหนดให้ (กำหนดเวลาในการทำ 10 นาที) 1. สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 3. สิทธิในการมีหลักประกันความปลอดภัยในการทำงาน 4. สิทธิการรับโทษทางอาญา 5. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 6. สิทธิผู้สูงอายุ 7. สิทธิผู้ยากจน 8. สิทธิในการที่จะไม่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 9. เสรีภาพในด้านการสื่อสาธารณะ 10. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ื่อ นามสกุล ขั้น ม.3/. เลขที่ .
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ลองหาในหนังสือแล้วไม่เจอเลยค่ะ😭

ขยางเร 5. ข้อมูลจากภาพจากดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth นักเรียนสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ และอธิบายลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้อย่างไร
1/103