ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเค้าหน่อยค่าา😭🥺 ====🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻====

แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1) จงพิจารณาว่าสมการต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่ (1.1) x - 1 = 3 ตอบ. เพราะ (1.2) m = 5 + 2n ตอบ. เพราะ (1.3) 8(m - 6) = 32 ตอบ. เพราะ (1.4) k(k + 1) = 0 ตอบ. เพราะ (1.5) a - 8 = b + 7 ตอบ... เพราะ.. 2) จงตรวจสอบว่าจำนวน งเล็บ [ ] เป็นคำตอบของสมการที่กำหนดให้หรือไม่ (2.1) 0.5a + 3 = 0 [-0.6] ตอบ. เพราะ 1 7 (2.2) 8m + " = 2 2 ตอบ. เพราะ (2.3) 10(2t - 7) + 1 = 31 [5] ตอบ. เพราะ (2.4) 5n - 15 = 3n - 1[ 8 ] ตอบ. เพราะ X+42 (2.5) 11 = 2x [ 2] ตอบ. เพราะ 3) จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้ โดยใช้วิธีลองแทนค่าตัวแปร (3.1) m + 3 = -15 ตอบ. (3.2) 7x = -2 ตอบ. (3.3) 3m + 27 = 0 ตอบ. (3.4) 5n = 8n ตอบ. (3.5) a + 3a = 48 ตอบ.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/18