ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😭

กที่ (3 ประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามประเ ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตี้ ภูมิหลัง ลักษณะของหลักฐา วัตถุประสงค์ Tricks รูปลักษณ์ของหลักฐาน ช่วงระยะเวลาที่จัดทำ าวดาร ฉบับหลวง รนิตี้ เป็นเอกสารที่ รายณ์มหาราชทรง เรียงขึ้น เมื่อวันขึ้น 5 ปีวอก โทศก - (พ.ศ. 2223)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วย

ใบงานออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ครั้งที่ 2/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อ-สกุล ชั้น ม. 1/ แลขที่ คำสั่ง : ให้นักเรียนดูคลิป VDO เรื่อง ประวัติศาสตร์ของไทย แล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ 1 หน้ากระดาษ สรุปความรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ของไทย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 3
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา🙏🏻 เหลือ 4 ข้อสุดท้ายเเล้วค่ะ

23. อาหรับราตรี รุไบยาด ซินแบดผจญภัย เป็นวรรณกรรมของอารยธรรมใด อารยธรรมอิสลาม O อายรธรรมจีน O อารยธรรมเมโสโปเตเมีย O อารยธรรมอินเดีย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบบบบบบ ขอประมาณสัก3-4ข้อ ขอบคุณล่วงหน้านะคั้บบบบบบ

ใบงานที่ 3.5 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยปรับปรุงและปฏิรูป ประเทศ บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ💗💖

รัฐโบราณก่อนรัฐไทย ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับรัฐโบราณก่อนรัฐไทย แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด กัมพูชา ทวารวดี รัฐโบราณก่อนรัฐไทย ตามพรลิงค์ หริภุญชัย 1 าระ ก ศ กก . ชื่อ ชั้น..เลขที่ ส21102 ประวัติศาสตร์ ครูกรานต์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ส่งครูพรุ่งนี้แล้ว

9 กิจกรรมที่ ๔ อ ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ไทยสมัยประชาธิปไตยด้านการเมืองการปกครองลงใน ๒0 ซ่องว่าง (ส ๔.๓ ม.5/ ๓) นักเรียนคิดว่าเหตุผลใดที่ทำให้คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ๒. นักเรียนคิดว่าปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้แก่ปัญหาใดบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป ๓. จากเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทย สะท้อน ภาพการเมืองของไทยฮย่างไร ๔. นักเรียนคิดว่าการแก้ไขปัญหาที่ญี่ปุ่นยกกองทัพเข้าไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ กับการ แก้ปัญหาการรุกรานของชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

#ช่วยหน่อยค่ะ วิชาประวัติม.3(ขอก่อนเที่ยงคืนวันนี้ค่ะ🥺) 1. การที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ ส่งผลให้ไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 2.... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

🙏🏻🙏🏻 ช่วยบอกข้อ 1,10 หน่อยคับ

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำตัวอักษรจากข้อความด้านขวามือมาใส่ด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กัน 1. พระเจ้าอักบาร์มหาราช 2. ชื่อหม่า เชียน ก. ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 3. ลัทธิเต๋า ข. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกสู่ดินแดนต่างๆ ค. อักษรคูนิฟอร์ม 4. ซิกกูแรต 5. พระเจ้าอโศกมหาราช ฆ. ขันติธรรมทางศาสนา 6. ฉินสื่อหวงตี้ (จิ้นซีฮ่องเต้) ง. การสร้างสรรค์งานศิลปะ จ. ที่ประทับของพระเจ้า 7. ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี 8. ศาสนสถานของลัทธิขงจื๊อในเกาหลีใต้ ช. บันทึกประวัติศาสตร์สื่อจี้ ณ. เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 9. อาหรับราตรี ซินแบดผจญภัยรุไบยาต 10. ชนชาติที่เป็นตัวกลางส่งต่อประดิษฐกรรมของจีน และอินเดียสู่ซาวยุโรป ญ. ทัชมาฮัล ฎ. จักรพรรดิองค์แรกของจีน 11. จอหงวน ฎ. วรรณกรรมอิสลาม 12. ดราวิเดียน ฐ. ชาวต่างชาติที่ปกครองชาวฮั่น 13. อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ต. เพตรา 14. นาระ ฒ. ชาวอาหรับ 15. ราชวงศ์ชิง ณ. วิหารยองเมียว ด. การสอบคัดเลือกข้าราชการของจีน ต. ผู้สร้างสรรค์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/66