ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

เพราะเหตุใดการศึกษาประวัติศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านโบราณคดี

12:51 (0 อ % จิง al 41% หน่วยที่ 1 ความสำคัญของหลักฐานทาง ชื่อ ประวัติศาสตร์ เลขที่ ขั้น ใบงานที่: 1.1 ครูผู้สอน เรื่อง: ความหมายและความสำคัญของ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หมายถึงอะไร คำชี้แจง: ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง ให้นักเรียนอธิบาย ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ Mind Map 2.เพราะเหตุใด การศึกษาประวัติศาสตร์จัำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านโบราณคดี 3.การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร จากการศึกษา OR Code สรุปได้ว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทย ใน11นาที 1 /1 >
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

คือช่วยหาหน่อยค่ะ จะต้องตอบว่าอะไรคะ

ในงาน วันที่ 9 เดือน าน กิจกรรที่ 3 การศีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเป็นต้วชีวต เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชือถือ (ส 4.1 ม.2/3) ใด้มัเรียนคีกษาพระบรมราโชวาทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ ปลิงสาหกับที่ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อพระโอษฐ์เองว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยูหัวนั้นพรงพระสดัปัญญานาก และเป็นที่เปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยยิ่งนักถึง โดยว่ากมพระสนังะรับสั่งได้ ท่านไม่แน่พระทัยว่าจะทรงมอบราชสมบัติพระราชทานพระองค์หรือพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระนังกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยในเวลานั้นบ้านเมืองยังต้องรบพุ่งติดทันกันอยู่กับพม่า จำเป็นต้องหา ทาระร้ แผนดันที่รอบรู้ในกิจการทั้งปวงและเป็นที่นิยมยินดีทั่วหน้า จะได้ป้องกันดัสกรภายนอกได้ พระองค์ ท่านจึงมได้มีความโหมนักเสียพระทัย และก่อการสุกลามนโดขึ้นในบ้านเมืองตามคำแนะนำของบางคนซึ่งคิด แก่แก่งตาง ๆ ด้วยความรักแผนดิน และราชตระกูล 11 คาทบทความนี้ นักเรียนสามารถคิความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไรบ้าง 12 นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากพระบรมราโชวาทนี้
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

สอบถามหน่อยค่ะ ความจริง (truth) กับ ข้อเท็จจริง (fact) มันต่างกันยังไงอะคะ เราอ่านมาหลายที่แล้วก็ยังงงๆอยู่ดี ㅠㅠ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 🙏

ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 ช่วยหน่อยครับ 🙏🏻🙏🏻

2. ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้และตอบคำถาม สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนี้ ได้ความว่าสมภพเมื่อปีกุน จุลศักราช 877 พ.ศ. 2058 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หนังสือ พระราชพงศาวดารว่า ฝ่ายพระบิดาเป็นเชื่อพระวงศ์สมเด็จพระร่วง เป็นพระญาติ (ฝ่ายพระชนนี) สมเด็จพระไชยราชาธิราช บางทีจะเป็นชาวเมืองพิษณุโลก แต่คงจะได้รับราชการในพระองค์สมเด็จ พระไชยราชาธิราชแต่ก่อนมา จึงได้เป็นเจ้ากรมพระตำราจรักษาพระองค์อยู่ใกล้ชิด เมื่อเป็นพระมหา คำนวณตามศักราชในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ธรรมราชาไปครองเมืองพิษณุโลก พระขันษา 33 ปี ได้รับพระราชทานพระวิสุทธิกษัตรี ราชธิดาสมเด็จ พระมหาจักรพรรดิ เป็นพระมเหสี ปรากฏว่ามีราชโอรส ราชธิดา 3 องค์ คือที่ 1 พระสุวรรณเทวี น่า เชื่อตามพงศาวดารพม่าว่า มีและที่ว่าถวายพระเจ้าหงสาววดีบุเรงนองไป ที่ 2สมเด็จพระนเรศวร ที่ 3 สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชครองเมืองพิษณุโลกอยู่ 21 ปี จึงได้ราชสมบัติ พระชันษา 54 ปี 2.1. บทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร. 2.2. หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่ยืนยันข้อเท็จจริงของบทความนี้คือ 2.3. จงระบุข้อความจากบทความดังกล่าวว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงทาง ประวัติศาสตร์ 2.4. นักเรียนจะตรวจสอบข้อเท็จจริงของบทความนี้ได้อย่างไร 2.5. นักเรียนคิดว่าบทความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ใครพอช่วยได้ไหมครับ วิชาประวัติศาสตร์ม.2

คำชี้แจง 1. จงระบุว่าข้อความดังต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือข้อเท็จจริง 1.1. ค่ายเนินวง หรือค่ายรบโบราณ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อเตรียมรับศึกสงครามไทย-ญวน (ข้อเท็จจริง/ความจริง) 1.2 มีการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 1 ชั้นมีลำธารไหลผ่านทางตอนเหนือ ซึ่งมีมนุษย์มาตั้ง ชุมชนครั้งแรกราว 3,000 ปีมาแล้ว (ข้อเท็จจริง/ความจริง) 1.3 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงติดต่อค้าขายกับฝรั่งเศสเพื่อถ่วงดุลกับฮอลันดา (ข้อเท็จจริง/ความจริง) 1.4 มีการค้นพบลูกปัดเอทชบิดส์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีกการติดต่อทางทะเลทั้งอินเดียและตะวันออก อายุประมาณ 2,400 - 2,300 ปี (ข้อเท็จจริง/ความจริง) 1.5 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราชา ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อเท็จจริง/ความจริง)
1/56