ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

อยากได้สรุป ทวีปยุโรป ทุกเรื่องใน ม.3ค่ะ ประวัติความเป็นมา การนับถือเทพเจ้า การสร้างสถาปัตยกรรม การเมืองการปกครอง พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ใครมีบ้างค่ะ อยากได้มาอ่านมาอ่านมากๆ รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ขอคำตอบหน่อยน้าา เเง

ตอนที่ 2 คําขี้แจง ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างโดยนํามาตีความและวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 1. ให้นักเรียนตีความข้อมูลหลักฐาน จากตัวอย่างที่กําหนต “(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) “เสด็จทรงข้างต้นพญาไขยานุภาพ เสด็จออกรบมหาอุปราชา (ที่) ต้าบลหนองสาหร่าย.. แลได้ชนข้างด้วยพระมหาอุปราขานั้น... ครั้งนั้นมหาอุปราชาขาดคอข้าง ตายในที่นั้น ที่มา : พระราชพงศาวตารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ ข้อมูลนี้ตีความได้ว 2ให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานจากตัวอย่างที่กําหนด *ครุงศรีอยุธยาจึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางเข้ามาค้าขายทั้งโดยทางบกและทางน้้า มีขาติต่างๆ จากเอเขียและพวก พ่อค้าคริสเตียน... พระเจ้าแผ่นดินและพระอนุชาของพระองค์ทรงส่งเรือลําหนึ่งบรรทุกสินค้ามีค่าผ่านตะนาวศรีไปยังโจพะ มณฑลทุกปี ทั้งทรงส่งไปยังกวางตุ้ง กับทรงส่งเรือสําเภา 2 หรือ 3 ลําไปยังที่อื่นๆ ในประเทศจีน.. ” ผลจากวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยคะส่งพรุ่งนี้แล้ว ของม.2คะ ใครรู้ช่วยหน่อยคะ

[ | ค. สมถเทูตที่เดินทางไปประกาศพระพุทธศ่าสนาในดินแดนสูวรรณภูมิ ข. โปรดเกล้าฯ ให้ส่งสมณฑูตไปประกาศพระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ ศ. ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย ง, พระขนิษฐภคินีของพระมหินฑเกระที่เดินทางไปอุปสมบทให้สตรีชาวศรีสังกา จ. กษัตริย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 (พ.ศ.2411-2414) ฉ. บุคคลที่นําพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในเวียดนามเป็นครั้งแรก ช. บุคคลที่มีบทบาทในการฟื้นฟูพระพุทธศ่าสนาในอินโดนีเซียให้เจริญ ซ. ประสธานาธิบดีเงวียดนามผู้ออกประกาศห้ามประดับธงธรรมจ๊กรในวินวิสาขนบูชา ฆ. บ่ระชาชนชาวเวียดนามนิยมนับถือพระพุทธศาสนานิกายใด ญ, เมืองที่เป็นที่ตั้งของสํานักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ฏ. ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2503 ฏิ- กษัตริย์ผู้เคร่งศาสนาธิสลามและบังคับให้ประชาชนมานับถือศาสนาจิสลาม ฐ. เข้ามาสู่มาเลเซียพร้อมๆกับอินโดนีเซีย | ง 6 ฑ. วัดที่มีปูชนิยสถานสําคัญ คือ พระพุทธไสยาสน์และวิหารพุทธเจดีย์ ฒ. นิกายพระพุทธศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวจีนในสิงค์โปรันับถือ 1. มพระเจ้ามินดง 2. พระโส่ณเกระ พระอุตตรเฉระ 3. พม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม «. พระเจ้าอโศกมหาราช 5. พระสังฆมิตตาเฉรี 6. ท่านเมียวโป ว. ท่านพุทธรักซิตะ 8. สุขาวดี # 9. โง ดินท์ เสี่ยม 10% จาการ์ตา 11. พระพุทธศ่าสนา 12. สุดต่านมัลโมซาห์ 13. นิกายมหายาน 14. วีดไชยมังคลาราม 15. วีดเชตรัน
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

อันนี้ควรตอบว่าอะไรคะ สอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ พอดีหาในเน็ต หายังไงก็ไม่เจอเลยค่ะ

9. การยืดทรัพย์ของผู้กระทําความผิดเข้าสู่หลวง
1/47