ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมา #วิธีการทางประวัติศาสตร์

นิทานได้แต่ใดมา 1. ชื่อหมู่บ้าน บ้านนามะเขือ บ 2. การรวบรวมข้อมูล ได้มาจาก 1.คนในบ้าน 2. ผู้ใหญ่บ้าน 3.คนแก่ 3. การประเมินคุณค่าข้อม -ได้ข้อมูลมาวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2547 - ข้อมูลที่ได้มาเป็นความจริง 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นจริงเพราะแต่เดิมบ้านนายเรือ เคยมีต้นมา เมื่ออยู่มาก และเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมา 5.สรุป - แต่เดิมชาวบ้านนามเพื่อเป็นคนเผ่าภูไท ได้อพยพข้ามฝั่งแม่น้ำโขง มาอยู่ที่บ้านนางิ้ว แล้วย้ายมาตาแหล่งท่านที่อุดมสมบูรณ์ จึงมา ตั้งถิ่นฐานที่บ้านนายเรือ ในพื้นที่มีต้นหอ ป่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก มากันตั้งชื่อว่า “นามเสือ" จนถึงปัจจุบัน ด.ญ.กลปริยา คณาญาติ ม.2/5 เลขที่ 20

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ต้องส่งงานพนแล้ว🥹🥹 ข้อ5-7นะคะ🥹🥹

Q. ๓. คำถามพัฒนากระบวนการคิด G. พัฒนาการด้านการเมืองของทวีปยุโรปส่งผลต่อสังคมโลกอย่างไร การล่าอาณานิคมของชาติยุโรปไปสู่ทวีปแอฟริกาก่อให้เกิดผลอย่างไร เพราะเหตุใด อเมริกาจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกในยุคปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มอดีตอาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือคืออะไร ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นสังคม อุตสาหกรรมได้คืออะไร เพราะเหตุใด หลังจากได้รับอิสรภาพทวีปอเมริกาใต้จึงขาดเสถียรภาพทางการเมือง ๗. ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้คืออะไร เพราะเหตุใด ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาจึงประสบปัญหาด้านการเมือง เพราะเหตุใด ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกจึงไม่ค่อยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ใด TRIMMERS กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.ces.in.th ๘๘ ประวัติศาสตร์ ม.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

หลักฐานโบราณยุคหินกลางภาค้หนือ

ยุคหินเก่า ที่ 14 พัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่าง ๆ ของไทย ชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่าง ๆ ของไทย ร้อมระบุแหล่งที่พบ ชุมชน ค เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รหัส 821102 วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11/12 จำนวน 17 หน้า เรื่อง พัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่าง ๆ ของไทย ครูผู้สอน นางสาวเบญจมาศ เอกวุธ นายอำพล ตาหมาด และนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภศร ชื่อ....................... ….....….….….…........ ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ยุคสําริด ยุคเหล็ก ภาคกลาง หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่าง ภาคเหนือ .... เฟ่า Laser Mott จานดินเผา เลขที่.............. alrunden มากท เสรท....... mür yara ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Lazansgrexas Chipon. วัดดอ 17 ๆ ของไทย ภาคใต้ สอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

จุดประกายความคิด กิจกรรมที่ ใน 100 ร้างหน้า จะมีหลักฐานใดที่จะแสดงถึง เรื่องราวของนักเรียน ในยุคปัจจุบัน 1.1 จากบทความ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ ประเมินผลตัวชี้วัด ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ (ส 4.1 ม.3/2) 1. ให้นักเรียนวิเคราะห์บทความแล้วตอบคำถาม (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ชนเผ่าไทกลุ่มต่าง ๆ ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณที่กว้างขวางคาบเกี่ยวกับดินแดน หลายประเทศ มีภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีคล้ายคลึงกับคนไทยที่อาศัยอยู่ใน ประเทศไทยปัจจุบัน เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศต่าง ๆ เช่น ไทลื้อในดินแดนสิบสองปันนาทางตอน ใต้ของประเทศจีน พวกผู้ไทและไทดำในเวียดนาม พวกไทใหญ่ในรัฐฉานของพม่าและไทอาหม ในรัฐอัสสัมของอินเดีย กลุ่มไทเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ดั้งเดิมอยู่ ดินแดนที่ชนเผ่าไทตั้งถิ่นฐานอยู่ได้มีนักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการนำเสนอว่าน่าจะ เป็นถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย (1 คะแนน) ทางประวัติศาสตร์ นักเรียนจะตั้งประเด็น คำถามเกี่ยวกับบทความนี้อย่างไร 1.2 จากบทความมีสิ่งใดที่จะใช้เป็น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (2 คะแนน) วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/73