ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครรู้มั้ยคะว่าโจทย์พวกนี้มาจากหนังสือที่ชื่อว่าอะไร มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจำเป็นมากจริงๆ

25. ผลบวกของพหุนาม (3xy-4xy-3)+(-5xy-2xy+ 10) ตรงกับข้อใด และมีดีกรีเท่าไร 1. -9xy+xy+7 มีดีกรีเป็น 3 3. 9xy-5xy-13 มีดีกรีเป็น 3 2. -xy+xy+7 มีดีกรีเป็น 2 4. xy+xy+7 มีดีกรีเป็น 3 26. ผลลบของพหุนาม เมื่อ 10x +7xy-3 เป็นพหุนามตัวตั้ง และ - 10xy-12x -4 เป็นพหุนามตัวลบ ตรงกับข้อใด 1. -2x - 3xy-7 3. 22x +17xy+1 27. ถ้าให้ C แทนพหุนามตัวตั้ง และ D แทนพหุนามตัวลบ การลบพหุนามนี้เป็นไปตามข้อใด 2. 22x +17xy-1 4. -3xy-2x +1 1. C 2. C -D -D - 3. D 4. -C C D 28. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. (-3xy)(-5xy) = (-3-5)xy 2. (8xy(-5xy) - (8-5)xy 3. (-4xy) = - 16x 4. (-8xy)(-2a) (-8(-2)a xy 29. ผลคูณของ ร กับ Sy) ตรงกับข้อใด 2. ้ 1. - - 3. 4. 30. ข้อใดเป็นการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม 1. (3ab(-Sab) 2. 4(2+ab) 3. a(5-a) 4. (1-4a)b 31. ผลคูณของ (-3n)(-2n -Sn+7) ตรงกับข้อใด 1. - Sn 8n +4n? 3. -6n -15n +21n 2. Sn +8n +4n 4. 6n +15n -21n 32. ผลคูณของ P (-pg+5)(-34) ตรงกับข้อใด 1. - 3p'q - 10p 3. 2pq - 10p 2. -4 4. - 2p4 +10p ๆ 10 3

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/23