ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

สอบถามวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ เกี่ยวกับเคมีม.3 ข้อ5กับข้อ29 ช่วยอธิบายวิธีทำหน่อยค่ะ

5) สารละลายคอปเปอร์ (I) ซัลเฟต จำนวน 2 บีกเกอร์ มีความเข้มข้นและปริมาตร ดังนี้ บีกเกอร์ที่ 1 เข้มข้น 20% โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 10 ml บีกเกอร์ที่ 2 เข้มข้น 10% โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 30 ml ถ้านำสารละลายคอปเปอร์ (I) ซัลเฟต ทั้ง 2 บีกเกอร์ เทผสมกันจะได้สารละลายคอปเปอร์ (I) ซัลเฟต มีความเข้ม บ ขันร้อยละเท่าไรโดยมวลต่อปริมาตร 1. 5.0 % 2. 7.5 % 3. 12.5 % 4. 15.0 % คำชี้แจง : ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7 ในการทดลองศึกษาสมบัติบางประการของสารละลาย 5 ชนิด คือ สาร A B C DE ได้ผลดังนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ โซเดียมไฮโดรเจน แอมโมเนียม สารละลาย การนำไฟฟ้า สังกะสี กระดาษลิตมัส คาร์บอเนต คลอไรด์ นำ เกิดแก๊ส ไม่ได้ทดสอบ ไม่เกิดแก๊ส สีแดง - สีแดง A สีน้ำเงิน ไม่เกิดแก๊ส ไม่เกิดแก๊ส เกิดแก๊สกลิ่นฉุน นำ สีแดง > B สีแดง นำ ไม่ได้ทดสอบ เกิดแก๊ส ไม่เกิดแก๊ส Mม่เกิดแก๊ส โจทย์แบบฝึกหัด

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/22