ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยทำข้อ 5 หน่อยครับ

เนการ 2. แก๊สพ่อสจีน (๐๐6 สมตุดเคมี พิษทีไม่มีสี แต่ยังมีการใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต สารกํา 2) เป็น สารอินทรีย์ สีย้อม และ กแมลง การเตรียมแก๊สฟพอสจีนจากแก๊ส ฎิสคลอรีน (( แสดงดัง| 0๐0๒๓ +(มต าจะเปลี่ยนโล คาร์บอนมอนอกไซด์(00) แ [การเคมี 50น --->09สวร กะไร เม ด้วยวิธีการต่อไปปี้ ย่างไร เมื่อรบกวนสมดุลด้วยวิธีการต่อไปนี้ 2.1 ลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซต์ ก เหัม 2.2 เพิ่มแก๊สคลอรีน : | 1++ 2.4 เพิ่มความดันของระบบ - » 7/มล 3. การกําจัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (๐0) ในไอเสียของรถยนต์ ทําได้โดยให้แก๊ส คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นทําปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน (0.) บนผิวของโลหะบางชนิด ที่อุณหภูมิสูง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ 200(9) + 0(@) <=- 2602(@) + พลังงาน -2 3.1 ล้าเพิ่มความต้นของระบบโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ห - 8 8 - อย่างไร เพราะเหตุได 2. รพ ตุ ฆัห, แฟ9 (โนลทย) (ดคสัน) 32 เมือเพิ่มชุณหภูมิโดยควบคุมความคับไห้ค" ะบบจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ใด 4. ถ้ารบกวนสมดุลของปฏิกิริยาด้วยวิธีต่อไปนี้ จะทําให้ความเข้มขันของสารเกิดการ อร์ เปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีผลต่อค่าคงที่สมดุลอย่างไร 7 41 ๐โณ๓ <= ห + 025๓ ศัพทศับ ไฝุ่ด เติม1(@ 42 2ม0.@ == 290@ + 04@ ไห ไมข่เค เติม“0. ตร 43 60@ + 3แน@ ๓= 6.๓ + น0 ไหลแสํา "ไวเพิ่มความดัน 44 004@) + 2504@ == 0540 2.4028) + พลังงาน ไป'จดผุณหภูมิ - 4.5 2๒50มร) + ไร"(ลดุ) ๑= ไอ”(ลยุ) + 1150,ไล0) งัผลเฟ เติม ไพ(4022(9) ห 1 20020 เติม เ๒ง04๑) 47 ๒อ”(ลด) + 30ใ1818๓) ๓= ๕(014(9 ไผหนไท เติม11016๓) พลังงาน == สมคุลของปฏิ "มดุล ณหภูมิ เอลิเอ3 )ที่มีผล 5. ปฏิกิริยาเคมี 9014(@) + 012@] =- 01.(@) ที่ 25 องศาเซลเซียส ในภาชนะขนาด .2.00 ลิตร ที่สมตุลมีแก๊สฟอสฟอรัสไตรออกไซด์ (7019) และแก๊สคลอรีน (012) อย่างละ ก๊ รัสเพนตะเ ด์ (๓616) 2.60 โมล ถ้าลดปริมาตรของ ะแก๊สฟอสฟอรัสเพนตะออกไซต์ (5619 ริม 0.200 โมล และแก กาก ฐิ๋ เฟ ล กก ภาชนะที่บรรจุเหลือ 0.500 ลิตร ศฐโมเข้มข้นของแก๊ส ๒ ลมุสห) ก ล6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี !-----“
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

เห่งหนึ่ง ขณะที่รถยนต์มีความเร็ว “ วินาที 9. ชายผู้หนึ่งขับรถ เข้าหาสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกแ สัญญาณเปลี งุ่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง จงหาว่ารถยนต์ต้องอยู่ เขาจึงหยุดรถได้ทันพอดี |ห่างจากสัญญาณไฟอย่างน์ อยที่สุดกี่ 1.30 2.60 9
เคมี
มัธยมปลาย

?

26 71'/ําล1 [ร ไทธ ง๐!นทาธ 0 ทษต10ยรธท ผูสธร โอททลส่ (เทอสรนเธส ล1! 100ทา ใธเทวธกสในอ สทต ฏิ1อรรนเโอ) งท่าอท 0.23ย 01 เงนเธ ร0ต[นทา 'ธล0ใร ๐0ทาเว|ธ1ลไท หดา สท 6%๐ธรธร 0กเลไธห? (4๓ หสนธระ ฟ่= 1.0: งล= 23. เรรนทา6 ไทล! ฝ่า6 เทอไลเ ง๐0!นทาธ ๐ ฎูสร ล! 100เท 1ธทาวธเตในเอ ลทส 0หธรรนแอ |ร 24 สทท".) 8 0.10สท* 0.12สกท* 0.20สเท* 0.24สท น ซอ 0.48สทท
เคมี
มัธยมปลาย

???

2 | - ภิ ใหหล่แตไฮสต่ 00006(โ1) รนเส1อ ทสธร ไท6 โอทนไล นธ80.+51120. 1006ทา* 6 ล ร9!นข์อท ๐อทใสเทธต่ 10 0 0 ทหลส่เดไอด์ 000เ6ก(11) รน!กลไอ. ไกําล1 1ร ไท6 ๐0ทอ เท ทท0!/สท*, 6์ ปกไร ธ0!นน์อท? (6 หดนธร: ห=1.0: 0=16:| 3=32: 0น=64) 0.100เทอ|/สเท* 0.400เ๓๐|/ส่ท” 0.495เทอ|/สท 0.532ท๓0!/สทฑ* 0.562ท๐|/สท*
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

วิธีการทำ?

13 12 เก !หสทดูเอ 53, !แท6 @7 1ร ตดเซ!แอ| 10 จเต่อ ศิ. พธร = 15๓๓ 713 =1.8๓๓ ๑7=03๓ท [ดเลยเลทท ค 1.5อ๐๓ 6 7«<---------5 1.8๓๓ า/เทส! |ร 1ทอ |ธทฏูปํา ๐1 “5? 0.25๓ท
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยข้อนี้หน่อยค่า เรื่อง เสียง

เสียงประกาศสะท้อนไปมาหลาย ๆ ครั้ง ทําให้ฟังไม่รู้เรือง (2กอ จันนลกรนนันเกันข แครานทส่อ เอนห่ากทก1 4 เมตร และท่างจาก 8 3 เมตร เสียงความถี่ล่าสุดที่คลื่นหักล้ายกันทําให้ได้ยินเสียงเบาที่สุดเป็นเท่าไร ความเร็วเสียง 240 ทา/5 า. อ5 2 2 770 62 3. 255 2 4. 340 1ร้2 27. ลําโพย 4 และ 8 ในฐูป มีกําลังและสมบัติอื่นฯ เหมือนกันทุกประการ ถ้า 4 และ 8 ต่างกําลังส่งสัญญาณเสียง แคนณีคคนคไปินนรฟันไปด. . โดเนืดแดนคลนพีห้อรนข้าสไฟใกโหแรเนือยอชื้เมือนหัน 0089.«=«%«
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยสอนหน่อยค่า

เท่ากับเท่าใค 9 3. ถ้า 4= [ (1 ป8 ) ) แล้ว ผลบวกของสมาชิกทุกตัวใน .ษู มีภําเห้าก็ «ฏิป วุ : )เท่าใด 4. ถ้า 64“ =16 แล้ว 8" +8“ มีค่าเท่าก : ล้ว % มีค่าเท่ากับเท่า 6. น " ถ้า8 -8 8 ว: 9. ถ้า 4" = ง 2 .แคะ 16 ] )เท 10. ผลบวกขอ 11 ผลบวกของคําตอบทั้งหมดของสมการ 4 +27= 65( 2 ) มีค่าเท่ากับเท่าใด เท่ากับเท่าใค ๒ ง 12. ผลบวกของคําตอบทั้งหมดของสมการ 3
1/1715