ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ🌚🌝

แบบฝึกหัด 1 หลอดไฟหลอดหนึ่งต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ มี กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5 แอมแปร์ ไส้หลอดไฟฟ้าจะมีความ ต้านทานไฟฟ้าเท่าใด 2.ตัวต้านทาน 800 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.02 ะ แอมแปร์ ปลายทั้งสองของตัวต้านทานนี้ต่อกับความต่าง ศักย์ไฟฟ้าเท่าใด 3. หลอดไฟมีความต่างศักย์ระหว่างขั้ว 110 โวลต์ ไส้หลอดมี ความต้านทาน 55 โอห์ม จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านกี่แอมแปร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า

โจทย์ ให้ขยับแม่หมูไปหาลูกหมู หมายถึง ไปข้างหน้า หนูซ้าย หมายถึง หันซ้าย 90 องศา หมายถึง กระโดดไปข้างหน้า หันขวา หมายถึง หันขวา 90 องศา กระโดด ผู้ 4. กล่องเครื่องมือ พื้นที่เขียนโค้ด เริ่มต้น กระโดด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่อยหน่อยค่ะ

4. 4.1 จากภาพตัดตามขวางของลำต้นพืช หมายเลข 1 คือส่วนใด ตอบ 4.2 จากภาพตัดตามขวางของลำต้นพืช หมายเลข 2 คือส่วนใด (2) ตอบ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

🫀✨ ช่วยหน่อยค่ะ

แบบฝึกหัด ชุดที่ 2 คำสั่ง : จงนำตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือมาเติมลงใน ช่องว่าง หน้าข้อความทางซ้ายมือที่ สัมพันธ์กัน 1 ลักษณะพันธุกรรมที่คู่ของยีนมีลักษณะแตกต่างกัน ...2. ยีนอยู่บนโครโมโซม .3. กระบวนการที่ทำให้ยืนเข้าคู่กัน ก. ยืนเด่น ข. เซลล์ร่างกาย ค. การปฏิสนธิ .ร.4. ยีนที่มีโอกาสแสดงออกได้มากกว่า ง. เมนเดล .5. ลักษณะพันธุกรรมที่มียีนต้อยทั้งคู่ ...6. สิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต .7. บิดาแห่งพันธุศาสตร์ .ร.8. ยืนที่มีโอกาสแสดงได้น้อยกว่า จ. หน่วยพันธุกรรม ฉ. ชัตตันและโบเฟรี ช. โครโมโซม ช. พันธุ์แท้ .9. กระบวนการที่ทำให้ยืนแยกคู่กันสืบพันธุ์ ..10. เซลล์ที่มียีนเข้าคู่กัน ณ. การสร้างเซลล์ ญ. พันธุ์ทาง ฎ. เซลล์สืบพันธุ์ ฎ. ยืนต้อย จากแผนภาพต่อไปนี้ กำหนดให้ T เป็นต้นถั่วลันเตาลักษณะเด่น t เป็นต้นถั่วลันเตาลักษณะด้อย พ่อ TT แม่ tt เซลล์สืบพันธุ์ T T t t ลูกรุ่นที่ 1 ลูกรุ่นที่ 1 ผสมกันเอง เซลล์สืบพันธุ์ Tt Tt Tt Tt Tt X Tt T t T t ลูกรุ่นที่ 2 TT Tt Tt tt คำถาม 1. โอกาสที่ลูกรุ่นที่ 2 จะมีคู่ยีนเป็น TT Tt หรือ tt แต่ละกรณีคิดเป็นร้อยละเท่าใด 2. โอกาสที่ลูกรุ่นที่ 2 จะมีลักษณะต้นสูง หรือ ต้นเตี้ย เป็นร้อยละเท่าใด 3. ถ้าผสมระหว่าต้นถั่วต้นสูงในรุ่นที่ 1 กับต้นถั่วต้นเตี้ยในรุ่นที่ 2 โอกาสเข้าคู่ยืนรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และลักษณะของต้นถั่วที่เกิดจากการเข้าคู่ยีนในแต่ละแบบเป็นอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ

แบบวัดฯ E" กิจกรรมที่ 2.4 พิจารณาแผนภาพที่กำหนดให้ แล้วเติมข้อมูล ได้คะแนน คะแนนเต็ม 12 ลงในตาราง (ว 1.3 ม.3/4) แผนภาพที่ 1 () - AKSORN แผนภาพที่ 2 (1) (ป หัวข้อ แผนภาพที่ 1 แผนภาพที่ 2 1. รูปแบบการแบ่งเซลล์ 2. ชนิดของเซลล์ 3. จุดประสงค์ในการแบ่งเซลล์ 4. ผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์ 5. ลักษณะของเซลล์ใหม่เมื่อเทียบกับ เซลล์ตั้งต้น 6. จำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ เมื่อเทียบกับเซลล์ตั้งต้น 16.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ🥺

แบบวัดฯ E" กิจกรรมที่ 2.4 พิจารณาแผนภาพที่กำหนดให้ แล้วเติมข้อมูล ได้คะแนน คะแนนเต็ม 12 ลงในตาราง (ว 1.3 ม.3/4) แผนภาพที่ 1 แผนภาพที่ 2 หัวข้อ แผนภาพที่ 1 แผนภาพที่ 2 1. รูปแบบการแบ่งเซลล์ 2. ชนิดของเซลล์ 3. จุดประสงค์ในการแบ่งเซลล์ 4. ผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์ 5. ลักษณะของเซลล์ใหม่เมื่อเทียบกับ เซลล์ตั้งต้น 6. จำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ เมื่อเทียบกับเซลล์ตั้งต้น 16.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ทำไงหรอครับ

15.3 จงเขียนสายใยอาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนี้ 15.4 ถ้าประชากรตั๊กแดนมีจำนวนลดลง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดใด 15.5 ถ้าไม่มีแบคทีเรียในดิน จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไร 16. พิจารณาสายใยภาหารที่กำหนดให้ 4 ก 4 ภาพที่ 1 48 สายใยอาหาร ที่มา คลังกาพ อจท สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ และผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ ตามลำดับ 7. ระบบนิเวศ A ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 10 ชนิด และระบบนิเวศ B ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตมากกว่า 30 ชนิด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/429