ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะค่ะ

1) สมหญิงสูง 180 เซนติเมตร ยกของมวล 5 กิโลกรัม จากพื้นราบวางบนศีรษะและเดินตามแนวราบเป็นระยะทาง 20 เมตร จากนั้นขึ้นบันได 5 ขั้น สูงขึ้นละ 20 เซนติเมตร จงหางานทั้งหมดที่สมหญิง (2= 10 m/s 1.1) ช่วงที่ 1: ยกของจากพื้นวางบนศีรษะ nou HF = (5x10x43) + (0)20)+(5:50%.5x02)+10+0 - 50 MO 12) ช่วงที่ 2 เดินตามแนวราบเป็นระยะทาง 20 ม. ตอบ 1.3) ช่วงที่ 3 ช่วงที่สมหญิงขึ้นบันได ตอบ 1.4) งานทั้งหมดที่สมหญิง ตอบ 2) กล่องใบหนึ่งเคลื่อนที่บนพื้นราบได้ระยะทาง 6 เมตร โดยมีแรงมากระทำต่อกล่อง 3 แรง จงหางานเนื่องจาก แรง F1, F2 และ N ดังภาพ ตอบ 0) ทิศการเคลื่อนที่ของกล่อง F₁7641 3) กรณีใดบ้างที่งานจะมีค่าเป็นศูนย์ ทางในเชียปลี่ยนสายนามคลี่ยนที่ ตอบ นักกีฬา โพ แรงที่พื้นดินคล่อง) F₁ - 15 N 4) การแข่งขันยกน้ำหนักของนักกีฬา 3 คน โดยใช้บาร์เบลหนัก 400 นิวตันเท่ากัน แต่ระยะความสูงที่ยกเหนือ ศีรษะและเวลาที่ใช้ต่างกันดังตาราง นักกีฬาคนใดมีกำลังมากที่สุด คนที่ 1 ระยะความสูงที่ยกเหนือศีรษะ (cm) เวลาที่ใช้ในการยก (3) P₁ = 4 = ES₁ = 600 Com ตอบ 190 M 6 คนที่ 2 200 10 คนที่ 3 180 8 ใบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นป. เรื่องงานและพลังงาน (Work and Energy) ชื่อ-สกุล 4 yes get * งาน (Work) สัญลักษณ์ "W" มีหน่วยเป็น นิวตัน-เมตร (m) หมายถึง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรง ขนาดของแรงและขนาดของระยะทางตามก M v F เพิ่มเติม - ตรนวณ - - ทำมุม 6 กับ 5 ห้มุมทั้งจากกัน 5 W = FScose ตัวอย่าง งานที่เกิดจากการออกแรงผลักกล่อง 5 ไปตามพื้นราบเป็นระยะทาง 3 เมตร จะมีค่าเท่า geW=Fx5-50x3 =15 ดังนั้น งานที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 150 จุล ตัวอย่าง นาย ก เดินขึ้นบันไดสูง 2.5 ของหนัก 20 นิวตัน จะหางานที่เกิด angas W=Fx5=2 ดังนั้น งานที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ * กำลัง (Power) สัญลักษณ์ มีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที หมายถึง งานที่ทําได้ใน กรด้านวณ P

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยสรุปให้หน่อยครับ

ข่าวพาดสา 20 มิถุนายน 2560 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มาสุมะวันตกเมืองให้กำลังปาน กลาง ที่กวาดลมทรา (อันดามัน ประเทศไทย และอาหารที่งย่อม ความคดอาหารสดงปากประเทศเดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเวณ เกาะวันออกเฉียงเหนือตอน วน สำหรับ ทะเลอันดามัน ตอนที่ 43 44 45 บาท นานองคลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามัน ตอนล่าง และอ่าวไทย ทาวน สูง ประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนคะนองคลื่นสูง 1 - 2 143 10 สาว เรือในเวณดังกล่าวเป็นเรือด้วยความระมัดระวัง และการเสนอ ในบริเวณสนาครองได้ด้วย 21 YOU

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยสรุปให้หน่อยครับ

สรุปบรรยาก ชั้นบรรยากาศ 5 ชั้น อง ปี โทรโพสเนีย เป็นวันที่ 24 มกรามความสูงจากรโลก เป็นต้นไม ความนาน อากาศสูงที่สุด และ มากที่สุด เกิดเมม ฝน นางฟ้าคะนอง 1 ชั่วโมยร เป็นที่ถูกสาม จะเพิ่มขึ้นตามความสูงจากโลก ในช่นนี้มีปริมาณได้ไปนอยู่มากไปนอยู่มาก โดยใน 2 ได้ใน 1 โมเลกุลของตัวเอง 20 น บรรยากาศจะต ในงานเลตจากวงการ ผมความเข้มข้นขอ สูงสุดที่ระดับความสูงประมาณ 20 - 30 เมตร 2 ชั้น เสียง เป็นแนวยามจะลดลง ตามความสูงอีกครั้ง แล เป็นขั้นสุดท้าย ที่มีสัดส่วนของ แสนอาหาร ที่นอนยามยากาศ ๒๕ เมื่อคุณคลานามา จะเริ่มการเผาไหม ในบรรยากาศชั้น 4) เทอร์โมสเปียร์ เป็นเงินที่อุณภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงจนถึงข มาณ 115 องศาเซล เนื่องจากอุณภูมิอากาศจึงแตกตัวเป็นประ หรือสามหา สะท้อนคลื่นวิทยุได้ และปรากฏการณ์ สาย - เด็ก อนุภาคอากาศในชั้นทอร์โมสเฟียร์ ขายาวมาก นอน เป็นพื้นที่ของเขา สูงสุด มารยากาศของโลก รวม รับอากาศ บรรยากาศเบาบางมาก จนแทบไม่มีอนาค นอน ภาคอากาศ 30นภาค นาย 99 100 1 V modi 1 สามาร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

วิชาวิทยาศาสตร์ป.6ช่วยคิดหน่อยค่ะ

แบบวัด D กิจกรรมตามตัวชี้วัด • อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ชุดที่ 1 5 คะแนน ดูภาพการทดลอง แล้วตอบคำถาม ภาพที่ 1 ผลักกัน ขัดถูหลอดพลาสติกทั้ง 2 หลอด ด้วยผ้าแห้ง 16 ภาพที่ 2 ดึงดูดกัน ตัวชี้วัด ว 2.2 ป.6/1 ขัดถูหลอดพลาสติก ด้วยมือที่แห้ง ตัวชี้วัด 2.2.2 ป.6/1 คะแนนเต็ม ได้คะแนน 5 01 ขัดถูหลอดพลาสติก ด้วยผ้าแห้ง 1) จากภาพที่ 1 หลอดพลาสติกทั้ง 2 หลอด มีแรงไฟฟ้าต่อกันอย่างไร เพราะอะไร 3) จากภาพ ผลการทดลองทั้ง 2 ภาพ นักเรียนสามารถสรุปได้อย่างไร 2) จากภาพที่ 2 หลอดพลาสติกทั้ง 2 หลอด มีแรงไฟฟ้าต่อกันอย่างไร เพราะอะไร

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ทำยังไงคะ? ช่วยหน่อยค่ะ

ด ใบงานเรื่อง รูปร่าง ลักษณะและโครงสร้างของโลก คำชี้แจง ให้นักเรียนเติม หรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. นําข้อความที่กำหนดให้เติมลงในแผนภาพให้สมบูรณ์ แก่นโลกชั้นนอก / แก่นโลกชั้นใน / เปลือกโลก / เนื้อโลก เลขที 8) เป็นของเหลวที่ปกคลุมผิวโลกถึง 3 ใน 4 ส่วน . 9) ชั้นในสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ 3,486 Kr 10) ชั้นของโลกที่อยู่ถัดจากเปลือกโลกหนาประมาณ 2,885 km | 2. ญ. แผ่นดินไหว (Earthq คะแนน 00 2. นำอักษรหน้าข้อความทางด้านขวามือ เติมลงหน้าประโยคทางด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน 1) อากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลก n 9. 2) สิ่งมีชีวิตตามพื้นผิวโลก เช่น พืช และสัตว์ ชั้นของโลกที่เรียกว่าเปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุทร 4) ชั้นของโลกที่มีสถานะเป็นของเหลวประกอบด้วยธาตุเหล็ก 3) ค แก่นโลก 3. บรรยากาศ และ ส จ. แมนเทิล 5) หินโรมาซึ่งประกอบด้วยสารประกอบซิลิกาและแมกนีเซียม 9. แก่นโลกชั้นนอก 6) ส่วนประกอบของโลกที่เป็น ดิน หิน แร่ ในสถานะของแข็ง 7) ชั้นของโลกที่มีความหนาแน่นมากที่สุด 3. เปลือกโลกส่วนบน ช. เปลือกโลก รีวภาค ธรณีภาค เปลือกโลกส่วนล่าง แก่นโลกชื่นใน อุทกภาค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเขียนเพิ่มหน่อยค่ะ

A Z FEST d บอท 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) มุมความรู้ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขมวล -p + สัญลักษณ์ของธาตุ เลขอะตอม - P ...... 2³Na 11 16 391 แบบฝึกหัดที่ 2 คำสั่ง : จงตอบคำถามในข้อต่อไปนี้ 1. จงระบุเลขอะตอม เลขมวล และจำนวนอนุภาคมูลฐานของแต่ละธาตุจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่กำหนดให้ สัญลักษณ เลขมวล เลขอะตอม นิวเคลียร โปรตอน 12C 14 6 180 8 19F 20 21 10 23 21 "1 32 34 24Mg2+ 12¹ 23A1³+ 40 Ca²+ 20 70. 14N³- 14 160²- 16 15¹ 35C1- 80 35 24 27 Br 35 115 12 22 23 เทคนิคในการจำนวนอนุภาคมูลฐานจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 1. หาจํานวน 2 - 2 - เลขอะตอม หรือเลขล่าง 2. หาจํานวน e 17 18 ในอะตอมที่เป็นกลาง ไม่มีประจุ) → e = P ในไอออนบวก → e - P - เลขแสดงประจุ ในไอออนลบ → e - p + เลขแสดงประจุ 3. หาจํานวน 0 - เลขมวล - เลขอะตอม หรือ เลขบน - เลขล่าง ● 16 7 8 35 17 71 35 อิเล็กตรอน 6 /1 10 12 10 13 10 20 ๒ 18 10 10 จํานวน 18 36 นิวตรอน 12 12 16 12 14 2 14 60

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/467