ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบยังไงหรอคะ??

«๓ ซฆ ส1 0010 060 3/ 6 ๓จ 3. นกเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า นําตาลทรายละลายได้เร็วขึ้นเมื่อใช้แห่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลายทําให้' สภาพละลายได้ของน้้าตาลทรายเพิ่มขึ้น” คํากล่าวของนักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด *
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยงับ😢🙏🏻

ทรี่ 2 ตอบคําถามต่อไปนี้ วลากลางวัน ตาของแมวจะหรุ่น ๑ โซ่อาหา อ งคืน โดย6 | สามารถเปลี่ยนรูปวํา างได้ตามเวลากลางวันและ ะกลา: โฟ เจ 8. ะ' ล ตาของแ งคืน ตาของแมวจะกลมโต กลไกนี้สอดคล้องกับร บบนิเวศลยู ปืนวงรีแคบ ๆ แนวตั้ง ส่วนเวลากลา ว เป็น ละ (1 คะแนน) จงคํา - เริมต้ ซ «๑ ๆ ะ3. 1 นา หา หรรส ซี =ว่านจักจั่น มีลักษณะ ะคล้ายพืชที่มีลําต้นเหนือดินและมีหัวใต้ดิน แต่แท้จริงแล้วว่านจักจันเกตลก งเติบโตจากภายใน เมื่อตัวอ่อนจักจั่นโผล่ขึ้นจากดินแ ะแทงเส้นใยออกมาจากตัวจักจัน” จากข้อมูลข้างต้น นู ที่มีเชื้อราแมล เพื่อลอกคราบ วางกายรกา ติดเชื้อราได้ง่าย เชื้อราจึงเติบโตจากภายในแล้วจะ ปแบบใด (1 คะแนน) อธิบายว่า ว่านจักจั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างสิงมีชีวิตในรู 3 ระบบนิเวศแนวปะการังแห่งหนึงมีสายใยอาหารดังแผนภาพ 2 ตรกรง ณ “4 สาหร่าย ----» ปลา 6 ถาจํานวนขอ ะ | ฒ โหล าจานว งนกทะเลลดลงเนื่องจากเกิด โรค ไข้ห งดนกจ ส่งผล ระทบต อสิงมีชี วิตอื่น ไ 1 คะแ ว่ ๆ อยางเร ( ค 51586ลอจ8เลงแลลคลร 5484
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ😢🙏🏻

๕@ ไนป่าแห่งหนึ่งประกอบด้วยเสือ สิงโต กวาง และพืชตระกูลเฟิน เมื่อเสือและสิงโตแย่งกันล่ากวาง สิงโตจะได้ รับพลังงานจากการกินกวางเท่าไร กําหนดให้เฟินมีพลังงานสะสม 200.000 จูล 1. 1.000 จูล 2@. 2,000 จูล 3. 4.000 จูล 4. 8,000 จูล ผู@ จากโซ่อาหาร 4 --» 3 --» 6 ถ้าพลังงานศักย์สะสมในสลิ่งมีชีวิต /, มีค่าเป็น % แล้วพลังงานที่สิ่งมีชีวิต 6 ได้รับมีค่าเท่าไร ?. 20% 2. 100% 3. 0.2% ราบ ภา ส์ซิ ถ้าบริเวณป่าชายเลนแห่งหนึ่งมีปรอทปนเปื้อน สิ่งมีชีวิตใดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด 1. ต้นแสมดํา 2. นกกินปลา 3. ปูก้ามดาบ 4. ปลาตีน 97. 1 ร. ฆ ฆ 18. ข้อใดต่อไปนีสรุปได้ถูกต้อง 1. สร้อยนางกรอง ช้องนางคลี ชายผ้าสีดา เป็นพืชอิงอาศัยกับต้นไม้ใหญ่ 0 0 00 บอง ง 2. พืชกินแมลง เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง มีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ย่อยสลาย “ ง ลัย ก ๆ2 “0 3. สิงมีชีวิตหนึ่งจะมีพลังงานศักย์สะสมเพิมขื้น 10% เทียบกับสิงมีชีวิตอีกชนิดที่มากิน . ญาป ม , (2 4. สารพิษจากโลหะหนักในสิงแวดล้อมจะสะสมเพิมขึ้น 10% ทุก ๆ การกินระหว่างสิงมีชีวิต ย ล เอ๑ล6รื่อญีจ่งสด ล ส0 19. ถ้าระบบนิเวศแห่งหนึงมีสิงมีชีวิตหลากหลายชนิด การถ่ายทอดพลังงานจะเป็นอย่างไร ข้ สายใยอาหารในบริเวณนั้นจะมีความซับซ้อนมาก 2. โซ่อาหารในบริเวณนันจะเริมต้นจากผู้ย่อยสลายสารอิน: กินอาหารมีค่าตํากว่า 100% บึงไม่มีสัตว์อื่นล่าเป็นอาหาร เนื้อสัตว์เป็นจํานวนน้อย
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ😢🙏🏻

2 เซคคิดิสก์ วัดระ 4 ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ วัดความเป็นกรด-เบส 4. ถุงลากแพลงก์ตอน เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในน้้า ะบบนิเวศบนบกเป็นสิงมี มีชีวิ ตในกลุ่มใด ' เว ผู้บริโภคลําดับที่ 1 ของร ย พ: : 2. สัตว์กินพืชและผู้ย่อยสลายสารอันทรย์ ณ* 1. สัตว์กินพืช 3. พืชและ ะผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 4 สัตว์กินพืชและสัตว์กินซากพืชซากสัตว์ หซื่อ อไดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับองค์ประกอบทางเคมีในสิ่งแวดล้อม 1. กระบองเพชรมีใบเป็นหนาม เพราะบริเวณทะ งพืชตระกูลถั่วสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศเด้ ะเลทรายมีอุณหภูมิสูงและอากาศแห้ง 2 แบคทีเรียในปมรากขอ 3. เมล็ดต้นแดนดิไลออนมีขนปุยสีขาวทําให้สามารถลอยตามกระแสลมได้ ณ ฆ่ ญู/ | ซ ๐ ข= 4. นกพิราบสือสารสามารถใช้สนาม แมเห ล็กโลกในการรับรู้ทิศทาง 5. ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กับผู้ย่อยสลายคือข้อใด 1. ขนาดร่างกาย 2. ความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสง | ง ! ๑7 ๕ ๑2 6 3. แหล่งทีอยู่อาศัย 4. ผลิตภัณฑ์หลังจากกระบวนการย่อยอาหาร «๓ 1 1 ๕๑ ฆ 6. ระบบนิเวศในบริเวณทะเลลึก เช่น ร่องลึกก้นสมทร จะไม่พบ ๆ = ๑= == สิงมีชีวิตประเภทใด %/ %>2 ณ ฒ/ 6 ' ๑ ๕๑ 1. ผู้ผลิตและผู้บริโภคสัตว์ ผลิตและผู้บริโภคพืช 2. ผู้ 3 ผ้บริ ล ร7 ๑ ป ๕= ขเ1 ฟ ริโภคพืชและผู้บริโภคสัตว์ 4. ผู้ผลิตและผู้ย่อยสลาย 2. กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ 4. แหนแดงกับไซยาโนแบคทีเรีย
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบข้อไหนคะ+อธิบายด้วยนะ;-;

อ17:38น.@ 08 %๓๓) 25. สารละลาย 7เข้มขัน 25% โดย มวลต่อปริมาตรจํานวน 300 ทกา| เติม น้าลงไปอีก 200 กา| จงหาความเข้ม ขันหลังจากเติมน้าลงไปแล้ว * สารละลายที่ได้มีความเข้มขัน 5% , ๐ สารละลายที่ได้มีความเข้มขัน 10% ๐ สารละลายที่ได้มีความเข้มขัน 15% สารละลายที่ได้มีความเข้มขัน ๐ 20% 9, จําเป็นต้องตอบคําถามนี้ ห้ามส่งรหัสผ่านใน 6๐00!6 ฟอร์ม แบบ ฟอร์มนี่
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ทำไมถึงตอบข้อสามคะ😅✨

)งสารละลาย ศาสตร์ [5 76%. อ(| ร0 โล 7/10. 8ธท0๐พ ล|| ศุนธรบ์01 .=| 7/710 =>| คําชี้แจง ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคําถามข้อ7 - 10 สารคหนัก150 ละลายในน้าปริมาตร 400 ๐ก3 สาร8หนัก100 ละลายในน้าปริมาตร250 ๐กา3 สาร 0 หนัก250 ละลายในน้าปริมาตร100 ๐กา3 สาร 0 หนัก10 ย ละลายในน้้าปริมาตร 50 ๐ทา3 สารใดมีความเข้มขันมากที่สุด พ สารค เซ เธ " สาร0 สาร8 | - แฯ สาร0 76%. ร0 ไล: 7/10.
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

2ข้อนี้ทำยังไงหรอค่ะ

บรมาตรของสารละลาย 1! ว ฟู ๐ท ปริมาตรของสารละ ลาย ดังนั้น น้าตาลทราย 51 กรัม จะสามารถเตรียมน้้า ได้มากที่สุด 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร เชื่อมที่มีค" อปริ มาตร ตรียมสารละลายเกลือแกงเข้มขั้นร้อยละ ม โดยมวลต่อปริมาตร จําน เลือแกงกี่กรัม ากตัวละลายสถานะ ะของเหลวหรือแก๊สในตัวทําละลายสถานะของเหดวหร6 แก๊ส เช่น สาร ใ วามเข้มข้นของสารละลายโดยบอกปริมาตรตัวละลา 100 าป น่วยความเข้มข้นนี้ว่า %้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (%/ อเคต์ค์เฮจเติเมตร ในสารสะลาย 100 ลูกบาศก์เซน% อากาศ นิยมระบุค
1/334