ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยสอนแนวคิดหน่อยค่ะ

1.จงเขียนแผนภาพแสดงจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 2.จงเขียนไดอะแกรมการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เมื่อกำหนดให้เซลล์ตั้งต้นมีจำนวนโครโมโซม 2n = 16
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏😭

นักเรียนคนหนึ่งได้ทำการทดลองหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง A, B, C โดยนำเชื้อเพลิงแต่ละ ชนิด มาต้มน้ำ 75 cm อุณหภูมิ 25 C ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 75 C ได้ข้อมูลดังตาราง 3 มวลของเชื้อเพลิง (g) เชื้อเพลิง ถอนการทดลอง หลังการทดลอง ใช้ไป A 195.4 193.2 2.2 B 188.6 186.0 2.6 194.6 2.4 C 197.0 2. ปริมาณความร้อนที่น้ำ 75 cm ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิจาก 25 C เป็น 76 C มีค่าเท่าใดแคลอรี 2. 1875 1. 3750 4. 7500 3. 2625 3. การเรียงลำดับค่าความร้อนของเชื้อเพลิง A, B, C จากมากไปน้อยเป็นดังข้อใด 2. A B C 1. A C B 4. C A B 3. B C A
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏😭

นักเรียนคนหนึ่งได้ทำการทดลองหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง A, B, C โดยนำเชื้อเพลิงแต่ละ ชนิด มาต้มน้ำ 75 cm อุณหภูมิ 25 C ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 75 C ได้ข้อมูลดังตาราง 3 มวลของเชื้อเพลิง (g) เชื้อเพลิง ถอนการทดลอง หลังการทดลอง ใช้ไป A 195.4 193.2 2.2 B 188.6 186.0 2.6 194.6 2.4 C 197.0 2. ปริมาณความร้อนที่น้ำ 75 cm ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิจาก 25 C เป็น 76 C มีค่าเท่าใดแคลอรี 2. 1875 1. 3750 4. 7500 3. 2625 3. การเรียงลำดับค่าความร้อนของเชื้อเพลิง A, B, C จากมากไปน้อยเป็นดังข้อใด 2. A B C 1. A C B 4. C A B 3. B C A
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาา🙏

1. ต้องการตัมน้ำ แอลกอฮอล์กี่กรัม เมื่อกำหนดให้ความร้อนที่ได้จากการเผาแอลกอฮอลล์ 1 กรัม มีค่าเท่ากับ 4500 แคลอรี และน้ำได้รับความร้อนจากตะเกียงเพียง 80% 0.5 กิโลกรัม ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก 20 C โดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์จะสิ้นเปลือง 1. 3.0 กรัม 2. 3.2 กรัม 3. 4.0 กรัม 4. 5.0 กรัม ๆ เจ้ๆ
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าต้องส่งวันจันทร์แล้ว

คิดกรรมที่ 2 ในการศึกษาทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "ความเข้มข้นของผงซักฟอกมีผลต่อการงอกของถัวเขียว" โดยกอกแบบการทดลอง เตรียมความเข้มข้นของผงซักฟอก 0,2.4.6,8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ทำการทดกองอย่ กะ 5 ชุด การทดลองให้ศึกษาว่าใช้เวลาที่วันจึงออกพร้อมสังเกตลักษณะถ้่วเขียวในแต่ละความเข้มข้นเป็น อย่างไร 1. การออกแบบทดลองโดยกำหนดตัวแปร คือ 1.1 ตัวแปรต้น คือ. . 1.2 ตัวแปรตาม 1.3 ตัวแปรควบคุม คือ. 2. นักเรียนจะเลือกใช้วัสดุอะไร 3.นักเรียนจะออกแบบดารางบันทึกผลการทดลองอย่างไร
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

อันนี้เขียนแผนภาพวงจรยังไงนะคะ ขอนนุญาตค่า😭

3. วงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟสว่าง ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่ขนาด 1.5 โวลต์ 4 ก้อน ทรานซิสเตอร์ ชนิดเอ็นพีเอ็น และหลอดไฟที่มีความต่างศักย์ 6 โวลต์ ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.06 แอมแปร์ และมีแบตเตอรี่ 0.7 โวลต์ ต่อที่ขาเบส
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า ต้องส่งแล้ว🙏🙏

ดังนั้นในการทดลองนี้ ตัวแปรต้น คือแสงแดด ตัวแปรตาม คือต้นหญ้าเจริญงอกงาม ตัวแปร ควบคุม คือ ปริมาณน้ำ, ชนิดของดิน, ปริมาณของดิน, ชนิดของกระถางที่ใช้ปลูก, ชนิดของหญ้า จากนี้ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลการทดลอง ได้เป็นคำตอบในข้อสงสัยของเรา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการให้คาอธิบายซึ่งเป็นคาตอบล่วงหน้า ก่อนที่จะ เนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมมติฐานจะกล่าวในลักษณะที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม มักขึ้นต้นด้วย "ถ้า" ต่อ ด้วยคำว่า "ดังนั้น" ถ้า แบบฝึกหัดการตั้งสมมติฐาน จากภาพ ก ขค และงูเป็นภาชนะที่ภายในบรรจุของเหลว เมื่อหย่อนวัตถุต่าง ๆ ตามภาพลงในภาฯ พร้อมปรากฏว่าก้อนวัตถุที่อยู่ภายในเคลื่อนที่ลงก้นด้วยความเร็ว แตกต่างกันดังกาพ ปัญหา : ความเร็วของวัตถุที่ตกลงไปในของเหลวขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง 1. บอกลักษณะของวัตถุซึ่งอาจจะมีผลต่อความเร็วของวัตถุนั้นเมื่อตกลงไปในของเหลว ตอบ.. 2. บอกชนิดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะมีผลต่อความเร็วของวัตถุนั้นเมื่อตกลงไปในของเหลว ตอบ.. 3. ให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐานหลังจากสามารถบอกชนิดของตัวแปรจากปัญหาข้างต้น 2 สมมติฐาน ตอบ..
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกที

วิธีการทดลอง "นำกบเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน" ได้แก่อาหารสำเร็จและแมลงต่างๆแล้วสังเกตน้ำหนัก ของกบ ทุกๆ 5 วันเป็นเวลา 1 เดือน ม 1. การออกแบบทดลองโดยกำหนดตัวแปร คือ 1.1 ตัวแปรต้น คือ 1.2 ตัวแปรตาม คือ. . 1.3 ตัวแปรควบคุม คือ. 2.นักเรียนจะออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองอย่างไร
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโขเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณะเป็นก้อนในน้ำ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเชียส ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายไ...

อ่านต่อ
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

นี้เป็นเนื้อหาม.2ครับ ชาวยหน่อยนะครับเป็นการหาขนาดแรงลัพธ์ครับ

ก. มีทิศตั้งฉากกัน ค. มีทิศไปทางเดียวกัน ข. มีทิศขนานกัน * มีทิศทางตรงกันข้าม 13) แรงลัพธ์มีขนาดเท่าใด F =8N F=6N ก. 6 นิ้วตัน ค. 10 นิวตัน ช. 8 นิ้วตัน 12 นิวตัน ง. 14) เหตุการณ์ใดที่แรงลัพย์เป็นศูนย์ ค. ลูกปิงปองกระดอนขึ้นจากทพื้น ง. ลูกบอลกลิ่งลงจากเนินที่มีผิวขรุขระ ก. ผลสมหลนจากตน ากพื้น * หนังสือที่วางอยู่นิ่ง ๆ บนโต๊ะ 15) ปัจจัยในข้อใดมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุใด ๆ ก. ระยะห่างระหว่างวัตถุกับจุดศูนย์กลางของใลก ค. มวลของวัตถุ
1/390