ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ขอคำตอบ

ล้อและเพลาจงเป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ รัศมีของล้อและเพลา ซึ่งถ้าต้องการผ่อนแรงมากรัศมีของล้อและเพลาต้อง แตกต่างกันมาก }}}} | Topic Question คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ก็นำหลักการของล้อและเพลามาใช้เช่น เดียวกัน โดยมีลูกบิดเป็นล้อและแกน ลูกบิดเป็นเพลา 1. คุณพ่อถือตุ้มน้ำหนักมวล 5 กิโลกรัม ไว้ในมือเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นคุณพ่อยกตุ้มน้ำหนักขึ้นและลงเป็นเวลา 30 นาที จงหาว่าเมื่อใดบ้างที่เกิดงานในทางฟิสิกส์ 2. ชายคนหนึ่งแบกวัตถุมวล 10 กิโลกรัม ไว้บนบ่า เดินขึ้นสะพานลอยข้ามถนนซึ่งสูง 5 เมตร จากพื้นถนน ยาว 30 เมตร เป็นเวลา 2 นาที จงหางานและกำลังที่เกิดขึ้นจากการแบกวัตถุของชายคนนี้ 3. ค้อนงัดตะปูมีหลักการทำงานเหมือนกับเครื่องกลชนิดใดบ้าง และช่วยผ่อนแรงได้อย่างไร งานและพลังงาน 57

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

1 แบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 2 ตอนที่ 1 นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน 1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร สถาน การนำไฟฟ้า ถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (2) ความหนาแน่น 4) การติดไฟ กลุ่มที่ 1 กำมะถัน น้ำตาลทราย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 น้ำโคลน น้ำเกลือ อากาศ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าวคือข้อใด (1) สถานะ 2 ลักษณะเนื้อสาร ขนาดอนุภาคของสาร 4, จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบ เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือด พบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด สาร A เป็นสารโลหะ สาร A เป็นสารผสม 3 สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ (4) สาร A เป็นสารเนื้อเดียว คะแนนเพิ่ม สารผสมจุดเดือดคงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสม (mixtures) และสารบริสุทธิ์ (pure substances) ข้อใด 2) สารผสมจุดเดือดไม่คงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ

1 แบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 2 ตอนที่ 1 นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน 1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของสาร สถาน การนำไฟฟ้า ถ้านักเรียนจำแนกประเภทของสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (2) ความหนาแน่น 4) การติดไฟ กลุ่มที่ 1 กำมะถัน น้ำตาลทราย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 น้ำโคลน น้ำเกลือ อากาศ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าวคือข้อใด (1) สถานะ 2 ลักษณะเนื้อสาร ขนาดอนุภาคของสาร 4, จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบ เมื่อนำสาร A มาทดลองหาจุดเดือด พบว่าจุดเดือดของสาร A ไม่คงที่ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด สาร A เป็นสารโลหะ สาร A เป็นสารผสม 3 สาร A เป็นสารบริสุทธิ์ (4) สาร A เป็นสารเนื้อเดียว คะแนนเพิ่ม สารผสมจุดเดือดคงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดไม่คงที่ สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสม (mixtures) และสารบริสุทธิ์ (pure substances) ข้อใด 2) สารผสมจุดเดือดไม่คงที่ แต่สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่ 3) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่ 4) ทั้งสารผสมและสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ ใครก็ได้ ผมไม่เก่งเรื่องไฟฟ้า

ใช้บอกความสามารถในการ S - วัตต์ (w) ม้าเป็นหน่วยที่มี เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน้า 5 คำถามที่ 10 เครื่องยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 500 วัตต์ ถ่ายกสิ่งของชิ้นหนึ่งหนัก 600 นิวตัน ได้สูง 3 เมตร จะใช้ เวลาในการยกสิ่งของชิ้นนี้เท่าใด 50.6² 600 × 3 + + 1800 500 3 23.6 296777 คำถามที่ 11 เครื่องจักรที่กำลังสูงสุดเท่ากับ 3,000 นิวตัน-เมตรต่อวินาที จะยกวัตถุได้มวลเท่าไรในเวลา 20 วินาที.. คำถามที่ 12 เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้ 360 กิโลจูล ในเวลา 1 นาที เครื่องยนต์เครื่องนี้มี กำลังเท่าใด ☐ O ▷

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/461