ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

หาช่วยหน่อยครับ

ตรงเวลา ถูกต้อง ชื่อ ชั้นม. เลขที่ ครบทุกข้อ สะอาดเรียบร้อย ตั้งใจทำงาน ใบงาน เรื่อง อารยธรรมโรมัน กิจกรรม จงเติมคำในช่องว่าง ๑. ตำนานการสร้างกรุงโรมกล่าวว่า. ๒. ฟอรัม (Forum) คือ, ๓. พวกอีทรัสกัน (Etruscan) ตั้งอาณาจักรบริเวณ, ๔. ความเจริญที่ชาวโรมันรับมาจากพวกอีทรัสกัน คือ ๕. ระยะแรกโรมันปกครองแบบกษัตริย์เรียกว่า.. โดยใช้สัญลักษณ์. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ถูกพวก.. นำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของ 5. สาธารณรัฐโรมัน ประกอบด้วยสถาบันการปกครองที่สำคัญดังนี้ ๖.๑ กงสุล คือ - อำนาจหน้าที่ - อยู่ในวาระ ๖.๒ สภาซีเนต คือ. - บทบาทหน้าที่ ๖.๓ สภาราษฎร บทบาทหน้าที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

วิเคราะห์ว่าธุรกิจการเมืองในสังคมไทยปัจจุบันมีสาเหตุจากสิ่งใด และมีแนวทางในที่จะสามารถแก้ไขปัญหาธุรกิจการเมืองในสังคมไทยได้อย่าง เด็ดขาดบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

สังคม

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อ เลขที่ ชั้น นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยหรือในประเทศต่าง ๆ ของโลก จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ พร้อมเสนอแนวทางการ แก้ปัญหา แล้วตอบคำถาม การเปลี่ยนแปลงด้าน ผลกระทบ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในประเทศ สาเหตุ การเปลี่ยนแปลงด้าน แนวทา งการแก้ปัญหา นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่ง รพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการบริโภคสีเขียวอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

อยากทราบว่าคำตอบได้เท่าไหร่คะ

< ขอสอบ สั่งดมด็กษา ศาสนา. X < 10 11 12 13 ข้อที่ 13. ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 วัด สวนสาธารณะแห่งหนึ่งได้ 6 ตาราง ผู้ส เซนติเมตร สวนสาธารณะแห่งนี้มี ผ้ เนื้อที่จริงเท่าใด 1 1.5 ตารางกิโลเมตร 2 4.5 ตารางกิโลเมตร 3 6.0 ตารางกิโลเมตร 4 3.0 ตารางกิโลเมตร ข้อก่อนหน้านี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

อยากทราบว่าคำตอบได้เท่าไหร่คะ

< ขอสอบ สั่งดมด็กษา ศาสนา. X < 10 11 12 13 ข้อที่ 13. ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 วัด สวนสาธารณะแห่งหนึ่งได้ 6 ตาราง ผู้ส เซนติเมตร สวนสาธารณะแห่งนี้มี ผ้ เนื้อที่จริงเท่าใด 1 1.5 ตารางกิโลเมตร 2 4.5 ตารางกิโลเมตร 3 6.0 ตารางกิโลเมตร 4 3.0 ตารางกิโลเมตร ข้อก่อนหน้านี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ เราอยากได้แนวคำตอบ เราไม่รู้ต้องตอบแบบไหนค่ะ

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสรรค์ซาติไทยอย่างไร จงอธิบาย (๒.๕ คะแนน) ๑. ๒. นักเรียนเขียนคติพจน์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่นักเรียนชื่นชอบมาอย่างน้อย ๓ คติพจน์ (๒.๕ คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

อุปสงค์และอุปทานเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างไร

7. อุปสงค์และอุปทานเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างไร 8. หากการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เป็นกิจการที่มีสิทธิ์ผูกขาด ผู้บริโภคจะได้รับผลจาก การใช้บริการอย่างไรบ้าง ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการกำหนดจัตราค่าจ้างแรงงานในสังคนไทย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ใครมีเฉลยหนังสืออันนี้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

หนังสือเรียนกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม อักษร หน้าที่พลเมือง๑-๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกเาขั้นเปื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาติ อสุทัตรา ธรรมประดิษฐ์ ๐ ลมูลเพชร มะณี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/75