ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องจำนวนจริงคือเราไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะ

Logic : MA3201 Department Of Mathematics Sirindhorn Wittayanusorn School แบบฝึกหัดที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ : จำนวนจริง เรื่อง ความหมายของจำนวนจริง รายวิชา ค31201 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1. จงพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นจำนวนชนิดใดโดยทำเครื่องหมาย / ให้ตรงกับ จํานวนนั้นๆ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ชนิด) ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จํานวน 0 1.732 2.999 3+√4 - 2π √4-5 22 7 3.12112 - 1 x √√32 15 4.693 0.424369... 1.732 2.999... √4 N บานาน I สัป I Presented by Kroo-toi : IDline: Kroo-toi : https://www.facebook.com/toi.math MEME http://www.sdw.ac.th / 1 Qlong ✓ R

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/55