ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ

แบบฝึกหัดเก็บคะแนนที่ 5 การปฏิรูปบ้านเมืองสมัย ร.5 ..โดยครูสถาพร เข็มพันธ์ ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัย ร.5 มีสาเหตุมาจากการบริหารราชการแผ่นดินแบบ และที่สำคัญอีกประการ คือ เพื่อป้องกันการรุกรานประเทศของลัทธิ จากประเทศตะวันตก ในช่วงนั้นคือ ประเทศอังกฤษ และประเทศ ทันสมัยได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ระบบการบริหารราชการ การเลิกไพร่ ในการปกครองส่วนกลาง = ตั้ง การปกครองส่วนภูมิภาค = ตง การปกครองส่วนท้องถิ่น = ตั้ง ตอนที่ 2 การเลิกไพร่และการเลิกทาส 1.ขั้นแรกของการเลิกไพร่คือ การประการรับสมัคร เกณฑ์ทหาร ส่งผลใหเกิดระบบการ ทหาร 2.ไพรหลวง ไพร่สม เสียค่าราชการปีละ 6 บาท และปลด อายุเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี ลักษณะเกณฑ์ทหาร 3.ออกพระราชบัญญัติ ร.ศ.124 2 โดยชายไทยอายุ 18 ปีเข้ารับเป็นราชการทหาร ปี เมื่อปลดแล้วไม่ต้องเสียค่าราชการตลอดชีพ ตอนที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง จักรวรรดินิยม ฝรั่งเศส กระทรวง มณฑลเทศาภิบาล สุขาภิบาล การเลิกทาส มีอำนาจมากขึ้นและการค้า จตุสดมภ์ 1.ออกพระราชบัญญัติ โดยทาสที่เกิดในปี ร.5 ขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. 2411 จะพ้นจากการเป็นทาสเมื่ออายุย่างเข้า 21 ปี 2. 2.ออกพระราชบัญญัติ ทาส ผลลูกทาสเป็นอิสระ ห้ามซื้อขายทาส และห้ามขายตัวเอง กลับมาเป็นทาสอีกส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ 3. หรือการ 4. ที่มีความล้าหลัง ล่าอาณานิคม 5 เพื่อการทำให้บ้านเมืองมีความ พิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย ตอนที่ 4 จับคู่ตัวอักษรให้สัมพันธ์กับข้อความ ก. ประพาสเอเชีย ประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ต.ประพาสยุโปครั้งที่ 2 1. รักษาพระอาการประชวร ค ข ร.ศ.124 ขยายตัว ก ไปชวา สิงคโปร์ ข .หาพันธมิตร .เจรจาวิกฤต ร.ศ. 112 ทำสนธิสัญญาแลกมณฑลบูรพา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยทีนะคะ

เรื่อง โคลนติดล้อ ดอนความนิยมเป็นเสมียน เลขที่ คำสั่ง ๔ เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง เขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ๓. ความนิยมเป็นเสมียนเป็นสาเหตุให้เกิดการบูชาหนังสือจนเกินเหตุ ๒. การตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วพระราชอาณาจักร ให้โอกาสแก่บรรดาเด็กชายได้ศึกษา กลับเป็นผลที่ทำให้รำคาญ ..... ชกาลที่ 5 ทรงตั้งชื่อเรื่องบทความโคลนติดล้อด้วยโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ b ๔. ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและโจมตี อัศวพาหุ มีนามปากกาว่า โคนันทวิศาล ๕. เด็กทุกๆคนที่เล่าเรียนจบแล้วจะหวังเป็นเสมียนหรือเลขานุการ 5. 4. คนที่ทํางานล้วนมีเกียรติเท่าเทียมกันทั้งนั้น 4. เสมียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับหนังสือ ในสมัยนั้นผู้คนมีความนิยมในการทำงานรับราชการมากกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ******* 4. คำว่า ความนิยมเป็นเสมียน หมายถึง ค่านิยมของการรับราชการ ๑๐. การแต่งงานอย่างละม่อมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพูดถึงคือการแต่งงานแบบชั่วคราว ... “ชีวิตที่ลงเอยอย่างมืด” เปรียบเป็นชีวิตที่จมอยู่กับปัญหา ๑๒. “กุ๊กช้อป” หมายถึง ภัตตาคารที่มีพ่อครัวทำอาหารเวียดนาม เด็กที่เรียนจบมาแล้วไม่อยากกลับไปทำงานในภูมิลำเนาเดิมของตนเอง เพราะอับอายต่อผู้พบเห็น ๒๔. พวกเสมียนที่ถูกคัดออกไม่อยากกลับไปเป็นชาวนาในภูมิลำเนาเดิมก็เพราะอับอายเป็นประการสำคัญ ๑๕. รัชกาลที่ 5 ทรงแนวคิดว่า การนิยมความเป็นเสมียนนั้นเป็นความผิดของพวกหนุ่มๆ ที่เรียนจบมาเท่านั้น ๑๖. ผู้แต่งทรงใช้พระนามแฝงว่า รามจิตติ ในการทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลนติดล้อ” ..................ภาษาในการดำเนินเรื่อง อยู่เสมอๆ พระองค์ท่านทรงใช้วิธีกระตุ้นความคิดของผู้อ่านด้วยการใช้ประโยคคำถาม 9. รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลนติดล้อ” เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ ชื่อ Clogs on Our Wheele ๑๙. ลักษณะงานเขียน เรื่องโคลนติดล้อเป็นร้อยแก้วในทำนองของบทความ ๒๐. อาชีพที่อาจทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มาก คือ ข้าราชการ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

วิชา ภาษาอังกฤษ ม.4 ช่วยทำข้อ2กับข้อ4หน่อยค่ะ

READING A dream concert Understand new words SPEAK AND READ 1 What kind of concert is in the picture? 1.35 Read the concert program and answer the questions. y 2 1 Why did José Ángel Salazar become famous? Who is the most important person in an orchestra? 3 What does José Ángel want to do in the future? 3 a Read the tips in the HOW TO box. b Read the text again and try to understand the underlined words. 4 Match the dictionary definitions to the underlined words in the text. 1 (adj) knowing about a situation or a fact 2 (v) communicate ideas or feelings 3 (v) criticize someone for doing 4 something wrong (n) the ability to understand something OM 5 (v) performed a short song, dance, or act, hoping to be selected for a play or concert 6 (n) movements that communicate a feeling or instruction 5 Which tips in the HOW TO box did you use for help with Exerclone #b and 4? Check (✓) them. A season of dream concerts The Youth Orchestra of Nueva Esparta, Venezuela performs Schubert's 5th Symphony with José Ángel Salazar as conductor HOW TO understand new words rep edt so evitininkdrig ogu enoltreup en now my mi 01691 oy \alnemunten Identify the part of speech (verb, noun, adjective, adverb). 3 Is there a similar word in your language? Does its meaning help you? Look at the words and sentences before and after the new word. Guess what the new word might mean and check your idea in the sentence. When José Ángel Salazar was 14 years old, he became the youngest conductor in the world. Born in Nueva Esparta, Venezuela, José Ángel didn't listen to much classical music during his childhood. When he was eight years old, his father and grandfather took him to a brass band concert, and his life changed forever. He stopped going to karate lessons and learned to play the flute. Soon afterward, he decided to learn the violin. n 2011 José Ángel auditioned to join the Symphony Orchestra of Nueva Esparta, where he continued studying violin and music theory. The following year, he was asked to become the orchestra's conductor. Although conductors usually have their backs to the audience, they are the most important person in an orchestra. Apart from indicating the beat of the music, the conductor interprets how the music is played. He uses different movements, gestures, and expressions to communicate with every individual musician. There are between 70 and 80 musicians in the Youth Orchestra of Nueva Esparta, and more than half of them are older than José Ángel. "It's hard because I have to find the way to communicate, or sometimes tell off kids who are much older than me," he said in an interview with the Guardian newspaper. "Conducting is a wordless language. I have to convey confidence to the musicians in order to get a confident performance back I have to coordinate my body's movements with the music." from them... José Ángel is also aware of the importance of words for a conductor. "I'd like to study languages. I don't want to go on tour and have to use a translator. Or if I'm interpreting Mahler, there are certain criteria, or feelings, that I'd have a better grasp of if I spoke German."

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

มีตอบคำถามTrue or False 5 ข้อค่ะรบกวนช่วยหน่อยนะคะส่วนรูปสุดท้ายทำถูกไหมคะ🥺🥺

Roger That's great. Thank you, Piti. Employee benefits หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่พนักงานภายในบริษัทหรือองค์กรจะได้รับ M TCD provides a competitive benefits program to all employees. The following list of benefits programs is available to our employees. Health Check (การตรวจสุขภาพประจำปี) / Dental Check (สิทธิประโยชน์การทำทันตกรรม) Provident Fund (เงินสนับสนุนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) | Stock Option Plan (สิทธิประโยชน์การให้ พนักงานถือครองหุ้นของบริษัท) Other benefits (สิทธิประโยชน์อื่นๆ Paid Holidays / Educational Reimbursement (เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา) / Employee Referral Bonus (เงินพิเศษสำหรับการแนะนำพนักงานให้กับบริษัท) / Marriage Financial Aid (เงินช่วยเหลือในพิธีสมรส) / Funeral Financial Aid (เงินช่วยเหลือในพิธีศพ) | Costco Membership (บัตรสมาชิกห้าง Costco) For further information and details, please contact Human Resources Department. Exercise A Check the above employee benefits and answer the questions.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

มีตอบคำถามTrue or False 5 ข้อค่ะรบกวนช่วยหน่อยนะคะส่วนรูปสุดท้ายทำถูกไหมคะ🥺🥺

Roger That's great. Thank you, Piti. Employee benefits หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่พนักงานภายในบริษัทหรือองค์กรจะได้รับ M TCD provides a competitive benefits program to all employees. The following list of benefits programs is available to our employees. Health Check (การตรวจสุขภาพประจำปี) / Dental Check (สิทธิประโยชน์การทำทันตกรรม) Provident Fund (เงินสนับสนุนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) | Stock Option Plan (สิทธิประโยชน์การให้ พนักงานถือครองหุ้นของบริษัท) Other benefits (สิทธิประโยชน์อื่นๆ Paid Holidays / Educational Reimbursement (เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา) / Employee Referral Bonus (เงินพิเศษสำหรับการแนะนำพนักงานให้กับบริษัท) / Marriage Financial Aid (เงินช่วยเหลือในพิธีสมรส) / Funeral Financial Aid (เงินช่วยเหลือในพิธีศพ) | Costco Membership (บัตรสมาชิกห้าง Costco) For further information and details, please contact Human Resources Department. Exercise A Check the above employee benefits and answer the questions.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ😭🤲🏻🫶🏻

Fill in the blanks with the SIMPLE PAST of the verbs in brackets: Last Saturday my father.... took.... (take) my friends and me to the circus. We (see) lots of things. My father We We The lions wonderful time. www. Fill in the blanks with the PAST form of the verbs: Benjamin Franklin was bom.....(be born) in Boston in 1706. He the fifteenth of the seventeen children of a poor candle maker. He school only one year. He of fourteen he great stories of famous writers and later he known writer in his time. When he **** DENdagasod Franklin per **** (get) a job as a publisher of a newspaper and from business as a very rich man at forty-two. Then he forty years for his govemment. He........ founding of the USA. 0000000000 Worksheet: Past Tense (eat) the popcorn and (laugh) at the funny clowns. There (do) tricks; they (jump) (ride) an elephant around the ring. We all ***** se recense Franklin (be) also an important scientist and Inventor. He .....….................... (draw) electricity from a cloud on a kite string. He............................ (write) one of the first text books on electricity. He ......…....... lightning rod and many other practical tools. He and sorpres (buy) us some popcorn and orange juice. (drink) the orange juice. (be) a llon-tamer. through hoops. A girl (have) a *adeves (be) (go) to (begin) to work when he was twelve. At the age ..(copy) the (become) the best (be) seventeen, he (leave) Boston and (arrive) in Philadelphia with only a few pennies in his pocket. He .(retire) (spend) the next (play) an important role in the (decide) to be a writer. He f (believe) he (Invent) a simple .....(make) a study of water hydrodynamics. He even (discover) many principles of (invent) bifocal glasses when he was seventy-eight and ..….…........…...... (need) them hirnself. ........ (do) all these things and many more because he (can). .............. 5. have to

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 3
1/97