ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

อยากทราบว่า หลักการหรืออะไรบ้างระหว่างศาสนาบาไฮกับศาสนาอิสลาม มีสิ่งใดที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 3 ทบทวนองค์ความรู้ 1. ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ต่อการส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ 1. แรงงาน ทุน 4. ตลาด วัตถุดิบ 2. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเ ทศอังกฤษ 1. พลังงาน วิทยาศาสตร์ 2. ทุน เทคโนโลยี่ 3. เทคโนโลยี ตลาด 2. วัตถุดิบ 3. การสื่อสาร 4. 3. การพัฒนาที่เกิดขึ้นควบคู่กับการผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมคือข้ อใด 1. การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การรวมกลุ่มของวิศวกร 3. การพัฒนาโครงสร้างทางสังคม การค้นคว้าหาความรู้แบบใหม่ 4. การประยุกต์วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดผลทางสังคมหลายประการที่สำคัญ คือข้อใด 1. มีความเชื่อในทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น มีการแสดงออกตามความจริงในสังคม 3. มีการแลกเปลียนความรู้กันมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง 5. สิ่งใดคือสัญลักษณ์ของความเจริญในการพัฒนาการใช้พลังงานใหม่ทั้ง 2. 4. 2. 4. หมด 3. พลังงานไอน้า 1. การสื่อสาร 4. กระแสไฟฟ้า 6. การปฏิวัติอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดผลทางด้านสังคมอย่างไร 2. น้ำมันเชือเพลิง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

6 20. การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิด CMU38 1. ระบบการผลิตแบบจ่ายงานไปตามบ้าน 3. ระบบปิดล้อม 21. การประดิษฐ์เครื่องมืออะไรที่ถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่สุดที่นำไ ปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม CMU38 1. รถจักรของสตีเวนสัน 2. ระบบพาณิชยนิยม 4. ระบบสังคมนิยม 2. เครื่องจักรไอน้าของวัตต์ 3. กระสวนพุ่งของจอห์น เคย์ เครื่องปั่นด้ายสปินนึง เจนนี่ของฮาร์กรีฟส์ 22. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชน บทอย่างไร CMU40 1. เมืองเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2. เมืองเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจการค้า 3. เมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ชนบท 4. เมืองเป็นศูนย์กลางการผลิตและดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรกรรม 23. ลัทธิเศรษฐกิจการเมืองใดไม่ได้เกิดจ้ากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4. CMU37 1. ทุนนิยม 4. จักรวรรดินิยม 24. ข้อใดเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม CMU41 1. ระบบปิดล้อม 2. เสรีนิยม 3. พาณิชยนิยม 2. เครื่องจักรไอน้า 3. ลัทธิจักรวรรดินิยม สมาคมช่างฝีมือและอาชีพ 4.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ชั้นม. เลขที่ ใบงาน เรื่อง อารยธรรมกรีก กิจกรรม จงเติมคำในช่องว่าง ที่ตั้งของอารยธรรมกรีกโบราณ. ๒. อารยธรรมกรีกแบ่งออกเป็นกี่ยุค และประกอบด้วยยุคใดบ้าง ๓. อารยธรรมกรีกมีเทพเจ้าสูงสุดประกอบด้วยบุคคลใคบ้าง ๔. ดินแดนที่เป็นแหล่งกำเนิดแห่งประชาธิปไตยคือที่ใด ๕. อารยธรรมเฮเลนหรืออารยธรรมกรีก - ศูนย์กลางการปกครอง - นครรัฐที่สำคัญ ได้แก่ 5. เอเธนส์เป็นนครรัฐที่โดดเด่น ในเรื่อง, ๗. สปาร์ตามีระบอบการปกครองแบบ.. ๔. กรีกได้รับสมญาว่า ๔. ลักษณะสถาปัตยกรรมของกรีกโบราณ คือ. ลักษณะหัวเสาของกรีก แบบดอริก.. แบบไอโอนิก แบบโครินเทียน ๑๐. บุคคลสำคัญด้านปรัชญา - โซเครตีส.. - เพลโต - อริสโตเติล.. ดด. ต้นตำรับการแสดงนาฏยกรรมของชาวกรี, ๑๒. อารยธรรมเฮเลนิสติก - เริ่มขึ้นในสมัย - ผลงานของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

สอบถามเรื่อง สงครามเย็นค่ะ จากโจทย์ตอบข้อไหน เพราะอะไรอธิบายให้หน่อยค่ะ

29) วิกฤตการณ์สงครามเย็นส่งผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศใดมากที่สุด 1. เยอรมันตะวันตก 2. เยอรมันตะวันออก 3. อิตาลี 4. สหภาพโซเวียต 5. สหรัฐอเมริกา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

วิชาศาสนาสากลค่ะ เรายังงงอยู่เลย🥲

ส่งงาน โซโรอัสเตอร์ 100 คะแนน เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน คำถาม เพราะเหตุใดในประเทศอิหร่านจึงมีผู้นับถือจำนวน น้อย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

อยากทราบคำตอบ5ข้อนี้ค๊า ช่วยหน่อยนะคะ🙏

ละจะะางมาเบนแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คำถามทบทวน 1. ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สตรีมีบทบาทอย่างไร และส่งผลดีอย่างไร 2. บทบาทของสตรีไทยในด้านการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์แตกต่างกัน อย่างไร (3. สาเหตุที่ทำให้บทบาทของสตรีไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา เริ่มเปลี่ยนแปลงไปคืออะไร 4. สตรีมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวหรือไม่ อย่างไร 5. ชนชั้นใดที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเรื่องการศึกษาของสตรีไทย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ใครสามารถเล่าเรื่อง "การต่อต้านชาวจีนของพลเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่6" ได้บ้างคะ แงงงเค้าหาสรุปไม่มีเลย😿😿 ขอบคุณล่วงหน้างับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

คือเราจะเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะแต่เราคิดพล็อตเรื่องไม่ได้ใครรู้เกี่ยวกับกฏหมายนี้บอกเราหน่อยค่ะและเราก็ไม่ค่อยเข้... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/69