สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 3.3 อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ (1.1 .4-6/13) ผู้ใหญ่ลีได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ หลังรับตำแหน่งได้ไม่นาน ผู้ใหญ่ลีก็เริ่ม หลงระเริงในอำนาจ โดยการใช้อำนาจเกินขอบเขต ปกครองโดยมิชอบ ไม่ฟังความคิดเห็นของ ชาวบ้าน เห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป บริหารงานไม่โปร่งใส ทั้งยังมีการ ทุจริตคอร์รัปชันในหลายๆ ด้าน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ชาวบ้าน จึงได้รวมตัวกันส่งเรื่องร้องเรียนไปยังอำเภอ เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่ลี หากนักเรียนเป็นผู้ใหญ่ลีจะนำหลักธรรมใดต่อไปนี้ มาปรับใช้เพื่อปรับปรุงตน พร้อมอธิบาย วิธีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อธิปไตย 3 ทศพิธราชธรรม 10 ธรรมที่เลือก คือ 1. เหตุผลที่เลือก แนวทางแก้ไขปัญหา - ผลจากการใช้ธรรมดังกล่าว ข้อคิดที่ได้จากกรณีศึกษา สาราณียธรรม 6 10 วิปัสสนาญาณ 9 มงคล 38
ช่วยหน่อยค่ะ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉