ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ

1 แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยชื่นชอบ 1.4 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือน 1.6 ยอดขายรถยนต์รายเดือน 2. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่แบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้ 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1.1 ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือของพนักงานฝ่ายผลิต 1.3 หมายเลขบัตรประชาชนของแม่ค้าในตลาด 1.5 อาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวนน้อยและแบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้จำนวนมาก 3. จงบอกค่าทุกค่าที่เป็นไปได้ว่ามีค่า 3.1 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3.2 คะแนนสอบวิชาเคมีมีคะแนนเต็ม 8 คะแนน 3.3 คะแนนสอบวิชาสังคมมีคะแนนเต็ม 88 คะแนน 4. การแบ่งข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกเป็นช่วง ๆ เราจะเรียกแต่ละช่วงนั้นว่าอะไร 5. จงหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ต่อไปนี้ 5.1 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 9 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 67 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 189 5.2 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 6 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 54 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 94 5.3 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 8 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 45 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 102 6. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นก่อนหน้ากับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นนั้น คืออะไร 7. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นนั้นกับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นถัดไป 8. จงหาความหมาย ต่อไปนี้ คืออะไร 8.1 แผนภาพจุด 8.2 แผนภาพลำต้นและใบ 9. จงเขียนซิสโทแกรม ต่อไปนี้ (ตารางขวามือหาขอบบนและขอบล่างของชั้น จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 3 4 5 10. ให้บอกข้อมูลว่ามีค่าอะไรบ้าง สรุปข้อมูลจากแผนภาพที่ได้ และบอกฐานนิยมจากแผนภาพต่อไปนี้ + 2 3 4 ● 5 6 จํานวนครอบครัว 3 5 4 3 7 8 จ 10 8.3 แผนภาพกล่อง 8.4 แผนภาพการกระจาย 1 คะแนน 55-69 60-64 65 - 69 70-74 :::: : 3 4 5 6 7 9 10 2 จํานวนนักเรียน 3 4 6 4

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

วิชาฟิสิกส์ม.4 ค่ะ ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ🥹🫶🏻

4. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวระหว่างจุดสองจุดซึ่งห่างกัน 60 m ในเวลา 6 s ความเร็วขณะ ผ่านจุดสุดท้ายเป็น 15 m/s จงหาความเร่งของการเคลื่อนที่และความเร็วขณะเริ่มต้น (2 คะแนน) 5. รถตำรวจคันหนึ่งเริ่มวิ่งด้วยความเร่ง 3 m/s เป็นเวลา 30 5 จากนั้นจึงวิ่งด้วยความเร็วคงที่ ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วจึงลดความเร็วลงในอัตรา 6 m/s ถ้าระยะทางที่เคลื่อนที่ทั้งหมดเป็น 2565 m จงหา ช่วงเวลาที่รถตำรวจวิ่งด้วยความเร็วคงที่ (4 คะแนน) 200 m ใช้เวลา 6. ฟิลิกซ์ปล่อยลูกบอลจากบอลลูนที่ลอยนิ่ง ลูกบอลนั้นจะหล่นผ่านคอหอยสูง 4 วินาที ถามว่าบอลลูนอยู่สูงจากพื้นที่เมตร (3 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/12