ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

เกี่ยวกับไมยราบค่ะ หัวข้อทั้ง3ด้านล่างนี้เลยช่วยหน่อยนะคะหากันหัวหมุนแว้วว

วที่มีฤทธิ์คล้าย ดังนี้ คราะห์ ได้แก่ ic acid เพื่อเร่ง ร่วงของ การอย phe- าก 3 3. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีรูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกัน สำหรับสัตว์จะตอบสนองโดยการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว เนื่องจากมีระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองเหล่านั้น แต่สำหรับพืชที่ไม่มีระบบประสาทจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ แตกต่างออกไป และเป็นผลทำให้พืชมีการเจริญเติบโตด้วย การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 1. การรับสัญญาณ (reception) พืชหรือส่วนของพืชรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ภายในหรือภายนอกที่มากระตุ้น เช่น การรับแสงของพืช 2. การส่งสัญญาณ (signal transduction) พืชส่งสัญญาณที่ได้รับไปยัง เซลล์ในส่วนของพืชที่ตอบสนอง ต่อปัจจัยที่มากระตุ้น เช่น การ ส่งสัญญาณโดยฮอร์โมนพืช Prior Knowledge เพราะเหตุใด พืชจึงมี การเจริญของลำต้น และรากในทิศทาง ตรงข้ามกัน 3. การตอบสนอง (response) การเปลี่ยนแปลงของพืชที่ทำให้ เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มา กระตุ้น เช่น การหันเข้าหาแสง ของดอกทานตะวัน และส่งผลต่อ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช การเจริญเติบโตของพืช โดยแสดงออกในลักษณะการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ตอบคำถาม14ข้อ ช่วยหน่อยค่ะ

OFFERING ROBES m or "PHA PA means clothes forest Money tree During the feast called "PHA PA", money is given to restore the temple buildings but also to get funds to build new buildings. Such tree is called money tree The "PHA PA ceremony can happen at any time in the year. On the contrary "THOT KATHIN" ceremony only happens once a year and just after the end of the rain retreat. The name "PHA PA" can be translated to "clothes forest. A long time ago, monks only wear clothes made from old rags of dead people. So faithful people sometimes placed clothes on the tree branches in the forest. That is the origin of the "PHA PA ceremony. Directions: Answer these questions about Thot Khathin and Thot Pha Pa. 1. What is Kathin? 2. How long are the robes of Buddhist monks cut ? 3. Who would make Kathin robes in the olden times ? 4. When is a period of four weeks? 5. What is the key thing presented to monks in Thot Khathin and Thot Pha Pa? 6. When is Thot Khathin held? 7. When is Thot Pha Pa held? 8. What are presented to monks in the temples on Thot Khathin ceremony? 9. What is the Pha Pa money used for ? 10. What is junju' called in English? 11. What is th' called in English ? 12. What is the origin of the Pha Pa ceremony? 13. Why is it called Thot Pha Pa? 14. Can you tell about the difference between Thot PhaPa' and 'Thot Khathin'?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

เหลืออยู่แค่ 2 หน้านี้ ไม่เข้าใจว่าทำยังไง ช่วยหน่อยได้ไหมคะ ต้องส่งภายในวันนี้ TT

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมี 1 (231122) บทที่ 3 หน้า 34 1.3 SB 1.5 C3H4 1. จงเขียนสูตรแบบจุด และแบบเส้นแสดงพันธะโคเวเลนต์ของสารต่อไปนี้ ตามกฎออกเดต สูตรสารประกอบโคเวเลนต์ 1.1 Br2 1.2 CS2 1.4 C2H6 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บทที่ 3 (231122) ใบงานที่ 10 เรื่อง การเขียนสูตรและอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต สูตรแบบจุด โดยอนุโลมว่าการรวมตัวเป็นไป สูตรแบบเส้น 20 2 เขียนสูตรโมเลกุล สูตรแบบจุด และสูตรแบบเส้นของสารประกอบระหว่างธาตุต่อไปนี้ สูตรโมเลกุล สูตรแบบจุด ธาตุ 21 ไฮโดรเจน กับซีลีเนียม 22 ไอโอดีน กับอาร์เซนิก 2.3 ไนโตรเจน กับคลอรีน 24 ซิลิคอน กับไฮโดรเจน 2.5 ออกซิเจน กับคลอรีน 2.6 โบรอน กับฟลูออรีน 3. ธาตุใดต่อไปนี้ทำปฏิกิริยากันแล้วได้สารประกอบโคเวเลนต์ ก. โซเดียวกับออกซิเจน ข. ซิลิคอนกับออกซิเจน XX เหล็กกับคลอรีน ง. คลอรีนกับโบรมีน จ. คาร์บอนกับกำมะถัน หนา 35 สูตรแบบเส้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วย

188 15 4. บทที่ 5 | ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถานที่ - มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูและในระหว่างกลางวัน และกลางคืน มีปริมาณน้ำฝน 1. - พืชส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนน้อย ขึ้นกระจัดกระจาย และมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี ฤดูแล้งยาวนาน 2. - พืชกลุ่มเด่นคือหญ้า และมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจายแทรกอยู่ - อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ และความชื้นไม่เปลี่ยนแปลงมากตลอดปี - มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง 3. - พืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สามารถแบ่งชั้นตามระดับความสูง ของพืชได้หลายชั้น - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส - พืชกลุ่มเด่นคือหญ้า - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 0 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน อากาศร้อนและชื้นโดยอุณหภูมิอาจสูงถึง 35 องศาเซลเซียส 5. มีพืชพรรณที่มีใบกว้าง - สามารถแบ่งเป็น 4 ฤดูได้ชัดเจน คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ - มีอากาศหนาวเย็น มีฤดูหนาวยาวนาน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส 6. - มีพืชพรรณที่ใบมีลักษณะคล้ายเข็มพืชส่วนใหญ่ไม่ผลัดใบ - มีช่วงฤดูหนาวยาวนาน มีฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ ประมาณ 2 เดือน 7. ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ น้ำใต้ผิวดินจับตัวแข็งอยู่ตลอดเวลา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนิด ตัวอย่าง ไบโอม สิ่งมีชีวิต

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ต้องการคำอ่านคำที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะช่วยหน่อยนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะต้องอ่านภายในอาทิตย์นี้ค่ะขอบคุณร่วงหน้าค่ะ🙏🙏🙏

คําศัพท์ การแกะสลัก (Carving) กลวิธีการพิมพ์ตะแกรงไหม กรรมวิธีพิมพ์ภาพอย่างห (Silk Screen) วิธีการสร้างงานประติมากรรม ให้เป็นรูปที่ต้องการ เช่น พร เครื่องปั้นดินเผา (Ceramic) การหล่อ (Casting) การถ่ายแบบจากงานประ แล้วใช้กลวิธีการหล่อเที รายละเอียดตามต้องการ ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้น ตามต้องการ แล้วผ่าน น้ำยาเคลือบก่อนที่จะนำ ค่าของแสงและเงา การลงค่าน้ำหนักความ (Chiaroscuro) จิตรกรรม (Painting) เป็นแม่พิมพ์ ของงาน จิตรกรรม ป งดงาม ผลงานภาพเขียนที่ศิล ทักษะความชำนาญ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบ

แบบฝึกที่ ๓ พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนด แล้วเลือกความคิดเห็นที่ตรงกับนักเรียน มากที่สุด จากนั้นเขียนขยายความความคิดเห็นนั้น ครั้งหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ อัจฉริยะคนหนึ่งคิดที่จะผลิต ความคิดเห็นที่ หุ่นยนต์นั้นไร้ชีวิตและหัวใจ หุ่นยนต์ตำรวจออกมา หวังให้ ต่างจากมนุษย์ที่มีชีวิต สมอง ทำหน้าที่แทนตำรวจ จะได้ลด และหัวใจ จึงไม่ควรให้หุ่นยนต์ ภาระงานของตำรวจ วันหนึ่ง มาทำหน้าที่นี้ หุ่นยนต์จับนักเรียนที่ขโมย กระเป๋าสตางค์เพื่อน หุ่นยนต์ ไม่ยอมปล่อยจนกว่านักเรียน ผู้นั้นจะถูกลงโทษ แต่คำสารภาพ ของนักเรียนคือยากจนมาก ที่ขโมยเงินเพื่อนเพราะอยากกิน ลูกอมเท่านั้น และเงินที่ขโมย เพียง ๑๐ บาท เหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดข้อคิดเห็นและเกิด ข้อถกเถียงต่าง ๆ มากมาย ความคิดเห็นที en คนไทยเป็นคนใจดีและขี้สงสาร การกระทำนี้เด็กผิดจริง แต่เรา ไม่เห็นชอบให้ลงโทษ เพราะมัน เศร้าเกินไป DOWN 3.2 Res ความคิดเห็นที่ 6 หุ่นยนต์คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ กลั่นกรองจากความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่หุ่นยนต์ทำ คือ สิ่งที่มนุษย์ เรียกร้องแต่ตนเองไม่อาจทำได้ ความคิดเห็นที่ 4 ความเที่ยงธรรมควรเกิดในสังคม ไทย การตัดสินครั้งนี้ถูกต้องแล้ว การใช้หุ่นยนต์ ทำให้พวกเราเห็น ความเที่ยงธรรมมากกว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล จงตอบคำถาม ข้อต่อไปนี้ ใบงาน เรื่อง ยุคภูมิธรรม ารฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แต่เป็นขบวนการทางความคิด 1. ยุคภูมิธรรมหมายถึง... ขบวนการที่สิ่ง เกี่ยวกับลักในแบบที่มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๒ bb ว 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 'T' ปัจจัยการเกิดสมัยภูมิธรรมมาจาก กษัตริย์องค์สำคัญในยุคภูมิธรรมได้แก่ ประเทศรัสเซีย มีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระนางค์ทรีนที่ 2 มหาราชินี ประเทศรัสเซีย ที่พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 2 มหาราช ประเทศออสเตรีย มีพระเจ้าโจเซฟที่ 2 3. แนวคิดของนักปรัชญาทางการเมืองคนใดมีอิทธิพลต่อการปฏิวัติในฝรั่งเศส 4. การทำสงครามในสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุมาจากอะไร 5. การปฏิวัติในฝรั่งเศสมีสาเหตุจากอะไรและส่งผลต่อฝรั่งเศสอย่างไร OFREN สาเหตุ : ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม * ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครอง ส่งผล CONTORTIES BUSI การปกครองเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ 6. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เกิดขึ้นในประเทศใดและส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องได เกิดจินในประเทศอังกฤษ ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิฐาน ของพลเมือง ค.ศ. 1999 ( 8 of Sights) เป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบราชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/155