ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยด้วยคับ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่อง มัธยฐาน ฐานนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (133102) 1. กำหนดข้อมูล 2 ชุดเป็นดังนี้ 12 23 32 45 16 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 2 2) ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ มีค่าต่างกัน 2 3) ข้อมูลทั้ง 2 ชุดนี้ มีค่ามัธยฐานเท่ากัน 2. กำหนดข้อมูล 9, 10, 10, 10, 11, 13, 14 ถ้านำ 10 ไปหารข้อมูลทุกจำนวน และนำ 3 บวกเข้ากับข้อมูลใหม่ที่ได้ทุกจำนวน ข้อมูลชุดใหม่มีมัธยฐาน และฐานนิยมเป็นเท่าไร ร้านที่ 1 3. จากการสุ่มเก็บข้อมูลค่าจ้างรายวัน (บาท) ของพนักงานชั่วคราวของร้านสะดวกซื้อ 2 แห่งเป็นเวลา 10 วัน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 แสดงได้ดังนี้ 325 225 280 232 244 220 จงหามัธยฐาน และฐานนิยมของค่าจ้างรายวันของพนักงานแต่ละร้าน ร้านที่ 2 ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 : 248 260 คะแนน 53 60 60 75 27 36 49 57 64 64 79 30-39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 10 คน คือ 73 คะแนน ถ้าคะแนนสอบของนักเรียน 8 คน คือ 39, 46, 54, 70, 83, 86, 93 และ 99 ส่วนคะแนนสอบของนักเรียนอีก 2 คน ต่างกัน 2 คะแนน อยากทราบว่า มัธยฐานของ ข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไร 5. น้ำหนักโดยประมาณของไข่ไก่ 30 ฟอง เป็นกรัม แสดงดังแผนภาพลำต้นและใบต่อไปนี้ 6 0 0 4 4 5 6 88 7 0033 3 4 4 5 5 6 7 7 8 889 8 01355 9 1 จํานวน (คน) 3 2 10 11 12 14 8 346 320 248 256 จงหา มัธยฐาน และฐานนิยม 6. จงหามัธยฐานและฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียน จำนวน 6 คน ดังนี้ 284 275 325 375 235 244 280 276

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มีใครพอจะทำได้มั้ยคะ พอดีเรางงไปหมดเลยค่ะ🥹

แบบฝึกทักษะ 6.4 1. จงพิจารณาดูว่า ข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิด 1) พิสัยของข้อมูลใดๆ จะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอ 2) สัมประสิทธิ์ของพิสัยของข้อมูลอาจเป็นจำนวนลบได้ 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปปรวนของข้อมูลชุดเดียวกันต้องมีค่าต่างกัน (4) ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดเดียวกัน อาจมีค่าเท่ากันได้ ค30203 สถิติเบื้องต้น | หน้าที่ 53 5) ถ้าในข้อมูลชุดหนึ่ง มีค่าของข้อมูลทุกตัวเท่ากัน พิสัย ค่าเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย ค่าค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเท่ากันหมด ถ้าข้อมูลชุดที่ 1 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าข้อมูลชุดที่ 2 แสดงว่าข้อมูลชุดที่ 1 มีการกระจายมากกว่า ข้อมูลชุดที่ 2 7) ถ้าข้อมูลชุดที่ 1 มีค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยน้อยกว่าข้อมูลชุดที่ 2 แสดงว่าข้อมูลชุดที่ 1 มีการกระจายน้อยกว่า ข้อมูลชุดที่ 2 8) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ของค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดเดียวกันจะไม่เท่ากัน 9) ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย และสัมประสิทธิ์ของค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดเดียวกันจะไม่เท่ากัน 10) สัมประสิทธิ์ของความแปรผันของข้อมูลชุดหนึ่ง จะมีค่ามากกว่าสัมประสิทธิ์ของค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูล ชุดนั้นเสมอ 11) ความแปรปรวนของข้อมูลชุดหนึ่งจะมากกว่าหรือเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนั้น 12) ถ้าความแปรปรวนของข้อมูลชุดหนึ่งมีค่า 0 แสดงว่าค่าของข้อมูลทุกค่าจะเท่ากันหมด (13) ข้อมูล 2 ชุดมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่างกัน จะต้องมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกันด้วย 14) ข้อมูล 2 ชุดมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่างกัน จะต้องมีค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยต่างกันด้วย 15) ข้อมูล 2 ชุดมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่างกัน จะต้องมีพิสัยต่างกันด้วย 16) ข้อมูล 2 ชุดมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากัน การแจกแจงของข้อมูลจะต้องเหมือนกัน 17) ถ้าพิสัยของข้อมูลเท่ากับ 0 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยจะต้องเท่ากัน 0 ด้วย 18) ข้อมูล 2 ชุดมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากัน เส้นโค้งความถี่จะต้องโด่งเท่ากัน 19) สัมประสิทธิ์ของพิสัยของข้อมูลชุดหนึ่งเท่ากับ 1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะต้องมากกว่า 0 20) กำหนดเส้นโค้งความถี่ดังรูป A ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุด 1 มากกว่าข้อมูลชุด 2 2 21) จากข้อ 20 ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อชุด 1 น้อยกว่าข้อมูลชุด 2 22) ถ้าค่ามากที่สุดของข้อมูล มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับ 0 23) ถ้าค่าต่ำที่สุดของข้อมูล มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับ 0 24) ถ้าสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ากับ 0 แล้วค่าทุกค่าจะเท่ากันหมด 25) ถ้าสัมประสิทธิ์ของพิสัยของข้อมูลมีค่า 0 แล้วค่าทุกค่าจะเท่ากันหมด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยยอค่ะ😢😢😢

ตัวอย่างที่ 2 นางสาวปาริชาติ 2557 เม.ย. วันที่ 2557 เม.ย. เปิดกิจการรับวางระบบบัญชีและให้คำปรึกษาภาษีอากร ชื่อ ปาริชาติการบัญชี มีรายการดังนี้ ผังบัญชี 2 ปาริชาติ สินทรัพย์ต่างๆ มาลงทุน คือ เงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 30,000 บาท เครื่องตกแต่ง 15,000 บาท และ อุปกรณ์สำนักงาน 50,000 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,500 บาทเป็นเงินสด 5 10 รับเงินสดเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาจากลูกค้า 3,000 บาท 14 ซื้อเครื่องโทรสารมูลค่า 10,000 บาท โดยจ่ายเงินสด 3,000 บาท ที่เหลือขอค้างชาระ 20 ให้บริการลูกค้าในการวางระบบบัญชี 15,000 ยังไม่ได้รับเงิน 23 จ่ายชำระหนี้ค่าอุปกรณ์ที่ซื้อเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ด้วยเช็ค 28 จ่ายเงินเดือนพนักงาน 12,000 บาท 30 รับชำระเงินจากลูกค้าที่ค้างชำระเมื่อ 20 ม.ค. 31 รับบิลเรียกเก็บค่าเช่าร้าน 4,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับชำระ 2 เงินสด รายการ สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) เลขที่บัญชี ปาริชาตินําสินทรัพย์ต่างๆ มาลงทุน เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องตกแต่ง เจ้าหนี้การค้า ทน-นางสาวปาริชาติ รายได้ค่าบริการ เงินเดือน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เดบิต 101 102 103 104 105 106 201 301 401 501 502 503 หน้า .......... เครดิต

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ทำไม่ได้เลย🥲

***** ****** แบบฝึกหัด คําสั่ง : จงตอบคําถามต่อไปนี้ 1. จงทำเครื่องหมาย จ หน้าข้อความที่ถูกต้องและทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ข้อความที่ผิดให้ถูกต้อง www. m --------------- ************** ********** ******** 1) เดอเบอไรเนอร์เป็นผู้จัดตั้งกฎแห่งสามขึ้น โดยเป็นกฎที่ทำให้เกิดการจัดธาตุเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 ธาตุ ถ้าข้อผิด แก้ไขเน 2) นิวแลนด์เป็นผู้เสนอการจัดตารางธาตุที่ว่า ถ้านำธาตุมาเรียงตามมวลอะตอม จะพบว่าธาตุที่ 7 มีสมบัติคล้ายกับธาตุที่ 1 ถ้าข้อนี้ผิด แก้ไขเป็น 3) Law of octaves ใช้กับธาตุได้เพียง 30 ตัวแรกเท่านั้น ถาขอนผิด แก้ไขเป็น 4) กฎการจัดธาตุของนิวแลนดใช้ได้ถึงธาตุ Ca เท่านั้น ถ้าข้อผิด แก้ไขเป็น 5) กำหนดให้ธาตุชุดหนึ่งประกอบด้วย Ca Sr Ba หากธาตุกลุ่มนี้เป็นไปตามกฎแห่งสาม มวลอะตอมของ Sr จะเป็น 88.5 ถาขอนผิด แก้ไขเป็น 6) ไมเออร์และเมเตเลเอฟตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าเรียงธาตุตามลำดับเลขอะตอมจากน้อยไปมาก จะพบว่าธาตุมีสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นช่วง ๆ ถาขอนผิด แก้ไขเป็น 7) การออกของโมสลีย์คือกฎที่นำมาสู่การจัดสร้างตารางธาตุที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ถ้าข้อผิด แก้ไขเป็น 8) ธาตุในปัจจุบันมีทั้งธาตุที่ค้นพบในธรรมชาติ ธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นและธาตุที่ได้จากการแผ่รังสี ถ้าข้อนี้ผิด แก้ไขเป็น *********** 9) กฎรออกของโมสลีย์ถูกนำมาสร้างเป็นตารางธาตุในปัจจุบัน จึงยกย่องให้ไม่สลียบิดาแห่งตารางธาตุ ถ้าข้อนี้ผิด แก้ไขเป็น ********* ************ 10) ตารางธาตุในปัจจุบันเกิดจากการนำธาตุมาเรียงตามมวลอะตอม (Atomic mass) ถ้าข้อนี้ผิด แก้ไขเป็น *****

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

จงระบุชื่อโครงสร้างหมายเลข1-4

คำชี้แจง : จงตอบถามคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Turn 5.1 เรื่องความสัมพันธ์ของโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยืน โคลททิน 1. จงระบุชื่อโครงสร้างหมายเลข 14 2 Prod 2. หมายเลข 3 มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร %DNA DNA 3. หมายเลข 4 มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง เป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลชั้นของอวัยวะเวลาครัวซอ คือ การให้ตัวออก ตาม รองเป็นอาหารกลาง ไม่เซนอล 4 ชนิด คือ แนวน 1 และ หรือ ดี เอาม นเ 4. โครงสร้างหมายเลข 1-4 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร bab U PAINELE รายละ คือโคโรโระ เกิดจากการรวมกันจัดมาขาย 999 วันโคราตินแดนข้อหา 1 โอไทด์สสอนกันเลย เอเรียนเป็นหมาย เรียกว่า DNA มายเลข 1 คือ นาย นางสาว อา อก 34 35 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/254